Με λένε Τάκη - είμαι γκουρού, όταν γράφω σπάω μεγάλη πλάκα, δίχως να λέω τίποτα για πλάκα.

Οι απόψεις, εκτιμήσεις, αξιολογήσεις ή προβλέψεις, οι οποίες εκφράζονται σ αυτό το blog αποτελούν παλαβομάρες του χρήστη που γράφει με το nick Τάκης Μορφονιός και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών προϊόντων. Στο blog γίνονται συζητήσεις - εκτιμήσεις μεταξύ αγνώστων, οπότε οι αναγνώστες να μην λαμβάνετε τίποτα ως δεδομένο και αληθές.
Συνεπώς, ο,τιδήποτε γράφεται στο www.mitarola.blogspot.gr, δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση για αγορά ή πώληση αξιών ή προτροπή για πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης.

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013

Τράπεζα Αττικής

Η διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Αττικής κατά ποσό 398,8 εκατ. ευρώ, η οποία κατά το ήμισυ έλαβε χώρα με έκδοση νέων μετοχών με καταβολή μετρητών και κατά το ήμισυ με έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ), ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία την 28 η Ιουνίου 2013 και σε ότι αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε την 2η Ιουλίου 2013.

Επομένως, στους Ισολογισμούς εξαμήνου 2013 δεν εμφανίζονται τα 398,8 εκατ. ευρώ της ανακεφαλαιοποιημένης Αττικής (για την ακρίβεια εμφανίζονται μόνο ως χρηματοροή στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες και στις λοιπές υποχρεώσεις), όπως και σε ορισμένους δείκτες που θα σας παρουσιάσω, στην ανάλυση που ακολουθεί.

Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την κάλυψη του ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) που εξέδωσε η Τράπεζα στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής της, ο Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier I) διαμορφώνεται σε 10,4% και ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) διαμορφώνεται σε 6,9%. Σημειώνεται ότι στη διαμόρφωση του δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) δεν υπολογίζεται στην παρούσα φάση το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο και έχει προσμετρηθεί μόνο το μέρος των κεφαλαίων που έχουν αντληθεί για την κάλυψη της έκδοσης νέων μετοχών.
Με βάση τους όρους της αύξησης, όπως περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο, όταν ο ανωτέρω δείκτης Core Tier I υπολείπεται του ελάχιστου ορίου 9% που έχει θεσπιστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος τότε αυτόματα θα μετατρέπεται μέρος του ομολογιακού δανείου σε μετοχές έτσι ώστε ο δείκτης σε κάθε περίπτωση να μην υπολείπεται του ελάχιστου ορίου.


Το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας κατά την 30/06/2013 αριθμούσε 80 καταστήματα όσα ακριβώς και την 31/12/2012.

Τράπεζα Αττικής και ίδια κεφάλαια
Έλεγε ο Τάκαρος στην προηγούμενη ανάλυση του , για την Αττικής ...

Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ μετά την αύξηση και τα Μ.Ο.Δ.
Η Αττικής όταν ολοκληρώσει την ΑΜΚ θα έχει 700 εκατ. χαρτιά και ίδια 282 εκατ. αν επιστρέψει τα 100 που οφείλει στο Ελληνικό δημόσιο θα έχει ίδια 182. Αξία 0,26 ευρώ ανά μετοχή. (προ εξαμήνου όταν ο Τάκαρος έκανε τους ίδιους υπολογισμούς, στο marketzone που έκλεισε, ήταν 0,34 ευρώ ανά μετοχή).
Αν προχωρήσει και στα ΜΟΔ θα εκδώσει άλλα 666 μιλιούνια χαρτιά για να αυξήσει τα ίδια κατά 200. Με 1 δις 366 μιλιούνια χαρτιά, τα ίδια θα βγαίνουν 382 μιλιούνια. 0,28 ανά μετοχή η αξία της μετοχής
(προ εξαμήνου όταν ο Τάκαρος έκανε τους ίδιους υπολογισμούς, στο marketzone που έκλεισε, ήταν 0,32 ευρώ ανά μετοχή).
Μιλάμε πάντα για μετά την ΑΜΚ, εφόσον υλοποιηθεί επιτυχώς και αφού γίνει το reverse - δεν μιλάμε για τα σημερινά νούμερα του ταμπλό, αλλά για τα αυριανά.

Όμως οι παίκτες και οι πομπαδόροι της Αττικής θα υπολογίζουν στα ίδια και τα 100 μιλιούνια που χρωστάει στο Ελληνικό δημόσιο και θα τη βγάζουν την αξία της τράπεζας εσφαλμένα, περίπου, στα 0,40

Και έτσι αποδείχτηκε πως ήταν ....
Η Αττικής ανακοινώνει στο τέλος του εξαμήνου 2013 ότι :
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε 60,6 εκατ. ευρώ την περίοδο που έληξε την 30/06/2013.

Όμως ακόμη δεν έχουν υπολογισθεί οι δύο αυξήσεις που έκανε η τράπεζα προκειμένου να ανακεφαλαιοποιηθεί. Έτσι αν προσθέσουμε τα 200 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ και τα 200 εκατ. του ομολογιακού δανείου τότε τα ίδια κεφάλαια της Αττικής ανέρχονται σε 460 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 0.34 ευρώ ανά μετοχή.
Σας τονίζω ότι έχουμε υπολογίσει πως όλο το ομολογιακό δάνειο έχει μετατραπεί και πως  το σύνολο των μετοχών είναι 1.336.000.000 κοινές μετοχές.

Στην πραγματικότητα όμως τα ίδια κεφάλαια της Αττικής είναι 360 εκατ. ευρώ, καθώς αφαιρούμε τα 100 εκατ. ευρώ που χρωστάει στο Ελληνικό Δημόσιο.
Έτσι τα ίδια κεφάλαια της Αττικής ανέρχονται σε 360 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 0.26 ευρώ ανά μετοχή  και ακόμη δεν συντρέχει κανένας σοβαρός λόγος (εκτός του κερδοσκοπικού παιγνίου) ώστε η μετοχή να κινηθεί υψηλότερα της καθαρής της θέσης - καθώς τα προβλήματα ακόμη δεν έχουν επιλυθεί, όπως θα γίνει αντιληπτό στη συνέχεια.

Η τράπεζα Αττικής με τα 400 εκατ. ευρώ της ανακεφαλαιοποίησης της σταθεροποιείται και οι δείκτες της θα επανέρθουν στα επίπεδα των ετών 2005-2007

Τράπεζα Αττικής και χορηγήσεις
Οι συνολικές χρηματοδοτήσεις (χορηγήσεις δανείων και ομολογιακά δάνεια εταιρειών) ανήλθαν, προ προβλέψεων, σε 3,7  δισεκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,72% σε σχέση με την 31/12/2012. 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται αναλυτικά οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας : 


Το 75% του ενεργητικού της είναι χορηγήσεις. Εκεί επικεντρωνόμαστε!!!!
Επισφάλειες 402 μιλιούνια στο 10,89%.
Απομειωμένα δάνεια 3,29 δισεκατ. ευρώ

Σύνθεση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων : Καταναλωτικά στο 6,28%, Στεγαστικά στο 14,65%, δάνεια προς εταιρίες στο 67,98%, πιστωτικές στο 1,52% όπου έχουν γίνει και οι μεγαλύτερες απομειώσεις.
Τα ποσοστά που σας γράφω είναι επι των συνολικών χορηγήσεων.


Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων είναι ισορροπημένο .

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 31/03/2013 σε 21,6% . Ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων άνω των 90  ημερών, μετά από προβλέψεις, διαμορφώθηκε σε 43%, ενώ ο ίδιος δείκτης κάλυψης για τα μη εξυπητερούμενα δάνεια άνω των 180 ημερών διαμορφώνεται σε 50%.
Λαμβανομένων υπόψη των εξασφαλίσεων των δανείων, ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπερβαίνει κατά πολύ το 100%. 


Αν οι διοικούντες της τράπεζας σοβαρευτούν και δεν σκορπανε τα λεφτά απο εδώ και απο εκεί, δίχως λόγο και αιτία, τότε με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ πιθανόν η τράπεζα να έχει καθαρίσει . 
Αν όμως ανεβάσει τις επισφάλειες στο 20% - που κατά Τάκαρον επιβάλλεται κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να απομειώσει άλλα 338 εκατ. ευρώ. Που σημαίνει ότι τα ίδια των 362 εκατ. ευρώ (μέσα τα ΜΟΔ, έξω τα 100 που χρωστάει στο Ελληνικό δημόσιο) πέφτουν σε μόλις 24 εκατ. ευρώ.   

Αν η απομείωση των χορηγήσεων ανέλθει στο 20% τότε η αξία της τράπεζας  θα κατέλθει στα 0,017 ευρώ ανά μετοχή .  Εκεί θα πρέπει να κάνει άλλη μια ΑΜΚ (αν όλα κινηθούν ομαλώς και δεν προχωρήσει σε κούρεμα καταθέσεων). Εκεί θα βρίζουν όλοι, εκεί δεν θα πιστεύει κανένας, αλλά εκεί ίσως αποδειχθεί μεγάλη ευκαιρία για τους προνοητικούς και τους ψύχραιμους.
 
Παρακολουθούμε λοιπόν στενά τις χορηγήσεις της Αττικής. Αν δούμε να κάνουν πράξη τις ανοησίες που γράφουν ορισμένοι, ότι πρέπει να στηρίξουν την Ελληνική οικονομία και αρχίζουν να δίδουν Ευημερία στην κοινωνία μέσω των χορηγήσεων, δίνοντας λεφτά σε κάθε Έλληνα ουρακοτάγκο τότε ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ. Μακρυά!!

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Οι ετήσιες απομειώσεις που κάνει η τράπεζα επι του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων της  είναι πολύ μεγάλες σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων. Και δεν μιλάμε για τα τελευταία 2 χρόνια ....
Θα πρέπει οπωσδήποτε οι ετήσιες απομειώσεις που ανακοινώνει η τράπεζα να είναι χαμηλότερα του 1% του συνόλου των χορηγήσεων (προ προβλέψεων).

Έτσι θα έπρεπε να έχει απομειώσει λιγότερα απο 18 εκατ. το 2005, από 22 εκατ. το 2006, 30 εκατ. το 2007, 35 εκατ. το 2008, 40 εκατ. το 2009, 39 εκατ. το 2010. Να έχει απομειώσει συνολικά το πολύυυυ μέχρι 180 εκατ. ευρώ τις χρήσεις 2005 - 2010 και πάλι το νούμερο των 180 εκατ. ευρώ σε σχέση με το μέγεθος της τράπεζας είναι μεγάλο.

Αντί αυτού η τράπεζα απομείωσε 44 εκατ. το 2005, 21 εκατ. το 2006, 30 εκατ. το 2007, 35 εκατ. το 2008, 35 εκατ. το 2009, 42εκατ. το 2010.
Απομείωσε συνολικά περισσότερα απο 207 εκατ. ευρώ τις χρήσεις 2005 - 2010.

Μέσα σε 6 χρόνια (2005 - 2010) η τράπεζα Αττικής, ουσιαστικά απομείωσε 207 εκατ. ευρώ απο τις χορηγήσεις της ένα ποσό μεγαλύτερο απο τα ίδια κεφάλαια των 154 εκατ. ευρώ του 2005 - 2006 - ενώ τα τελευταία 9 χρόνια, διέγραψε περισσότερα απο 150 εκατ. ευρώ απο τις χορηγήσεις της, περισσότερα δηλαδή από τα ίδια κεφάλαια που είχε το 2005.
Μέσα σε 6 χρόνια η διοίκηση της τράπεζας κατάφερε να διαγράψει το σύνολο των ιδιών κεφαλαίων του 2005 και ακόμη περισσότερα!!!!

Σήμερα οι χορηγήσεις της Αττικής προ προβλέψεων είναι 3,7 δισεκατ. ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν η τράπεζα φτάσει στο σημείο να απομειώνει σε ετήσια βάση κάτω απο 35 εκατ. ευρώ το χρόνο (όσο πιο κάτω ακόμη καλύτερα), τότε η τράπεζα θα έχει σταθεροποιηθεί και τα δύσκολα θα είναι παρελθόν.

Το ύψος των καταθέσεων ανήλθε σε 2,769 δισεκατ. ευρώ μειωμένο κατά 5,52% σε σχέση με την 31/12/2012 και αυξημένο κατά 9,82% έναντι της 30/06/2012.


Τράπεζα Αττικής και έσοδα απο λειτουργικές δραστηριότητες
Στο εξάμηνο του 2013, οι καθαροί τόκοι ανήλθαν σε 14,46 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν μείωση της τάξης του 51,5% περίπου έναντι του αντίστοιχου α’εξαμήνου του 2012.
Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη χρηματοδότηση της Τράπεζας από τον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (E.L.A.) και το υψηλό κόστος που αυτή συνεπάγεται, δεδομένου ότι η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας ολοκληρώθηκε στο τέλος του α’ εξαμήνου 2013.
Επίσης η σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων ήταν σε πρώιμο στάδιο για να έχει αποτυπωθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων της τρέχουσας περιόδου.
Οι καθαρές προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 8,42 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,8% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης.

Τα έσοδα, έξοδα τόκων + προμήθειες + έξοδα προσωπικού στο έτος 2013 θα είναι, τουλάχιστον, διπλάσια των αριθμών που ανακοινώθηκαν στο εξάμηνο του 2013
Το spread μεταξύ επιτοκίου χορηγήσεων και επιτοκίου καταθέσεων είναι στο 2% και άντε να ανέλθει στο 3%. Μιλάω για τις καλές περιόδους 2005 - 2011, γιατί αν κοιτάξουμε 2012 και 2013 ζήτω που καήκαμε. Αν απομειώνει και 1% απο τις χορηγήσεις της η τράπεζα τότε τι μένει για να εμφανίσει ως κέρδη???
Σωστά τίποτα!!

Η Αττικής σήμερα βγάζει ζημιές απο τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Βλέπετε αυτή είναι η μοίρα των μικρών. Να βάζουν υψηλά επιτόκια στις καταθέσεις για να προσελκύσουν πιστωτές (καταθέτες) και στα επιτόκια χορηγήσεων να προσπαθούν να είναι ανταγωνιστικοί.

Στις « Καταθέσεις προθεσμίας διατραπεζικής» για την περίοδο που έληξε την 30/06/2013 περιλαμβάνονται διατραπεζικές αναλήψεις ύψους 520 εκατ. ευρώ από τον ELA (Emergency Liquidity Assistance).
Στη συγκριτική χρήση που έληξε την 31/12/2012 ποσό ύψους 180 εκατ. ευρώ είχε αντληθεί από τον ELA και ποσό ύψους 510 εκατ . ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
.

Δείτε πόσο χαμηλά έχουν πέσει τα καθαρά έσοδα απο τόκους.  42 εκατομ το 2012 και 14,7 στο εξάμηνο του 2013, απο 103 εκατ. που έβγαζε η Αττικής το 2008 και 76 το 2005. Σε ετήσια βάση η  τράπεζα Αττικής εισπράττει 60 με 70 λιγότερα εκατ. απο τους τόκους, με ότι αυτό συνεπάγεται για την κερδοφορία της.Αλλά και τα έσοδα απο αμοιβές - προμήθειες υστερούν κατά 10 εκατομ. ευρώ σε σχέση με της ετήσιες χρήσεις 2005 - 2010.
Απο την Αττικής, συνολικά, λείπουν τουλάχιστον 70 εκατ. ευρώ απο τα έσοδα των λειτουργικών της δραστηριοτήτων

Το αποτέλεσμα είναι οι λειτουργικές της ταμειακές ροές να είναι αρνητικές, κατά 46 εκατ. το 2012 και 27 στο εξάμηνο του 2013, ενώ μετα βίας το 2011 οι ταμειακές λειτουργικές ροές της ήταν θετικές κατά 3,15 εκατ. ευρώ.
Εδώ να τονίσω ότι στις λειτουργικές ταμειακές ροές της τράπεζας Αττικής δεν συμπεριλαμβάνονται οι απομειώσεις που κάνει η τράπεζα, αλλά μόνο τα έσοδα της απο τόκους και προμήθειες και οι δαπάνες της για έξοδα λειτουργίας.

Η τράπεζα επομένως τα τελευταία 2 χρόνια είναι ζημιογόνος. Αν όμως η τράπεζα καταφέρει να αυξήσει τα έσοδα της απο τόκους + προμήθειες κατά 70 εκατ. ευρώ όπως και στις παλαιότερες καλύτερες περιόδους, τότε θα επανέλθει στην κερδοφορία κατά 30 εκατ. ευρώ.
Αυτό είναι το pick των δυνατοτήτων της τράπεζας Αττικής, έτσι όπως λειτουργούσε. Να μπορέσει να εμφανίσει καθαρά μετά φόρων κέρδη γύρω στα 30 εκατ. ευρώ, όπου με 1,366 δις μετοχές αντιστοιχούν σε  0,022 ευρώ ανά μετοχή
30 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη σημαίνει ότι το καθένα υποκατάστημα (απο τα 80) συνεισφέρει με 375.000 ευρώ καθαρά κέρδη.
Παίρνοντας όμως απομειώσεις της τάξης των 35 εκατ. ευρώ - όπως έχω αναφέρει παραπάνω - αυτά τα κέρδη θα τείνουν να μηδενιστούν.

Στο εξάμηνο του 2013 η τράπεζα Αττικής ανακοίνωσε, ότι το ενοποιημένο αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε ζημία 68 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 96,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2012, με τις προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους να ανέρχονται σε 45,7 εκατ. ευρώ . Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και ποσό ύψους 5 εκατ. ευρώ που αφορά πρόβλεψη απομείωσης χρεωστικών τίτλων της Τράπεζας. 
Η πρόβλεψη για επισφαλείς χορηγήσεις για την περίοδο του Α’ εξαμήνου 2013 ανέρχεται σε 40,7 εκ . ευρώ έναντι 76,9 εκ . ευρώ την συγκριτική περίοδο του 2012.
Οι σωρευμένες προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ανέρχονται σε 402,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,3% περίπου σε σχέση με τη χρήση του 2012.


Η τράπεζα δεν λειτουργεί σωστά και θα πρέπει ο βασικός μέτοχος να αναδιοργανώσει τα 80 υποκαταστήματα που διαθέτει η τράπεζα και όχι μόνο να την ανακεφαλαιοποιεί.

Τη στιγμή που το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ βρίσκεται στο 0,5% το μέσο επιτόκιο καταθέσεων στην Ελλάδα είναι στο 4%, διαμορφώνοντας ένα δυσανάλογα υψηλό κόστος του χρήματος για την οικονομία. Αν συνυπολογιστεί και το λειτουργικό κόστος των τραπεζών, τότε το κόστος του χρήματος ξεπερνά το 4,5%. Το μέσο επιτόκιο προς επιχειρήσεις διαμορφώνεται στο 6% , ενώ το μέσο επιτόκιο για χορηγήσεις προς ελεύθερους επαγγελματίες προσεγγίζει το 8% . Για την περίπτωση της τραπέζης Αττικής τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων είναι τα μεν πρώτα υψηλότερα, του μέσου όρου, τα δε δεύτερα ελαφρώς χαμηλότερα, προκειμένου η μικρή τράπεζα να είναι ανταγωνιστική έναντι των μεγάλων 4 συστημικών τραπεζών.

Το υψηλό κόστος χρήματος για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα σε συνδυασμό με άλλες κρίσιμες παραμέτρους όπως το δυσανάλογα υψηλό κόστος ενέργειας αλλά και τα υψηλά έμμεσα «κόστη» που δημιουργούν η γραφειοκρατία και η αναποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα καθιστούν ασύμφορο το επιχειρείν στη χώρα μας.

Θα κατέληγα ότι η μετοχή της τραπέζης Αττικής ακόμη δεν έχει κανένα ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ενδιαφέρον - ειδικά όταν  η τράπεζα δεν έχει σταθεροποιηθεί και συνεχίζει να απομειώνει χορηγήσεις (περισσότερες απο το φυσιολογικό), ενώ τα έσοδα της απο τόκους είναι για γέλια.

Τι πρέπει να συμβεί??
Να δοθεί προτεραιότητα στα επόμενα χρόνια 
 • να διατηρηθεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια 
 • να γίνει δυνατή η χαμηλού κόστους ρευστότητα
 • ορθολογική διαχείριση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων,  δίχως όμως να στηριχθεί η πραγματική οικονομία δίνοντας δάνεια σε κάθε Έλληνα ουραγκοτάγκο που θέλει να την περάσει ωραία ή να δανειστεί για να ξεχρεώσει άλλους
 • η περεταίρω μείωση του λειτουργικού κόστους  και 
 • να υπάρξει προσοχή στην συνεργασία της τράπεζας με τα μέλη του Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που πλέον αποτελεί και τον κύριο μέτοχο της Τράπεζας. Να μην δανείζεται ο βασικός μέτοχος δίχως λογική. Άλλο διευκόλυνση και άλλο βουτάω τη χερούκλα στο μέλι των καταθέσεων και αρπάζω ότι γουστάρω στην τιμή που το θέλω.
Πότε θα αρχίσει να έχει ενδιαφέρον η μετοχή??
1) Οι ετήσιες απομειώσεις να κινούνται αρκετά χαμηλότερα των 35 εκατ. ευρώ
2) Τα έσοδα απο τόκους + αμοιβές, προμήθειες οπωσδήποτε περισσότερα από 130 με 140 εκατ. ευρώ
3) Να υπάρξει προδιάθεση απο το βασικό μέτοχο τα 80 υποκαταστήματα να αυξηθούν.
4) Reverse split δια 10 τουλάχιστον.
5) Εφόσον συμβούν τα προηγούμενα 4 ή τείνουν να συμβούν, η τιμή της μετοχής να κινείται κάτω απο το 70% της λογιστικής της αξίας (ίδια κεφάλαια) - όποια και αν είναι τότε η Book Value της τραπέζης.

Θετική επίπτωση θα έχει για την Αττικής σε ότι αφορά τα έξοδα απο τόκους η απεξάρτηση απο οτν ELA. Απο ELA δανειζόταν με 2,75% επιτόκιο, αντί του χαμηλού επιτοκίου της ΕΚΤ.
Με τα 500 εκατ. που αποπλήρωσε και μηδένισε το ELA θα κερδίσει 8 με 9 εκατ. ετησίως απο έξοδα τόκων.
Θα κερδίσει και γύρω στα 30 εκατ. ευρώ από την μείωση κατά 1 μονάδα στις προθεσμιακές καταθέσεις ύψους 3 δισεκ.

Αυτά όλα είναι θετικά σημάδια, όχι όμως τα βασικά - που είναι το χάλι της Ελλάδας και οι χορηγήσεις της Αττικής. Εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε.


185 σχόλια:

 1. Του ξεβράκωσα όλους με την μετοχή της Αττικής. Και στο πάνω που προέβλεψα μέχρι που μπορούν να την φτάσουν μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, αλλά και στο κάτω, που έλεγα ότι μόνο στα 0,2 ΙΣΩΣ έχει ενδιαφέρον, για κάποιους πιο ρισκαδόρους.
  Αυτά μάλιστα τα είχα προβλέψει απο πολύ πριν - αρχές έτους - πριν ακόμη κόψει για την ΑΜΚ και το ΜΟΔ.

  Σήμερα ξεβρακώνω και την τράπεζα. Διαβάστε καλά και μελετήστε σε βάθος - μόνο έτσι μπορείτε να αντιληφθείτε πότε έχει ενδιαφέρον η τράπεζα και υπο ποιές προυποθέσεις. Εκτός αν ΔΕΝ θέλετε να κοιμάστε ήσυχοι το βράδυ σαν πουλάκια και θέλετε να βελάζετε σαν βόιδια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατά τη γνώμη μου άρθρο (και όχι απλά ) διαμάντι και σίγουρα η καλύτερη στιγμή σας κύριε Τάκη. Διεισδυτικός, Αναλυτικός, Εξαιρετικός. Δηλώνω...

   Χορτασμένος αναγνώστης

   Διαγραφή
 2. κύριε Τάκη ψήφισα 1200+ με την προυπόθεση ότι θα αλλάξει η κεφάλα μας
  βλέπετε να αλλάζει η κεφάλα μας μέχρι τέλος του έτους ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εννοείτε τον σχηματισμό head & shoulders???

   Διαγραφή
  2. κύριε Τάκη δεν εννοώ αυτό
   δεν έχω και πυτιρίδα άλλωστε
   η νοοτροπία μας προλαβαίνει να αλλάξει μέχρι τέλος του έτους μπας και .... ?

   Διαγραφή
  3. Δεν ελπίζω να αλλάξει η κεφάλα του Έλληναρα μέχρι τέλος του έτους. Πρέπει να του ρίξουν και λίγο καρότο - μόνο με το μαστίγιο δεν θα αλλάξει.

   Αλλά μιας και αναφέρθηκα σε head & shoulders, να επιστήσω την προσοχή - ειδικά στον κύριο champoo που περιμένει να αγοράσει στα 780 - ότι αν δεν περάσουμε τα 1150 και σπάσουμε προς κάτω το 800 με όγκο, τότε ο επόμενος ελάχιστος στόχος είναι οι 450 μονάδες. όσοι είναι διαγραμματιστές, ας το έχουν υπόψη τους και ας το γράψουν στον κόσμο από τώρα, για να φυλάγεται.

   Διαγραφή
  4. κύριε Τάκη μ αρέσει να σας ιντριγκάρω λίγο και να απαντάτε με χρήσιμες πληροφορίες
   με την πρώην λάτσαινα αγορασμένη στα 60 λέπια να περιμένουμε ή να λλάξουμε πλευρό ? δεν είναι πολλά βέβαια ... 3555 κομμάτια

   Διαγραφή
  5. Κύριε Τάκη είσθε θησαυρός,τρομερή η ανάλυση για την ΑΤΤ,ούτε στα private banking δεν υπάρχουν τέτοιες.Οπότε για ΑΤΤ μακρυά και αγαπημένοι μέχρι νεωτέρας...

   Για τον σχηματισμό που αναφέρετε,θα έλεγα αντί του 1150 το 1052.Βασικά όσο κρατάει το 780-1052 και δεν διασπάται το κάτω όριο,ούτε εκλογές θα έχουμε ούτε δραχμές.

   Διαγραφή
  6. Κυριε Τακη θαυμασια η αναλυση σας. Ξεβρακωσατε πρωτον απο ολους τον ημιμαθη Κρα Κρα που εβγαζε την Αττικης φτηνοτερη τραπεζα(!).Πηρε παλι πολυ κοσμο στο λαιμο του. Το ιδιο κι αλλα sites που πομπαραν ασυστολα Αττ και την εκαναν μοδα μεσα στο γενικο παραληρημα για τα "ραλι" των τραπεζων.
   Σχετικα με τον ΓΔ τελος του χρονου, εγω ψηφισα 1100-1200, καθως συντασσομαι με την αισιοδοξια του πολυπειρου κ. Δαρειου.

   Διαγραφή
  7. Κύριε Τάκη θα μου επιτρέψετε να απαντήσω εδώ στην ερώτηση σας για την τιμή που βλέπω τον ΓΔ με την έναρξη του 2014. Θα έλεγα στις 1000 μονάδες του εκλεκτού κυρίου Λάκη με σφάλμα 5%. Βλέπετε ο αείμνηστος καθηγητής μου στο πρώτο έτος του εν Αθήνησι κύριος Καίσαρ Αλεξόπουλος θα μου έκοβε κάθε ελπίδα για απόκτηση πτυχίου ,αν δεν δήλωνα την τάξη του σφάλματος μέτρησης ή προσδοκίας.
   Αν και ,όπως και εσείς συμβουλεύετε, δεν κοιτάζω τόσο τον ΓΔ όσο την ιστορία και τις προσδοκίες των μετοχών που κατά καιρούς λατρεύω.Δεν είμαι και τόσο πιστός μαζί τους αλλά εκτιμώ και συγχωρώ τις συμπεριφορές τους.
   Την ανάλυση σας για την ΑΤΤ θα την μελετήσω αύριο,με καθαρότερο μυαλό ύστερα από μία κοπιαστική μέρα. Να είστε καλά.

   Διαγραφή
  8. λαμβανοντας υποψην το ειδικο βαρος και κατασταση που βρισκονται οι κυριες που απαρτιζουν το 85% και οι τραπεζες να εχουν μετα βιας το 1/7,
   ο δεικτης θα παιζει απο εδω που ειναι +15% και - 10% μεχρι να ξεκινησουν το πρωιμο january εφε.
   Εκτος αν τα καραφλα παιδακια αποφασισουν να παρατησουν το τικι-τακα μπολ.

   φιλικα
   Χασαπης

   Διαγραφή
  9. Κυριε Τακη ευτυχης θα ειμαι να μπω και στις 830 περιπου. το βλεπετε εφικτο?

   Διαγραφή
  10. Κύριε Yannis Kappa για έναν περίεργο λόγο η αγορά - οι παίκτες δηλαδή - έχουν την ΑΛΦΑ στο αφρό, ενώ την ΕΥΡΩΒ την έχουν για τα μπάζα.
   Στην πραγματικότητα ουδείς μέτοχος ζομποτραπεζών μπορεί να κοιμάται ήσυχος τα βράδυα. Πρέπει να πετάγεται απο τον ύπνο του κάθε τρεις και λίγο και να διερωτάται.
   ''Είναι η τράπεζα στη θέση της ή κατέρρευσε απο το πολιτικο-οικνομικό τσουνάμι??''

   Οι περισσότεροι, βέβαια, των παικτών έχουν άγνοια κινδύνου.
   Λένε : ''έλα μωρέ, 45 σέντσια η ΑΛΦΑ τσάμπα πράγμα, κάποτε είχε 20. Θα ξαναπάει εκεί''
   Αλλά εαν κάποιος θέλει να ρισκάρει, πρέπει να γνωρίζει ότι τα νούμερα είναι τρομακτικά. Χειρότερο σαπάκι απο την πειραιώς δεν υπάρχει.

   Απο εκεί και πέρα. ΑΛΦΑ και ΕΥΡΩΒ είχαν και έχουν ακριβώς τα ίδια νούμερα. Όσο τις κοιτάζω μου φαίνονται διδυμάκια. Η αγορά όμως υπερεκτιμά την ΑΛΦΑ και φοβάται την ΕΥΡΩΒ.
   Τα ίδια της ΕΥΡΩΒ είναι 1,2 ανά μετοχή - δίχως τα 940 εκατ. των προνομιούχων είναι 0,96 ευρώ ανά μετοχή και πολύ μεγάλη εξάρτηση απο τις κεντρικές τράπεζες. Με την μετοχή στα 0,62 διαπραγματεύεται στο 65% της λογιστικής της αξίας (δίχως της προνομιούχες). Υπάρχει πιο φθηνή ζομποτράπεζα με βάση το λόγο P/BV???

   Όσο κίνδυνο έχει η ΑΛΦΑ έχει και η ΕΥΡΩΒ. Αν χρειάζεται κεφάλαια η ΕΥΡΩΒ, χρειάζεται και η ΑΛΦΑ. Απλά στην ΑΛΦΑ τους έχουν ψήσει ότι πρόκειται για την SUPER τράπεζα, ενώ η αγορά εκτιμά ότι η ΕΥΡΩΒ είναι σαπάκι, επειδή ο Λάτσης δεν ήταν κορόιδο να βάλει στην ΑΜΚ 3 δις και ο Θεός ξέρει πόσα ακόμη μπορεί να χρειαστούν.

   Όμως ένα παίγνιο, για να γράψει τον ΑΣΣΟ μπροστά πρέπει να το έχει.

   Στο μέλλον θα έχω αναλύσεις και για ΑΛΦΑ και για ΕΥΡΩΒ. Ακόμη όμως πρέπει να περιμένω να ολοκληρωθούν οι συγχωνεύσεις τους με Εμπορικές, Προτον, ΤΤ και όλο το κακό συναπάντημα.

   Διαγραφή
  11. Κύριε Gerry να σας διορθώσω. Ο ημιμαθης Κρας Κρας βγάζει φθηνότερη την Πειραιώς του ΜαΣάλλα. Την χειρότερη δηλαδή.
   Για την Αττικής έγραφε ότι διαπραγματεύεται στο Ο,4 των ιδίων. Αυτό όταν το διάβασα κόντεψα να πάθω εγκεφαλικό. Φυσικά δεν αιτιολογούσε.

   Κύριε champo αν η αγορά πάει εκεί κάτω, στα 830 και 780 που μου γράφετε, αντιλαμβάνεστε ότι ετοιμαζόμαστε για Αρμαγεδώνα?? Και εσείς θα αρχίζετε να βγαίνετε αγοραστής?? η Συρία δεν μπορεί να μας ρίξει.
   Αν περάσουμε κάτω απο τα 780 με όγκο, τότε αγορές απο 450 και κάτω. Σας το έγραψα κύριε champo, αλλά φαίνεται δεν το καταλάβατε.
   Ρωτήστε και τους κύριο Τζο και Lorac που τον έπιασαν τον σχηματισμό της βοιδοκεφαλής, με την ωμοπλάτη.
   Πρέπει στο πρώτο τρίμηνο του 2014 - το αργότερο να παίζουμε πάνω απο 1150.

   Διαγραφή
  12. δασκαλε σε διαβασα τωρα για τις τραπεζες που γραφεις εισαι ΑΡΧΟΝΤΑΣ τωρα πινω κρασι μουσχουδι στην υγεια σου ΔΑΣΚΑΛΕ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

   Διαγραφή
 3. χχχχχχμχμμμμμμμμμμμ αμα αλαξει η κεφαλα μας θανε αργα εως λιγο αργα

  χμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ το ΧΑΑ-ΟΣ θα το προεξοφληση και αυτο γραφοντας απο νωρις και εντος του 2014 αποκριες 2015 τις 2800 μουναδες βασης

  Λοιπον στο στοιχειο μου τωρα ......... κοιταχτε δυο τρελλαρες ... ο Carl ο Φυτειας

  και ο Μουσιε Parker

  September S&P E-mini Futures: Today’s range estimate is 1623-39. The ES is headed back to its June 24 low as 1553.

  Parker (Morgan Stanley): Στις 1.840 μονάδες ή κατά 12% υψηλότερα ο S&P 500 σε ορίζονται 12μήνου - Αν και η αγορά κινείται κοντά σε ιστορικά υψηλά ο κύκλος της ανόδου δεν έχει ολοκληρωθεί
  04/09/13 - 21:47
  Εκτύπωση
  E-mail
  Τον στόχο των 1.840 μονάδων δίνει ο αναλυτής της Morgan Stanley, Adam Parker, για τον δείκτη - βαρόμετρο της Wall Street, τον S&P 500, σε ορίζοντα 12μήνου.

  Moνο στο σαιτ του Κ. Μυτογκα ξερετε τον επομενο στοχο απο αρχαιοτατων χρονων

  ΜΟΝΟ εδω... [ 2117 ]

  χχχχμχμχμμχμχμχμμχμχμμχμχμχχμ Τρελλαρες ????????????

  Αποκλειεται να ειναι ποιο τρελλοι απο μενα..

  Aleko mou Sallam
  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. δασκαλε απο καρδιας σε ευχαριστουμε για την αναλυση της αττικης εγω παντως στο 0,ο17 θα την τιμησω θα αγορασω μετοχες αξιας για ενα βαρελακι κρασι με σκοπο να γινουν δυο τα βαρελακια και να τα ποιουμε ολοι μαζι στο καρναβαλι δασκαλε ΕΙΣΑΙ ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟ και ο champo θα φερη τις σαρδελλες απο την πρεβεζα ΩΡΕ ΓΛΕΝΤΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. κυριε hippy εσεις που ασχολειστε με την ευροβ θα κανει αυξηση κεφαλαιου ετσι γραφει ο λεο http://www.bankingnews.gr/bank-insider/item/106880-το-βασικό-σενάριο-για-την-eurobank-είναι-η-επιτυχής-ιδιωτικοποίηση-μέσω-αμκ-1-με-15-δισεκ-ευρώ-–-το-ερώτημα-είναι-αν-δεν-επιτευχθεί-ο-στόχος-ποια-είναι-τα-πλάνα-εμπλοκή-τχσ-σύσταση-ειδικής-εταιρίας-ναμα-για-να-μειωθεί-το-rwa

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με τα αν...αν...αν...βάζεις του πύργο του Άιφελ σ΄ένα μπουκάλι, λένε οι Γάλλοι κύριε Λουκά. Ας μην ακολουθήσουμε τις δαιδαλώδεις διαδρομές του Λεωτσάκιου νου.

   Στο δικό μου-κερδοσκοπικό-μυαλό τα πράγματα είναι απλούστερα. Αυτός που αγοράζει τα warrants φαίνεται να έχει χρήμα. Φαντάζομαι πως δεν θα τό΄χει για κάψιμο. Για να μπορέσει να κερδίσει πρέπει να δημιουργήσει ενδιαφέρον-τάση στο αντικείμενο τους, τραπεζικές μετοχές. Λεφτά έχει, πιστεύω θα τα καταφέρει. Ε, κάπου εκεί θα μας δωθεί η ευκαιρία να πουλήσουμε.

   Θα μου πείτε πως αυτό ίσως γίνει αρκετά αργότερα, ίσως και φθηνώτερα. Ναι, αυτό είναι πιθανό. Κάνε μάγο να σε κάνω πλούσιο. Λογικά όμως, χωρίς χρεοκοπίες, πολέμους, πλημμύρες και λοιπές φυσικές καταστροφές δεν βλέπω πως θα χάσει ο επενδυτής που τοποθετείται σε τρέχουσες τιμές.

   Θα ήθελα να είχα πουλήσει τη θέση μου στα 0,72? Ουουουου!!!! Αφού δεν το έκανα όμως, πέρα από καμιά μούντζα στον καθρέφτη ότι άλλο μου φαίνεται άσκοπο.

   Διαγραφή
 6. για τα φιλαρακια μου αγορα οτε 4,70 εως 4,35 http://www.4-traders.com/HELLENIC-TELECOM-ORGANIZ-1408788/technical_analysis-full/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χωρίς να απαξιώ την τεχνική ανάλυση συνολικά, τις γραμμούλες τις διαβάζουν πολλοί. Το θέμα είναι απειροελάχιστοι τις διαβάζουν σωστά*. Οταν ο χρόνος τους δώσει την απάντηση είναι αργά πια για τους αναγνώστες τους. Αντίθετα η θεμελιώδης ανάλυση αιτιολογεί τα πάντα, παρελθόν-παρόν-(και υπό συνθήκη) το μέλλον, συνεπώς η εικόνα και η ευθύνη μοιράζεται και σ΄εμάς. Στην περίπτωση του κυρίου Τάκη (λόγω γνώσης της αγοράς) τα πραγματα γίνονται πολύ ευκολώτερα.

   *προσωπική εμπειρία

   Το 2008 το συνδρομητικό μου έστειλε μερικά "διαφημιστικά" mails και "ψήθηκα" να τους δοκιμάσω. Ευτυχής απόφαση καθώς έπιασαν 100% τόσο την πτώση-καταστροφή λόγω Λημαν, όσο και το γύρισμα τον Μάρτιο του 2009. Αύξησα την συνδρομή ζητώντας ΤΑ και για μεμονωμένες μετοχές, αλλά φευ. Αλλο το δάσος (ΓΔ) που συλλαμβάνεται ευκολώτερα από το οικονομικό-πολιτικό κλίμα, άλλο τα δένδρα-μετοχές που χωρίς τα θεμελιώδη σιγά μην τ΄ανακαλύψεις. Γνώμη μου φυσικά. Μικρής αξίας καθώς βασικός κανόνας της στατιστικής είναι να μην γενικεύουμε μεμονωμένες περιπτώσεις.

   Διαγραφή
 7. Το νέο της ημέρας είναι ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ η γερουσία για την Συρία...αρνητικό νεο για το ΧΑΑ αύριο παρτε κοσερβες φασουλες ρεβιδες και κοκα κολα λαιτς και σαρδελες παστες απο τον champo kai πιασε και ενα κιβωτιο μπυρες ΜΗΘΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Λουκά, απο τότε που εσείς και ο κύριος champo μου βγήκατε αρκούδοι η αγορά κινείται ΜΟΝΟ ΠΑΝΩ.
   Απότυχε και ο Λοκρός που κατά τον κύριο champo δεν αποτυγχάνει ποτέ. Όμως ο Λοκρός είναι σεμνός και γνωρίζει ότι κάνει και λάθη - όπως όλοι οι γκουρούδες του ντουνιά.

   Συμβουλή:
   Στις χρηματαγορές να μην ακολουθείτε κανέναν άλλον, παρά μόνο τον εαυτό σας.

   Διαγραφή
 8. Εξαιρετικη αναλυση.Πραγματικά εδω στο blog απολαμβανουμε μεταχειρηση καλυτερη απο private banking.κ Τακη ευχαριστούμε.
  (με ανυπομονησια περιμένουμε την αναλυση της EUROBANK που εχετε προηπει στο ποπολο)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΤΕΤΑΡΤΗ
  Κ. ΦΕΓΓΟΣ (VERSAL A.E.Π.Ε.Υ)
  Χ.Α.: Μικρές οι προοπτικές σημαντικής ανόδου
  Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013

  Yποτονική η συνεδρίαση της Τετάρτης και σε γενικές γραμμές το μόνο θετικό στοιχείο των τελευταίων συνεδριάσεων είναι το γεγονός ότι οι τραπεζικές μετοχές έχουν ήδη 'πιάσει' τις τιμές των αυξήσεων μετοχικών κεφαλαίων.

  Πέρα απ' αυτό, δεν υπάρχει διάθεση τοποθετήσεων ούτε και η αναγκαία ρευστότητα από εγχώριους επενδυτές. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Γενικός Δείκτης θα κινείται μεταξύ 880-950 μονάδων με αυξημένο trading.

  Το roadshow στο Λονδίνο, η επίσκεψη Σαμαρά στις ΗΠΑ θεωρούνται θετικές εξελίξεις αλλά εάν δεν μπουν λεφτά στο χρηματιστήριο τότε οι προοπτικές σημαντικής ανόδου είναι μικρές.
  http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=27722&subid=2&pubid=5423153

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αλλη μια εξαιρετικη αναλυση κε Τακη, ευγε απο μερους μου.
  Συμπερασμα (επαναλαμβανομενο εδω και καιρο, οσον με αφορα):
  Μακρυα απο τραπεζες για επενδυση, ακομα πιο μακρυα απο την Αττικης, εστω και για 'trading'.....ειναι πολλα τα κουσουρια αυτης της τραπεζουλας, παρα πολλα για την ωρα,.... σε τεντωμενο σχοινι περπαταει, κατα την αποψη μου, εδω και καιρο και το σχοινι τεντωνει καθε μερα και περισσοτερο.
  Καλημερα και καλη δυναμη σε ολους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Καλημέρα σε κύριο Τάκη και φίλους του blog.
  Τα συγχαρητήριά μου στον οικοδεσπότη για την παρουσίαση της ΑΤΤ.
  Θα ήθελα να δείτε και το παρακάτω απο τη Fitsch.
  Αναφέρομαι βέβαια στα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων των συστημικών στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2013που είναι όπως τα έχετε προ καιρού γράψει !!
  http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1131519/fitch-vlepei-afxhsh-kerdon-gia-ellhnikes-trapezes.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι να μας πουν οι Φιτσουλέοι κύριε spooky??
   -------------------------------------------------------------
   Τόσο η Eurobank όσο και η Eθνική πρέπει να βελτιώσουν τα κεφάλαιά τους, παρά το γεγονός ότι η ποιότητα του δανειακού τους χαρτοφυλακίου παραμένει καλύτερη του ανταγωνισμού, εκτιμά η Fitch.
   -----------------------------------------------------------------
   Ότι έχει η EYΡΩB to καλύτερο δανειακό χαρτοφυλάκιο?? Αυτό το ξέρουμε. Αν βάλετε και τις καλύψεις είναι SUPER το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της ΕUΡΩΒ.

   Πηγαίντε τώρα κάτω κάτω αριστερά και δείτε τα αποτελέσματα του γκάλοπ που είχα κάνει για το ποια τράπεζα έχει το καλύτερο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων.
   Το 37% όσων ψήφισαν, ΝΟΜΙΖΟΥΝ ότι η ΑΛΦΑ έχει το καλύτερο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων. Πλανώνται πλάνη οικτρά!!! - να τους πείτε.

   Στο γκάλοπ, EΥΡΩΒ ψήφισαν μόνο 3 - ο ένας ήμουν ΕΓΩ.

   η ΕΥΡΩΒ είχε μεγάλα ανοίγματα στις χορηγήσεις. Έπαιρνε υψηλούς τόκους, γιατί ήταν επιλογή της να δανείζει στο πόπολο. Το 25% των χορηγήσεων της ήταν καταναλωτικά δάνεια. Αυτό ήταν παλαιόθεν. Αλλά δεν λέω - για να έχω και κάτι να λέω στο μέλλον και ταυτόχρονα να εκτίθενται οι Λεωτσάκιοι ΜΜΕδες - που μας λένε για ΜΑΣάλλες.

   Στους υπολοίπους γκουρούδες θα απαντήσω αργότερα. Τώρα δεν προλαβαίνει ο Τάκαρος.

   Διαγραφή
 12. Καλημέρα!! Πολύ καλή δουλειά κ.Τάκη πραγματικά . Δυστυχώς απλά την διάβασα δεν την μελέτησα Σας έχω πεί οτι δεν έχω πετύχει κανέναν απο αυτά τα 80 καταστήματα να μπώ μέσα να δώ απο κοντά πως είναι αυτό το μαγαζί ,οπότε την αφήνω σε άλλους .
  Η ευδαπ ξανά μανά στην τιμή bv-50%χρέη ,αλλά αυτήν την φορά αυξήθηκε λίγο ο όγκος .Βέβαια γύρισε χαμηλότερα για την ώρα. Εδώ λοιπόν θέλω να θυμίσω οτί ενώ ο ΓΔ έχει τον ΩΚΩ η ευδαπ τον έχει ανάποδα!! ΟΟ ναι και γραμμή είναι αυτο το bv-50% χρέη που λέγαμε. Τα 6,20 για γρήγορους τα 5,90 για αυτους που πίνουν τσαγάκι παίζοντας με τις τάπες και στόχος κοντά στα 8 .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παίζει δυνατά μια φήμη (προς το παρόν) για πληρωμή-συμψηφισμό υποχρεώσεων των δήμων με προσδοκόμενες εισπράξεις από τα ΕΣΠΑ. Μέρος της κίνησης της προηγούμενης Δευτέρας άκουσα πως οφείλεται και σε front running trading από υπαλλήλους της εταιρείας που ανέλαβε την αποκρατικοποίηση. Ξαναδιαβάζοντας την ανάλυση του κυρίου Τάκη όσο και το 1ο σχόλιο του κυρίου Σείριου συμφωνώ κι επαυξάνω μαζί σας.

   Μικρό μέρος (5%) αγοράσθηκε χθες στο κλείσιμο, έτσι όπως βλέπω το "ιστορικό" των πράξεων της μου φαίνεται κι εμένα πιθανό τη ζώνη 5,90-6,10 θα την ξαναδεί. Η εταιρεία δεν ήταν στο target group μου και δεν την ξέρω. Εχω να κάνω πράξη σ΄αυτήν από τις "φιλανθρωπίες" της ΔΕΚΑ στις εκλογές του 2000.

   Διαγραφή
 13. κ.Τακη ειχατε πει σε προηγουμενο σχολιο σας οτι εχετε πει τα αρνητικα της ΑΣΚΟ στο marketzone που εκλεισε..εψαξα αλλα δεν βρηκα καποιο αρνητικο σχολιο σας..οποτε αν μπορειτε..κατα την ερασιτεχνικη μου γνωμη τα αρνητικα της ΑΣΚΟ ειναι οτι δεν εχει βαλει ακομα στη γκαμα της φθηνες επιλογες..και οτι αρχισαν να επενδυουν σε ομολογα τα ταμειακα διαθεσιμα..μου αρεσουν τα ομολογα που αγορασε αλλα δεν μου αρεσει ο τροπος σκεψης..κατι αλλο αρνητικο εκτος απο αυτα δεν βλεπω..το κειμενο της Αττικης θα το μελετησω το βραδυ..
  Παναγος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτά είναι τα αρνητικά που λέτε και που τα έχω αναφέρει + κάτι βλάκες που την έχουν δει τσοπαναρέοι και παίζουν το χαρτί, πομπάροντας το με συγκεκριμένους τρόπους. Αυτούς όμως που βάζουν στο χαρτί είναι γίδια - γιαυτό το χαρτί ξαναγύρισε στα 0,3, αντί να πάει 0,6 που ακόοομη περιμένει ο κύριος leop.

   Διαγραφή


 14. hippy5 Σεπτεμβρίου 2013 - 12:07 μ.μ.
  Χωρίς να απαξιώ την τεχνική ανάλυση συνολικά, τις γραμμούλες τις διαβάζουν πολλοί. Το θέμα είναι απειροελάχιστοι τις διαβάζουν σωστά*. Οταν ο χρόνος τους δώσει την απάντηση είναι αργά πια για τους αναγνώστες τους. Αντίθετα η θεμελιώδης ανάλυση αιτιολογεί τα πάντα, παρελθόν-παρόν-(και υπό συνθήκη) το μέλλον, συνεπώς η εικόνα και η ευθύνη μοιράζεται και σ΄εμάς. Στην περίπτωση του κυρίου Τάκη (λόγω γνώσης της αγοράς) τα πραγματα γίνονται πολύ ευκολώτερα.

  *προσωπική εμπειρία

  Το 2008 το συνδρομητικό μου έστειλε μερικά "διαφημιστικά" mails και "ψήθηκα" να τους δοκιμάσω. Ευτυχής απόφαση καθώς έπιασαν 100% τόσο την πτώση-καταστροφή λόγω Λημαν, όσο και το γύρισμα τον Μάρτιο του 2009. Αύξησα την συνδρομή ζητώντας ΤΑ και για μεμονωμένες μετοχές, αλλά φευ. Αλλο το δάσος (ΓΔ) που συλλαμβάνεται ευκολώτερα από το οικονομικό-πολιτικό κλίμα, άλλο τα δένδρα-μετοχές που χωρίς τα θεμελιώδη σιγά μην τ΄ανακαλύψεις. Γνώμη μου φυσικά. Μικρής αξίας καθώς βασικός κανόνας της στατιστικής είναι να μην γενικεύουμε μεμονωμένες περιπτώσεις.

  Απάντηση  xxxxmxmxmxmxmxmxmxmxmxm εχουμε και λεμε λοιπον τον Hλια τον Χιππακακη απο το Ορεπεδιο Λασιθιου expert σε οτι κουναει και οτι κολυμπαει

  εχουμε τον Σερ - ΜΥΤΟΓΚΑ - ΤΑΚΑΡΟ Ολα τα σφαζει - ολα τα μαχαιρωνει
  εχουμε τον Μουσιε Δαρειο Αρταξερξη σπεσιαλιτε στα ΘΩΡΗΚΤΑ εν ΠΛΩ

  ειχαμε και για ενα φεγγαρι αλλα νοερως ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ μας το ΘΩΡΗΚΤΟ ΑΒΕΡΩΦ

  Εχουμε και την παντα ηρεμη δυναμη Tzo IBAN BIC 014011410144


  Τι αλλο διολε θελουμε

  ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΥΛΑ..........αμ πως να χασουμε χωριανοι ?

  Aleko mou SALLAM .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Λάκη.
   Τον Εζμαρκετίδη ή επιταχυνόμενο συνδρομητικό - απο την καθοδική επιτάχυνση που θα πάρουν οι δείκτες της Αμερικής - ΤΟΝ ΕΣΧΙΣΑ ΣΑΝ ΣΑΡΔΕΛΑ.
   Ακόμη περιμένει πόνο στην Αμερική. Τον κόντραρα μέσα απο το marketzone και τοθ πήρα τις σωβράκες, όταν αυτός έβλεπε επιταχύνσεις στο Αμέρικα.

   Ξυπνάτε βρεεεε. η Αμερική ανασταίνεται. Ανεβαίνουν και οι εξαγωγές της - βγάζει και πετρέλαια στο εξωτερικό πλέον. Περιμένετε εσείς πτώσεις και πόνο.

   Διαγραφή
  2. αιντες και πιασανε οι ζεστες , ερχετε και το ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ οσονουπω

   Κυριε Μορφονιε [ Αρχι-Μυτογκα ] ΤΑΚΑΡΕ και Αρχι-Φαγανα Σαρδελλων και οχι μονο

   Ο παππους εχει αφησει ενα Γκαπ στα 3.18 απο τον Σεπτεμβρη του 1961
   4 μηνες δηλαδις πριν γεννηθω....

   Τι λετε , δεν ειναι καιρος να το κλεισει το ρημαδι ?ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ οι επιζησαντες !


   Ωρα για βουτια στα απεραντα γαλαζια

   Όφου και να με κάνανε του κόσμου κυβερνήτη
   ούλης της γης πρωτεύουσα θα έκανα την Κρήτη

   Aleko mou....το μακροβουτι σου

   Διαγραφή
 15. Στο σχολειο ο δασκαλος μας ελεγε να προσεχουμε την πρωτη παρασκευη και λιγοτερο Πεπμτη του μηνα


  Δινει λεει το τεμπο του μηνα ....

  ΑΝΕΡΓΙΑ ...στο ΑΜΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ απο τα γρηγορα πιστολια ...

  ακουα λοιπον εγω για γρηγορα πιστολια και μου εμεινε το κουσουρι του

  ΚΑΛΟΥ - ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ και του ΑΣΧΗΜΟΥ

  χχχμμχμχμχμχμχμχμχμχμ


  www.Damaskos-airline.com τα τελευταια φθηνα εισιτηρια για Δαμασκο απο 49 ευρω γαι 7 ημερες ΜΟΝΟ με πληρη διαμονη και τροφη γαι την επομενη βδομαδα ..

  Aleko mou ... Αυτη ειναι η ευκαιρια σου , αλλη δεν ΕΧΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. πως την ειδατε την αγορα σημερα εγω πιστευω οτι η ανοδος ειναι ψευτικη οποιος πετυχη τον στοχο μεχρι την αλλη παρασκευη κερδιζη ενα μπουκαλι κρασι απο μενα κλεισιμο 13/9 /2013 κατω απο τις 888 μοναδες ειναι η προβλεψη μου ο επομενος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. o λεο φερνει τα λεφτα τον νοεμβριο το τραγουδακι αφιερωμενο στο λεο τον ΤΡΟΥΠΟΚΑΡΥΔΑΚΑ Μάγκες πιάστε τα γεφύρια http://www.youtube.com/watch?v=MQLc1wwBo6c Σχεδιάζεται μεγάλο πάρτι τον Νοέμβριο στο ελληνικό χρηματιστήριο με στόχο +50% ή 1400 μον. – Passive funds θα προελαύνουν με φόντο το νέο δάνειο και την εισροή 3 δισ – Διστακτικότερα τα active funds λόγω 2 ανησυχιών – Το μήνυμα του road show αφιερωμενο στα ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΑ Σπύρος Ζαγοραίος - Με Λεν Μπερμπάτη Και Μπεκρή http://www.youtube.com/watch?v=eUs201cQWjg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Λύθηκε το μυστήριο του τρυποκάρυδου! Κινέζοι επιστήμονες ανακάλυψαν πώς χτυπά το ράμφος του χωρίς να παθαίνει κρανιογκεφαλικές βλάβες.

  Το ενδιαφέρον κινέζων ειδικών κέντρισε ο τρυποκάρυδος με τα καμώματά του: οι ερευνητές βάλθηκαν να ανακαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο το χαριτωμένο πουλί χτυπάει με μανία το ράμφος του στον κορμό του δέντρου χωρίς να παθαίνει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές βλάβες
  Σε μελέτη τους, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μπεϊάνγκ στο Πεκίνο και το Πολυτεχνείο του Χονγκ Κονγκ εξέτασαν πώς ακριβώς απορροφώνται οι δονήσεις που προκαλούνται από την επαναλαμβανόμενη κίνηση του κεφαλιού του τρυποκάρυδου επάνω στη σκληρή επιφάνεια του δέντρου.

  Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι δυνάμεις που ασκούνται καθώς ο τρυποκάρυδος χτυπάει τον κορμό του δέντρου με ταχύτητα 6-7 μ./ανά δευτερόλεπτο, αγγίζουν τα 1.000 G.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΩΧ ΩΧ ΩΧ. Ο ΠΕΟΤΣΑΚΟΣ ΓΡΑΦΕΙ:

  "Mega hot πάρτι στήνεται στο ελληνικό χρηματιστήριο…τον Νοέμβριο του 2013 που θα μπορούσε να οδηγήσει την αγορά στις 1300-1400 μονάδες"

  Χειρότερο νέο δεν μπορούσα να διαβάσω βραδιάτικα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ωχ ωχ ωχ κ.Δαρείε βγάλτε τα θωρηκτά στο πέλαγος γεμάτα με γαλέτες !! Τί να έπαθε αυτό το παιντί βραδύατικα και ανέβασε τέτοιο άρθρο!! Πάω να τσεκάρω μήπως επανεμφανίστηκε και η Λαιδυ με νέο σενάριο . Ωχ ωχ ωχ και έλεγα να πάω βόλτα αύριο το πρωί

   Διαγραφή
  2. Ναι καλά τώρα. Λεωτσάκιες φιλοσοφίες.
   --------------------------------------
   Αν εκτυλιχθεί το θετικό σενάριο όπου όλα τα θετικά προκύψουν ή ενεργοποιηθούν τον Νοέμβριο τότε το βασικό σενάριο που θέλει 1400 μονάδες ή +50% για το ελληνικό χρηματιστήριο θα επιβεβαιωθεί.

   Αν τώρα το νέο μνημόνιο φέρει πολιτική κρίση και κοινωνική ταραχή προφανώς το σενάριο αυτό ρίπτεται στο καλάθι των αχρήστων….
   ----------------------------------------------
   Μέσα σε όλα. Αν , αν και ΑΝ.
   Πάλι θα δικαιωθεί π Λεωτσάκος είτε με το πρώτο ΑΝ είτε με το δεύτερο ΑΝ, θα βγαίνει και θα πανηγυρίζει.

   Για τα πακέτα της ΕΥΡΩΒ που έβγαιναν προς πώληση και μας έλεγε οτι πουλάει η Εθνική το κατάπιε??? Δεν θα βγει να πει ότι την πάτησε??

   Διαγραφή
 20. Κυριε Δαρειε, ποια αορατη δυναμη εμποδιζει το κατασκευαστικο θωρηκτο να ξεπερασει το 1.60? Την ωρα που εβγαλε πολυ καλυτερα αποτελεσματα απο τις αλλες δυο μεγαλες?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. No paketo, No party monsieur.

   Εχει και αυτός τους λόγους του....

   Οσο για τις άλλες δύο πιο πολύ για ξεφόρτωμα μου δείχνει το σημερίνο πάνω τους.

   Διαγραφή
  2. Κάντε και μια αναδρομή στο Θωρηκτό του Monsieur Takis τις καλές εποχές που βρικόταν και που τις κακές.

   Ολα για κάποιον λόγο γίνονται και ΠΑΝΤΑ μα ΠΑΝΤΑ υπάρχουν πρόσωπα πίσω απο τα "χαρτια" που ασχολούνται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.

   Διαγραφή
  3. Οπως παντα, φιλοσοφημενος και με επιχειρηματα. Εν αναμονη του 2014 και των πολυ καλυτερων προσδοκιων για την εταιρεια.

   Διαγραφή
  4. Monsieur Gerry για πάρτε κομπιουτεράκι και υπολογήστε ΜΟΝΟ του 2013 και 2012 μερίσματα που θα λάβει του χρόνου απο τα διόδια. Και μιλάμε ΜΟΝΟ απο μερίσματα τι θα μπει στο ταμείο. Αφήνω ποσά από έργα που τρεχουν στο εξωτερικό...

   Διαγραφή
 21. Μια σειρά από ύποπτες διαρροές που έρχονται από το σύστημα Προβόπουλου στη Τράπεζα Ελλάδος στοχεύουν ευθέως τον διοικητή της Εθνικής κ. Τουρκολιά.

  Οι βρώμικες διαρροές εντάσσονται στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους δύο τραπεζίτες μετά την απομόνωση του Γιώργου Προβόπουλου από το Μέγαρο Μαξίμου, την οποία ο διοικητής της ΤτΕ αποδίδει στις στενές σχέσεις του Αντώνη Σαμαρά με τον κ. Τουρκολιά.

  Τα “παπαγαλάκια” του Προβόπουλου διαρρέουν ότι οι μεγαλοεπιχειρηματίες που
  τοποθετήθηκαν στην πρόσφατη αύξηση Κεφαλαίου της Εθνικής, δανείστηκαν κατά περίεργο τρόπο, όλοι από τη Citigroup, βάζοντας ως μηδενική εγγύηση τις μετοχές που απέκτησαν. Ίδιοι κύκλοι διαρρέουν ότι αυτό είναι ασυνήθιστο στη τραπεζική αγορά αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Εθνική εγγυήθηκε συνολικά για όλους τους επενδυτές που πήραν δάνεια από τη Citigroup.

  Με λίγα λόγια, υποστηρίζουν ότι η αύξηση κεφαλαίου της ΕτΕ έγινε με διάφορα τεχνάσματα που δεν ήταν και τόσο νόμιμα.

  Αν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο, ο κ. Προβόπουλος και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του θα έπρεπε να είχαν παρέμβει, όπως άλλωστε έχουν υποχρέωση. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος της Τραπέζης της Ελλάδος και όχι να χρησιμοποιούν τα στοιχεία σαν εκβιαστικό όπλο σε βάρος του κ. Τουρκολιά.

  Κατανοούμε βεβαίως τη θέση του κ. Προβόπουλου, ο οποίος δεν νομιμοποιείται και δεν τολμάει να πραγματοποιήσει στοιχειώδεις ελέγχους.

  Γιατί δεν μπορεί από τη μία να κλείνει τα μάτια στις καραμπινάτες παρανομίες που συντελέστηκαν με τις αυξήσεις κεφαλαίου του Σάλλα και του Βγενόπουλου, και από την άλλη να ελέγχει την ΕτΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. λουκα πουλησα σημερα το θωρηκτο του κυριου τακη (ικτινος 5 μερες το παλευα)
   και τον τιτανα .Πολυ κρα κρα στο διαδικτυο για roadshow .ανοδο 40% λεει ο λεο
   αναδιπλωση λοιπον ,μπορει και να σκασει καμια μπομπα στην συρια
   φιτσουλεος με μπαλακια

   Διαγραφή
 22. Καλησπερα,
  Κυριε Τακη Συγχαρητηρια για το καινουργιο σας αρθρο,και ευχαριστουμε για την
  ανιδιοτελη σας βοηθεια.
  Κυριε Δαρειε, εχουμε νεα ενημερωση για την ιδιαιτερα αγαπημενης σας?
  Η ΑΠΑ(Β)Ξ ΚΑΙ ΛΑΛΗΣΑΤΕ... :))
  Ευχαριστω εκ των προτερων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απαντήσα λίγο πιο πάνω Monsieur.

   Κια λέω ξανά ότι γύρω από την ζώνη 1.40€ (αν κάνει χαμηλότερα ακομα καλύτερα)έχει ελάχιστο κατ'εμε ρίσκο. Εκτός και αν πέσει η κυβέρνηση έχουμε πυρηνικό πόλεμο κλπ.

   Συνήθως τα μεγάλα νέα μένουν στο συρτάρι μέχρι να φτιάξει λίγο το κλίμα.

   Διαγραφή
  2. Ναι το ειδα,ευχαριστω.Ειναι παντως πολυ εδιαφερον αν τελικα γινει επεμβαση στην
   Συρια,πως θα το παρουν οι αγορες,και φυσικα απευχομαστε να παρει μεγαλη κλιμακα αυτος ο πολεμος,αν μη τι αλλλο να πεθανουν λιγοτεροι ανθρωποι.
   Καλο Σ/κ σε ολους.

   Διαγραφή
  3. Εγω monsieur chris ξέρω απο το χωριό μου ότι υποτίμηση και πόλεμο δεν προαναγγέλλεις......

   Διαγραφή
  4. Ωραία παρατήρηση κύριε Δαρείε...Ας υπενθυμίσουμε επίσης ότι το Κογκρέσο ξεκινά εργασίες μετά τη θερινή διακοπή στις 9 Σεπτεμβρίου...Ο Mr Barack_Obama μια χαρά έδωσε χρόνο στους κατόχους oil και commodities να ξεφορτώσουν ψηλώτερα με το τραινάκι του τρόμου...

   Θα πάνε κι άλλο επάνω? Μπορεί. Από την άλλη όμως η απληστία ενίοτε εγκλωβίζει...

   Διαγραφή
 23. Βγήκε ο Ταρζάν ο Πούτιν και δήλωσε ότι θα βοηθήσει τη Συρία εάν δεχθεί επίθεση και αμε΄σως βγήκαν όλες οι αρκούδες του πλανήτη και ξαναθυμήθηκαν τα τάπερ και τον Γ'Παγκόσμιο.Ε ρε γούστο που έχουν χεχε

  Εν τω μεταξύ ο Ταρζάν κονομάει απ'την άνοδο του oil και βγήκε σήμερα εκπρόσωπος της ρωσικής κεντρικής τράπεζας να δηλώσει ότι οι ρωσικές τράπεζες θα χρειασθούν νέα μέτρα διάσωσης εάν το oil πάει στο εύρος 70-100 δολλάρια.Έτσι,ο Ταρζάν έπαιξε καλά το ρόλο του αλλά οι αγορές μετά από 2 ώρες πήραν και τα υπόλοιπα σώβρακα των αρκούδων ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

  Tzo41

  Y.Γ Mου'χει βγει το λάδι να ποστάρω με το nickname αλλά δεν τα κατάφερα τόσες φορές.Δεν ξέρω εάν φταίει το blog ή εγώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. ΑΔΕΡΦΙΑ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΥΠΕΡΠΕΡΑΝ Putin: Η Ρωσία θα βοηθήσει τη Συρία σε περίπτωση επίθεσης http://www.capital.gr/NewsTheme.asp?id=1866196

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι, ναι θα τη βοηθήσει. Θα της στείλει δηλαδή φάρμακα - όπως και όλος ο πλανήτης.

   Διαγραφή
 25. Θέλω να δω πόσοι θα παραμείνουν εντός αγοράς για να δούνε όλο το έργο.Αν κρίνω απ'τους αλαλαγμούς που συνεχίζονται στο διαδύκτιο σχετικά με Συρία-τάπερ και μουσακάδες,ελάχιστοι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Monsiuer Tzo μα αυτή είναι μια δεδομένη τακτική της bull market αγοράς.

   Να αφήνει στην απ'έξω τους περισσότερους και να τους βάζει στο παιχνίδι πάντα προς το τέλος της...

   Η αλλαγή τάσης έχει φανεί κατ'εμέ καιρό τώρα με διάφορες απότομες διακυμάνσεις και άλλα στοιχεία που ένα έμπειρο μάτι μπορεί να δεί.

   Ολοι λένε πως γίνεται μια χρεοκοπημένη χώρα που δεν έχει κανει απολύτως τίποτα τελικά, να έχει Χρηματιστήριο που μπορεί να τρέξει.Προεξόφληση κύριοι.Προεξόφληση δεδομένων και πραγμάτων που οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζουν σήμερα.

   Πως εξάλλου θα βγεί κέρδος για το μεγάλο κεφάλαιο????Λέγοντας στον καθένα σας τι ξέρουν?????Και που θα ξεφορτωσουν όταν ερθει η ώρα???

   Διαγραφή
  2. Θα κάνω ενα διάλειμμα και θα επανέλθω στο τέλος του έτους να δούμε μαζί που θα είναι τελικά ο δείκτης.

   Αν προκύψει κάτι συνταρακτικό ως προς τα δικά μου Θωρηκτά θα επανέλθω.

   Διαγραφή
  3. Κύριε Δαρείε και να ήθελα να διαφωνήσω μαζί σας δεν μπορώ,έχετε απόλυτο δίκιο,έτσι συμβαίνει στο ξεκίνημα μιας κανονικής bull market.
   4 μήνες διάλλειμα είναι μακρύς χρόνος,επιθυμώ να ανακαλέσετε και να σας διαβάζουμε συχνότερα.Με λυπεί αυτή σας η ανακοίνωση...

   Διαγραφή
  4. Πριν φύγω και για να ολοκληρώσω το σχόλιο στις 19:59 τις παλίες (πολύυυυ παλιές) εποχές το σήμα ολοκλήρωσης της bull market ήταν το ράλλυ στις εταιρίες επενδύσεων (τις εισηγμένες).

   Διαγραφή
  5. Ανωτέρα βία monsieur Tzo.

   Διαγραφή
  6. Το σέβομαι κύριε Δαρείε.

   Διαγραφή
  7. κ. Δαρείε, συντάσσομαι με τον κ.Τζο

   Διαγραφή
  8. Κυριε Δαρειε,να μπαινετε μεσα μεσα να ριχνει κανα ματι...και ελπιζουμε να κανετε come back γρηγοροτερα.

   Διαγραφή
  9. Κύριε Δαρείε εύχομαι θριαμβευτική επάνοδο.

   Διαγραφή
  10. Καλή επιστροφη και απο εμενα κ.Δαρειε.Τα σχολεια σας για την EUROBANK ηταν ιδιαιτερος πολυτιμα.
   Ελπιζω να επανελθετε νωριτερα.
   Καλή τυχη σε οτι και να κανετε.

   Διαγραφή
 26. καλα τα λεει ο Κουρου Δαρειος ........μια ανοδικη αγορα πρεπει να αφησει

  τα 3/4 ΑΠΟΞΩ.....

  Επειτα βλεπω μια επυθιμια των Μικρο ΚΟΥΡΟΥ να πλουτησουν σε 4 βδομαδες ... με τα μπες - βγες

  οτι πειτε ...

  αμ δεν .......βρεξηκω του κωλου σε καλες και ποιο πολυ σε ΠΟΛΥ ΚΑΚΕΣ μερες και ψισημο του οβελια μεχρι και αναποδα

  αντε ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΚΕΡΔΗ σε ουλους τσι ΚΟΥΡΟΥΔΕΣ...

  Δαμασκος .......σου ερχομαι επιτελουςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς για διακοπες βεβαια

  Τα σεβη μου .............. χχχχχμμμμμμμμμ αλλο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ...και αλλο ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ πουρχετε ...

  χχχμμμμ τι ΚΟΛΩΝΟΣ .....τι ΚΟΛΩΝΑΚΙ !

  Aleko mou .....SALLAM

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Για το τι θα συμβει οταν οι ΗΠΑ θα κτυπησουν την Συρια ας εχουμε ως πυξιδα τη Γιουγκοσλαβια οπου την πρωτη και δευτερη μερα ειχε πτωση αν θυμαμαι καλά και στη συνεχεια ανοδο σα να μην συμβαινει τιποτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. δασκαλε θα ηθελα την την εκτιμηση -αναλυση της ΕΕΕΚ κοκα-κολα σε ευχαριστω δασκαλε μου εχει κανει εντυπωση που βρισκετε τοσο ψηλα σε ευχαριστω δασκαλε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εμένα δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση όταν μιλάμε για την Coca Cola. Η μετοχή είναι ακριβή, αλλά όταν μιλάμε κύριε Λουκά για Coca Cola είναι άλλα τα κόζα και τα γούστα των πορτοφολάδων.

   Μην περιμένετε να πέσει και μην την συνδέετε με το Γενικό Δείκτη, όπως πολλοί κάνουν τέτοιες ανόητες συγκρίσεις, δηλαδή ότι τάχα μου κρατάνε ψηλά την Coca Cola για να φαίνεται ψηλά ο ΓΔ ή να είναι εύκολα χειραγωγίσιμος.

   Διαγραφή
 29. Δυστυχώς για τους αρκούδους και γενικά τους καταστροφολόγους που βλέπουν πτώση ΓΔ και επικαλούνται τις Συρίες, η οικονομική κρίση των τραπεζών φαίνεται να έχει αναχαιτιστεί προς το παρόν τουλάχιστον. Μην την πατάτε απο τις υψηλές απομειώσεις που έκαναν το 2013 - θα κάνουν και άλλες μεγάλες απομειώσεις το 2013 - όμως δεν διαγράφουν δάνεια ή διαγράφουν ελάχιστα. Η ανακεφαλαιοποίηση των ζομποτραπεζών κρίνεται πετυχημένη - ήδη οι 4 συστημικές έχουν αρχίσει να αυξάνουν τα έσοδα απο τόκους και προμήθειες.
  Επίσης μην παρασυρθετε απο την εικόνα της Αττικής που αναλύω. Η εικόνα των 4 συστημικών είναι ελαφρώς καλύτερη.

  Οι καταστροφολόγοι, μπορούν μόνο να ελπίζουν σε εκτύπωση χαρτονομισμάτων με την όψη του Αλέξιου απο μπροστά και απο πίσω στη θέση της σοφής κουκουβάγιας τον σύντροφο Στρατούλη που δεν μπορεί να ξεχωρίσει μπουνίδι Χρυσαυγίτη απο χάδι χουλιγκάνου.

  Άρα θα έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν παίγνιο στον αγωνιστικό χώρο του ΧΑΑ και να ανεβάσουν τις τιμές αρκετά (ίσως και 50%, το πολύ, εξαιρείται η Αττικής για ειδικούς λόγους) των ζομποτραπεζών.

  Και γιατί βρε Τάκαρε δεν φορτώνεις ζομποτράπεζες??
  Απάντηση.
  Εάν κάαααποτε και εφόσον οι ζομποτράπεζες επιστρέψουν στις υψηλές κερδοφορίες του 2005, 2006 - τις λειτουργικές κερδοφορίες εννοώ - τότε δεν έχουν πολλά περιθώρια για πάνω, απο τις σημερινές τιμές.
  Για την ακρίβεια έχουν ένα 100% το πολύ οι ΕΤΕ, ΑΛΦΑ και η ΕΥΡΩΒ. Η Πειραιώς και η ΑΤΤ δεν έχουν κανένα περιθώριο.

  Άρα θα πρέπει ο Τάκαρος να περιμένει τα reverse, τις μελλοντικές τραπεζικές βούτες για να μπεί στα νούμερα που πρέπει. Αν τα βρω, έτσι???? Αν δεν τα δω, ναααα στα τέτοια μου.

  Αυτό που σας γράφω, θα προσπαθήσω να σας το αναλύσω σε λίγες γραμμές στο επόμενο άρθρο, το οποίο καλό θα ήταν να αφορά την Αττικής που την έχω αναλύσει πλήρως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κυριε Τακη,Ζητω ευθεως να παρετε θεση στην αναλυση της 6/9/13 του Blogger ΖΑΛΕΥΚΟΣ Ο ΛΟΚΡΟΣ!!! και γιατι να το κρυπτωμεν ,εχετε κοινους επισκεπτες!

   Διαγραφή
  2. Κ. champa τί ακριβώς γράφει αυτός ο blogger?? Σας ρωτώ γιατί απο τις απαντήσεις που διάβασα μάλλον γράφετε και εκεί εκτος και αν είναι απλή συνωνυμία οπότε συγχωρήστε με!! Αξίξει να το διαβάσουμε αυτό το ιστολόγιο κατα την γνώμη σας?

   Διαγραφή
  3. Με συγχωρείτε έγραφα βιαστικά γιατί παράλληλα διάβαζα τον πολύ ενδιαφέρων κ. Μελά.
   " Κ.champo " έπρεπε να γράψω .

   Διαγραφή
  4. @ k.Lorac,ναι διαβαζω και τον Λοκρό.Θεωρω οτι ειναι πολυ καλα καταρτισμενος στην ΤΑ και οχι μονον.Βλεπει ΠΤΩΣΗ!!! και μαλιστα αμμεσα. Σιγουρα πρεπει να τον διαβασετε εντος του Σ/Κ. Εξαλου θα δειτε και αλλους απο τον εδω χορο.
   Αναμενω την αποψη σας

   Διαγραφή
 30. κ.τακη

  αν γινουν εκλογες και τελικα ο Σαμαρας βρει πρωτος και κανει κυβερνηση το συν 30% το χ.α θα το κανει σε 5 η σε 15 μερες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νομίζω εστιάζετε λάθος. Το θέμα δεν είναι εάν ο Σαμαράς βγει πρώτος αλλά εάν οι δύο πρώτοι μαζί κάνουν κυβέρνηση (βουλευτές>150).

   Κι από ότι φαίνεται όχι.

   Από την άλλη βέβαια ο χρόνος δουλεύει για τον κύριο Τσίπρα. Γνώμη μου φυσικά. Τον εξυπηρετεί αφάνταστα η παρούσα παράσταση "Σαχλαμάρας και Σια" καθώς άλλοι βγάζουν το φίδι απ΄την τρύπα (δικαίως, αυτοί το έβαλαν εκεί) και τρώνε το φτύσιμο. Ταυτόχρονα ομογενοποιεί το κόμμα του, θεμελιώνει την ηγεμονία του συνταξιοδοτόντας τους συμπαθείς γέροντες (Γλέζος), σε 2η φάση πιθανολογώ θα περιθωριοποιήσει και τους γραφικούς (Λαφαστρατούληδες). Εξαιρετική εύνοια για τον νεαρό η απουσία κέντρου. Προς το παρόν φαίνεται όλα να δουλεύουν για πάρτη του.

   Μακάρι για την χώρα εκτός από τυχερός να φανεί και ικανός. Σε κάθε περίπτωση χειρότερος απ΄τους κυβερνήσαντες την τελευταία τουλάχιστον 10ετία αποκλείεται να να αποδειχθεί.

   Το ΧΑΑ είναι ίσως η φθηνότερη αγορά στον πλανήτη (και σίγουρα στη Δύση). Με ορίζοντα 16μήνου (τέλος 2014) ΜΟΝΟ ΕΠΑΝΩ ΕΧΕΙ. Ιδιαίτερα καθώς θα βγαίνει από το παγκόσμιο μεταπολεμικό ρεκόρ της 5ετούς ύφεσης. Γνώμη μου, το 70% των χαρτιών θα 2πλασιάσουν ή περισσότερο μια και συνήθως αυτός που ξεκινά τελευταίος πάει μακρύτερα καθώς μαζεύει στοιχήματα από όλους τους άλλους που έτρεξαν πρωτύτερα.

   Διαγραφή
  2. Το 70% φαίνεται υπερβολικό. Όντως το έβαλα για να ταρακουνήσω λίγο. 50% θα ήταν ρεαλιστικότερο. Από την άλλη βαρέθηκα τους "αναλυτές του πισινού" που λένε ότι θα χρειασθούν 25 χρόνια για να βρεθεί η ανεργία ξανά στα επίπεδα του 2007, παραλείπουν όμως να μας πουν ότι το 2007 είχαν πλημμυρίσει οι γειτονιές από μαγαζάκια με κινέζικα ρούχα-παιχνίδια-gadgets κι οι μεγαλύτεροι δρόμοι με μάντρες αυτοκινήτων. Τέτοια "ανάπτυξη", με συναλλαγματική αιμοραγία, ας λείπεται.

   Εμείς το ξέρουμε πως οι χώρες δεν πτωχεύουν, χρεοκωπούν κι επανεκκινούν. Αλλο η πραγματική οικονομία που θέλει το χρόνο της για να φτιάξει βηματισμό κι άλλο το χρηματιστήριο που θα σπεύσει να το προεξωφλήσει.

   Διαγραφή
  3. Κ.ΗIPPY

   με ποιον ειπατε θα κανει κυβερνηση ο νεαρος ,

   οσο για την τελευταια 10ετια δεν ηταν καταστροφη μονο η καθε κυβερνηση αλλα και η καθε αντιπολιευση ΠΑΝΤΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΟΡΟ και λεφτα και ζαππεια και επιστοφη μισθων εχει

   πειτε τον νεαρο αν τυχον τα καταφερει μην κανει τις μ αλα κιες του πρωτου 6μηνου του ΦΑΠΑ αλλα δυσκολα τον βλεπω κυβερνηση γιατι στην ΔΕΘ σε 3 πορειες
   στην πολη τις ανεργειας ουτε 20 χιλ δεν ειχαν ολες μαζι

   ο νεαρος αν εχει μυαλο να κατσει λιγο ακομα πισω ,ετσι και αλλιως καρριεριστας
   ειναι γιατι να χαλασει το ιματζζζζζζζζζζζζζ.

   Διαγραφή
  4. Κύριε Γιάννη να θεωρείτε βέβαιο, ότι κάποια στιγμή ο ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ θα ψηφίσει το παιδί. Τέτοιες μπαρούφες θέλει να ακούει και τέτοια ψηφίζει χρόοοοονια τώρα.. Δεν λέω ότι θα βγει στις επόμενες εκλογές, αλλά στις μεθεπόμενες.

   Ο Έλληνας δεν ήθελε να ψηφίζει τέτοια
   http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=nSIx6V7UKK4&feature=endscreen

   ή τέτοια
   http://www.youtube.com/watch?v=1Bpcc8EsdLI

   Ο Ελληνάρας γουστάρει τέτοια
   http://banquedorient.org/web/?p=2911

   και τέτοια
   http://www.youtube.com/watch?v=VGWK9llpmuk

   Με πιάνετε φαντάζομαι.

   Διαγραφή

  5. Χρῆστος Γιανναρᾶς

   Tο πιο εύλογο από τα προγνωστικά θα ήταν μία έκρηξη της αλογίας σε μορφή εξέγερσης. Δίχως στόχους, δίχως αιτούμενα – δεν μπορεί εδώ να επαναληφθεί το αιγυπτιακό ή το βουλγαρικό μοντέλο, είμαστε βαθύτερα βυθισμένοι σε πρωτογονισμό. Γι’ αυτό και απρόβλεπτο το πού θα οδηγήσει η τυφλή εξέγερση, δεν υπάρχει εγγύηση για τίποτα. Aλλο ενδεχόμενο είναι η γνωστή σανίδα σωτηρίας της κομματοκρατίας: οι εκλογές. Mε σίγουρη πια τη θριαμβική νίκη του ΣYPIZA, χωρίς κυβερνητικό πρόγραμμα, χωρίς αξιόπιστο υπουργικό επιτελείο – χάος μέγιστης απροσδιοριστίας. Tρίτο ενδεχόμενο, το εδώ σταθερά επαναλαμβανόμενο αίτημα: Nα αναλάβουν τις ευθύνες τους οι φορείς θεσμικής ευθύνης για τη συνοχή και τη συνέχεια της ελληνικής κρατικής υπόστασης: Aκαδημία, Δικαιοσύνη, Πανεπιστημιακές Σύγκλητοι, Eνοπλες Δυνάμεις, Eπιστημονικά και Kαλλιτεχνικά Eπιμελητήρια. Nα απαιτήσουν κυβέρνηση προσωπικοτήτων, Συντακτική Eθνοσυνέλευση, καινούργιο Σύνταγμα.

   Eπείγει να συζητηθούν σοβαρά τα προγνωστικά ενδεχόμενα.

   Nicolis

   Διαγραφή
  6. ΠΡΩΤΑ ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΣ
   ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΣ ΣΩΖΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ

   ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΠΑΡΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ,ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ,ΣΥΓΚΛΗΤΟΙ-ΑΚΟΜΑ ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΑ ΛΙΤΡΑ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΚΤΛ ΚΤΛ

   ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ

   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ -ΦΑΕ ΛΟΛΑ ΦΑΕ ΚΑΙ ΑΣΕ ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ

   εγω εχω μονο μια ερωτηση δηλαδη οταν ειχαμε 1.000.000 ανεργους αλλα δεν ειχαν κοψει μισθους ακομα ηταν ολα καλα στην χωρα,το ξερω οτι ηταν καλα γιατι ηταν
   σε αλλο κωλαρακι οχι το δικο μας χαχαχαχα

   Διαγραφή
  7. Κύριε Αγιάννη οι πολιτικές συζητήσεις είναι ατελέσφορες, στα φόρα τις αποφεύγω όπως ο διάολος το λιβάνι.

   1)Αυτό που έγραψα είναι το προφανές. Πως ότι περισσότερο εκλογικό ποσοστό πάρει ο Σαμαράς (δύσκολο), το έχει ήδη χάσει ο Βενζεβούλ.

   (Η δυσκολία αυτή-του κόμματος που κυβερνά-ουσιαστικά περιγράφεται και στο σχολιασμό του κ. Τάκη, τι προτιμά να ψηφίζει ο Έλληνας, αν κι εγώ θα το γενίκευα, οι πάντες όλοι στον πλανήτη-όπου του επιτρέπεται η ψηφοφορία δηλαδή-έτσι ψήφιζαν ανέκαθεν, συμφεροντολογικά).

   2) Χριστιανοδημοκράτες-Σοσιαλδημοκράτες εναλλάσονται παντού. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή "πολιτικό κέντρο" αυτόν τον χώρο σπεύδει ταχέως να καλύψει ο Κος Τσίπρας. Συνεπώς με τη δική μου λογική είναι απλά θέμα χρόνου το πότε θα κυβερνήσει.

   3) Προσωπικά μου είναι συμπαθής. Ωστόσο εάν είναι καλός ή κακός θα κριθεί τελικά στο τέλος, όπως συμβαίνει με όλους άλλωστε. "Προς γαρ το τελευταίον εκβάν, έκαστον των πριν υπαρξάντων κρίνεται" Δημοσθένης, 384-322 π.Χ.

   Ωστόσο εγώ το σχόλιο το έβαλα κυρίως για το ΧΑΑ. Τι στο καλό, επενδυτικό είναι το μπλογκ. Ποιές στην ευχή είναι οι μετοχές που βλέπεις βρε χιππέα ότι μπορούν να 2πλασιάσουν σε extreme κατάσταση ευφορίας τέλος του 2014, January effect του 2015 με την χώρα να βγάζει το κεφάλι απ΄το τούνελ?

   ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΚΤΙΝ, ΕΥΠΙΚ, ΑΒΑΞ, ΕΛΤΟΝ, ΑΣΚΟ, ΔΡΟΜΕ λένε οι φίλοι εδώ (έβαλα και τη μούρη μου μέσα στα 2 πρώτα). ΚΟΥΕΣ, ΜΕΒΑ, ΛΥΚ, ΠΛΑΘ, ΠΡΟΦΙΛ, ΚΑΡΑΤΖ, ΝΗΡ, ΚΛΕΜ, ΣΑΡ, ΓΕΒΚΑ δίνω μια 2η δεκάδα για καλαμπούρι εγώ.

   Με χτύπησε ο ήλιος στο κεφάλι? Η μέρα με τραβάει για βόλτα απ΄το μανίκι? Καλημέρα!!   Διαγραφή
 31. φιλε


  champo θα απαντησω εγω για τον δασκαλο ο οποιος ειναι ΑΡΧΟΝΤΑΣ εσυ θα βαλεις τις σαρδελες και εγω το κρασι ο δασκαλος εχει ξεκαθαριση την θεση του με τα γραφομενα του και λεει οτι ο ΓΔ 31/12 /2013 θα βρισκετε στις 1040 ΜΕ 1050 ΦΑΙΝΕΤΕ οτι τον δασκαλο δεν τον διαβαζεις η δικη μου η αποψη με ΕΙΛΙΚΡΕΙΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ οτι δεν πιστευω στην ανοδο και νοιωθω μεγαλο φοβο με την ΣΥΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥΤΙΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατί νιώθετε τόσο μεγάλο φόβο κ.Λουκά Μήπως είστε συριος και δεν μας το λέτε :)
   Πολλά πράγματα στην ζωή για κάποιον είναι φόβος ενω για κάποιον άλλον είναι μιά ευκαιρία.http://www.tovima.gr/world/article/?aid=527700&h1=true#commentForm

   Διαγραφή
  2. Λούκα φιλε τον Μορφονιο τον διαβαζω με μαγααααληηηη ευλαβεια και ειμαι ευτυχης που τον βλεπω και το κλεισιμι του ΓΔ τελους 2013 το εχουμε σημαια!Μα μεχρι τοτε τπ ΧΑΑ μπορει να κανει 2-3 κυματα.
   Προσεξα οτι ρωτησες το Λοκρό και απο τον φοβο σου που αναφερεις πρεπει να τον εχεις λαβει πολυ στα σοβαρα,το ιδιο και εγω!!!
   Ας δουμε και τον Lorac τι συμπερασμα θα βγαλει.
   Σαρδελα στα καρβουνα με χοντρο αλατι & ριγανι και κρασι λευκο δροσερο !!!

   Διαγραφή
  3. Κύριε champo, τι είναι είναι αυτά που με βάλατε να διαβάσω???
   Έλλιοτ waves????
   μεγαλύτερες ανοησίες απο αυτά δεν υπάρχουν. 1 - 2 - 3 - 4- 5 - Α - Β - C
   Τέτοια λέει ο Πρέχτερ και έχει φάει τη φόλα της ζωής του απο το 1996 που προβλέπει πτώσεις στο Αμέρικα και τρώει φάπες. Τέτοια έλεγε και η μαντάμ ΣΟΥ ΣΟΥ και αγόραζε στους βαθείς πυθμένες Λαναρόχαρτα και όλες τις κολάντζες της χρηματαγοράς μας. Τέτοια λέει και ο Βελιανίτης και δεν ξέρει απο που του έρχονται οι φάπες στο ευρώ/δολ και στα χρυσάφια.

   Να σας πω ένα μυστικό.

   Όταν όλοι οι Ελλιοτίσιανς συντονίζονται προς την μια κατεύθυνση τότε οι αγορές πάνε ακριβώς ανάποδα. Και ο Μ.Β. βλέπει πτώσεις και πόνο, όταν πριν μερικούς μήνες στα 1100 έβλεπε τα 1600 - τότε που έλεγα του κύριου Τζο να φυλάει τα ρούχα του.

   Διαγραφή
  4. Κυριε Τακη ευχαριστω για την αποψη σας την οποια σας ζητησα.
   Γιαυτο κυριε Τακη σας ρωτω γιατι ο εν λογο στις 900 εγραψε για πτωση που δεν ηρθε και μετα ανεφερε οτι του βγηκε λαθος το μετρημα των ημερων... Με εκπλησει ομως που επιμενει καθαρα πτωτικος. Τλπ ο χρονος θα δειξει οσονουπω...Δεν σας κρυβω οτι απο την αναλυση του, ειχα γραψει οτι αναμενω αγορα στις 800-830 μον ΓΔ οι οποιες μεχρι τωρα δεν ηρθαν!

   Διαγραφή
  5. Κ. Τακη Συνεχιζοντας.. στις απο 4/9 &6/9 συνομιλιες μας ηταν αποροια απο την αναλυση του Λοκρου που οντως οπως επεδειχθη εως τωρα επεσε εξω. Αυτος ηταν ο λογος που βγηκα αρκουδος απο τις 920 μον. Ο ιδιος λογος πιστευω επηρεασε και τον φιλο μας Λουκα.

   Διαγραφή
 32. κυριε


  Lorac νοιωθω μεγαλο φοβο με την ΣΥΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥΤΙΝ ο γεροντας ΠΑΙΣΙΟΣ εχει πει οτι ο μεγαλος πολεμος θα ξεκινησει απο εκει θεωρηστεμε γραφικο αλλα το πιστευω αυτο που γραφω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. κ. Λουκά δεν θα μπορούσα ποτέ να χαρακτηρήσω κάποιον γραφικό για αυτά που πιστεύει. Εκτός αν ήταν κάτι πέρα απο κάθε αμφισβήτιση εκτός της κοινωνικής λογικής μας. Αλλά σας ξαναγράφω αφού πιστεύετε τόσο πολύ θα έπρεπε να θυμάστε οτι ο γέροντας είπε και άλλα για αυτον τον "πόλεμο" Τεσπα πάντως ,επειδή ο χώρος του κ.Τάκη είναι κυρίως πέριξ των οικονομικών , σας θυμίζω οτι το καπιταλ αρέσκετε σε πολέμους διαχρονικά . lorac

   Διαγραφή
  2. Και κατά τον Κοσμά τον Αιτωλό κύριε Λουκά θα ξαναπάρουμε την Πόλη και η Ελλάδα θα γίνει πλανητάρχης πριν έρθει ο αντίχριστος. Θα σφαχτούν οι αλλόθρησκοι μουσμουλμάνοι κατά το 1/3, το 1/3 θα γίνουν χριστιανοί και άλλο 1/3 θα χαθεί στα βάθη της Ασίας.

   Κάαααααααποτε και οι πολεμοχαρείς θα πέσουν μέσα και θα βρουν τον Γ΄Παγκόσμιο πόλεμο και τον Αντίχριστο. Μέχρι τότε όμως μιλιούνια προφητών θα πεταχτούν στον Καιάδα.

   Διαγραφή
 33. Βρετανός διπλωμάτης από τη μεριά του σχολίασε ότι βρετανική οικονομία είναι ισχυρότερη από αυτή της Ρωσίας. "Και γέλασε και το παρδαλό κατσίκι".

  Μια χώρα που δεν παράγει σχεδόν τίποτα, εκτό από κάρβουνο και επί Θάτσερ κατέστρεψε όλη την παραγωγική της βάση για να γίνει "οικονομία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών", δηλαδή να "πουλάει αέρα", με ένα τεράστιο χρέος και εκατομμύρια ανέργους, συγκρίνεται με την κορυφαία ενεργειακή δύναμη του πλανήτη που μέσα σε 20 χρόνια κατάφερε από την πλήρη γεωστρατηγική και οικονομική καταστροφή να ξαναγίνει υπερδύναμη...

  Tμήμα ειδήσεων defencenet.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ....ΔΕΙΚΤΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
  Ξεκινησα μια νεα σελιδα στο ιστολογιο με τιτλο .."με μια ματια" την βλεπετε πανω
  Σε αυτην με μια ματια θα βλεπετε την εικονα που εχω για τους δεικτες και τις μετοχες συμφωνα με το συστημα που τις παρακολουθω εγω σε ημερησια διαγραμματα
  Ετσι στον πρωτο πινακα βλεπουμε οτι καθαρα λονγκ εχουμε για γενικο δεικτη και 25αρη
  απο τις μετοχες που παρακολουθω καθαρα ΟΤΕ ΟΠΑΠ ΤΕΝΕΡΓ και χθες μπηκε και η ΜΙΓ ..σε μετοχες που φαση και σηματα δεν συμφωνουν εχουμε θεση ουδετερη (ΒΙΟΧΚ ΜΥΤΙΛ ΕΛΠΕ ΕΛΛΑΚΤΩΡ) και σορτ (ΜΟΗ ΣΩΛΚ ΔΕΗ ) ..ισως σας παραξενευει η ΔΕΗ ...αλλα ειπαμε το συστημα αυτο βλεπει στο ημερησιο ...σε μικροτερα time frames ολες μπορει να ειναι λονγκ ..αυτο ειναι αλλη ιστορια και ειναι αλλη αντιμετωπιση .

  Στον δευτερο πινακα που ειναι οι τραπεζες ..ο δεικτης τραπεζων


  ειναι καθαρα λονγκ οπως και ΑΛΦΑ και ΠΕΙΡ ...ουδετερη σταση για ΕΤΕ με σκεψεις λονγκ αφου εχουμε μπαρες λονγκ πανω απο τους κινητους του αλιγατορα ..απλα καποια τεχνικα στοιχεια δεν εχουν αλλαξει ακομη την φαση ...ενω σε σορτ ειναι ΕΥΡΩΒ και ΑΤΤ http://tostekitougatou.blogspot.gr/2013/09/blog-post_997.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. βρε δε πα να μηδενισει ο Γενικος μπηχτης Λεοφωρου Αθηνων , Πασσων των εκκλησιων και προαστειων

  εμεις οπως εχουμε πει πριν 4,5 χρονια εχουμε μπει πλεον τωρα και δωδεκα μηνες σε πενταετη τροχια ... γιατι το αξιζαμε

  Αυτο που μενει ειναι η διασπαση των 18.320 εργασιμων ημερων συντομα
  οπου το C παραγραφος Flight No. 2471 για Δαμασκο αφιξη 4.30μμ του οργομετρικου τριγωνου εφαπτεται με την αναποδη κλιση της αστρικης ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

  Εκει στη Δια-αστρικη ενεργιακη διαδρομη και χωρις βαρυτητα πλεον καπου - καπου προσοχη διοτι κυκλοφορουν και οπλοφορουν και αστερωειδη πλασματα ...!

  τρεις το λαδι ...τρεις το ξυδι ...εξι το λαδοξυδο... αυτο εμαθα στο σχολειο

  Καλα και ταπεινα Χριστουγεννα και καλο Πασχα χωριανοι και ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ


  ΚΟΥΡΟΥ ... ΖΗΛΕΥΤΟΣ Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΡΤΟΣ [ και τα Παξιμαδια αυτου ΑΜΗΝ ]

  Aleko mou Sallam


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Κύριε Λουκά είναι τουλάχιστον unfair να γεμίζετε κατά καιρούς τα θέματα του κυρίου Τάκη με κείμενα από άλλα blogs.Μην εκμεταλεύεστε την ευγένεια του οικοδεσπότη και σεβαστείτε και όλους εμάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα συμφωνησω με τον κυριο Τzo. Δεν εχουμε αναγκη απο ellioticians και αλλους τεχνικους αναλυτες! Νισαφι πια. Οποιος κανει επενδυτικες επιλογες με αυτον τον τροπο και μονο δεν εχει επαφη με την λογικη. Και ο κυριος Τακαρος αυτο μας προσφερει με αφθονια: λογικη σκεψη. Που λειπει σε μεγαλο βαθμο απο τη νεοελληνικη κοινωνια, γι αυτο φτασαμε ως εδω. Η μανταμ Σου Σου αγοραζε χαρη στην τεχνικη αναλυση Ενκλω και Μαιληδες...

   Διαγραφή
 37. καλημερα σας φτιαχνω την ημερα με ενα ωραιο Μπαίνει ένας Κρητικός σε έναν οίκο ανοχής και λέει στην τσατσά:

  - Θέλω να π#δ#ξω από τον κ@λο
  Του λέει η τσατσά: θα πας στον τρίτο να βρεις την Ρίτα.
  Πάει στον τρίτο, Βρίσκει την Ρίτα, της λέει τι θέλει και του λέει:
  - 500 EURΟ
  Μόλις το ακούει ο Κρητικός βγάζει πιστόλι και αρχίζει να πυροβολεί όπου βρίσκει.
  Πανικόβλητη η Ρίτα του λέει:
  - Καλά, καλά… 400 EURΟ
  Μόλις το ακούει ο Κρητικός βγάζει πάλι το πιστόλι και αρχίζει να πυροβολεί ξανά όπου βρίσκει.
  Πανικόβλητη για φορά ακόμη η Ρίτα του λέει:
  - Καλά, καλά… 200EURΟ
  Bγάζει πάλι το πιστόλι και αρχίζει να πυροβολεί ξανά όπου να’ ναι μέσα στο δωμάτιο.
  Μην αντέχοντας άλλο η Ρίτα του λέει:
  - Σταμάτα σε παρακαλώ να πυροβολείς, έλα να το κάνουμε τζάμπα…
  Ξεκινάει λοιπόν το σκηνικό, περνάει καλά ο Κρητικός και με το που τελειώνει η φάση βγάζει 500 EURΟ και τα πετάει στο κρεβάτι.

  • Τρελαίνεται η Ρίτα και του λέει:
  - Καλά εσύ κόντεψες να μας σκοτώσεις μόλις σου είπα την τιμή, τι κάνεις τώρα ;
  - Οι μπαλωθιές ήταν για να σφίξουν οι κ@λοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κυριε Λουκά δεν αφησατε μπλόκι για μπλόκι
   χωρις παρεξήγηση
   αφιερωμένο
   http://www.youtube.com/watch?v=kGEHIGiec9E

   ΥΓ Αυτό το ροζέ/κονιακί εκει ψηλά στο Σταυρό ειναι ολα τα λεφτά ...

   Διαγραφή
 38. Καλημέρα και καλό φθινόπωρο
  οποιος εκανε πάνω απο 20 μέρες διακοπές φέτος θα ελεχθεί απο το ΣΔΟΕ
  Dίσκολο το επόμενο διαστημα για τις Αγορές διαβάζουμε παντού
  Βλεπω να ειμαστε στα ιδια πανω κατω μεχρι τις Αγίας Αικατερίνης
  Κυριε Τακη ευχαριστουμε για αλλη μια φορά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5naVn_4hmf4

  Eχω δει αυτο το βιντεο,συνεντευξη με ενα πρων στελεχος της παγκοσμιας τραπεζας.
  Το βρηκα ακρως ενδιαφερον.Για πολλα που λεει αυτη η γυναικα τα ειχα κατα καιρους
  υποψειαστει.Καποια ακουγονται παρατραβηγμενα,αλλα πιστευω ειναι περα για περα αληθινα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. ερωτηση στον δασκαλο στο σαιτ γινετε αναφορα για την μετοχη Hewlett-Packard Γιατί η μετοχή της Hewlett-Packard είναι ελκυστική. http://www.investorblog.gr/%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%af-%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-hewlett-packard-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bb%ce%ba%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/ δασκαλε θα ηθελα την εκτιμηση σου για αυτη την μετοχη και σε ποια τιμη θα την αγοραζες και μια ακομα ερωτηση η αγορα της μετοχης θα ηταν ανεξαρτητη απο την πορεια του sp500 σε ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Λουκά αν είναι να αναλύουμε στο Ιστολόγιο ότι κινείται και ότι πετάει σε όλες τις χρηματαγορές του κόσμου, ζήτω που καήκαμε - δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο ολομερής και ολονυχτίς. Εκτός αν ο Τάκαρος έχει καμιά έμπνευση.

   Αλλά άντε να μην σας χαλάσω χατήρι.
   Αν πιστεύετε ότι τα μετά φόρων κέρδη και τα EBITDA της Hewlett-Packar είναι διατηρήσιμα και θα σταθεροποιηθούν στα επίπεδα που φαίνονται ότι θα κυμανθούν φέτος, τότε άντε η μετοχή να έχει ένα διπλασιασμό απο τα τωρινά νούμερα, των 20 δολ. και πολλά σας λέω. Άντε να παίξει 4 φορές τα ίδια της.
   Γενικά στο Αμέρικα μετράει πολύ η μελλοντική προσδοκία και σε αυτό δίνεται βαρύτητα. Ψάξτε μελλοντική προσδοκία και επενδύστε και ας φαίνεται ακριβή η μετοχή. Όπως έκανε δηλαδή ο Τάκαρος με το NBG-PA στα 3 δολ και τους τα φόρτωσε μετά απο 1,5 έτος στα 12,5.

   Στο άλλο που με ρωτάτε αν η αγορά μιας μετοχής στο Αμέρικα θα ηταν ανεξαρτητη απο την πορεια του sp500, σας απαντάω ευθέως. Εκεί είναι Αμέρικα και όχι Ελλαδιστάν που όλα μαζί καίγονται και όλα μαζί ανθίζουν.
   Στο Αμέρικα αν κάτι αξίζει και έχει προοπτικές ΘΑ ΠΑΕΙ ΠΑΝΩ και πολυυυυ πάνω και ας μηδενίσει ο SP500.
   Το όλα κάτω και κοιτάζω δείκτες για να δω αν οι μετοχές θα πέσουν είναι Ελληναράδικες νοοτροπίες.

   Διαγραφή
  2. Και σταματάτε επιτέλους να ακολουθείτε γκουρούδες. Να αποκτήσετε δική σας κριτική σκέψη και να ερευνάτε τας γραφάς - όχι πίστευε και μη ερεύνα, όπως έλεγαν οι Εβραίοι.

   Τώρα κοιτάζοντας Berkshire Hathaway, μου ήρθε ένας καψερός γκουρού στο μυαλό - που το μόνο που ήξερε ήταν να λύνει και να δένει έπιπλα του ΙΚΕΑ και να ουρλιάζει αναμασώντας τις ίδιες ανοησίες. Αυτός έκραζε για τον Μπαφετίδη και την Berkshire Hathaway που θα φάει φούσκους. Πήγαιναν όλοι οι καψεροί οι Ελληναράδες και σορτάραν Berkshire Hathaway κάτω απο τις 100.000. Βρεεεε τι σορτάρετε βρε άμπαλοι???
   Μα θα κλείσει μου έλεγαν και μου έδειχναν τις αναφορές του ειδικού των επίπλων των ΙΚΕΑ.
   Φάτε την τώρα απο τον παππού των παππούδων και μόκο, όταν μιλάτε για Γουόρεν προσοχή!!!

   BRK-A 167.565
   Άσχετοι!!!!

   Διαγραφή
  3. το ταμπλο μιλαει
   και κυριε τακη δεν συμεριζεται τις αποψεις σας για την πειρ
   και μην μου πειτε αμπαλοι φιτσουλεοι ολοι

   κωστας

   Διαγραφή
  4. Ελάτε τώρα κύριε Κώστα - τι να μου πείτε.
   Δεν διαβάζετε φαίνεται Τάκαρο και δεν βλέπετε όλα όσα γράφει και κάνει.
   Για θυμηθείτε πότε έβγαλε το βιντεάκι που είχα πάνω δεξιά, με τίτλο ''ύμνος των ζομποτραπεζών''.
   Πότεεεεεε????
   Ναι, ναι. Στο πάτο ή σχεδόν στον πάτο των ζομποτραπεζών.
   Αλλά μην πάρτε και μακρυά, μόλις προχθές έγραφα

   Δυστυχώς για τους αρκούδους και γενικά τους καταστροφολόγους που βλέπουν πτώση ΓΔ και επικαλούνται τις Συρίες, η οικονομική κρίση των τραπεζών φαίνεται να έχει αναχαιτιστεί προς το παρόν τουλάχιστον. Μην την πατάτε απο τις υψηλές απομειώσεις που έκαναν το 2013 - θα κάνουν και άλλες μεγάλες απομειώσεις το 2013 - όμως δεν διαγράφουν δάνεια ή διαγράφουν ελάχιστα. Η ανακεφαλαιοποίηση των ζομποτραπεζών κρίνεται πετυχημένη - ήδη οι 4 συστημικές έχουν αρχίσει να αυξάνουν τα έσοδα απο τόκους και προμήθειες.
   Επίσης μην παρασυρθετε απο την εικόνα της Αττικής που αναλύω. Η εικόνα των 4 συστημικών είναι ελαφρώς καλύτερη.

   Οι καταστροφολόγοι, μπορούν μόνο να ελπίζουν σε εκτύπωση χαρτονομισμάτων με την όψη του Αλέξιου απο μπροστά και απο πίσω στη θέση της σοφής κουκουβάγιας τον σύντροφο Στρατούλη που δεν μπορεί να ξεχωρίσει μπουνίδι Χρυσαυγίτη απο χάδι χουλιγκάνου.

   Άρα θα έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν παίγνιο στον αγωνιστικό χώρο του ΧΑΑ και να ανεβάσουν τις τιμές αρκετά (ίσως και 50%, το πολύ, εξαιρείται η Αττικής για ειδικούς λόγους) των ζομποτραπεζών.

   Και γιατί βρε Τάκαρε δεν φορτώνεις ζομποτράπεζες??
   Απάντηση.
   Εάν κάαααποτε και εφόσον οι ζομποτράπεζες επιστρέψουν στις υψηλές κερδοφορίες του 2005, 2006 - τις λειτουργικές κερδοφορίες εννοώ - τότε δεν έχουν πολλά περιθώρια για πάνω, απο τις σημερινές τιμές.
   Για την ακρίβεια έχουν ένα 100% το πολύ οι ΕΤΕ, ΑΛΦΑ και η ΕΥΡΩΒ. Η Πειραιώς και η ΑΤΤ δεν έχουν κανένα περιθώριο.

   Άρα θα πρέπει ο Τάκαρος να περιμένει τα reverse, τις μελλοντικές τραπεζικές βούτες για να μπεί στα νούμερα που πρέπει. Αν τα βρω, έτσι???? Αν δεν τα δω, ναααα στα τέτοια μου.

   Αυτό που σας γράφω, θα προσπαθήσω να σας το αναλύσω σε λίγες γραμμές στο επόμενο άρθρο, το οποίο καλό θα ήταν να αφορά την Αττικής που την έχω αναλύσει πλήρως.

   Διαγραφή
  5. Κάντε τώρα μεταβολή κύριε Κώστα - ξαναμελετήστε τις δύο αναλύσεις μου για Πειραιώς, για να αντιληφθείτε σε ποια πάνω κάτω κατάσταση βρίσκεται η ζομποτράπεζα - μελετήστε και το άρθρο μου για ΛανΕΤΕ - περιμένετε με αγωνία να διαβάσετε την επόμενη ανάλυση μου - μέχρι που μπορεί να φθάσει η Αττικής και έτσι θα έχετε όλα τα κομμάτια του παζλ των ζομποτραπεζών.

   Αν πάλι κάτι δεν κατανοείτε - ρωτήστε με. Τον κλάδο των ξέρω απέξω και ανακατωτά - αρκεί οι ερωτήσεις να είναι συγκεκριμένες.

   Διαγραφή
 41. Oλοι περιμενουν τη Σελλα-οφ-σαιτ [ sell-off] Κυριε Τακη

  αμ ....αμα ερθει ομως θα ζητουν χαμηλοτερα και ολο χαμηλοτερα

  και με τις γραμμουλες των αναλυτων να δειχνουν νοτιως και αγριως

  α μπε μπα μπλομ

  του κυ θε μπλομ

  α μπε μπα μπλομ

  του κυ θε μπλομ

  Μπλιμ ...Μπλομμμμμμμμμμμμμμμ
  ΑΝΑΛΥΤΗΣ .... Κωσταντης ΜπλιμΜπλοΜ-νακακης απο τα Αμαριανα Ρεθυμνου ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Τα έχει γράψει ο Τάκαρος πολλές φορές στο παρελθόν.
  όταν οι Μ.Β μιλάει καθαρά κι βλέπει μόνο κάτω και νέα χαμηλά, τότε πάμε πάνω και ανάποδα.

  Δείτε πως βρήκε την κορυφή των 1152

  http://www.express.gr/agores/texnikooz_sxolio/710383oz_20130518710383.php3

  Τεχνική ανάλυση: Ρεαλιστικός ο στόχος των 1.381-1.411 μονάδων

  Μόλις το έγραψε δεν ξαναείδε άσπρη μέρα η χρηματαγορά μας. βρήκε την κορυφή των 1153 μονάδων, μόλις πρόβλεψε ότι πάμε πάνω.

  μπουχαχαχαχα
  τι είναι τούτοι βρεεεε???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Όπου πετούν οι Αετοί κύριε Τάκη,όπου πετούν οι Αετοί...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Κάντε και μια αναδρομή στο Θωρηκτό του Monsieur Takis τις καλές εποχές που βρικόταν και που τις κακές.

  Ολα για κάποιον λόγο γίνονται και ΠΑΝΤΑ μα ΠΑΝΤΑ υπάρχουν πρόσωπα πίσω απο τα "χαρτια" που ασχολούνται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.


  Ο Κυριος Δαρειος τα ειπε ολα και εφυγε για το ρεπο του!!!!!

  Κυριε Δαρειε τα σεβη μου!!!!!

  Ο Αβέρωφ ξαναγυρισε στο Τροκαντερο....

  Δεν εχω τιποτε να γραψω..ολα πανε βαση προγραμματος..Το ΘΕΙΟ ΒΡΕΦΟΣ συνεχιζει να χαμογελαει και να μεγαλωνει...

  Βρε ουτε μια πνευμονια ακομα!!!!!

  Ο Τακαρος κενταει σε ολα τα μετωπα...Και του λιμανιου και του σαλονιου...Τα σχολια απο τους γκουρουδες πολυ ανεβασμενα...

  Μπηκα να ριξω μια χαιρετουρα και να σας πω οτι οι κουβεντες και τα σχεδια στα μεγαλα παιδια ειναι στα φορτε τους...ποτε θα ξεδιπλωθουν στο ταμπλο κανεις δεν ξερει....γιαυτο οσοι εχουν θεσεις σε χαρτια που πιστευουν να αφησουνε τα κορδελακια και τα trade γιατι καποια στιγμη θα μεινουν ξεβρακωτοι!!!

  Κυριε Λακη!!!!

  Μπορει να μην κατεβηκα στο Λιβυκο γιατι τα γιαπακια με φαγανε στα πηγαινε ελα αλλα ενημερωθηκα οτι ηπιατε καφε με εξεχοντα παλαιο παραγοντα της αγορας...και ξερετε οτι οσοι παλιοι εχουν απομεινει εινα γερα σκαρια πλεον...εχουν περασει θαλασσες και θαλασσες....

  Την αγαπη μου σας στελνω και οταν γινουν τα μεγαλα γλεντια θα ειμαι εκει...

  Τακαρε γνωριζω οτι βαζεις τη μουσουδα σου παντου...αλλα προσπαθω να καταλαβω που διαολο ηξερες για το ξυλοπακετακι??? Νομιζα οτι επαιζες μπαλα με το ενα μετωπο???? και τους αλλους ξερεις βρε μπαγασα????

  Φιλια σε ολους...

  Καλο φθινοπωρο!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλώς ξαναορίσατε κύριε Αβέρωφ,πάντα δυσκολοθώρητος:)

   Διαγραφή
  2. Φτού κακά στο στόμα μας κύριε Αβέρωφ. Μέχρι και η κουτσή Μαρία ήξερε ότι είχε η Σέλμαν πακετάρα στο Δρομέα και έπρεπε να ξεφορτώσει, λόγω πτώχευσης!!! Δεν θα το ήξερε ο μυτόγκας ο Τάκαρος?

   Διαγραφή
 45. σε ευχαριστω δασκαλε δικαιωνεσε για τον ΓΔ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ εγω δασκαλε δεν ειμαι οικονομολογος ειμαι μαθητης στο ΧΑΑ παρακολουθω τις αγορες και παιζω ως ψιλικατζης ολα αυτα τα γεγονοτα που συνεβησαν το ΣΚυριακο με εκαναν να πιστεψω οτι παμε κατω οποτε μπορης ριχνε καμμια γκουρουδια στενοχωρηθηκα για το φιλαρακι μου τον champo γιατι και αυτος δεν πιστεψε την ανοδο δασκαλε σε ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φιλε Λουκα ! Δυστυχως ετυχε να διαβασω τον ΖΑΛΕΥΚΟ ΛΟΚΡΟ που εβλεπε πτωση και επεμενε,ρωτησα τον δασκαλο μας τον Τακαρο πως τον βλεπει, μου λεει τον βλεπω για σοβαρο ,ετσι εκανα κινηση και βγηκα πωλητης στις 900 μον. Μετα ο Δασκαλος μας αφου τον μελετησε τον ειδε αμπαλο και αρκουδο! Μα ειχα πλεον πουλησει φιλε Λουκα, σημερα υποχρεωσεις με αφησαν εκτος συνεδριασης ,ειχα ανεβη Γιαννενα και μολις που γυρισα ειδα την ρουκετα!!
   Επισης και ο αλλος Blogger το ημερολογιο ενος TRADER και εκεινος εβλεπε πτωση και ηταν σορτ!
   ΤΑΚΑΡΟΣ ΦΙΛΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΑΚΑΡΟΣ

   Διαγραφή
  2. φιλε champo
   και οι γκουρουδες κανουν λαθος
   αν δεν καναν λαθη θα τους ειχε προσλαβει το μαντειο των δελφων ή η golman sachs
   και ο αγαπητος τακης ζομπι ανεβαζε ζομπι κατεβαζε τις τραπεζες
   και δεν τον κατηγορω την γνωμη του λεει ο ανθρωπος,αν θες την ασπαζεσε,αν θεν θες κανεις το δικο σου κουμαντο
   παντως οπως ειχα ξαναπει ανοδος διχως τραπεζες δεν γινεται και ας εχει μειωθει η συμμετοχη τους στο γενικο δεικτη
   με τιμη φιτσουλεος

   Διαγραφή
  3. Τιμώ την κάθε άποψη, θεωρώ ωστόσο ατυχές το παράδειγμα κύριε φιτσουλέο. Ο κύριος Τάκης ανέλυσε για χάρη μας τα θεμελιώδη των τραπεζών. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών αυτοί που το μπορούν και σίγουρα δεν γράφουν δωρεάν στον capital, στα blogs και στα λοιπά φόρα. Ανέλυσε τα θεμελιώδη, δηλαδή έδειξε το δάσος και όχι το δένδρο-τζόγο της πασχαλινής κίνησης ή της πρόσφατης. Αφήστε που οι αναλύσεις του προηγήθηκαν των ΑΜΚ, συνεπώς και βραχυπρόθεσμα νομίζω δικαιώθηκε. Επίσης πρόσφατα είδε την επενδυτική κατεύθυνση του εισρέοντος αλλοδαπού χρήματος και όντως-για όσους ξέρουν να εστιάζουν-προειδοποίησε για αλλαγή στις πρώην νεκροζώντανες.

   Τι ζόρι τραβάς εσύ βρε Χίππη και σπεύδεις σαν παπαδάκι με το λιβανιστήρι? Σε ρωτήσαμε?

   Να σας πω. Στο παρελθόν στο blog του εξαιρετικού συναδέλφου Κίκου εμφανίστηκε ένας πολύ ψαγμένος, διαβασμένος αναγνώστης, ο Giorgos. Πλέον των άλλων ήταν αξιοπρεπής άνθρωπος, Κύριος θα λέγαμε, οπότε ένα απρεπές σχόλιο από άλλον αναγνώστη, τον οδήγησε στην απόφαση να μην ξαναγράψει. Δυστυχώς για εμάς τους υπόλοιπους που απολαμβάναμε το "δίδυμο". Μην χάσουμε λοιπόν και τον Κύριο Τάκη.

   (συμφεροντολόγος ο χίππης-πλέον των άλλων κουσουριών)

   Διαγραφή
  4. και εγω θα συμφωνησω σε αυτο κυριε hippy
   οι αναλυσεις του κυριου τακη ειναι οτι καλυτερο μακραν απο ολα τα φορα
   απλως αυτο που θελω να πω ειναι οτι καμμια φορα το ταμπλο εχει διαφορετικη αποψη
   Ισως οι αναλυσεις δεν αναλυουν σωστα τις προοπτικες
   με τιμη
   φιτσουλεος

   Διαγραφή
  5. "Οι καταστροφολόγοι, μπορούν μόνο να ελπίζουν σε εκτύπωση χαρτονομισμάτων με την όψη του Αλέξιου απο μπροστά και απο πίσω στη θέση της σοφής κουκουβάγιας τον σύντροφο Στρατούλη που δεν μπορεί να ξεχωρίσει μπουνίδι Χρυσαυγίτη απο χάδι χουλιγκάνου.

   Άρα θα έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν παίγνιο στον αγωνιστικό χώρο του ΧΑΑ και να ανεβάσουν τις τιμές αρκετά (ίσως και 50%, το πολύ, εξαιρείται η Αττικής για ειδικούς λόγους) των ζομποτραπεζών.

   Και γιατί βρε Τάκαρε δεν φορτώνεις ζομποτράπεζες??
   Απάντηση.
   Εάν κάαααποτε και εφόσον οι ζομποτράπεζες επιστρέψουν στις υψηλές κερδοφορίες του 2005, 2006 - τις λειτουργικές κερδοφορίες εννοώ - τότε δεν έχουν πολλά περιθώρια για πάνω, απο τις σημερινές τιμές.
   Για την ακρίβεια έχουν ένα 100% το πολύ οι ΕΤΕ, ΑΛΦΑ και η ΕΥΡΩΒ. Η Πειραιώς και η ΑΤΤ δεν έχουν κανένα περιθώριο.

   Άρα θα πρέπει ο Τάκαρος να περιμένει τα reverse, τις μελλοντικές τραπεζικές βούτες για να μπεί στα νούμερα που πρέπει. Αν τα βρω, έτσι???? Αν δεν τα δω, ναααα στα τέτοια μου."


   ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Ο MONSIEUR TAKIS. ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΓΡΑΨΕ ΣΗΜΕΡΑ.ΤΑ ΙΔΙΑ ΛΕΕΙ 1,5 ΧΡΟΝΟ ΤΩΡΑ.

   Συγνώμη για την παρέμβαση αλλά δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου για έναν άνθρωπο ο οποίος χρόνια τώρα δίνει ΔΩΡΕΑΝ ΓΝΩΣΗ σε ΟΛΟΥΣ και έχει γλιτωσει ΠΟΛΛΟΥΣ από το να χάσουν τα αυγα και τα πασχάλια. Οχι με προτασεις αγορών η πωλήσεων μετπχών αλλά με ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ που αφήνουν στον αναγνώστη την τελική επιλογη.

   Σας χαιρετώ πάλι.

   Διαγραφή
  6. Κύριε φιτσουλέε καθίστε αναπαυτικά και διαβάστε την επόμενη ανάλυση μου για Αττικής και μέχρι που μπορεί να φθάσει και υπο ποιες προϋποθέσεις.
   Ό,τι σας δείξω στην Αττικής κάντε μόνο σας αναγωγή και για τις άλλες ζομποτράπεζες και θα δείτε μέχρι που μπορούν να πάνε και στη συνέχεια ελάτε να μου πείτε για το ποιες μπορεί να είναι οι προοπτικές στα κέρδη τους και στη BV, για να αναπροσαρμόσουμε τις τιμές προς τα πάνω - αν έτσι νομίζετε.

   Για παράδειγμα έγραψα ότι η ΑΛΦΑ έως τέλος 2013 θα κάνει απομειώσεις ύψους 2 δις. Αμφιβάλλω αν κανείς πήρε χαμπάρι ότι η Αλφα στο δεύτερο τρίμηνο του 2013 έβαλε άλλα 500 εκατ για απομειώσεις και έφθασε αισίως στο 1 δις. Όπως σίγουρα ουδείς θα παρατήρησε ότι τα ίδια της ΑΛΦΑ του εξαμήνου της είναι χαμηλότερα απο τα ίδια του Α΄τριμήνου.

   Το ότι είναι ζόμπι δεν χωράει καμιά αμφιβολία, όπως και ότι θα έχουν λιγότερα ίδια του χρόνου τέτοια εποχή απο ότι σήμερα.
   Να προσέχετε λοιπόν γιατί τα ζομπί δαγκάνε - όμως διαβάστε την επόμενη ανάλυση μου και με αυτήν θα έχω ολοκληρώσει τα των ζομποτραπεζών.

   Αναλύσεις ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ και Πειραιώς θα αργήσουν ακόμη να έρθουν - έχω τους λόγους μου.

   Διαγραφή
  7. Και διέγραψε η ΑΛΦΑ μόλις 75 εκατ. χορηγήσεων, η ΕΥΡΩΒ μόλις 46, τα λιγότερα απο οποιαδήποτε άλλη χρονιά (με απομειώσεις εξαμήνου 841 εκατ.) και η Πειραιώς 107 (με απομειώσεις 1,1 δισεκατ.)

   Διαγραφή
  8. Βλεπω Κ.Δαρειε.οι "κακες" συνηθειες δυσκολα κοβονται :)
   "Συγνώμη για την παρέμβαση αλλά δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου για έναν άνθρωπο ο οποίος χρόνια τώρα δίνει ΔΩΡΕΑΝ ΓΝΩΣΗ σε ΟΛΟΥΣ και έχει γλιτωσει ΠΟΛΛΟΥΣ από το να χάσουν τα αυγα και τα πασχάλια. Οχι με προτασεις αγορών η πωλήσεων μετπχών αλλά με ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ που αφήνουν στον αναγνώστη την τελική επιλογη."

   Πολυ ευστοχη και αναγκαια η παρεμβαση σας.

   Διαγραφή
  9. Έτσι κύριε Τάκη,να ολοκληρώσετε με τις αναλύσεις των ζομποτράπεζων γιατί χλιμιντρίζουν τα καθαρόαιμα και ζητούν την ανάλογη στοργή σας.

   Φαντασθείτε κύριε Τάκη να μην αναλύατε το ελληνικό τραπεζικό σύμπαν και να μην γράφατε μέχρι και για στόχους στα ζόμπι,σχεδόν στον απόλυτο πάτο(θρυλική η αλλαγή του ύμνου με το όπου πετούν οι αετοί).Δηλαδή μόνο μεγάφωνο δεν βάλατε στο blog χοχοχο

   Καλά τι βλέπω,ο αμερικάνος πάλι πλησιάζει τα ιστορικά του υψηλά...?Μα τι γίνεται επιτέλους,c'est pas possible...

   Διαγραφή
  10. Ελάτε κύριοι μην κάνετε έτσι.
   Δεν είπε και τίποτις ο κύριος φιτσουλέος. Είναι λογικό οι περισσότεροι των αμνών να μην μπορούν να διαβάσουν τα νούμερα και να μην τα κατανοούν. Περιμένουν μόνο ένα ξεκάθαρο σήμα Long ή short γιαυτό κοιτάνε διαγραμματικές και Ελλιοτικές αναλύσεις και δεν κοιτούν τι κοιτάει το χρήμα.

   Όμως θα ήθελα ο κύριος φιτσουλέος να μου πει ποιές μπορεί να είναι οι προοπτικές των ζομποτραπεζών μας??
   Θα έχουν καλύτερες προοπτικές την επόμενη δεκαετία, από ότι είχαν την προηγούμενη δεκαετία 2002 - 2012??

   Διαγραφή
  11. Να πω και ένα τελευταίο επι του θέματος.

   Να πάψετε να ακολουθείτε γκουρούδες. Το γράφω για κύριο Λουκά και κύριο champo.
   Να ακολουθείτε μόνον τον εαυτό σας με κριτική σκέψη. Αν σκέφτεστε όπως σκέφτεται όλως ο ποταμός των αμνών, τότε είναι βέβαιο ότι σκέφτεστε λάθος και δεν κάνετε για χρηματαγορές.
   Να μελετάτε μετοχές και όχι δείκτες.

   Διαγραφή
  12. 50 δις φύγαν απο τις καταθέσεις των 4 συστημικών τραπεζών μετά το 2008 - χάρη των κεφαλαίων της ΕΚΤ μένουν εν ζωή. Απομείωσαν περισσότερα απο 20 δις χορηγήσεων χάσαν άλλα τόσα απο ΟΕΔ που φόρτωσαν τη χειρότερη στιγμή.
   Περισσότερα απο 100 δις έχουν χαθεί απο τις Ελληνικές ζομποτράπεζες, με διάφορους τρόπους και πήραν μόλις 27 δις (οι 4 συστημικές) για να ανακεφαλαιοποιηθούν και άλλα 4 δις απο το Ελληνικό Δημόσιο (προνομιούχες μετοχές).

   Αν αυτός δεν είναι ο ορισμός του ζόμπι, τότε να καθίσετε σπίτι σας να πίνετε τσαγάκι και να βουτάτε φρυγανιές και να βλέπετε προοπτικές.

   Διαγραφή
  13. Θα πρόσθετα και την προσεκτική επιλογή κλάδων, ειλικρινά χωρίς καμία διάθεση να κάνω τον πονηρό. Συζήτηση ανοίγω. Δίνω παράδειγμα:

   " τα πάντα όλα δουλεύουν για τις εταιρείες. Οι εργασιακές συμβάσεις κατά την κρίση των εργοδοτών, οι μισθοί μειώνονται, οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις πιθανότατα θ΄ακολουθήσουν, εργασιακά έχουμε ήδη μεταφερθεί στο 1936**. Πιθανολογώ πως το σύνολο των εταιρειων θα μειώσει κόστη και λειτουργικά, θα πάρει πόντους ανταγωνιστικότητας. Αν σε ένα τέτοιο περιβάλλον και με τόσο διορατικό και αποτελεσματικό managment δεν επενδύσεις στην Kleeman (ή στο Λύκο, στη Μεβάκο, σε ΠΛΑΚΡ-ΠΛΑΘ, σε ΙΚΤΙΝ στην παραγωγή τέλος πάντων) ε τότε δεν κάνεις γι αγορές, πάγενε στις εξοχές" έλεγα προ εβδομάδας (και φυσικά το πιστεύω ακόμα).

   Αλλά...όταν ("οι μισθοί μειώνονται", "οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις πιθανότατα θ΄ακολουθήσουν" => και οι συντάξεις) μου φαίνεται αρκετά λογικό κάποιοι κλάδοι να υποφέρουν από τις (αναμενόμενες επί μακρόν) μειωμένες αποδοχές των μισθωτών. Πχ ο κλάδος του λιανικού εμπορίου με αρκετές αγαπημένες στους μικροεπενδυτές μετοχές (πχ Φουρλής) έχει σοβαρό disadvantage να ξεπεράσει. Όμοια (για μένα) σε τρέχουσες τιμές έχει πάψει να είναι προτιμητέος ο κλάδος των reits (πχ ΕΥΠΡΟ, ΛΑΜΔΑ) καθώς πέρα απ΄τη πίεση στις τιμές των ακινήτων μου φαίνεται λογικό να πιέζονται και τα ενοίκια. Κι ας είναι (σήμερα) ελαφρά υποτιμημένος.

   Μην παρεξηγηθώ. Οι εταιρείες δεν είναι κακές. Κάθε άλλο. Απλά η ρευστότητα είναι περιορισμένη συνεπώς αναζητάει τις καλύτερες εταιρείες στους κλάδους με τα λιγότερα προβλήματα (εξαγωγικές).   Διαγραφή
 46. Με κέρδη έκλεισε η εβδομάδα που μας πέρασε για τον γενικό δείκτη, εν μέσω έντονων διακυμάνσεων στις διεθνείς αγορές. Η προσοχή επενδυτών και funds είναι στραμένη προς τις τραπεζικές μετοχές και δη τα warrants. Προβληματισμό προκαλεί η συμπεριφορά της ΕΤΕ, η οποία παραμένει κάτω από τα €3, δείχνοντας ανήμπορη να αντιδράσει. Πιθανών, οι εσωτερικές διεργασίες για κάλυψη του funding gap να κάνουν το έξυπνο χρήμα να διατηρεί στάση αναμονής, καθώς η μη κάλυψή του, πιθανώς να οδηγήσει την μετοχή κάτω και από τα €2. Η επόμενη ισχυρή αντίσταση βρίσκεται λίγο πάνω από τα €4, με την επόμενη στα €5.20-5.30. Όπως και να έχει, χρειάζεται προσοχή καθώς το χρήμα που βρίσκεται στη Σοφοκλέους δεν είναι μακροπρόθεσμο, αλλά βραχυπρόθεσμο και ανά πάσα στιγμή μπορεί να αποχωρήσει βουλιάζοντας δείκτες και μετοχές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. -Πόσο ανόητος πρέπει να είναι κάποιος ώστε να ρίχνει το χρήμα του σήμερα ανεβάζοντας τα warrants χωρίς να κρατάει πέντε φορές τόσα και περισσότερα ώστε να τα ρίξει αύριο στους υποκείμενους τίτλους, να δημιουργήσει την απαιτούμενη τάση και να φύγει κερδισμένος κι απ΄τα δύο?

  -Πόσο ανόητος πρέπει να είναι κανείς ώστε να πιστεύει πως κάποιος που έριξε κοντά 10 δις στην ΑΜΚ της ναυαρχίδας θα τσιγγουνευτεί (εάν χρειασθεί) να ρίξει ακόμη ένα ρισκάροντας το σύνολο της επένδυσης του?

  -Πόσο κρετίνους μας θεωρεί άραγε κύριε Λουκά, ώστε να μας πλασσάρει ενερυθρίαστα τέτοιες μπαρούφες?

  Τελικά ο τύπος δεν είναι για τα πανηγύρια, είναι πανηγύρι από μόνος του. Του καταλογίζουμε βέβαια το ελαφρυντικό πως σαν επαγγελματίας (?) κάτι πρέπει να γράψει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αρχικά νόμιζα πως το είχατε αντιγράψει από τον Λεωτσάκο κύριε Λουκά, αυτόν είχα κατά νου όταν έγραψα το παραπάνω σχόλιο. Εν συνεχεία googlάροντας βρήκα την πηγή σας Marketstime.capitalblogs.gr

   Δεν έχω μελετήσει τον εν λόγω μου σχολιαστή, δεν μπορώ να έχω άποψη, συμπεριφέρθηκα επιπόλαια, λάθος μου. Ωστόσο εξακολουθώ να υποστηρίζω τις δύο πρώτες παραγράφους, αν δεν έχω ντεζαβίτιδα μάλλον έχω αναφέρει και στο παρελθόν αυτήν την άποψη στου κυρίου Τάκη.

   Ωστόσο μια και είστε λαγωνικό των μπλογκς και ξετρυπώνεται τα πάντα κύριε Λουκά, εάν θέλατε, θα μπορούσατε να κάνετε κάτι σημαντικότατο για εμάς. Να κρατάτε απλά στατιστικά (ημερομηνία-πρόβλεψη πάνω ή κάτω, δικαίωση ή όχι) οπότε βάσιμα και με στοιχεία να μας συστήσετε τους πετυχημένους εξ αυτών.

   (Προσωπικά ο investor μου αρέσει. Λογικό άλλωστε αφού κινείται στα χνάρια των κυρίων Τάκη και Κικου)

   Διαγραφή
  2. Κάλο κύριε Hippy. Διαβάσετε funding gap και την πατήσατε.
   Λέτε τέτοιες ακαταλαβίστικες αρλούμπες για funding gap, core tier και τέτοια ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ λέει.

   Όλοι αυτοί όμως ξεχνάνε ότι η Εθνική είναι η Εθνική. Ξεκινάει ένα βήμα πιο εμπρός απο τις άλλες γιατί είναι η Εθνική και θα υπάρχει και αύριο ακόμη και αν βουλιάξει όλο το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδος.

   Δείτε μόνο αυτό το στοιχείο για να καταλάβετε το γιατί η Εθνική έχει πλεονέκτημα.
   η ΑΛΦΑ, η ΕΥΡΩΒ και η Πειραιώς έχασαν το 30% και πλέον των καταθέσεων τους στις δύσκολες χρονιές 2009 - 2012

   Αλφα: απο 42,9 δις στο 28,4
   ΕΥΡΩΒ : απο 46,8 στο 32,4
   Πειραιώς : απο 30 στο 21,8 δις

   Η ΛανΕΤΕ έχασε μόλις το 17% - απο 71,1 δις στα 58,7

   Εθνική γιατί ο Έλλην ακόμη αυτήν ξέρει και αυτήν εμπιστεύεται.
   Γιαυτό και στα έσοδα - έξοδα τόκων παίζει με τα μεγαλύτερα spread. Αλλά αυτά δεν τα γράφει ο κυρ Πέτρος.

   Διαγραφή
  3. H city με νέα της έκθεση σε πελάτες "βλέπει" για την ΕΤΕ καθαρά κέρδη κοντά στα 800 εκ. για το 2015 και 1 δις το 2016. Δεν είναι πολλά. Μακάρι όμως να επαληθευτεί (η αρκουδιάρα μέχρι σήμερα) καθώς για να γίνει αυτό σημαίνει πως η μικρή πατρίδα θα βαδίζει σιγά σιγά στην ανηφόρα της ανάπτυξης, έστω κι αγκομαχώντας.

   Διαγραφή
  4. δασκαλε συμφωνητε με την city με νέα της έκθεση σε πελάτες "βλέπει" για την ΕΤΕ καθαρά κέρδη κοντά στα 800 εκ. για το 2015 και 1 δις το 2016 σας ευχαριστω δασκαλε και σε ποια τιμη θα αγοραζαμε την μετοχη ετε

   Διαγραφή
  5. Κάτι μας είπε η City. Σοβαρές προβλέψεις. Μα αυτά είναι βέβαια - εκτός αν έρθει ο Στρατούλης - που δεν μπορεί να ξεχωρίσει μπουνίδι Χρυσαυγίτη απο χάδι χουλιγκάνου - και χαρίσει όλες τις χορηγήσεις στους δανειολήπτες. Λέμε κανένα αστείο τώρα να ευθυμήσουμε. Όταν αυτοί οι άσχετοι οι πολιτικάντιδες λένε θα χαρίσουν δάνεια και θα κάνουν ντα ντα τον κακό τραπεζίτη, εννοούν δίχως να το ξέρουν ότι τις απομειώσεις που ήδη έχουν πάρει οι τράπεζες θα της διαγράψουν.

   Διαβάστε τώρα Τάκαρον για ΕΤΕ!!!

   Κύριοι πάντα η Εθνική ήταν κερδοφόρος. ΠΑΝΤΑ - ακόμη και το 2011 που εμφάνισε ζημιές προ φόρων 13,4 δις ευρώ, αλλά και το 2012 που είχε ζημιές προ φόρων 1,985 δις ευρώ.

   Τι συνέβηκε το 2011 και το 2012 και εμφάνισε ζημιές η ΛανΕΤΕ??
   Απλούστατα έκανε το κούρεμα των ομολόγων - πήρε και παίρνει μεγάλες απομειώσεις στο χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Γιαυτό το λόγο τα ίδια της μηδένισαν και γύρισαν αρνητικά.

   Εφόσον η Εθνική επιστρέψει στους φυσιολογικούς της ρυθμούς - δηλαδή να απομειώνει σε ετήσια βάση το 0,5% του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων της, δηλαδή γύρω στα 300 με 350 εκατ. τότε θα ανακοινώνει και προ φόρων κέρδη.

   Τα μέγιστα κέρδη θα τα ανακοινώνει όταν το spread μεταξύ του μέσου επιτοκίου των χορηγήσεων της και του επιτοκίου καταθέσεων διευρυνθεί ξανά πάνω απο το 3,5% - που σημειωτέον καμιά άλλη Ελληνική τράπεζα δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί (προς το παρόν τουλάχιστον).

   Και ποια είναι τα πραγματικά κέρδη της ETE??
   Αυτά θα τα εκτιμήσουμε απο τις λειτουργικές ταμειακές χρηματοροές της. Θα δείτε πως το κάνω στην ανάλυση της Αττικής.
   Τα πραγματικά μετά φόρων της ΛανΕΤΕ - δίχως σε αυτά να συμπεριλαμβάνονται ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ, αρα αυτά που θα ανακοινώνει η τράπεζα θα είναι ΛΙΓΟΤΕΡΑ - ήταν γύρω στα 700 εκατ. πριν την Finans και 1,7 δις με την Finans.
   Σήμερα η ΛανETE έχει 2,396 δις μετοχές - άρα τα κέρδη μετά φόρων όπως φαίνονται απο τις χρηματοροές της και δίχως να λογίζονται απομειώσεις και οποιαδήποτε άλλη πρόβλεψη αναλογούν σε 0,29 με 0,7 ευρώ το τεμάχιο.

   Το φυσιολογικό είναι να παίζει η μετοχή 10 φορές αυτά τα κέρδη , δηλαδή 2,9 ευρώ με 7 ευρώ το πολύ. Όμως το που παίζει μια τραπεζική μετοχή έχει άμεση σχέση και με τα ίδια της. Δεν μπορεί να παίζει περισσότερο απο 3 φορές τα ίδια της.
   Τα ίδια της ΛανΕΤΕ είναι σήμερα 3,11 ευρώ το τεμάχιο. Δίχως τις προνομιούχες (που πρέπει να αφαιρεθούν απο τα ίδια) είναι 2,58.

   Εαν η ΛανΕΤΕ σταθεροποιήθηκε και αρχίζει να απομειώνει απο τις χορηγήσεις της, σε ετήσια βάση, 300 με 350 εκατ. ευρώ, τότε στο 80% των ιδίων της αγοράζεται και διακρατείται για χρόνια!!!
   Δηλαδή στα 2,58 Χ 0,8 = 2,06 για τους Τάκαρους.

   Εφόσον το spread απο τους τόκους επανέλθει στο 3,5% και οι αμοιβές απο προμήθειες στα 700 εκατ. τότε η μετοχή της Εθνικής στο ταμπλό θα παίξει πάνω απο τα 7 ευρώ. Απο εκεί και πάνω πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα, προς το καλύτερο για να ανέλθει η μετοχή της ΖΟΜΠΟΤΡΑΠΕΖΑΣ.

   Διαγραφή
  6. ΔΑΣΚΑΛΕ ενα μεγαλο ευχαριστω απο καρδιας για την ετε ευχωμε ο θεος να σεχει γερο και δυνατο οταν ανοιξω το βαρελι να σου δωσω κρασι μουσχουδι σε ευχαριστω πολυ

   Διαγραφή
 48. οποιος δεν φοβατε αστο γραψει Άσαντ: Αν οι ΗΠΑ επιτεθούν, "να περιμένουν τα πάντα"
  http://www.capital.gr/NewsThem...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι, ναι. Τις ίδιες λαλακίες κύριε Λουκά έλεγε και ο Σαντάμ με το μουσάτο Μπιν Λάντεν. Ποιο κοράκι έφαγε τη σάρκα τους δεν μάθαμε ποτέ.

   Οι συνωμοσιολόγοι θα πουν ότι κρύβονται υπο την αιγίδα της Αμερικής και ''φάγανε'' του σωσίες τους.
   Απέραντο Ελλαδιστάν - ψοφάει για συνωμοσίες.

   Διαγραφή
 49. κυριε hippy εγω ειμαι μαθητης και παντα σας διαβαζω με σεβασμο και εκτιμηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Όπως και να έχει, χρειάζεται προσοχή καθώς το χρήμα που βρίσκεται στη Σοφοκλέους δεν είναι μακροπρόθεσμο, αλλά βραχυπρόθεσμο και ανά πάσα στιγμή μπορεί να αποχωρήσει βουλιάζοντας δείκτες και μετοχές

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. φιλε champo ΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΙ ΕΛΛΑ ΝΑ ΣΕ ΚΕΡΑΣΩ ΚΑΦΕΔΑΚΙ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ελα φιλε Λουκα που εισαι?
   Φιλε εχω ζορι τωρα γιατι εμεινα στην απεξω. Τωρα δεν μπορω να αποφασισω ποτε να ξαναμπω, Ο Λοκρος επεσε δυο φορες εξω, το ιδιο και ο Μαρκακις με το σορτ συμβολαιο. Τι να κανω...τα χαρτια δεν ειναι ακομη υπεραγορασμενα ,να δουμε αυριο το κλιμα,κανονικα πρεπει να ερθει εξαερωση.

   Διαγραφή
  2. Απορώ πώς ασχολείστε με τους Λοκρούς και τους..κυματιστές!
   Ετσι περιμένετε να βγάλετε λεφτά από το ΧΑΑ?
   Ειναι το ίδιο με το να μιλάς για ημερήσια ωροσκόπια!

   Διαγραφή
 52. Φίλτατοι καλησπέρα.Ακολουθώ τον hippy τον Ηλία στο "συμφεροντολογικό" σχόλιο του.
  Είχα επισημάνει πριν από μήνες ένα γεγονός που αποδεικνύει την ποιότητα αυτού του blog και ιδιαίτερα του κυρίου Τάκη.Αν και ο κύριος Τάκης δεν διστάζεικατά καιρούς να καυτηριάσει σκληρά αλλά δίκαια κατά την ταπεινή μου άποψη πολιτικούς και πολιτικές, δεν εμφανίστηκαν οι γνωστοί άγνωστοι υπέρμαχοι προσώπων να πλημμυρίσουν το χώρο με συνθηματικές παρεμβάσεις.Αυτό για μένα δείχνει παραδοχή της αξίας του κυρίου Τάκη και των άλλων βασικών συντελεστών,αυτών που ανέφερε και ο "κουζουλός" Λάκης στο σχόλιο του στις 5 Σεπτεμβρίου 2013 - 2:48 μ.μ. σε αυτό το θέμα. Και μακάρι να ήμουν "κουζουλός" του επιπέδου του κυρίου Λάκη. Η άνοδος των τραπεζών ήταν αναμενόμενη και εύχομαι να συνεχιστεί.Άλλωστε έχω δηλώσει σε χαλεπές μέρες ότι μικρό ποσοστό του χαρτοφυλακίου μου αποτελεί η ΑΛΦΑ.Παρεπιπτόντως,τα ΑΛΦΑΤΠ τα έσπρωξα στα 1,05 ευρώ.
  Ατρόμητος είμαι,ομολογώ τα πάθη μου. Δεκτό κάθε δούλεμα,δεν θα σας παρεξηγήσω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Οι ζομποτράπεζες είναι χρήσιμες γιατί μοχλεύονται και έτσι ανεβαίνει ο τζίρος για να γίνεται το παιγνίδι.Άλλωστε ο χαμηλός τζίρος δεν ήταν απ'τα θέματα των αρκούδων τις προηγούμενες βδομάδες...?Τώρα έχουν και τζίρο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. καλημερα !!
  αντιγραφω απο το euro2day, νομιζω οτι ενδιαφερει . . .

  " . . . . . .Βραχυπρόθεσμα επίσης, το Χ.Α. φαίνεται να ευνοείται από τη βασική ιδιαιτερότητά του: να θεωρείται ουσιαστικά αναδυόμενη αγορά, η οποία όμως διαθέτει νόμισμα ανεπτυγμένης.
  Έτσι, σε μια περίοδο όπου οι ξένοι θεσμικοί αποχωρούν από αναδυόμενες αγορές λόγω της μεγάλης πτώσης που εμφανίζουν τα τοπικά τους νομίσματα, η Ελλάδα εκτιμάται πως θα μπορούσε να υποδεχτεί μέρος των κεφαλαίων που μεταναστεύουν. Και μάλιστα αυτό, σύμφωνα με κάποιους παράγοντες, είναι πολύ πιθανό να γίνει σταδιακά και όχι απαραίτητα από τον προσεχή Νοέμβριο και μετά, στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών του MSCI. . .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Καλημέρα σας κε Τάκη και λοιποί φίλοι του blog. Θα ήθελα -αν έχετε τη διάθεση- κάποια στιγμή ένα σχόλιο για τη μετοχή που ονομάζεται Ελληνικό κράτος σε επίπεδο Οικονομίας. Τι λέτε ως πιο ειδικός με τα νούμερα που μας λένε;

  http://www.naftemporiki.gr/finance/story/696027
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Λέον
   Να μην έχετε καμιά ψευδαίσθηση. Η Ελλάδα είναι ένα απέραντο μποαχαλάδικο και κατοικείται απο μπαμπουίνους που έχουν μάθει στην καλοπέραση και είναι όλο φιλοσοφία, φρου φρού και αρώματα.
   Τι θέλω να πω.

   Πάρτε, για παράδειγμα τον ΚΑΡΕΛΙΑ, την εταιρία υπερθωρηκτό, που όλα δουλεύουν στο ρολόι. Έτσι και απο σήμερα αρχίσουν τις απεργίες, τις καταλήψεις οι εργαζόμενοι και απόξω κάθονται οι ΠΑΜΕτζίδες και κάθε τρεις και λίγο ζητάνε αυξήσεις και δικαιώματα, με τους συνδικάλες στην πρώτη γραμμή τότε θα γίνει μπαχαλάδικο και προβληματική.

   Αυτή είναι η Ελλάδα του σήμερα.

   Στα νούμερα που μου δείχνετε να παρατηρήσετε ότι στα 3 δισ. του πλεονάσματος συμπεριλαμβάνονται οι επιστροφές κερδών του ευρωσυστήματος (SMP's) από τα ελληνικά κρατικά ομόλογα. Χωρίς τα SMP's, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε 1,5 δισ. ευρώ.
   Έτσι για να το βουλώνουν οι Ελληναράδες που διαλαλούν ότι κερδοσκοπούν οι ξένοι και οι κεντρικοί τραπεζίτες εις βάρος της Ελλάδος.

   Η Ελλάδα με τους ιθαγενείς της και τα μυαλά που ακόμη κουβαλάνε οι περισσότεροι δεν μπορεί να έχει πολύ τύχη - ειδικά όταν μεγάλη μερίδα είναι συνωμοσιολόγοι και πιστεύουν στους ΕΛ και στους Σώρρες με τα παραμύθια της τραπέζης της Ανατολής και τα τρισεκατομμύρια δολάρια του Αρτέμιου εκ Πατρών.

   Χρειάζονται ακόμη φαπίδια.

   Διαγραφή
  2. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την απάντηση κε Τάκη.
   Δυστυχώς συμφωνώ μαζί σας. Αυτά βλέπω και στεναχωριέμαι πολύ κε Τάκη, γιατί από την άλλη τα φαπίδια πέφτουν επί δικαίων και αδίκων και το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς σήμερα είναι να επιβιώνει και να ελπίζει.

   Διαγραφή
 56. o λουκας ο αντιγραφεας Περιμένω σήμερα, δυνατό ξεκίνημα στις τράπεζες, αλλά τα πρωτεία, να αποδοθούν στον FTSE MID, και μεγαλύτερη συμμετοχή του 25αρη.
  Στόχος μου, η ΣΙΔΕΝΟΡ, να κλείσει το gap, στο 1,66, με άμεσο στόχο το 1,76,και την κορυφή του 1,82. Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ, ως αντιπρόσωπος του ομίλου, να τραβήξει την προσοχή, καθώς για την ΙΝΤΡΑΛΟΤ, ξεκινούν Δικαστικές περιπέτειες(σχ. Ειδης.με την παρέμβαση Εισαγγελέα για τις συμβάσεις, λαχεία-πάροχος), στο 0,45 κλείνει το πτωτικό gap, και στόχος μου, είναι η περιοχή του 0,46 κοιτάζοντας στα μάτια το 0,50.
  Την προσοχή, στον FTSE MID, περιμένω να κλέψουν οι τράπεζες, με την ΑΤΤ, να διεκδικεί, το 0,282(απ ΄όπου ξεκίνησε η πτώση της με την μετατροπή του ομολογιακού σε μετοχές), με στόχο το 0,304, την κατάκτηση της κορυφής της, και το σπάσιμο της τιμής εισαγωγής 0,30, μετά την αύξηση κεφαλαίου. Βέβαια την παράσταση την κλέβει η EUROBANK. Από χθες σε σχόλιο, είχαμε εντοπίσει πως ενώ οι λοιπές συστημικές ΠΕΙΡ-ΑΛΦΑ-ΕΤΕ, αντιδρούσαν στο +5%, την EUROBANK, την <> πωλήσεων στο 0,35%.Συντονισμένα εμφανίστηκαν, αγοραστές, και την οδήγησαν στο +3% 0,64, έκτοτε εμφανίστηκε ο βασικός αγοραστής, όπου στις 14,00ωρα με ανοικτή εντολή αγοράς 600,000τεμ την κάρφωσε στο +7% στο 0,66. Η εν λόγω τράπεζα είναι και αυτή συστημική (μην το ξεχνάμε), η ΠΕΙΡ, έσπασε την κορυφή της στο 1,16, και χθες με έκρηξη, έσπασε το 1,22( κορυφή πρ. Παρασκευής με το sell off), και χθες κατέκτησε το 1,34 με .άμεσο στόχο το 1,45.Η ΑΛΦΑ, έσπασε την κορυφή του 0,54 ( κορυφή πρ. Παρασκευής με το sell off), όπως είχαμε επισημάνει, και εκμεταλλευτήκαμε χθες, με διάλυση του 0,56 κλείσιμο 0,57 και άμεσο στόχο το 0,60. Τα φώτα στην ΕΤΕ, έσπασε την κορυφή του 3,14, με κλείσιμο το 3,20( εδώ εμφανίστηκαν πωλητές, και μεγάλη προσοχή διότι μετ ΕΤΕ 3,20 + WARRANTS 0,996 =4,20 με τιμή αύξησης το 4,29), περιμένω τον απεγκλωβισμό χαρτοφυλακίων, (χθες –ίσως και σήμερα άνοιγμα), και άμεση κίνηση στο 3,25 αρχικά με στόχο άμεσο το 3,40. Έτσι λοιπόν, αφού κινήθηκαν οι τρεις αυτές συστημικές, περιμένω , μετά την δυναμική εμφάνιση του αγοραστή στην EUROBANK, την άμεση κίνηση(σήμερα), για το σπάσιμο της κορυφής στο 0,689, και στην συνέχεια την κατάκτηση των τοπικών κορυφών στο 0,711 και 0,72 με στόχο το κλείσιμο του πρώτου gap στο 0,92.
  Για τα ποιο συντηρητικά χαρτοφυλάκια, ΔΕΝ ξεχνώ τα ΜΟΗ ,τελείωσε ο πωλητής στην ΜΠΕΛΑ, στο 8,02, και στην δημοπρασία δυναμικά( όπως μας έχει συνηθίσει) την έκλεισαν τα <> στο 8,30, το 8,67 πρώτος μου στόχος(αφού επιβεβαιωθεί η αδυναμία του πωλητή, ΣΗΜΕΡΑ), και πλέον τα 9,00ε μου φαντάζουν πολύ λίγα. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ, να ξεχάσουμε την παράδοση τόσων ετών. Πάντοτε η διαφορά του ΟΤΕ με την ΔΕΗ ήταν στο 1,00ε περ. , χθεσινό κλείσιμο ΟΤΕ 7,60 και ΔΕΗ 7,68, η ο ΟΤΕ πρέπει να πέσει ή η ΔΕΗ να ανέβει (ξέσπασμα), με τις συνθήκες που επικρατούν, θα γίνει το δεύτερο, με άμεσο στόχο η ΔΕΗ τα 8,00ε αρχικά και σπάσιμο της αντίστασης της στα 8,40.
  Καλή επιτυχία σε όλους, με σύνεση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. http://www.euro2day.gr/specials/interviews/article/1131934/acampora-tavros-o-nonos-ths-tehnikhs-analyshs.html


  Κιαλλος Τρελλαρας ....... αλλα αποκλειεται πιο τρελλος απο μενα

  χχχχχμμχμμμμμμμ με διαβαζει παντως τακτικα ..

  Οπως και ο Κ. Doctor Δαντης που εβαλε ενα ταγμα ολοκληρο να σορταρει τη μακαροναδα του Εςς εντ Πι-πι 500 απο τα 1550 - 1570 σαν το τελος του κυματος F - 21 γνωριζοντας οτι θα πανε σαν προβατα επι ΣΦΑΓΗ .... ουλοι

  Κριμα ....

  Φιλακια και ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ χωριανοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φαντάζομαι κύριε Λάκη να το'χει γυρίσει το έργο ο κύριος Δάντης γιατί είναι κρίμα να του πάρουν οι όξω τις σωβράκες του.Πρόκειται περί εξαιρετικού ανδρός,συμπαθεστάτου και οξυδερκούς.

   Κατά τα λοιπά,όλοι βλέπουν κορυφώσεις στο ΧΑΑ και έτσι τους αδειάζουν συνεχώς με κάτι απότομα εξαερωτικά 20λεπτα και τα χαρτιά αλλάζουν χέρια...

   Διαγραφή
 58. προς το φιλαρακι μου κυριον champo σε διαβασα τους τα εχωσες αγρια σε περιμενω για καφεδακι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Λουκά ο κύριος champo παραφέρθηκε.
   Λάθος να τα χώσει στον Λοκρό, ο οποίος επαναλαμβάνω απο αυτά που έχω διαβάσει - αν και τους διαγραμματιστές και ειδικά τους Ελιοτικούς τους κάνω γούστο, δίχως να τους λαμβάνω καθόλου υπόψη - είναι και σοβαρός και σεμνός.

   Ο κύριος champo κακώς ψάχνει γκουρούδες να ακολουθήσει και κακώς τα χώνει στον Λοκρό, Δηλαδή απο εκεί που μου έγραφε ότι ο Λοκρός δεν κάνει λάθος ποτέ, πήγαμε στο άρον άρον σταύρωσον αυτόν???

   Αν ο Λοκρός πετύχαινε και έπεφτε μέσα ο κύριος champo θα του έδινε μέρος των κερδών του???
   Βρεεεε αφήστε τους διαδικτυακούς γκουρούδες να γκουρουδιάζουν ελεύθερα και μάθετε να ακολουθείτε τους εαυτούς σας.

   Διότι πως να το κάνουμε βρε λεβέντες - δεν είναι δυνατόν όλοι οι γκουρούδες να συμφωνούν. Αν συμφωνούσαν δεν θα υπήρχε αγορά καθώς δεν θα υπήρχε αντίθετη άποψη. Αν και εδώ που τα λέμε, ΟΤΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΚΟΥΡΟΥΔΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ Ο ΤΑΚΑΡΟΣ ΠΑΝΤΑ ΠΑΓΑΙΝΕΙ ΚΟΝΤΡΑ!!!

   Σοβαρότης κύριοι και ερευνάτε τας γραφάς!!! Ουχί, πίστευε και μην ερεύνα.

   Διαγραφή
  2. δασκαλε συμφωνο απολυτα με τα προαναφερωμενα ο κύριος champo παραφέρθηκε πρεπει να σεβωμαστε την φιλοξενια που μας παρεχουν μιλαω για τον εαυτο μου εγω νοιωθω σαν μαθητης και ψαχνω να βρω τον δρομο μου και μπερδεβουμε και χανω τον δρομο μου γιατι ειμαι μαθητης στην πρωτη δημοτικου δασκαλε βοηθησε μας να μαθουμε να σκεφτωμαστε ευχαριστω

   Διαγραφή
  3. ΟΚ κύριε Λουκά - ο κύριος champo αποδείχθηκε ΚΥΡΙΟΣ με κεφαλαία.
   Είναι σπάνιο τις ημέρες μας κάποιος να ανακαλεί και να ζητάει δημοσίως συγνώμη.
   ΕΥΓΕ του.
   Στις χρηματαγορές νικητής είναι αυτός, που μπορεί να ελέγχει τον εκνευρισμό, να μετριάζει τον ενθουσιασμό του, που μαθαίνει απο τα λάθη του και κοιτάζει μακρυά και όχι μέχρι εκεί που φτάνει η μύτη του, αν και εδώ που τα λέμε η δική μου μυτόγκα, λόγω μεγέθους, φτάνει πολύ μακρυά. Το σόι Μορφονιός είμαι.

   Διαγραφή
  4. Καλημέρα σας

   μελετάω (το διαβάζω νομίζω δεν είναι προσήκουσα λέξη) καιρό τώρα, όλες τις απόψεις των αξιόλογων συμμετεχόντων στη παρέα.

   Ομολογώ ότι έχετε κερδίσει το ενδιαφέρον μου και με αυτό που γράψατε στις 10 Σεπτεμβρίου 2013 - 9:19 μ.μ. κερδίσατε επιπλέον και τον σεβασμό μου.

   ΥΓ. Δεν ξέρω γιατί αλλά πολλές φορές μου θυμίζετε την γραφή του Σπάρτη.

   Διαγραφή
 59. Καλησπέρα σε όλους.

  Δεν ξέρω πόσο χρήσιμα μπορεί να φανούν στους φίλους (είναι λίγο παλιά τα στοιχεία αλλά νομίζω εύκολα μπορούν να επικαιροποιθούν). Πιστεύω να έχουν ένα ενδιαφέρον όμως. Παλιότερα στο marketzone είχα βάλει τα «συγκεντρωτικά».

  Emporiki http://www.mediafire.com/?obt2h2e8lx25p14
  Eurobank http://www.mediafire.com/?5jmhgx5eeu76v27
  Piraeus http://www.mediafire.com/?v3z6jhj9v0ms3jc
  NBG http://www.mediafire.com/?xeduyag1dewbg67
  Alpha http://www.mediafire.com/?isrxitk43107kaz

  Και μια βοήθεια όποιος μπορεί και ξέρει. Χρειάζομαι ένα προγραματάκι που να «ξεκλειδώνει» αρχεία acrobat για επεξεργασία. Υπάρχει κάποιο; Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσα αυτό το site http://www.freemypdf.com/ , αλλά έχει όριο στο μέγεθος του αρχείου και μου δημιουργεί πρόβλημα. Επίσης αυτό εδώ: Solid.Converter.PDF.v5.0.Build.627, δεν δουλεύει ικανοποιητικά. Υπάρχει κάτι άλλο παρόμοιο;

  Ευχαριστώ όλους εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Κ.Τακη μελετούσα αυτές τις μέρες τις χαλυβουργικες..αν η αγορά του χάλυβα συνεχιστεί έτσι σε τι χρονικό διάστημα εκτιμάτε ότι θα κλείσει η πρώτη χαλυβουργική;ποια θα ειναι αυτη;;κ ποια ισως να ακολουθησει;;
  Παναγος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτή που θα κλείσει και απορώ πως τα καταφέρνει ακόμη να είναι ανοικτή ή δεν κάνουν κάτι να αλλάξου την πορεία τους, είναι η ΣΙΔΜΑ. Το έχουν κάνει μπαχαλάδικο εκεί μέσα.
   Αυτή που δεν θα κλείσει και θα υπάρχει και μεθαύριο είναι η Ελλαστρον. Αν δείτε να φτιάχνει το πράμα με την οικοδομική δραστηριότητα της Ελλάδος και ανοίγουν οι δουλειές του χαλυβουργίων τότε οι Καλπίνιδες έχουν μεγάλη διαδρομή να κάνουν στο ταμπλό. Ίσαμε με 5 φορές πάνω τους βλέπω και με συντηριτική πρόβλεψη.

   Διαγραφή
  2. Σε περίπτωση που κλείσει η Σιδμα ο κύκλος εργασιών που ειναι κοντα στα 50μυρια το εξάμηνο λογικα θα μοιραστεί στις άλλες τρεις..Όπως έχω προαναφερθεί αγοράζω και μετοχές ελαστρον διότι θεωρω το ίδιο με σένα..ότι θα υπάρχει κ τα επόμενα χρονια...σκέφτομαι ότι αν πάρει το 1/3 των πωλήσεων της Σιδμα κ βελτιωθεί και ελαστικά η κατάσταση στην Ελλάδα τότε η ελαστρον μπορει να βγάλει κέρδη..πως το βλέπετε κ.Τακη;;
   Παναγος

   Διαγραφή
  3. Την παρούσα στιγμή δεν είναι να βγάλει κέρδη μια χαλυβουργική - αλλά να θωρακιστεί έναντι της ύφεσης και της κατάρρευσης της οικοδομικής δραστηριότητας και να μην παράγουν ζημιές ή τουλάχιστον οι ζημιές και οι υποχρεώσεις να είναι ελεγχόμενες.

   Προσέξτε τώρα τα στοιχεία της ΣΙΔΜΑ.
   Απο ίδια 58 εκατ. έχει βρεθεί με καθαρή αξία μόλις 2,5 εκατ. Στο τέλος του έτους θα έχει γυρίσει αρνητική η καθαρή θέση.
   Οι λειτουργικές ταμειακές χρηματοροές αθροιστικά τα τελευταία 9 χρόνια ήταν μόλις 16,9 εκατ.
   Εισέπραξε δηλαδή μέσα σε 9 χρόνια μόλις 16,9 εκατ. όταν σε περιόδους ύφεσης οι σωστοί καπετανέοι δίνουν έμφαση στις χρηματοροές τους να γεμίσουν τα ταμεία τους, για να μειώσουν δανεισμό και να θωρακιστούν έναντι της οικονομική ύφεσης.
   Με χρηματοροές 16,9 εκατ. ευρώ συνολικά τα τελευταία 9 χρόνια τι να πρωτοπληρώσει απο τα 141 εκατ. των υποχρεώσεων της???
   Και τι άλλο βλέουμε? Θεέ και Κύριε!!!
   Απο τα 141 εκατ. των υποχρεώσεων τα 113 είναι τραπεζικά δάνεια, που τα μισά έχουν βγει βραχυπρόθεσμα λόγω κακών αποτελεσμάτων, έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα.

   Η ΣΙΔΜΑ θεωρητικώς είναι ένα μπαχαλάδικο - αυτό δείχνουν τα νούμερα της.
   Ή πρέπει να κάνει μια τεράστια ΑΜΚ και να αποπληρώσει το δανεισμό της και απο μπαχαλάδικο, να γίνει θωρηκτό ή μοιραία του χρόνου τέτοια εποχή, θα μπει στον πτωχευτικό κώδικα. Εγώ θα πόνταρα στο δεύτερο σενάριο καθώς ο Τάκαρος θεωρεί ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω

   Είναι τόσο απλά τα πράγματα.

   Διαγραφή
  4. Και μετά με βήμα ταχύ ακολουθεί ο Μπήτρος - μόνο που αυτός έχει μερικά περιθώρια και δεν θα του συμβεί το μοιραίο το 2014.

   Ο Καλπίνης και ο Κορδέλλος θα ζήσουν και θα βασιλέψουν. Τώρα με ρωτάτε αν θα μοιραστούν τις πωλήσεις της ΣΙΔΜΑ. Να μου λείπει το βύσσινο - αν είναι να μοιράζονται σκοτωμένες πωλήσεις και να λειτουργούν με αρνητικά περιθώρια μικτού κέρδους, τότε καλύτερα να μην πάρουν ποτέ τέτοιες πωλήσεις.

   Διαγραφή
  5. Εκτιμώ κ.Τακη ότι Σιδμα κ μπητρος περνούν σκοτωμενες πωλήσεις γιατι ειναι στο χείλος του γκρεμού..κάτι τέτοιο δεν νομίζω να το κάνει ο καλπινης κ ο κορδελλου..οπότε οι πελάτες θα αναγκαστούν να πληρώσουν κανονικά εφόσον θέλουν να γίνει η δουλεια τους..
   Παναγος

   Διαγραφή
  6. Δεν λειτουργούν σωστά κύριε Πανάγο. Είναι μπαχαλάδικα. Πιθανόν και οι βασικοί μέτοχοι να μην αντιλαμβάνονται τι πάει στραβά ή να τους παραμυθιάζουν.
   Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι Κορδέλλοι για π.χ. πριν κλείσουν μια δουλειά θα ψαχτούν πολύ και δουλεύουν πολύ πιο οργανωμένα - ας είναι πιο μικρή εταιρία. Αν και εδώ που τα λέμε, σήμερα, αν δούμε τα ίδια οι Κορδέλλοι φαίνονται μεγαλύτερη εταιρία, ειδικά σε σχέση με τη ΣΙΔΜΑ που έχει χάσει προ πολλού το τόπι.

   Για μένα όμως η λογική μου λέει μακρυά απο Ελλαστρον και Κορδέλλο αν δεν δούμε σημεία ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας. Είναι προτιμότερο κάποιος να αγοράσει λίγο ακριβότερα και να κοιμάται ήσυχος τα βράδια και ταυτόχρονα να σχεδιάζει πόσα θα κερδίσει αύριο απο την μετοχή ΣΤΑ ΣΙΓΟΥΡΑ και όχι ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥ.

   Διαγραφή
 61. δασκαλε αν θελεις σε καθημερινη βαση να κανεις καποιο σχολιο για την αγορα να εχουμε την αποψη σου οι καποιες συγκεκριμενες προτασεις για μετοχες θα ηταν χρησιμο και θα μας βοηθουσε παντα προερετικα χωρις να δεσμευεσε για τιποτα απλα να μας δινεις το στιγμα σου σε ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Λουκά εμένα δεν θα με ξεράσει η χρηματαγορά, σχολιάζοντας σε καθημερινή βάση το οτιδήποτε κινείται και πετάει. Εγώ δηλώνω γκουρού και είμαι παλιά καραβάνα. Ένας γκουρού σχολιάζει και αναλύει μόνο όταν έχει έμπνευση και όταν πρέπει. Τα έχω γράψει αυτά και στον κύριο Τζό παλαιόθεν.

   Διαγραφή
 62. Αξίζει να διαβασεις....

  http://www.euro2day.gr/newdeal/article-blog-newdeal/1132809/to-diarkes-egklhma-kata-ths-oikonomias.html


  Νicolis

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Καλημέρα σε όλους.

  Κύριε hippy,

  σχετικά με την MLS υπάρχει μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους από το 60% στο 52,6% που οφείλεται κατά βάση στο γεγονός ότι τα νέα προϊόντα (κινητή τηλεφωνία), έχουν μεγαλύτερο μερίδιο στις συνολικές πωλήσεις με μικρότερο ποσοστό μικτού κέρδους. Επίσης υπάρχει μείωση ποσοστού μικτού κέρδους και στα συστήματα πλοήγησης αλλά λιγότερη από ότι στην κινητή. Μάλλον η μείωση του περιθωρίου κέρδους έγινε για την προώθηση των πωλήσεων στο εσωτερικό κυρίως, αλλά και στο εξωτερικό, παράλληλα με την αύξηση των πιστώσεων προς τους πελάτες ιδιαίτερα του εσωτερικού.

  Επιπλέον υπάρχει αύξηση των αποθεμάτων η οποία, από ότι λένε οι ίδιοι, οφείλεται ακριβώς στην αγορά πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας για την προώθηση κινητών τηλεφώνων, πράγμα που σημαίνει ότι περιμένουν πολλά από τη συγκεκριμένη αγορά, από όσο μπορώ να αντιληφθώ.

  Από την άλλη μειώθηκαν οι λειτουργικές δαπάνες (μείωση διαφημίσεων, μεταφορικών, δωρεάν δείγματα) κάτι που μου μοιάζει όμως συγκυριακό. Υπήρξε μείωση 10% του προσωπικού και από ότι φαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις, πιθανότατα αλλαγή των συμβάσεων αρκετών μέσα στην εταιρεία για την μείωση του λειτουργικού κόστους. Έτσι κατάφερε να μην επηρεαστούν τα καθαρά κέρδη (υπήρξε αύξηση), παρά το γεγονός ότι αυξήθηκε ο δανεισμός και οι τόκοι που πληρώνει για να κάνει μάλλον τις αγορές που λέω παραπάνω.

  Oι λειτουργικές ταμειακές ροές του φαίνονται πολύ αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, αλλά αυτό οφείλεται κατά την εκτίμησή μου στο γεγονός ότι δεν έχουν πληρωθεί ακόμη τα υπόλοιπα από την παροχή υπηρεσιών προς την εταιρεία, που αναφέρονται στο κονδύλι «πιστωτές διάφοροι», του ισολογισμού. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι προμηθευτές φαίνεται να έχουν μειώσει τις μέρες που δίνουν περιθώρια πίστωσης στην εταιρεία. Για ακριβέστερη όμως εκτίμηση, χρειάζονται περισσότερα στοιχεία (δεν γράφει κάτι το ιδιαίτερο το ενημερωτικό) και αυτή τη στιγμή δεν τα διαθέτω.

  Τέλος όσον αφορά το κατά πόσο είναι «δίκαια» αποτιμημένη η μετοχή στα 3 ευρώ, νομίζω ότι είναι λίγο «ακριβή» για τα γούστα μου, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, αλλά αυτό δεν σημαίνει και κάτι το ιδιαίτερο μιας και πρόκειται απλά για μια καθαρά προσωπική άποψη.

  Αυτά τα λίγα πολύ πρόχειρα. Αν υπάρχει κάποια διόρθωση, εκτίμηση, παρατήρηση, ίσως ερώτηση που να μπορώ να απαντήσω ενδεχομένως, με χαρά μου θα την ακούσω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μόνο λίγα και πρόχειρα δεν είναι κύριε Μάνο. Πληρέστατα, κατατοπιστικά και πολύ αιτιολογημένα μου φαίνονται εμένα.

   Παίρνω σαν αφορμή το σχόλιο σας περί "δίκαιας" αποτίμησης για την MLS κύριε Μάνο. Προσθέτω κι ένα σχετικό του κ. Σαββάκη για την ΣΩΛΚ στο euro2day

   ΣΩΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ: Ακόμα ένα αδύναμο τρίμηνο για την εταιρεία, αφού η μείωση στα ΕΒΙΤDA κατά 70% συνδυάστηκε και με αρνητικές ταμειακές ροές 14,7 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε περαιτέρω στα 52 εκατ. ευρώ από 29,7 εκατ. στο α΄ τρίμηνο του έτους. Η αποτίμηση της εταιρείας είναι αρκετά ανώτερη από τον μέσο όρο των εταιρειών του κλάδου.

   http://www.euro2day.gr/news/market/article/1132238/poia-blue-chips-axizoyn-ta-lefta-toys.html

   και καταλήγω στο γνωστό συμπέρασμα "Είναι ΠΟΛΥ επικίνδυνο να ερωτεύεσαι τη μετοχή σου επειδή σου έδωσε κέρδη. Και πολύ επικινδυνότερο ν΄αυξάνεις θέση στα ψηλά επειδή δικαιώθηκες στο παρελθόν, δηλαδή ικανοποιήθηκε ο εγωισμός".

   Διαγραφή
 64. Διαβάστε και τα του ΔΙΟΣ τα χάλια

  http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=3970403&nid=1868496

  να θυμάστε ότι όλες οι ιχθυοκαλλιέργειες έχουν τα μαύρα τους τα χάλια - ίσως μόνο στην περίπτωση του Γαλαξίδι το πράγμα είναι ελεγχόμενο.

  Ζημιές μεγατόνων οι ψαράδες - τις έκρυβαν στα βιολογικά αποθέματα - όμως οι χρηματοροές τους τους πρόδιδαν από μίλια μακρυά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. http://www.reporter.gr/Eidhseis/Epicheirhseis/Trapezes/item/228844-Olympiakos-kai-Trapeza-Peiraiws-enwnoyn-tis-dynameis-toys

  Κάνει οτι μπορεί πάντως για να φτάσει το 1,70 σποτ κάααποια μέρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Κύριε Τάκη.
  Καταρχάς τα σχολια μου -αντιπαράθεσης-πρεπει να ξέρετε ειναι εντελώς καλοπροαίρετα
  ετσι για να γινεται συζητηση-τζερτζελες-οπως στα τηλεπαράθυρα.
  Τα αρθρα αναλυσεως σας ,ειναι απλα καταπληκτικά.
  Αλλα τι μου λέτε δεν με νοιάζει εμένα για τους δεικτες ,οταν στα πλαγια του blog σας εχετε γκαλοπ για το που θα παει ο δεικτης.
  και συμφωνω απόλυτα
  με το σχολιο ουδείς μέτοχος ζομποτραπεζών μπορεί να κοιμάται ήσυχος τα βράδυα. Πρέπει να πετάγεται απο τον ύπνο του κάθε τρεις και λίγο και να διερωτάται.
  ''Είναι η τράπεζα στη θέση της ή κατέρρευσε απο το πολιτικο-οικνομικό τσουνάμι??''
  μα αυτό δεν ισχυει και για τις αλλες μετοχες,οπως πχ για τις χαλυβουργικες που ευστοχα
  αναλυσατε προ 2-3 ημερων ή μηπως πιστευετε μετα απο πολιτικο τσουναμι,τα θωρηκτα σας θα επιπλεουν ακομα
  Ζομπι οι τραπεζες,αναμφισβητητα-αρνητικα κεφαλαια εχουν,αλλα σε περιπτωση ανακαμψης της ελλαδος ,σιγουρα θα συρουν τον χορο
  αν παλι πιστευετε στην επελαση του τσιπρα,και νομισμα με την βλακοφατσα του στρατουλη
  θα παρει πολλλλα χρονια η ανακαμψη
  Ο ΑΜΠΑΛΟΣ ΦΙΤΣΟΥΛΕΟΣ
  (ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕ ΚΑΝΕΤΕ ΝΤΑ-ΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΑΚΙ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μόνος λόγος της παρέμβασης μου είναι ότι και την προηγούμενη φορά ανακατεύτηκα.

   Κατ΄αρχήν να πω ότι διαβάζοντας σας είναι φανερό πως είστε σκεπτόμενος και (κατά την προσωπική μου άποψη) σωστά σκεπτόμενος κύριε Φιτσουλέο. Είναι προφανής η "σκωπτική" διάθεση επιλογής nickname που επίσης προσωπικά μου αρέσει ("η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή"-άποψη του κυρίου Αγγελάκα που με βρίσκει απολύτως σύμφωνο)

   http://www.youtube.com/watch?v=ejGd0IT0KK8

   Θα συμφωνήσω ακόμα με την άποψη σας ότι "σε περιπτωση ανακαμψης της ελλαδος ,σιγουρα θα συρουν τον χορο". Πως θα μπορούσα να διαφωνήσω άλλωστε αφού καιρό τώρα σχολιάζω τον κλάδο και παρά την θέση-σλόγκαν "Ραντεβού τον Οκτώβριο" υπέκυψα στην σειρήνα της (κατά τη γνώμη μου) συμφέρουσας τιμής κι έχω ξεκινήσει μικρή θέση σε ΕΥΡΩΒ και ΑΛΦΑ. Είτε φθηνές-είτε ακριβές το σύνολο των χρημάτων των ΕΣΠΑ που θα κατευθυνθούν στους μεγάλους οδικούς άξονες θα περάσουν απ΄τα μαγαζιά τους καθώς τα έργα είναι υποθηκευμένα για κεφάλαια κίνησης. Είτε φθηνές-είτε ακριβές μεγάλο μέρος των χρημάτων που θα απαιτηθούν για το άνοιγμα και την πλήρη δραστηριοποίηση των νέων λατομείων του θωρηκτού* και των άλλων εξαγωγικών εταιρειών απ΄αυτές θα χρηματοδοτηθεί, αυτές θα δρέψουν τον πρώτο ανθό από τα κέρδη που (μακάρι) να υπάρξουν. Κάθε που αργεί η "δόση" βούτυρο στο ψωμί τους, αυξημένα ΕΓΔ, ή προμήθεια-προμήθεια και το κουπόνι 4-4,20% μια χαρά. Εάν η χώρα ξαναβγεί στις αγορές ακόμα καλύτερα.

   Εκεί που διαφωνώ με όλους (και με σας) είναι τα "αρνητικά κεφάλαια". Σήμερα μιλάμε, σήμερα ανταλλάσουμε απόψεις, σήμερα είναι με επιτυχία ανακεφαλαιοποιημένες. Χθες ήσαν "ζόμπι" σήμερα όχι. Άύριο? Δεν ξέρω ίσως.

   Ωστόσο καθένας μας είναι υπεύθυνος για την οικογένεια του. Καθένας μας δικαιούται και πρέπει να έχει τη γνώμη του και να μην την αλλάζει εάν δεν πεισθεί από τα επιχειρήματα του συνομιλητή του ( πολύ περισσότερο εάν ο άλλος μιλάει με συνθήματα, δεν αιτιολογεί). Στο παρελθόν πάντως, περί το τέλος Φεβρουαρίου, είχα διατυπώσει την άποψη "Εάν η χώρα σωθεί => θ΄ανέβουν τα ομόλογα της (τα οποία όμως δίνουν και κουπόνι 4-5%)". Εξακολουθώ να το υποστηρίζω σαν μια παράλληλη επιλογή.


   *Σαν θωρηκτό εγώ καταλαβαίνω το ισχυρό, το αβύθιστο, την σίγουρα κερδοφόρα επιλογή εάν μιλάμε για μετοχές. Συνεπώς είναι ΚΑΙ θέμα τιμής. Θωρηκτό ο Ικτίνος στα 1,50 αλλά δεν πρέπει να έχω και κάποιους στόχους κατά νου, ποσοτικούς και χρονικούς πχ όταν με το καλό 2πλασιάσει στα 3 ευρώ -ιδιαίτερα χωρίς νέες συμβάσεις στο ενδιάμεσο ή στην 4ετία που θα κοντεύει στο τέλος της η συμφωνία με τους κινέζους κλπ. Θέλω να πω ότι σχεδόν πάντα στις αγορές ψάχνουμε το καλύτερο, άλλο δύει άλλο ανατέλλει. Θεωρώ απαραίτητη την ευελιξία και την αναζήτηση.

   Ειλικρινά δεν

   Διαγραφή
  2. Ειλικρινά δεν

   Αχ αυτός ο δαίμονας της απροσεξίας μου. Μια κι αλλάξαμε θέμα όμως οπότε δεν στερώ από άλλον συνομιλητή σχόλιο λόγω του ορίου των 200σίων γράφω το παρόν.

   (Ειλικρινά δεν) έχω να προσθέσω τίποτα χα χα χα!!

   Διαγραφή
  3. Κύριε άμπαλε φιτσουλέα, είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
   Τα έχετε μπερδέψει όλα και δεν αντιλαμβάνομαι αν τον κατανοείτε τον Τάκαρο.
   Καταρχήν να σας τονίσω ότι θα ήταν προς το συμφέρον σας να συγκεκριμενοποιείτε και να μην γενικεύετε. Μιλήστε για συγκεκριμένα δέντρα, για να εξηγήσω αν είναι φυλλοβόλα ή αειθαλή ή πουρνάρια προς προσάναμμα.

   Ας προσπαθήσω να βάλω μια τάξη στην αναρχία του γραπτού σας.

   1) Είναι φανερόν και το έχω αιτιολογήσει πολλές φορές στο παρελθόν, ότι δεν θέλω στο Ιστολόγιο μου ύβρεις και πομπαρίσματα σαπακόχαρτων του στύλ τελειωμένων Μαίλλιδων, Αθανασούλιδων και Βωβών το ανάγνωσμα.
   Εκεί πάει το
   '' Πρόσεχε τι γράφεις.
   Αν δεν είσαι καλό παιδάκι θα σε κάνω ντα ντα!!!''

   Όπως βλέπετε στο Ιστολόγιο μου δεν υπάρχει φραγή σχολίων και μπορεί να γράψει κάποιος ακόμη και ως ανώνυμος - όπως εσείς για παράδειγμα.
   Πράγμα που σημαίνει ότι επιζητώ την αντίθετη άποψη και είθε αυτή να είναι και τεκμηριωμένη και όχι κραυγή και αλαλαγμός.

   2) Μου σχολιάζετε το σχόλιο μου ουδείς μέτοχος ζομποτραπεζών μπορεί να κοιμάται ήσυχος τα βράδια. Πρέπει να πετάγεται απο τον ύπνο του κάθε τρεις και λίγο και να διερωτάται.
   Αν θέλετε μπορώ να συμπληρώσω, ουδείς μέτοχος των ΔΙΧΘ, ΣΕΛΟΝΤΑ, ΣΙΔΜΑ, Μηχανικών, Βαλκάν, ΑΝΕΚ, ΑΧΟΝ, ΕYROMEDICA και .... και ..... και .... είναι μακρύς ο κατάλογος, αλλά εαν επικεντρώσουμε σε αυτό το κομμάτι μπορώ να σας τις αναφέρω, μια προς μια , μπορεί να κοιμάται ήσυχος.
   Όχι γιατί μπορεί να πέσει η τιμή τους (μπορεί και να ανέβει), αλλά στις περιπτώσεις αυτές τίθεται θέμα ακόμη και της ύπαρξης της ίδιας της εταιρίας.

   3) Οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν επαρκώς. Το έγραψα ότι η ανακεφαλαιοποίηση ήταν πετυχημένη. Πλην όμως υπάρχει θέμα με τις χορηγήσεις τους πόσες απο αυτές θα καλυφθούν και πόσες θα απομειωθούν και άλλο, ώστε τα ίδια τους να ξαναγίνουν αρνητικά. Διότι κύριε άμπαλε φιτσουλέα, σήμερα τα ίδια των τραπεζών είναι ΘΕΤΙΚΑ.
   Ξυπνάτε!!!
   Είναι ΘΕΤΙΚΑ και εφόσον σταθεροποιηθεί η Ελληνική οικονομία θα απομειώνουν σε βάθος χρόνου και όχι μιας και όξω.

   4) Μελετήστε τις αναλύσεις μου στην Αττικής και θα αντιληφθείτε τι κοιτάνε τα ξενάκια και μέχρι που μπορούν να στηρίξουν το παίγνιο. Μετά θα φοβούνται να πάνε μακρύτερα. Δεν μπορώ να γίνω αναλυτικότερος για τις ζομποτράπεζες.
   Ο όρος ζομποτράπεζας σημαίνει τράπεζα ζόμπι. Νεκροζώντανη δηλαδή. Στηρίζονται ακόμη απο την ΕΚΤ κατά ένα ποσόν γύρω στα 50 δις συνολικά - αν θέλετε μπορώ νας γράψω ακριβώς το ποσόν, που δεν το έχω πρόχειρο ακόμη - ενώ παράλληλα έχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των χορηγήσεων τους.

   5) Αν επιστρέψουμε στη δραχμή - να γνωρίζετε ότι οι εξαγωγικές - μετά το πρώτο πτωτικό κύμα - θα πετάξουν. Αυτό διότι θα πουλάνε ευρώ στα ξενάκια και θα εμφανίζουν υποτιμημένες δρχ στους Ισολογισμούς τους. Θα είναι ότι καλύτερο για τις εξαγωγικές η επιστροφή στη δρχ - σε ότι έχει σχέση με τις τιμές τους στο ταμπλό που πλέον θα εκφράζονται σε δρχ.
   Αντίθετα οι εισαγωγικές και ειδικά όσες χρωστάνε του κόσμου τα ευρώ - θα τον πιούνε κανονικά.

   6) Ασφαλώς και έχω γκάλοπ για το που θα πάει ο ΓΔ. όπως είχα γκάλοπ και ποια ζομποτράπεζα έχει το καλύτερο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων, όπως και ποια νομίζετε ότι είναι η αξία της Πειραιώς.
   So what???
   Δεν σας αντιλαμβάνομαι - που θέλετε να το πάτε??
   Ρωτήστε με για το που βλέπω τους δείκτες και αν έχω έμπνευση ή γνωρίζω ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ.
   Ρωτήστε με που θα πάει ο τραπεζικός δείκτης και αν έχω έμπνευση ή γνωρίζω ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ.
   Ρωτήστε πόσο αξίζει η κάθε ζομποτράπεζα και αν έχω έμπνευση ή γνωρίζω ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ.
   Ρωτήστε με τι θα συμβεί αν επιστρέψουμε στη δρχ και ποιος ευνοείτε και αν έχω έμπνευση ή γνωρίζω ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ.
   Ρωτήστε με ποιες εταιρίες κινδυνεύουν να μην υπάρχουν αύριο και αν έχω έμπνευση ή γνωρίζω ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ.

   Με απλά λόγια, κύριε άμπαλε φιτσουλέε, γίνετε συγκεκριμένος και μην τσουβουλιάζετε τα πάντα σε ένα ασκί.

   Διαγραφή
  4. συγγνωμα αν εθειξα καποιους ή αν το υφος μου θεωρηθηκε σκωπτικο
   φιτσουλεος

   Διαγραφή
  5. Δεν θίξατε κανένα. No problem.
   Ελάτε στο καινούργιο θέμα της Αττικής - γιατί εδώ πλησιάζει τα 200 σχόλια και δεν θα βγαίνουν τα σχόλια.

   Γράψτε μου τι ακριβώς θέλετε να αναλύσουμε και να τοποθετηθεί ο Τάκαρος, εφόσον μπορεί βέβαια.
   Μόνο να μιλάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, για να μπορούμε να αναπτύσσουμε σκεπτικό και να αναλύουμε όταν μπορούμε.

   Διαγραφή
 67. ευχαριστω και συγγνωμη ξανα
  Αν δεν εισαι ειδημων σε κατι καλυτερα να ακους τους παλαιοτερους,και ειδικοτερους
  αυτο αποκομησα
  φιτσουλεος (και μαλλον πρεπει να αλλαξω και το nickname)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν θέλω να πάρετε στραβά τη λέξη "σκωπτικός" που χρησιμοποίησα για το nickname σας παρακαλώ. Εννοούσα "διακριτικό χιούμορ", αν δεν ήμουν σαφής δείξτε κατανόηση!!

   Τι στο καλό...Συναθλητές στο ΧΑΑ, στην ίδια ομάδα (των κερδισμένων χα χα χα) ελπίζω να βρεθούμε στο τέλος...Αυτό δεν είναι και το νόημα της επικοινωνίας μας εδώ στου Κυρίου Τάκη?

   Διαγραφή
 68. Μήπως χρειάζεστε μια επείγουσα χρηματοδοτική πίστωση δάνειο;
  * Πολύ γρήγορη και άμεση μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό σας
  * Επιστροφή ξεκινά οκτώ μήνες μετά μπορείτε να πάρετε τα χρήματα
  τραπεζικός λογαριασμός
  * Χαμηλό επιτόκιο του 2%
  * Μακροχρόνια αποπληρωμής (1-30 χρόνια) Μήκος
  * Ευέλικτη όρων του δανείου και μηνιαία πληρωμή
  *. Πόσο καιρό χρειάζεται για να χρηματοδοτήσει; Μετά την υποβολή της αίτησης δανείου
  Μπορείτε να αναμένετε μια προκαταρκτική απάντηση λιγότερο από 24 ώρες
  χρηματοδότηση σε 72-96 ώρες μετά τη λήψη των πληροφοριών που χρειάζονται
  από σένα.

  Επικοινωνήστε νόμιμη και επίσημη αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης
  ότι η οικονομική βοήθεια σε άλλες χώρες.
  Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση δανείου αποτελούν κοινή επιχείρηση, μέσω της

  e-mail: cashfirmarena@gmail.com

  SIR EVA ΔΗΜΗΤΡΑ
  Γενικός Διευθυντής
  CASHFIRM

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τόσα βόδια απέναντι απ΄τα τηλεπαράθυρα, πως σου ήρθε να κοπιάσεις στο στέκι μας ψάχνοντας για θύματα κυρα Δήμητρα?

   Αίμα δόξα το Θεώ έχουμε...έχουμε ωστόσο και το στοιχειώδες μυαλό να μην νταραβεριζόμαστε με βδέλλες. Αι σιχτιρ βούρλο.

   Διαγραφή
  2. Αχαχαχαχα Ηλία.........ωραίος και γλαφυρός.....βδέλες και βούρλα πάνε μαζί.....μπράβο για το σιχτίρισμα....
   Βίκτωρ

   Διαγραφή

Να θυμάσαι πάντα ότι είσαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης !!! Να μην είσαι ζουλιάρης και φθονερός τύπος και αν το σχόλιο σου είναι μόνο για να με πικάρεις ... τότε να γνωρίζεις ότι είσαι μέτριος και άσχετος και αν πιστεύεις ότι μπορείς να είσαι καλύτερος μου άνοιξε το δικό σου Ιστολόγιο για να μας το αποδείξεις ντεεεε!!!! Όχι μόνο φρου φρου και παρλαπίπες ...

Γιαυτό πάρε μόνο το "ματάκι" σου και δρόμο 😂😂