Με λένε Τάκη - είμαι γκουρού, όταν γράφω σπάω μεγάλη πλάκα, δίχως να λέω τίποτα για πλάκα.

Οι απόψεις, εκτιμήσεις, αξιολογήσεις ή προβλέψεις, οι οποίες εκφράζονται σ αυτό το blog αποτελούν παλαβομάρες του χρήστη που γράφει με το nick Τάκης Μορφονιός και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών προϊόντων. Στο blog γίνονται συζητήσεις - εκτιμήσεις μεταξύ αγνώστων, οπότε οι αναγνώστες να μην λαμβάνετε τίποτα ως δεδομένο και αληθές.
Συνεπώς, ο,τιδήποτε γράφεται στο www.mitarola.blogspot.gr, δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση για αγορά ή πώληση αξιών ή προτροπή για πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης.

Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

Interlife .... (Ν.Ε.Α.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Η INTERLIFE Ασφαλιστική είναι Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων με έδρα την Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το 1991 σε πολυμετοχική βάση. Τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο 4.500 m² στο 14ο χλμ. εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη.

Η μετοχή της INTERLIFE εισήχθηκε στην Αγορά Νεοαναπτυσσόμενων Εταιριών (Ν.Ε.Α.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 4 Οκτωβρίου 2012 (κωδικός ΙΝΛΙ), ήταν μια στρατηγική επιλογή, με πολλαπλούς στόχους, όπως η επιδίωξη διεθνών συνεργασιών, η ικανοποίηση της μεγάλης βάσης των μετόχων της και η δίκαιη αποτίμηση της αξίας της. 

ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η εταιρία εισήγαγε το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 18.567.912 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 ευρώ, με αρχική τιμή στα 4,10 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η διαπραγμάτευσή της ξεκίνησε στις 17 Οκτωβρίου 2012. Η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. ιδρύθηκε με αρχικό Κεφάλαιο 300.000 €, ενώ κατά την εισαγωγή της στο Χ.Α.Κ. η αποτίμησή της έφθανε τα 76 εκατ. ευρώ.


Με την είσοδο της μετοχής στο ταμπλό του ΧΑΚ όπως ήταν φυσιολογικό και αναμενόμενο η τιμή της κατέρρευσε ...

Έτσι η διοίκηση αποφάσισε τον Ιούνιο του 2014 να ξεκινήσει αγορές ιδίων μετοχών.
Ίδιες Μετοχές
Σύμφωνα με την από 11/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χ.Α.Κ. με κατώτατο όριο τιμής αγοράς ανά μετοχή  0,10 ευρώ και ανώτατο τα 2,00 ευρώ, και ο μέγιστος αριθμός των μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν είναι 1.856.791 μετοχές (μέχρι το 1/10 του συνολικού αριθμού μετοχών).

 • Στη χρήση 2014 η εταιρία προέβηκε σε αγορά 170.697 Ιδίων Μετοχών αξίας κτήσης 241.458 ευρώ 
 • Στη χρήση 2015 η εταιρία προέβηκε σε αγορά 74.298 Ιδίων Μετοχών αξίας κτήσης 115.942 ευρώ 
 • Εντός της χρήσης 2016 η εταιρία αγόρασε ακόμη 10.000 τμχ ιδίων μετοχών αξίας κτήσης  13.967 ευρώ, ενώ εντός της χρήσης 2017 δεν προέβη σε αγορά ίδιων μετοχών.
Σύνολο ιδίων μετοχών = 254.995 
Σύνολο επένδυσης = 371.367 ευρώ
Μέσος όρος ανά μετοχή = 1,456 ευρώ

Θεμελιώδη
Η Ελλάδα έχει τέσσερις φορές μικρότερη δαπάνη ασφαλίστρων επί του ΑΕΠ και έξι φορές χαμηλότερα ασφάλιστρα ανά κάτοικο σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης.
Έχοντας αγγίξει τα κατώτατα όρια, η πορεία του Κλάδου μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αναμένεται να είναι ανοδική.


Η μετοχή σήμερα βρίσκεται στην τιμή των 1,5 ευρώ και έχει κεφαλαιοποίηση 27,851 εκατ. ευρώ (18,567 εκατ. μετοχές). Τα κέρδη μετά φόρων για το 2016 ήταν 8,344 εκατ. ευρώ (0,45 ευρώ ανά μετοχή ... P/Ε = 3,33) και για το 2017 εκτοξεύτηκαν σε 14,68 εκατ. ευρώ (0,79 ευρώ ανά μετοχή ... P/E = 1,9). Οι ασφαλιστικές εταιρίες εξαιτίας του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, που υποχρεούνται να διακρατούν,  έχουν, σε ετήσια βάση, κέρδη ή ζημίες από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου τους. 
 • Τα καθαρά Έσοδα Επενδύσεων, για το 2017, έφθασαν στα 10,329 εκατ. ευρώ (έναντι 3,937 εκατ. ευρώ το 2016), παρά τις τοποθετήσεις σε χαμηλού κινδύνου επενδυτικές θέσεις λόγω του ασταθούς Οικονομικού Περιβάλλοντος και των αυστηρών απαιτήσεων του Solvency II.
Αν αφαιρέσουμε από τα έσοδα της εταιρίας το σύνολο των εσόδων από τις επενδύσεις της, δηλαδή υπολογίσουμε ως 
κέρδη προ φόρων =  Καθαρά έσοδα από ασφάλιστρα - Συνολικά έξοδα
τότε τα  Κέρδη μετά φόρων έχοντας υπολογίσει φόρο 30% , γίνονται :


Κέρδη της τάξης των 7,4 εκατ. ευρώ (χρήση 2017) αντιστοιχούν σε 0,4 ευρώ ανά μετοχή ... P/E = 3,75
ενώ κέρδη της τάξης των 5,2 εκατ. ευρώ (χρήση 2016) αντιστοιχούν σε 0,278 ευρώ ανά μετοχή ... P/Ε = 5,39 
* Στη χρήση 2016 η Interlife πήρε υψηλές προβλέψεις 5,476 εκατ. ευρώ ..... άρα, αν αφαιρέσουμε αυτές τις προβλέψεις τότε τα καθαρά κέρδη μετά φόρων 2016 = 8,994 εκατ ευρώ που αντιστοιχούν σε 0,48 ευρώ ανά μετοχή ... P/E = 3,12
Όπως και να έχει η μετοχή στην τιμή των 1,5 ευρώ διαπραγματεύεται με ένα P/E μεταξύ 3 με 4 και μιλάμε για τα καθαρά λειτουργικά κέρδη της εταιρίας, δίχως τα έσοδα απο τις επενδύσεις της.

Πιο αναλυτικά ... 
Το 2017 έκλεισε για την Εταιρία με αυξημένα Έσοδα Ασφαλιστικών Εργασιών και Επενδύσεων. Τα Έσοδα από Ασφάλιστρα αυξήθηκαν το 2017 κατά 11,59% (Γραμμένα Ασφάλιστρα 59,04 εκατ. ευρώ έναντι 52,90 εκατ. ευρώ) ενώ ο στόλος των Ασφαλισμένων Οχημάτων αυξήθηκε κατά 24,66%(330.634 στις 31/12/2017 έναντι 265.228 το Δεκέμβριο του 2016).

Τα καθαρά ασφάλιστρα της Interlife έχουν σταθεροποιηθεί πέριξ των 50 εκατ. ευρώ ... 


Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Interlife ανέρχονται σε 132,887 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 71,39% του συνολικού Ενεργητικού (186,27 εκατ το 2017), από 69,2% το 2016 , 59,4% το 2015 και 45,6% το 2014.
 

Μάλιστα τα ίδια κεφάλαια της Interlife αντιστοιχούν στο 52,5% των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, απο 49,9% το 2016, 54,9% το 2015 και 71,7% το 2014.
Αυτό σημαίνει ότι για να μηδενίσουν τα ίδια κεφάλαια της Interlife θα πρέπει να υποτιμηθούν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά της στοιχεία κατά 52,5%.


Ειδικότερα ...
Η INTERLIFE, το 2017, αύξησε τις Επενδύσεις της κατά 16,61% σε σχέση με το 2016, με το συνολικό Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων και Διαθεσίμων να ανέρχεται στα 174,08 εκατ. ευρώ έναντι 149,29 εκατ. ευρώ. 
Στο ταμείο υπάρχουν 17,667 εκατ. ευρώ (9,5% του Ενεργητικού)
Επενδύσεις σε ακίνητα = 15,566 εκατ. ευρώ (8,4% του συνολικού Ενεργητικού)
Ενσώματα πάγια = 7,935 εκατ. ευρώ  (4,26% του Ενεργητικού)
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά = 132,887 εκατ. ευρώ  (71,39% του Ενεργητικού)Τα ίδια κεφάλαια του 2017 απογειώθηκαν σε 69,741 εκατ. ευρώ ήτοι 3,76 ευρώ ανά μετοχή από 55,6 εκατ. ευρώ (3 ευρώ ανά μετοχή) το 2016 
P/ΒV =0,4
Η πορεία των οικονομικών μεγεθών από το 2002


Το Επιχειρηματικό Σχέδιο της Διοίκησης της Interlife θέτει ως στόχο την αύξηση της παραγωγής στα 80 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2021 και του δείκτη των Απαιτούμενων Κεφαλαίων Φερεγγυότητας στο 160%.,

59 σχόλια:

 1. Δεν λησμονώ ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου πως είναι μια περιθωριακή αγορά με χαμηλή εμπορευσιμότητα ... άρα οι μαγκιές γίνονται μόνο αν είστε σίγουροι και καλά μελετημένοι. Οι traders να πάνε αλλού ... σε άλλες αγορές!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αν έδινε και μέρισμα, θα αισθανόμασταν όλοι καλύτερα.
  Όταν ακούω για εταιρείες με τρελά P/E που δεν δίνουν μέρισμα, ανασκουμπώνομαι (βλ. Φολι)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν δεν απατωμαι δίνει μέρισμα 0,03€.
   Εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι ότι η εταιρεία μπήκε στο χρηματιστήριο το 201ς στα 4,10€ και σήμερα έχει 1,59€.
   Από αυτό συμπεραίνω ότι όσο υποτιμημένη και να είναι η μετοχή σήμερα, το 2012 μπήκε σε φουσκωμένη τιμή στο χρηματιστήριο και συνεπώς (στο δικό μου μυαλό) οι μεγαλομέτοχοι ενδιαφέρονταν για την τσέπη τους τότε και για το πώς θα μεγιστοποιήσουν τα δικά τους κερδη, αδιαφορώντας τόσο για τους μικρομετόχους όσο και για την μετέπειτα πορεία της μετοχής.
   Εκεί εντοπίζω το βασικό πρόβλημα.

   Διαγραφή
  2. Συνήθως έτσι γίνεται με τις δημόσιες προσφορές, καθώς η πράξη έχει δείξει ότι αρχικά γίνεται προς όφελος των ιδιοκτητών φουσκώνοντας την τιμή (ενδεχομένως και με πλασματικά κέρδη), γι' αυτό και δεν το βλέπω σαν μειονέκτημα.

   Διαγραφή
  3. Κύριε Ξενοφών τα έχω αναλύσει αυτά ...
   1) Η εταιρία μπήκε στο 4,1 δίχως να κάνει ΑΜΚ. Άρα μπήκε για να γλυτώσει την γκρίνια κάποιων μικρομετόχων που ήθελαν να πουλήσουν.

   2) Μην συγκρίνετε ΦΟΛΑ με ΙΝΛΙ ... δεν αναφέρθηκα στις χρηματοροές, απο λειτουργικές δραστηριότητες της ΙΝΛΙ διότι είναι άψογες. Τα κέρδη που παρουσιάζει τα έχει και τα εισπράττει.

   3) Σε ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει να επικεντρώνεστε στο μέγεθος που έχει το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων τους καθώς και στον κίνδυνο. Και αυτό όμως σας το έχω παρουσιάσει.

   Κύριε Ιωάννη
   Και στην ανάλυση τη ΜΕΝΤΙ μου είχατε κάνει ένα παρόμοιο αρνητικό σχόλιο για την εταιρία/μετοχή.
   Σας είχα απαντήσει ...
   ''Αυτά είναι γνωστά ... αυτή τη στιγμή η μετοχή στα 0,585.''

   Σήμερα στο 1,5 η ΜΕΝΤΙ

   Έτσι και για την Interlife σας απαντώ ... ''τη δουλειά έχει η ΦΟΛΑ ... αυτή τη στιγμή η μετοχή στα 1,59 , ενώ έπαιζε προσφάτως κάτω απο 1 ευρώ..''

   Διαγραφή
  4. Έχω μεγάλη θέση στην ΕΥΠΙΚ, την οποία σκοπεύω να διατηρήσω για πάντα (για όσο τελοσπαντων με ικανοποιουν τα αποτελέσματα της).
   Γενικά μου άρεσει πολυ ο ασφαλιστικός κλάδος και το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας του (το έχει αναλύσει μοναδικά ο warren buffett στις ετήσιες εκθέσεις του).
   Έχω κάποια χρήματα εκτός capital control σε μετοχές της berkshire hathaway (είχαν αγοραστεί το 2015 στα 130$ για προστασια όταν οι τσιπροκαμμενοι έκαναν την εκπληκτική διαπραγμάτευση τους, τώρα που επιτελους φαινεται οτι φεύγουν σκοπευω να τις δώσω στα 200$).
   Η interlife φαίνεται πολύ καλή επιλογή για αγορά με τα λεφτά της πωλησης. Η έλλειψη εμπορευσιμοτητας δεν σημαίνει κάτι για εμένα. Όσο η εταιρεία πηγαίνει καλά δεν με ενδιαφέρει να πουλησω. Θα αρκουμαι στο μέρισμα των 0,03€ (τίμια μερισματικη αποδοση), που αν πηγαίνει καλά η εταιρεία λογικά θα αυξηθεί.
   Αν και όταν προχωρήσω σε αγορές θα σας ενημερώσω!
   Ευχαριστούμε και πάλι για τις γκουρουδιές και που μας ανοιγετε τα μάτια!!!

   Διαγραφή
  5. Ο κυριος cofferoomboy την εντοπισε πρωτος

   Διαγραφή
  6. Ευχαριστούμε κ. cofferoomboy!

   Διαγραφή
  7. Κύριε Τάκη,
   Άλλο η θεμελιώδης ανάλυση, άλλο η πορεία των μετοχών.
   Εγώ μιλάω θεμελιωδώς οπότε η πορεία μιας μετοχής δεν μου αποδεικνύει τίποτα.
   Δεν νομίζω όμως ότι μίλησα για μέρισμα στη ΜΕΝΤΙ.
   Εσας δεν σας υποψιάζει καθόλου η μη διανομή μετρητών από μια τόσο κερδοφόρο εταιρεία;

   Διαγραφή
  8. Οχι δεν με υποψιάζει τιποτα ... τα κερδη επενδυονται στα χρηματοοικονομικα περιουσιακα στοιχεια που ο οποιοσδηποτε μπορει να ελεγξει την αξια των ομολογων και των περιουσιακων στοιχειων ... πολυ περισσοτερο ο ορκωτος. Για εμενα οι εταιρειες που ειναι στη ζωνη του ευρω ... πρεπει να δινουν ενα μερισμα του 3% ... max 5%. Αρα και σε αυτο ειμεθα οκ.

   Διαγραφή
 3. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω ξανά είναι πώς επενδύει κανείς στο ΧΑΚ αν δεν έχει λεφτά στο εξωτερικό ή μετοχές εξωτερικού.

  1. Ανοίγεις κωδικό σε Τράπεζα της Κύπρου και στέλνεις χρήματα με τους ανάλογους περιορισμούς των capital controls?

  2. Πλατφόρμα? (δεν θα ήθελα να μπλέξω με τέτοια, κάτι δεν μου κάθεται καλά)

  3. Saxo Bank? (δεν έχει πλέον φυσική παρουσία στη χώρα).

  4. Αναμονή να αρθούν τα capital control?

  Παρακαλώ τα φώτα σας, όποιος έχει άποψη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η χρηματιστηριακή σας δίνει κάποια έντυπα και συμπληρώνετε ... τουλάχιστον αυτό ήταν παλαιά, για τώρα αν έχει αλλάξει κάτι δεν ξέρω.

   Μετά μπορείτε να αγοράζετε σε μηνιαία βάση μέχρι συγκεκριμένου ποσού λόγω capital controls ... ρωτήστε τη χρηματιστηριακή σας!!!

   Διαγραφή
  2. Στο internet banking της ΕΤΕ οταν παταω α)Επενδυσεις, β)το χαρτοφυλακιο μου,γ) αγορα μετοχων μπορω να διαλεξω μεταξυ ΧΑΑ και ΧΑΚ.

   Διαγραφή
  3. Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση απόκριση. Θα το ψάξω πρωτίστως μέσω της χρηματιστηριακής.

   Διαγραφή
  4. Κοιταξα τωρα στην ΕΤΕ για την ινλι και την βλεπω χωρις τιμες. Ενω την boch την βλεπω σαν ΤΡΚΗ με τιμες. Ισως να υπαρχει περιορισμος στις εταιριες που μπορει να αγορασει καποιος μεσω web banking απο την Κυπρο. Αν τηλεφωνησω και μαθω θα σας πω.

   Διαγραφή
  5. Εμένα που την έψαξα τωρα στο etrader της IBG μου έβγαλε νούμερα.
   Πωλούνταν 2.000 κομμάτια στα 1,59€.

   Διαγραφή
  6. Ρώτησα στη χρηματιστηριακή και μου είπαν ότι συμφώνως των ΠΝΠ για αγορά μετοχών εξωτερικού πρέπει το ποσό οπωσδήποτε να προέρχεται από το εξωτερικό, είτε αυτό αφορά εισερχόμενο έμβασμα είτε πώληση μετοχών εξωτερικού ή κουπόνι ομολόγου εξωτερικού κοκ.

   Διαγραφή
  7. Κε Τάκη και εμένα τα ίδια μου είπαν από τη χρηματιστηριακή. Ισχύει κάτι διαφορετικό κατά τη γνώση σας; Ευχαριστώ.

   Διαγραφή
  8. Κυριε Βασιλη εμενα με αφηνουν να κανω πραξεις εως 1000 ευρω καθε μηνα

   Διαγραφή
  9. Κύριε Τάκη, αυτό είναι πολύ καλό καθώς ο καθένας μας αν θυμάμαι καλά με τα capital control, έχει αυτό το δικαίωμα. Το γεγονός πως σας το παρέχει η χρηματιστηριακή είναι πάρα πολύ θετικό. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση.

   Διαγραφή
  10. Είναι όσο το όριο που έχουμε για έμβασμα στο εξωτερικό.Τεχνικά δηλαδή στέλνεις έμβασμα στο εξωτερικό και από εκεί εκτελούν την εντολή

   Διαγραφή
 4. Απο 3/1/2018 λογο του κανονισμου της ΕΕ MiFID εχει τροποποιησει η ibg οσο ξερω τουλαχιστον τις συμβασεις που αφορουν επενδυτικες υπηρεσιες..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης 31/12/2017

  https://www.interlife.gr/pdf/INTERLIFE_SFCR_2017.pdf

  Δείκτης Φερεγγυότητας 140,27%

  Δείκτης Φερεγγυότητας Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης 510,71%

  Δραστηριότητα & Επιδόσεις

  Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά το 2017 ανήλθαν στο ποσό των € 59,03 εκ. έναντι του ποσού
  των € 52,90 εκ. που σημειώθηκε για το 2016 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 11,59%. Το
  84,84 % των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων προέρχονται από τον κλάδο αυτοκινήτου και το
  υπόλοιπο 15,16% αφορά λοιπούς κλάδους.
  Η Εταιρία για το έτος 2017 κατέγραψε κέρδη προ φόρων € 20.9 εκ. έναντι των € 11,31 εκ. για το 2016, σημειώνοντας αύξηση 84,8%. Τα κέρδη κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά αν αναλογιστούμε τις αντίξοες μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2017

   http://www.interlife.info/InterlifeFiles/InterlifeGR/pdf/EtisiesOikonikesKatastaseis/INTERLIFE_2017.pdf

   Διαγραφή
  2. μερισμα απο τους κουμπαρους δεν προκειτε να δειτε οσα κερδοι και να εχουν οι εταιριες τους. η οικονομια τους ειναι για κλαματα .αυτο το δηθεν θαυμα που βλεπετε ειναι απο το μαυρο και ξεπλυμενο χρημα που υπαρχει .χρωστανε οι παντες .ετσι και σκασουν οι συνεργατικες τους τραπεζες δεν θα μεινει ορθιο φυλλο και φτερο .βεβαια οι τυποι ειναι τυχεροι διοτι δεν εχουν πολιτικους τοσο αχρηστους και τοσο προδοτες σαν το ελλαδισταν .ισως γιατι ειναι λιγοτεροι πληθυσμιακα και τους υπολογιζουν οι πολιτικοι τους μαλλον. αν δεν φτιαξουν την κακκη τους τραπεζα που θα παρει ολα τα χρεοι των συνεργατικων τραπεζων ο κροτος που θα κανει το κουμπαρονησι θα ειναι πολυ μεγαλος απο την φουσκα που εχει η οικονομια τους. αρα αφηστε το κουμπαρονησι και να θυμαστε απο που ξεκινησε η καταστροφη του βγαινοπουλου .τιποτε αλλο .

   Διαγραφή
  3. Κυριε Ελλανιε η εταιρια ειναι Ελληνικη ... οσο για τον Βγενοπουλο η καταστροφη του ηταν ο ιδιος εαυτος του.

   Διαγραφή
  4. Κύριοι το Διοικητικο Συμβουλιο θα προτεινει στην ΓΣ των μετοχων για την χρηση του 2017 την διανομη μερισματος 0,05 ευρω.

   ΓΣ Δευτερα, 4 Ιουνιου 2017.

   thecoffeeroomboy

   Διαγραφή
 6. Συγνωμη ΓΣ 04/06/2018*

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Κύριε Τάκη ψωνίσατε τίποτα από ΙΝΛΙ και ΤΡΚΗ?

  Πάντως ρώτησα στην IBG και μου έστειλαν χαρτιά να υπογράψω και να τους τα ξαναστείλω. Εσείς, αν επιτρέπεται, είστε ευχαριστημένος (πλατφόρμα, προμήθειες, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση κτλ)?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΒOCH τιποτα. Αναμενω.
   Ινλι οτι προλαβα να παρω τα εχω παρει κατω απο το 1. Δεν θα παρω αλλα λογω εμπορευσιμοτητας.

   Εχω δικο μου ανθρωπο ... οποτε οπως καταλαβαινετε μεχρι τηλεφωνο με παιρνει σε καθημερινη βαση και με ρωταει ... ευχαριστημενος ειμαι με ολες τις χρηματιστηριακες γιατι διαλεγω συνεργατες και οχι χρηματιστηριακες. Οι προμηθειες ποτε δεν με απασχολησαν.

   Διαγραφή
 8. Ο κύριος που με ρώτησε για τη SAL οι όποιος άλλος γνωρίζει ... μπορεί να με ενημερώσει τι παίχτηκε με τη Δημόσια πρόταση στα 0.4 ευρώ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επειδή μπορεί να μην το είδατε ... το ξαναρωτάω, όσο ακόμη το ψάχνω.

   Τι παίχτηκε με τη Δημόσια πρόταση της SAL στα 0.4 ευρώ??? Ευπρόσδεκτες και οποιασδήποτε άλλες λεπτομέρειες περί του χαρτιού ... και κουτσομπολιά διαβάζουμε με ενδιαφέρον.

   Διαγραφή
  2. Κάποιος το είχε αναφέρει παλιότερα έχει κεφαλαιοποίηση σχεδον 18 κάτι είχα κοιτάξει τότε και είχα βρεί αυτό (Εξάμηνο 2016)
   http://www.salamisinternational.com/images/media/assetfile/tours/FINANCIAL/%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B5%CF%82%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%83%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%2030.06.2016.pdf
   δείχνει ταμείο σχεδόν 15 (σελιδα 9)

   Διαγραφή
  3. SAL
   ΚΥΡΙΟΙ αναφερομαι σε αυτο ...

   http://economy.cyprustimes.com/2017/06/09/akyro-apo-tin-e-v-h-investments-gia-exagora-tis-salamis-tours/

   Διαγραφή
  4. https://www.stockwatch.com.cy/sites/default/files/announce-downloads/06-2017%252FANNOUNCEMENTS%252FJune09_2017_SAL.pdf

   Διαγραφή
  5. Μετά την τότε προτροπή για ΣΑΛ ασχολήθηκα λίγο και έχω μικρή θέση
   στην παρακάτω σελίδα θα βρείτε μαζεμένες ανακοινώσεις για Κύπρο
   http://oam.cse.com.cy/Announcement/Search
   Στις 2/5/17 κ.Τάκη ¨εγινε και απεσύρθη 9/6
   την έκανε ο (μεγαλομέτοχος μάλλον ) E.V.H. INVESTMENTS LIMITED που έχει 44%
   το CLR Investment Fund Public Limited, CHELCO έχει στις 31 /03 έχει
   14,29% ,αυτό και άλλοι δέχονται την πρόταση περίπου άθροιστικά 25%

   Διαγραφή
 9. Περί Ευπικ ο λόγος... (γράφω εδώ γιατί θεωρώ ότι είναι το πιο συναφές λόγω κλάδου)

  Η Ευπικ λοιπόν στην τρέχουσα αποτίμηση εμφανίζει ένα P/E 6,2 με 6,5. Η ερώτηση μου είναι για ποιο λόγο είναι τόσο συγκρατημένη η αποτίμηση? Είναι ευκαιρία ή κρύβεται κάτι άλλο?

  Σίγουρα θα μου πείτε ότι είχε 0,30 κι έφτασε 3,50+. Επίσης δεν μπορεί να αναμένει κανείς κάποια τρελή απόδοση καθώς πλέον και η αύξηση κερδών είναι γύρω στο 10% ετησίως.

  Επειδή έχω καταλάβει ότι αποτελεί μια από τις αγαπημένες επιλογές πολλών φίλων του blog, παρακαλώ για τις απόψεις σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Ευρωβλαχε, εγώ έχω μια πολύ σημαντική θέση στην ΕΥΠΙΚ, την οποία φροντίζω να ενισχύω συνεχώς.
   Θεωρώ ότι αγοράζοντας μια εταιρεία με PE 6-7 που στηρίζεται σε διατηρησιμη κερδοφορία (κάτι που πιστεύω ότι συμβαίνει εν προκειμένω) ο κίνδυνος να χασει κανεις είναι πολύ μικρος!

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ για την απάντηση κύριε Ξενοφών.

   Θεωρώ ότι η τιμολόγηση των ασφαλειών έχει πιάσει το κατώτατο σημείο και από εδώ και στο εξής θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι τιμές. Επίσης λόγω των μειωμένων παροχών από το κράτος πολλοί θα στραφούν σε ιδιωτικές ασφάλειες.

   Στα μείον βάζω ότι ο κλάδος του αυτοκινήτου έχει μεταφερθεί κατά πολύ μέσω ίντερνετ, στο οποίο η Ευπικ δεν έχει μπει δυναμικά.
   Ένα άλλο θολό σημείο που υπάρχει όταν μελετά κανείς τις ασφαλιστικές είναι η ποιότητα των επενδύσεων καθώς η απόδοσή τους επηρεάζει την κερδοφορία.

   Τέλος, αν το καλοσκεφτεί κανείς η επιτυχία του Buffett βασίζεται σε μεγάλο βαθμο σε μια ασφαλιστική.

   Διαγραφή
 10. Κύριε Τάκη η ΙΝΛΙ με 132,887 εκ. χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είχε έσοδα από αυτά 10,329 εκ.Η ΕΥΠΙΚ με 299,943 εκ. είχε έσοδα μόλις 3,039 εκ(το 2016 είχε 260,996 εκ και έσοδα 4,658 εκ).Πώς το εξηγείται αυτό;Μήπως κάτι δεν πάει καλά με την εταιρία;Αξίζει να αγοράσεις ΕΥΠΙΚ στα 3,5 ευρώ; Συγνώμη για τις τόσες ερωτήσεις αλλά μου κάνει αρνητική εντύπωση αυτό με τα έσοδα επενδύσεων.Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!Κων/νος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Κάποιος ξεφόρτωσε με τη μία 10.000 τεμάχια στην ΙΝΛΙ σήμερα. Εγώ πάντως επέλεξα να αγοράσω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Διάβασα με προσοχή το άρθρο σας και τα σχόλια.

  Τις τελευταίες μέρες το ψάχνω πολύ με την ΙΝΛΙ. Συγγενικό μου πρόσωπο έχει ένα σεβαστο αριθμό μετοχών από τότε που μπήκε η ΙΝΛΙ στο ΧΑΚ. Έχω βρει κάτι συμβάσεις της cisco για διαχειριση των μετοχών, που όμως δεν προχώρησε γιατί δεν δόθηκαν οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις.
  Το ψάχνω για μεταβίβαση. Μπορείτε να μου πείτε αν ειναι καλή περίοδος τώρα? Και που να απευθυνθώ?
  Ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι εννοείτε? Αν είναι φτηνή η μετοχή? Αν πρέπει να αγοράσετε?
   Διευκρινίστε παρακαλώ ...

   Διαγραφή
  2. Να πουλήσω ενδιαφέρομαι. Θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να περιμένω κιάλλο και ότι η τιμή θα ανέβει?
   Απλώς είναι στο Χρηματιστήριο Κύπρου και δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες. ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω? Να απευθυνθώ σε χρηματιστηριακές της Κύπρου?

   Διαγραφή
  3. Μπορείτε και μέσω της Ελληνικής χρηματιστηριακής σας ... φαντάζομαι πως έχετε κωδικό σε κάποια χρηματιστηριακή στην Ελλάδα ... ρωτήστε τους. Θα σας πουν εκείνοι.

   Διαγραφή
 13. Κύριε Τάκη όχι δεν θέλω να ξεφορτωθώ όλη την ΔΕΗ απλά σκεπτόμουν μέρος έως το 42,5% της συνολικής μου θεσης στην ΔΕΗ που εχω στο χαρτοφυλάκιο της Degiro γιατί εκεί μπορώ να το μετατρέψω σε Boch που μπορεί να μου αποσβέσει σημαντικό μέρος των ζημιών , με την Boch δεν βιάζομε γιατί πιθανόν να πλησιάσει τα προηγούμενα χαμηλά της .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν με ενδιαφερει ποια τιμη θα πλησιασει ... με ενδιαφερει οτι ακομη εχει αδυναμιες και δεν ειναι ευρωστη. Εν πασει περιπτωση ... μια μικρη θεση, πολυ μικρη, στο 1.5 θα την επαιρνα. Λαβετε ομως υποψην οτι αν δεν κρατησει το 1.5 .... τοτε πιθανοτατα να σας σκισουν τον πατο.

   Παμε στο θεμα μας ...
   Να σας ρωτησω κατι αλλο ... ειστε πανω απο 35? εγω σας κανω max 38.
   Αν δεν εχετε αντιρρηση ... θελετε να ξεκινησουμε με τα λαθη σας?

   Διαγραφή
  2. Θα ήθελα τη γνώμη σας. Η πτώση της BOCH άρχισε με τις πληροφορίες για έκδοση ομολόγου ύψους €220 εκ. με 12,5% επιτόκιο που το έδωσε προνομιακά σε μεγαλομετόχους. Οπότε είτε είναι χάλια είτε τα παίρνουν με τη μέθοδο αυτή οι μεγαλομέτοχοί της, γιατί δεν μπορεί να τους δώσει μέρισμα. ΝΓ

   Διαγραφή
  3. θελει να αλλαξει λεει την ζωντοχηρα ΔΕΗ με την Boch..ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ Απο τα σκατα στα αποσκατα θα πας αδερφε .Μεγαλε παρε τα λεφτα σου και φυγε διοτι δεν θα σου μεινει λεπι .Φιλικη συμβουλη απο τον ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΔΟ ΕΛΛΑΝΙΟ που καποτε σιγουρα θα τον θυμασαι

   Διαγραφή
  4. κυριε Ελλανιε ολα και ολα
   ... δεν σας ρωτησε κανεις. Αντε μπραβο ... χωνεστε παντου. Εμενα μιλαει ο ανθρωπος Ολα και ολα .. μιλατε εσεις με την κολλαντζα τον Τζιρακιαν και την αρχικολλαντζα τον Λαβιδα? ΕΛΕΟΣ πια ... αρχιζει να εξαντλειτε η υπομονη μου ...

   Διαγραφή
  5. Λαβιδα δεν εχω σε ακουσα και τα εκανα ολα Περσεα .ειναι το μονο χαρτι που εδωσες και με επησες να παρω . στον τζακ εχω λιγα για λαχειο .αλλου ειναι οι μεγαλες θεσεις μου και τις εχω γραψει .εχω βγαλει και αρκετα απο το μεγαλο σορταρισμα σε φολα φολα και δεη.αλλα αφου ενοχλω αποχωρω νωριτερα .ετσι και αλλιως απο τον δεκεμβρη και μετα δεν θα ξαναγραφα .Ως τελευταια συμβουλη στο ποπολον εχω να πω οτι εδω μεσα εχει πολλους ασχετους .ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ .υ.γ.ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΤΗΝ ΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΞΑΝΑΔΕΙΤΕ ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΓΡΑΦΕ ΘΑ ΤΑ ΝΟΣΤΑΛΓΗΤΕ

   Διαγραφή
  6. Στο καλό Μπαφομέλ. Άλλαξε προμηθευτή όμως. Όλο χαλασμένους σου δίνει.

   Διαγραφή
  7. Ωρα αας καλη ... δεν θα μας λειψει η αγενεια σας ουτε ο Ναρκισσισμος σας .... ακου λεει ακουσε εμενα για παρει Περσεα. Τι ειναι αυτα που γραφετε? Δεν θελω κανεναν εδω μεσα που δηλωνει οτι ακουλουθει καποιον αλλον. Γιδια δε θελω ..

   Διαγραφή
 14. Καλησπέρα κύριε Τάκη είμαι σχεδόν 50 ηλικιακά , μπορεί να σας μπέρδεψε η μικρή μου εμπειρία στις χρηματαγορές, η αλήθεια είναι ότι έχω μικρή ενασχόληση μόλις 8-9 χρόνια ενεργά στο χαα,η έλλειψη πειθαρχίας είναι το πρόβλημα μου και το γνωρίζω . Κάθε κριτική είναι ευπρόσδεκτη κυρίως από εσάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. γγγγγιατρέ μπάς και είσαι ο μιχελογιαννάκης γιατί το ύφος σου και η μπουρδολογία σου ταιριάζουν απόλυτα )ξέρεις αυτός που έκανε απεργία πείνας στο σύνταγμα και κατά το απόγευμα πλάκωνε τα σάντουιτς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Νέο μίτο στο κάπιταλ με στόχο το 0.4 για Δεη,ώστε να κάνει μουαγιεν και μπόλικα τραγούδια ο ....άρχοντας.Οπότε ίσως να γυρίσει εδώ.Ίσως.Ακόμα την .......φοβάμαι.


  Οταν έρθει η ώρα θα επενδύσω ενα 10% του κεφαλαίου μου στον Αδμηε και ψάχνομαι για ενα 5% κεφαλαίου στη δεη.Αλλά για τη δεούλα δεν είμαι καθόλου σίγουρος.Νιώθω ανασφαλής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ερχομαστε

  https://www.euro2day.gr/news/market/article/1655294/eisagogh-sto-ha-etoimazei-h-interlife.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Πρόσεχε τι γράφεις.
Αν δεν είσαι καλό παιδάκι θα σε κάνω ντα ντα!!!