Με λένε Τάκη - είμαι γκουρού, όταν γράφω σπάω μεγάλη πλάκα, δίχως να λέω τίποτα για πλάκα.

Οι απόψεις, εκτιμήσεις, αξιολογήσεις ή προβλέψεις, οι οποίες εκφράζονται σ αυτό το blog αποτελούν παλαβομάρες του χρήστη που γράφει με το nick Τάκης Μορφονιός και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών προϊόντων. Στο blog γίνονται συζητήσεις - εκτιμήσεις μεταξύ αγνώστων, οπότε οι αναγνώστες να μην λαμβάνετε τίποτα ως δεδομένο και αληθές.
Συνεπώς, ο,τιδήποτε γράφεται στο www.mitarola.blogspot.gr, δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση για αγορά ή πώληση αξιών ή προτροπή για πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Τράπεζα της Ανατολής Νο2 - τι δείχνουν οι Ισολογισμοί. Μακρυά απο εμάς ό,τι γραφικό ισχυρίζονται οι υποστηρικτές του Αρτέμιου Σώρρα.

Σας δίνω την διεύθυνση του επισήμου site της οργάνωσης των μετόχων της τράπεζας Ανατολής ... εδώ ... οι οποίοι, ΤΟΝΙΖΩ, δεν έχουν καμιά σχέση με τον Αρτέμιο Σώρρα και τα γραφικά που ισχυρίζεται στα Μ.Μ.Ε.

Ιδού ο τελευταίος Ισολογισμός 30 - 09 - 1932, πριν ξεκινήσει η διαδικασία της εκκαθάρισης.

Ο ισολογισμός, όπως βλέπετε, όπως και όλοι οι Ισολογισμοί της Τραπέζης της Ανατολής είναι σε Γαλλικά Χρυσά Φράγκα, ένα νόμισμα που ουδέποτε υπήρξε σε φυσική μορφή και εδώ είναι ένα θέμα!!! 
Τι παρατηρούμε σε αυτόν τον Ισολογισμό, σύμφωνα με τα νούμερα που βλέπουμε σε Χρυσά Γαλλικά Φράγκα (Γ.Χ.Φ)?

1. Στην πλευρά του ενεργητικού, βλέπουμε έναν υπέρογκο λογαριασμό «Χρεωγράφων», ύψους 38.178.097,25 Φράγκων, που ξεπερνά το μετοχικό κεφάλαιο των 35 εκατ. Χ.Γ.Φ. της τράπεζας. Αυτός ο λογαριασμός πιθανότατα κρύβει αυξημένες επισφάλειες, με μετοχές ανύπαρκτης αξίας ή τέλος πάντων με χρεόγραφα χαμηλότερης αξίας από την αναγραφόμενη. Σε σύγκριση με το ποσό αυτό, η μετοχική συμμετοχή της Τράπεζας της Ανατολής σε τραπεζικές επιχειρήσεις, είναι μόλις 2.172.993 Φράγκα.

2. Στο ενεργητικό βλέπουμε το λογαριασμό «Δάνεια με Ενέχυρο Εμπορεύματα», ο οποίος για τράπεζα, έχει το εξωφρενικό ποσό των 34.637.041,45 Φράγκων!!!! 
Η τράπεζα Ανατολής έχει χορηγήσει δάνεια με ενέχυρο εμπορεύματα αξίας 34.637.041,45 Χ.Γ.Φ.
Είναι βέβαιο ότι αυτός ο λογαριασμός, στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία υποκρύπτει ζημίες , ίσως και μεγαλύτερες του 50%.

3. Επίσης στο Ενεργητικό βλέπουμε :
 • Δάνεια 16,432 εκατ. Χ.Γ.Φ. με ενέχυρο Χρεώγραφα
 • Δάνεια 18,426 εκατ. Χ.Γ.Φ. εξασφαλισμένα δια υποθηκών
 • Δάνεια 938 χιλιάδες με ενέχυρο Γραμμάτια 
Είναι άγνωστο πόσα απο αυτά τα δάνεια εισπράχτηκαν και αν τελικά οι εμπράγματες εξασφαλίσεις υπερκάλυψαν τις προβληματικές χορηγήσεις. Το πιθανότερο είναι και σε αυτό το κονδύλι υπάρχουν κρυμμένες ζημιές. Για να μιλήσουμε πιο σίγουρα, θα έπρεπε να ξέραμε την πρόβλεψη απομειώσεων που είχε γίνει το 1932 (αν είχε γίνει). Αν δεν έχει γίνει πρόβλεψη απομειώσεων και τα δάνεια αναγράφονται στην ονομαστική τους αξία, τότε οι ζημιές από τις χορηγήσεις θα ήταν τεράστιες.

4. ΖΗΜΙΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ που αναγράφονται στο Ενεργητικό  
Προς το τέλος του Ενεργητικού, βλέπουμε τρεις λογαριασμούς, που δείχνουν ζημιές και ας αναγράφονται στο Ενεργητικό. 
Συγκεκριμένα ...
Στο Ενεργητικό είναι καταχωρημένες :
Προσωρινές Συναλλαγματικές Διαφορές = 27.836.897
Διαφορές εκ μετατροπής εις δραχμές των εις ξένον νόμισμα = 5.615.886
Υπόλοιπο εις νέον =18.830.774  Φράγκων
 ΣΥΝΟΛΟ = 52.283.557 Γ.Χ.Φ

Αυτές οι τρεις γραμμές, παρόλο που αναγράφονται στο Ενεργητικό δείχνουν ζημιές. 
Το σύνολο της καταγεγραμμένης ζημιάς στον τελευταίο Ισολογισμό, όπως αυτό αναγράφεται στο Ενεργητικό είναι  52.283.557,95 Φράγκα Χρυσά Γαλλίας. 

Η καθαρή θέση (ίδια κεφάλαια) της τραπέζης της Ανατολής είναι το άθροισμα των 4 πρώτων γραμμών που φαίνονται στο Παθητικό.
Κεφάλαιο = 35.000.000
Λογαριασμός εκτιμήσεως κεφαλαίου εις φράγκα σταθεροποιημένα = 36.298.945
Κεφάλαιον αποθεματικό τακτικό = 4.952.148 
Κεφάλαιον αποθεματικό έκτακτον = 7.200.000 
Το σύνολο των κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους (ίδια κεφάλαια) είναι  83.451.091 Φράγκα Χρυσά Γαλλίας. 
(αυτό είναι το ποσό που ζητάει να πληρωθεί ο Αρτέμιος Σώρρας, όπου κάνοντας κατόπιν τους απίθανους υπολογισμούς του, βγάζει ότι η μια μετοχή αξίζει 670 δις μπαρούφες)

Όμως η αποκαλούμενη ''Καθαρή Θέση'' (Ίδια κεφάλαια) θα πρέπει να υπολογιστεί δια της αφαιρέσεως από τους λογαριασμούς του Ενεργητικού,  των Ζημιών των 3 τελευταίων γραμμών του Ενεργητικού και των λογαριασμών του Παθητικού, πλην των λογαριασμών του κεφαλαίου που αναλογεί στους μετόχους. 

Έτσι σύνολο Ενεργητικού = 215.749.482
(Μείον) οι ζημιές που αναγράφονται στις 3 τελευταίες γραμμές του Ισολογισμού = 52.283.557
(Μείον) Υποχρεώσεις εκτός του λογαριασμού κεφαλαίου που αναλογεί στους μετόχους =  132.298.391

Έτσι η καθαρή θέση των μετόχων της τραπέζης της Ανατολής, όπως αυτή αναγράφεται στον Ισολογισμό που βλέπουμε στις 30-09-1932, με τα νούμερα όπως αναγράφονται είναι :  31.167.534 Χ.Γ.Φ. τα οποία αν τα διαιρέσουμε με τον συνολικό αριθμό των μετοχών (280.000 μετοχές), θα δούμε ότι κάθε μια μετοχή άξιζε 111,312 Χ.Γ.Φ.
Αυτό αξίζει η μία μετοχή δίχως να μπορούμε να προβλέψουμε, για το πόσα εκατομμύρια Χρυσά Γαλλικά Φράγκα ζημιώθηκε (ή μπορεί και να μην ζημιώθηκε) η τράπεζα από τη ρευστοποίηση εμπορευμάτων, των Χρεογράφων και απο τις τυχόν επισφάλειες των χορηγήσεων της.

Το ερώτημα είναι :  πόσες δραχμές αξίζει το 1 Χρυσό Γαλλικό Φράγκο??
Αν, ας πούμε, 1 Χ.Γ.Φ. = 1 δρχ, τότε η καθαρή θέση της μετοχής (δίχως να δούμε τι θα βγάλει η εκκαθάριση) είναι 111,312 δρχ. Επομένως οι 200 δρχ που έδωσε η Εθνική ήταν πολλές.

Αν 1 Χ.Γ.Φ. = 3 δρχ, τότε η καθαρή θέση της μίας μετοχής είναι 111,312 Χ 3 = 334 δρχ.
Με βάση αυτή την Ισοτιμία, αν μου βάζατε το μαχαίρι στο λαιμό θα έλεγα πιθανόν να μην δικαιούνται οι παλαιοί μέτοχοι ούτε τις 150 δρχ που πήραν. Δηλαδή η τράπεζα να άξιζε πολύ λιγότερα απο 150 δρχ (οι 50 επιπλέον δρχ ήταν για τη φήμη και την πελατεία). Σίγουρα όμως - κατά τα δικά μου μάτια - δεν θα έπρεπε να πάρουν περισσότερα απο 300 δρχ ανά μετοχή. Εμένα αν μου έδιναν το 1932 300 δρχ ανά μετοχή για να τους δώσω μια μετοχή της τραπέζης Ανατολής θα τους τα έδινα χωρίς δεύτερη κουβέντα και θα σκεφτόμουν ότι τους έπιασα κορόιδο.

Αν 1 Χ.Γ.Φ. = 7 δρχ, τότε η καθαρή θέση της μίας μετοχής είναι 111,312 Χ 7 = 779 δρχ. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε αλλάζουν πολλά(!!!!!!!!!!) , καθώς οι μέτοχοι πήραν μόνο 150 δρχ.
Πολύ περισσότερο, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, αν η σχέση ανταλλαγής ήταν 1 Χ.Γ.Φ. =10 δρχ ή 1 Χ.Γ.Φ. =100 δρχ και πάει λέγοντας.

Στη συνέχεια θα δούμε τους Ισολογισμούς, όπως τους ανακοινώνει η Εθνική, από το 1933, ως το 1936 (όπου κατά την Εθνική η τράπεζα της Ανατολής εκκαθαρίστηκε) και όπου κρίνω θα προβαίνω σε ορισμένους σχολιασμούς.

Ισολογισμός 30 - 06 - 1933

Ήδη από αυτόν τον Ισολογισμό φαίνεται η σχέση ανταλλαγής των Χρυσών Γαλλικών Φράγκων με τη δραχμή πως ήταν 1 Χ.Γ.Φ. = 3 δρχ
Αυτό προκύπτει με απλές διαιρέσεις του πρώτου Ισολογισμού σε δραχμές των τεσσάρων πρώτων γραμμών του παθητικού (τα κεφάλαια που αποδίδονται στους μετόχους) δια των αντιστοίχων ποσών του τελευταίου ισολογισμού που ήταν σε Χ.Γ.Φ.

Η Εθνική μετέτρεψε τα Χ.Γ.Φ. των Ισολογισμών της Τραπέζης Ανατολής σε δραχμές με σχέση ανταλλαγής 1 Χ.Γ.Φ. = 3 δρχ

Η τιμή του απλού φράγκου (όπως φαίνεται στην διπλανή εικόνα) ήταν στις 7,5 δραχμές
Σίγουρα εδώ υπάρχει ένα θέμα, το οποίο δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να αποφανθώ.

Το Χρυσό Γαλλικό Φράγκο ως νόμισμα σε φυσική μορφή δεν υπήρξε ποτέ, ήταν κάτι σαν φανταστική μονάδα, όπως είχαμε και εμείς κάποτε το ECU πριν πάρουμε το Ευρώ στα χέρια μας. 
Τι ίσχυε και τι δεν ίσχυε και ποια σύνδεση είχε το Χ.Γ.Φ με το απλό φράγκο και με τη δραχμή, μου είναι άγνωστα.

Το σίγουρο όμως είναι ότι αν μετατρέπεις έναν Ισολογισμό σε δραχμές με αναλογία 1 Χ.Γ.Φ. = 3 δρχ είναι τελείως διαφορετικό απο το να τον μετατρέπεις με αναλογία 1 Χ.Γ.Φ. = 7,5 δρχ. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.


Με αφορμή το άρθρο που δημοσιεύτηκε στο site των μετόχων της τραπέζης της Ανατολής

http://banquedorient.org/web/?p=3128#more-3128http://banquedorient.org/web/?p=3128#more-3128

που φέρει τον τίτλο

''Έσοδα από στοιχεία της Τράπεζας Ανατολής σε ισολογισμούς της Εθνικής Τράπεζας!''
ομολογώ ότι δεν κατανοώ πως

Στον Ισολογισμό 31 - 12 - 1935 της Εθνικής,
εδώ
http://banquedorient.org/web/wp-content/uploads/2013/09/003_OikonomikosTaxydromos-16Flev1936_594_Isologismos-ETE-1935.pdfhttp://banquedorient.org/web/wp-content/uploads/2013/09/003_OikonomikosTaxydromos-16Flev1936_594_Isologismos-ETE-1935.pdf

φαίνεται ότι η Εθνική εμφανίζει στον Ισολογισμό της ''Λογαριασμό εκκαθάρισης Τραπέζης της Ανατολής'' το ποσό της τάξης των 444,148 εκατ. δραχμών

Και τον αμέσως επόμενο χρόνο, στον Ισολογισμό 31 - 12 - 1936 της Εθνικής,


εδώ
http://banquedorient.org/web/wp-content/uploads/2013/09/004_OikonomikosTaxydromos-22Fev1937_30-_Isologismos-ETE-1936.pdfhttp://banquedorient.org/web/wp-content/uploads/2013/09/004_OikonomikosTaxydromos-22Fev1937_30-_Isologismos-ETE-1936.pdf

η Εθνική έχει μηδενίσει τον ''Λογαριασμό εκκαθάρισης Τραπέζης της Ανατολής'' ενώ το Ενεργητικό ουσιαστικά έχει παραμείνει σχεδόν σταθερό - 12,4 δις το 1935, 12,384 δις το 1936.

Άρα υπάρχει θέμα!!!
Τι μαγικό έκανε η Εθνική??????????


Δεν θα επεκταθώ περισσότερο - προς το παρόν ψάχνουμε τους ισολογισμούς της τραπέζης Ανατολής, να δούμε πόσο μπορεί να αξίζει η τράπεζα, να δούμε τι παίζετε και μετά εφόσον βρούμε αυτό που χάσαμε θα ψάξουμε τι έγινε και με τους ισολογισμούς της Εθνικής.
Αυτή είναι και η απάντηση μου στον κύριο Λευτέρη στο ερώτημα  Νο 4 που του χρωστάω απάντηση.
Προς το παρόν, λοιπόν, επιφυλάσσομαι.

Ισολογισμός 31 - 12 - 1933

Όπως θα παρατηρήσατε - όσοι το ψάχνουν και παρατηρούν τους Ισολογισμούς, που αναρτήθηκαν - την Τράπεζα της Ανατολής η Εθνική την εκκαθαρίζει μέσα από τους Ισολογισμούς που ανακοινώνει η Τράπεζα Ανατολής. Αυτό φαίνεται.
Βλέπετε στον προηγούμενο Ισολογισμό εμφανίζονται:
Ζημιές εις Νέον εως 31/12/1932 = 87,2 εκατ. δρχ
Ζημιές εις Νέον χρήσεως 1933 = 73,512 εκατ. δρχ
Επισφαλείς απαιτήσεις = 59,248 εκατ. δρχ
Και από κάτω βλέπουμε ζημιά από εκτίμηση χρεογράφων Περιουσίας τραπέζης με τιμές 31/12/1933 = 33,416 εκατ. δρχ
και πάει λέγοντας ....

Διευκρινίζω!!!
Αναλύω με βάση αυτά που βλέπω. Μέσα από τους Ισολογισμούς που αναρτώνται φαίνεται ότι γίνετε εκκαθάριση, με αργούς ρυθμούς, με στοιχεία όχι αναλυτικά, που γεννούν απορίες.
Αν τώρα έγινε εκκαθάριση όπως θα έπρεπε, νομότυπα, με πλήρη στοιχεία στη διάθεση των μετόχων δεν το γνωρίζω.
Οι λογιστικές καταστάσεις ενίοτε περιέχουν λογιστικές αλχημείες - ευθύνη των μετόχων είναι να τις ανακαλύπτουν και να πιέζουν τις διοικήσεις να συμμορφωθούν στο νομότυπο.

Το γεγονός είναι, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει πληροφορήσει μετόχους της τράπεζας της Ανατολής, ότι δεν έχει στοιχεία και έγγραφα στα χέρια της που να δείχνουν ότι η Τράπεζα της Ανατολής εκκαθαρίστηκε, ως όφειλε. Η Εθνική λέει ότι η εκκαθάριση έληξε την 31/12/1936.

Ερώτημα
Θα μπορούσε η μετοχή της τραπέζης της Ανατολής να διαπραγματεύεται Χρηματιστηριακά μετά το 1932???
Απάντηση
Δεν γνωρίζω τι ίσχυε και ποια ήταν η χρηματιστηριακή νομοθεσία την εποχή εκείνη.
Εγώ λέω - ότι θα μπορούσε να διαπραγματεύεται η μετοχή ως και τις 28/12/1936, ημερομηνία κατά την οποία η Εθνική ισχυρίζεται ότι ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση.
Αν μπορεί κάποιος να αποδείξει τον ισχυρισμό ότι η μετοχή διαπραγματευόταν σε Χρηματιστήρια μετά την 28/12/1936, τότε είναι σκάνδαλο μεγατόνων.

Ισολογισμός 31 - 12 - 1934

Ισολογισμός 31 - 12 - 1935Ισολογισμός 30 - 06 - 1936


Αν εγώ έπρεπε να επικεντρώσω στους Ισολογισμούς της Τραπέζης της Ανατολής - πέρα από το ποια είναι η σωστή σχέση ανταλλαγής Χ.Γ.Φ. σε δραχμές - θα ''καθόμουν'' στις επισφαλείς απαιτήσεις που εμφανίστηκαν 185,9 εκατ. δρχ στις 28 Δεκ 1936, απο 98,7 εκατ. στις 30/06/1936 και 59 εκατ. στις 31/12/1933

185,9 εκατ. δρχ επισφαλές απαιτήσεις απο ένα Ισολογισμό με Ενεργητικό 500 με 550 εκατ. δρχ (όπου το 1932 τουλάχιστον τα 325 εκατ. δρχ είναι χορηγήσεις και χρεόγραφα) τα θεωρώ υπερβολικά, ενώ έχουν προηγηθεί :
Ζημιές εις Νέον = 87,2 εκατ. δρχ το 1932 και
Ζημιές εις Νέον = 119,7 εκατ. δρχ απο το 1933 ως το 1936 , όπου σε αυτά τα κονδύλια ήδη γίνονται οι υποτιμήσεις των διαφόρων χρεωγράφων

Προσέξτε δεν λέω ότι κατ'ανάγκη ότι έγινε κάτι το μεμπτό - απλά αν τα νούμερα είναι αληθή και σωστά, τότε η Τράπεζα της Ανατολής ήταν το μεγαλύτερο τραπεζικό μπαχαλάδικο της εποχής - χωρίς αυτό να αποκλείεται, αν σκεφτούμε και τις μεγάλες δυσκολίες του κόσμου εκείνη την εποχή.

185 εκατ. επισφαλείς απαιτήσεις απο χορηγήσεις 325 εκατ. δρχ είναι τρομαχτικό νούμερο, πως να το κάνουμε.


187 σχόλια:

 1. Θα παρακαλέσω όλους τους γκουρούδες τα σχόλια που θα γίνονται σε αυτό το thread να αφορούν αυστηρώς την τράπεζα της Ανατολής και να συμμετέχει ΜΟΝΟ όποιος θέλει να εκφέρει άποψη ή μπορεί να προσφέρει τεχνογνωσία, αρκεί τα σχόλια του να είναι σοβαρά και με ουσία.

  Ότι άλλο θέλετε να γράψετε ή να εκφέρεται γκουρουδιές μπορείτε να το κάνετε στο προηγούμενο άρθρο με τους Γιαννίτσιδες και εφόσον φτάσουμε τα 200 σχόλια, θα σηκώσω νέο άρθρο για γκουρουδιές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τώρα νοιώθω "αναβαθμισμένος" κ. Τάκη :) Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

  Να ξεκινήσω από το ΧΡΥΣΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ. Δεν υπάρχει χρυσό γαλλικό φράγκο, ούτε ποτέ υπήρχε. ΤΟ νόμισμα πάνω στις μετοχές και στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Ανατολής ηταν το ΦΡΑΓΚΟ ΧΡΥΣΟΥ (Franc Or) όπως ορίζεται παρακάτω:
  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_franc
  2. http://fr.wikipedia.org/wiki/Franc-or

  Τη μόνη χρονική περίοδο που ίσχυε 1 φράγκο χρυσού = 1 γαλλικό φράγκο = 1 δραχμή ήταν κατά την διάρκεια της ύπαρξης της Latin Monetary Union, η οποία διαλύθηκε στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ποτέ ξανά δεν ίσχυσε 1 γαλλικό φράγκο = 1 φράγκο χρυσού. Ακόμη και το 1932 που το γαλλικό φράγκο επέστρεψε στον κανόνα του χρυσού, δεν είχε την ίδια αξία, αλλά περίπου το 1/3 από το φράγκο χρυσού.

  Μετά την κατάρρευση της LMU, το φράγκο χρυσού ήταν το επίσημο νόμισμα για τις διεθνείς συναλλαγές και υιοθετήθηκε από την BIS στις αρχές του 1930. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Ανατολής ΑΕ, όταν ιδρύθηκε η εταιρεία, ήταν σε αυτό το φράγκο χρυσού - franc or και ΟΧΙ δε Γαλλικά Φράγκα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με ποια λογική κύριε Λευτέρη η Εθνική μετέτρεψε το 1 Γ.Χ.Φ. σε 3 δρχ??
   Ήταν αυθαιρεσία εκ μέρους της???
   Πάνω σε ποια λογική έγινε αυτή η μετατροπή των Ισολογισμών της Τραπέζης της Ανατολής??
   Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε ότι εδώ παίζετε όλο το παιχνίδι - στη σχέση μετατροπής δηλαδή.

   Διαγραφή
  2. Όταν έγιναν οι συζητήσεις, υπήρχε σταθεροποιημένη σχέση Γαλλικού Φράγκου/Δραχμής = 3/1. Σταθεροποιημένη με το νόμο για την προστασία του Εθνικού νομίσματος. Ο νόμος όμως έπαψε να ισχύει πριν την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

   Η μηνιαία λογιστική κατάσταση της Τράπεζας Ανατολής για τον Οκτώβριο 1932 συντάχθηκε σε καθεστώς ισχύος του νόμου. Για αυτό η ΕΤΕ δεν έκανε απογραφή και ισολογισμό μετασχηματισμού και προσπάθησε να κάνει "λογιστική εκκαθάριση". Την άνοιξη του 1933, πήρε τις τιμές σε δραχμές όπως ήταν στην τελευταία κατάσταση λογιστικού, και αφού ήταν "μεταφρασμένη" σε δραχμές , τη χρησιμοποιήσε όπως ήταν.

   Βόλευε, γιατί μετά από την έρευνα μου πιστεύω η ΕΤΕ είχε αποφασίσει από το 1932 ότι δεν θα πληρώσει ποτέ κανέναν.

   Διαγραφή
  3. Η ισοτιμία 1 φράγκο = 3 δραχμές ήταν η σταθερή ισοτιμία του γαλλικού φράγκου - δραχμής για το διάστημα απο το 1928 ( οποτε η Γαλλία ξαναμπήκε στον κανόνα του χρυσού αλλά και εμεις προσδεθήκαμε με τον χρυσο μέσω της Λιρας Αγγλίας ) μέχρι τον Απρίλιο του 1932 οπότε υποτιμήσαμε το νόμισμα μας

   Εκτιμώ ότι η ισοτιμία αυτή διατηρήθηκε και στην συνέχεια για λόγους λογιστικής συνέχειας και διευκόλυνσης

   Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε άλλη ισοτιμία δεν θα είχε καμμία επίδραση στην δραχμική αξία της καθαρής θέσεως της τραπέζης καθότι θα είχαμε ανάλογη αυξομείωση των συναλλαγματικών διαφορών η μείωση της ονομαστικής τιμής - σε φράγκα - του εταιρικού κεφαλαίου

   Αυτό που είναι σημαντικό απο την συγκεκριμένη ισοτιμία είναι οτι τεκμηριώνεται το ότι έχουμε να κάνουμε με γαλλικά φράγκα - με οτι αυτο συνεπάγεται - και όχι με φράγκα χρυσού όπως ισχυρίζονται οι μέτοχοι , του Ελευθέριου περιλαμβανομένου

   Διαγραφή
  4. Το γαλλικό φράγκο ήταν βασισμένο στον κανόνα του χρυσού από το 1928 έως το 1936. Εσύ φίλτατε Άγγελε μπορείς να πιστεύεις ότι θέλεις, αλλά όταν συγχωνεύονται δύο τράπεζες οι λόγοι "λογιστικής συνέχειας και διευκόλυνσης" δεν έχουν σχέση. Δεν είναι μπακάλικο, τράπεζες είναι.

   Για αυτό και ακόμη και με τον 5261/1931, έπρεπε να γίνει απογραφή της περιουσίας της Τράπεζας Ανατολής, κάτι που δεν έγινε χωρίς κανέναν λόγο. Δεν μπορούσες να κάνεις συγχώνευση/εκκαθάριση χωρίς απογραφή.

   Για αρχή θα συμφωνήσουμε ότι το νόμισμα του μετοχικού κεφαλαίου στο αρχικό καταστατικό ήταν σε φράγκα χρυσού. Επίσης θα συμφωνήσουμε ότι τα φράγκα χρυσού (frank or) είναι νόμισμα - συνάλλαγμα. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν ήταν καθορισμένο σε χρυσό.

   Επειδή δεν γνωρίζεις την υπόθεση, θα σε ενημερώσω ότι δυστυχώς για την ΕΤΕ έχουμε να κάνουμε με φράγκα χρυσού από το 1935 και όχι με γαλλικά φράγκα.

   Διαγραφή
 3. Διαφωνία νο2: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

  Η Τράπεζα Ανατολής έπαψε να υπάρχει στις 28 Δεκεμβρίου 1932. Υπήρξε καθολική διαδοχή της υπέρ της Εθνικής Τράπεζας. Οι μετοχές της ακυρώθηκαν (όχι οι τίτλοι) εκείνη την ημέρα. Δεν υπήρχε πλέον Τράπεζα Ανατολής, σε αντίθεση με τις τυπικές εκκαθαρίσεις στις οποίες η εταιρεία υπάρχει μέχρι τη λήξη της εκκαθάρισης. Αυτό ορίστηκε με το άρθρο 2 του νόμου 5261/1931.

  Αποδεικτικά.

  - Ο όρος IV της σύμβασης που περιγράφει τη διαδικασία που σου ανέφερα: http://i.imgur.com/3STB051.jpg
  - Οι μετοχές ακυρώνονται αυτοδικαίως την 28η Δεκεμβρίου 1932: http://i.imgur.com/HR8VoIr.jpg

  Είναι ΤΕΡΑΣΤΙΟ σκάνδαλο οι μετοχές να πρέπει να έχουν ακυρωθεί, αλλά για ένα χρόνο ακόμη να βρίσκονται στα χρηματιστήρια και να διαπραγματεύονται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

  Όπως είδες και ανέλυσες πολύ εύστοχα, οι τραπεζικές εργασίες ήταν ιδιαίτερα περιορισμένες το 1932. Ο λόγος ήταν ότι από το 1931 είχε αποφασιστεί η συγχώνευση και η Τράπεζα της Ανατολής σταμάτησε να επενδύει σε βαμβάκι και περιόρισε τα δάνεια. Επίσης κάποιες καταθέσεις έφυγαν λόγω της επικείμενης συγχώνευσης με την ΕΤΕ.

  Σου στέλνω τους ισολογισμούς της Τράπεζας Ανατολής από το 1929 έως το 1932, μαζί με εκθέσεις ελεγκτών και πρακτικά ΔΣ. Αυτοί οι ισολογισμοί εμφανίζονται για πρώτη φορά και δεν νομίζω πλέον να τους έχει ούτε η ΕΤΕ στο αρχείο της (κάποτε μπορεί να τους είχε...). Εκτός από αυτούς που ασχολούμαστε σοβαρά με την υπόθεση στο banquedorient, δεν τους έχει δει μέχρι σήμερα άλλος.

  Μπορείς να τους κατεβάσεις από εδώ: https://dl.dropboxusercontent.com/u/75749218/IsologismoiTtA1929-1932.zip

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σας ευχαριστώ πολύ.
   Όπως αντιλαμβάνεστε θα χρειαστώ αρκετό χρόνο για να επεξεργαστώ τα νέα στοιχεία.

   Αν βλέπω καλά, στο πόδι που τα κοίταξα, μέχρι και το 1930 ήταν κερδοφόρος η τράπεζα και δια μαγείας απο το 1931 γύρισε η τράπεζα σε ζημιές??

   Διαγραφή
  2. Κριση κ διαφοροι λογοι-προφασεις που εκαναν τους λοιπους μετοχους - πλην ΕΤΕ - να μην ψηφιζουν τον ισολογισμο 1931.

   Επιπλεον υπηρχε χρεοστασιο του Δημοσιου απο το οποιο ομως βγηκε η χωρα οσο προχωρουσε η εκκαθαριση.

   Διαγραφή
 5. κ.Τάκη είδατε πόσο λανθασμένες πληροφορίες έχουν κυκλοφορήσει για το θέμα εξαρχής...
  από τα media και από την ενασχόληση κάποιων οι οποίοι είδαν το θέμα ευκαιριακά.

  Μέχρι και στα πολύ βασικά σημεία διαβάζουν ότι θέλουν....με προχειρότητα και ερασιτεχνισμό....προς χάριν εντυπωσιαμού
  και μιλάω σαφέστατα για χρυσά γαλλικά φράγκα ,εγγύηση γαλλικής τράπεζας και καράβια με τόνους χρυσού!!!

  Χωρίς να προτρέχω θα σας αφήσω να οδηγηθείτε από μόνος στο συμπέρασμα όσων ασχολούνται σοβαρά με την υπόθεση.
  Μαγείρεμα....απάτη....κατάχρηση και άλλα πολλά που θα τα δείτε στη συνέχεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είπαμε, κύριε Ρόδιε, ο Σώρρας έκανε μεγάλο κακό. Δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος που θα μπορούσε να δεχτεί αυτά που έλεγε. ''Έμπαζαν'' απο παντού.
   Να μην πούμε για την τεχνογνωσία που πούλησε στους Αμερικάνους και θα έσωζε την Ελλάδα, την Κύπρο και τον κόσμο όλο.

   Να ευχαριστήσω με την ευκαιρία τον κύριο Λευτέρη, που διόρθωσε στο forum το τίτλο στο θέμα που με αφορούσε και το έκανε
   Ο Τάκης ο Μορφονιός... (σχολιάζει) για την ΤτΑ .
   Επίσης, να πείτε και στον κύριο TSE GUEVARA ότι ουδέποτε έσβησα σχόλιο του. Κάτι δεν θα έκανε καλά εκείνος.

   Σας υπόσχομαι κύριοι, ότι θα κοιτάξω με αντικειμενικότητα τα στοιχεία που μου δίνετε και θα τεκμηριώσω ότι άποψη εκφέρω.
   Θα μου δώσετε όμως αρκετό χρόνο για να τα μελετήσω,

   Τα λέμε αργότερα.

   Διαγραφή
  2. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.

   Εμείς είμαστε ανοιχτοί και δίκαιοι με ανθρώπους που δείχνουν πραγματικά ότι θέλουν να ερευνήσουν και να οδηγηθούν σε συμπεράσματα με επιχειρηματολογία και όχι να προπαγανδίζουν υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς αυθαίρετα.

   Καλή μελέτη,είμαι σίγουρος θα βρείτε ενδιαφέροντα σημεία καθώς θα έχετε και αρκετές απορίες.
   Ο κ.Λευτέρης ασχολείται κυριολεκτικά μια δεκαετία με το θέμα και θα σας παράσχει κάθε δυνατή πληροφορία η ενημέρωση.

   Διαγραφή
  3. Ευχαριστώ Νέμεσις για τα καλά σου λόγια, όπως και τον κ. Τάκη για την αναβάθμιση του θέματος.

   Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι ακόμη και το βίντεο με τα διαστημικά καύσιμα, στο οποίο αναφέρεται ο κ. Τάκης, από τη δική μας πλευρά ανέβηκε και όχι από κάποιους άλλους (http://www.youtube.com/watch?v=tNTu8v3tHL8). O Fylakas που διατηρεί το συγκεκριμένο κανάλι είναι εξαίρετο μέλος τους forum του banquedorient και ένας από τους πρώτους οικονομολόγους που ασχολήθηκαν με τους ισολογισμούς της Τράπεζας Ανατολής.

   Απλά μέχρι να καθήσει ο κουρνιαχτός, μας μπέρδευαν με την πλευρά Σώρρα. Μέχρι να βγει αυτό το βίντεο και να γίνει κοινή γνώση ότι ο Σώρρας και ο Λαμπράκης λένε σαχλαμάρες, όλοι είχαν ταυτίσει το θέμα της Τράπεζας Ανατολής με τις σαχλαμάρες που έλεγαν. Και αυτό ήταν ενάντια στην πραγματική υπόσταση της υπόθεσης.

   Διαγραφή
 6. Αγαπητή κα Καλλιόπη,

  επειδή είχαμε αφήσει στη μέση το θέμα των προκαταβολών που δεν εισπράχθηκαν και πως θα έπρεπε να είχαν δεσμευθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με ευθύνη της Εθνικής Τράπεζας, υπάρχει κάποιο ερώτημα; Δεν ξέρω αν μελετήσατε τη νομοθεσία που σας ανέφερα. Αν θεωρείτε ακόμη ότι πρόκειται για ιδιωτικές εταιρείες και όχι ιδιώτες, νομίζω μπορώ να σας αποδείξω τους ισχυρισμούς μου πολύ σύντομα και με μία γραμμή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αγαπητοί Τάκη και Καλλιόπη όσο και εαν αυτό στεναχωρεί τους φίλτατους Ελευθέριο και Ιωάννη θα συμφωνήσω απόλυτα με τις επισημάνσεις σας .

  Σε ότι αφορά τώρα , Ελευθέριε και Ιωάννη καλό θα ήταν κάποια στιγμή να μας πείτε ποιό απο τα παρακάτω είναι το ζητούμενο των αγωγών σας
  α._ Οι μη καταβληθείσες προκαταβολές
  β._ Η ονομαστική αξία του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου
  γ._ Το αναγραφόμενο στο παθητικό εταιρικό κεφάλαιο ( Μ.Κ σύν αποθεματικά )
  δ._ Το αποτέλεσμα που θα προκύψει απο την ειδική εκκαθάριση η
  ε._ Ολα τα ανωτέρω μαζί

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άγγελε,

   είναι ενδιαφέρον ότι έχεις επιλέξει, αυτή τη φορά, να συμφωνήσεις με τον κ. Τάκη και την κα Καλλιόπη και να διαφωνήσεις τόσο με εμένα όσο και με τον φίλο σου Ιωάννη. Αλλά, η ουσία είναι ότι δεν διαφωνούμε επί της ουσίας με τον κ. Τάκη και την κα Καλλιόπη. Απλά επικεντρώνουμε σε διαφορετικό σημείο τις επισημάνσεις μας και τα ζητούμενα μας.

   Οι απαντήσεις στην ερώτηση σου.

   1. Υπάρχει αίτημα του Ιωάννη και δικό μου, προς το Υπουργείο Οικονομικών για τις μη καταβεβλημένες προκαταβολές, εδώ και 7 μήνες. Το τμήμα Γ' του υπουργείου οικονομικών, μη μπορώντας να έρθει σε επαφή με την ΕΤΕ, προώθησε πρόσφατα το αίτημα μας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

   2. Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο ερώτημα μας για τις μη καταβεβλημένες προκαταβολές, ενημέρωσε πριν από 6 μήνες περίπου, ότι δεν έχει "καμία πρωτογενή γνώση επί του θέματος" και ότι η μονη ενημέρωση της προέρχεται από την Εθνική Τράπεζα.

   3. Οι αγωγές που έχουν κατατεθεί, και η μία από αυτές εκδικάζεται σε λίγες ημέρες, μετά την αναβολή που ζήτησε η ΕΤΕ δεν έχουν γίνει από εμένα και τον Ιωάννη. Εμείς έχουμε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα επίδειξης εγγράφων, που εκδικάζονται στις 20 Νοεμβρίου, μετά από αναβολή που πήρε η ΕΤΕ το καλοκαίρι.

   4. Στις αγωγές που έχουν καταβληθεί, το αίτημα είναι το αποτέλεσμα που θα προκύψει από την ειδική εκκαθάριση, και για αυτό υπάρχει αίτημα διορισμού εκκαθαριστών από το δικαστήριο, μεταξύ άλλων. Εμείς θεωρούμε ότι η ειδική εκκαθάριση θα μπορούσε να είχε καλύψει το μετοχικό κεφάλαιο και τα αποθεματικά.

   Συζητούσαμε πριν μερικές ημέρες, για τη μη ενασχόληση σου με την υπόθεση Άγγελε. Ελπίζω να είσαι καλά και κάθε επιτυχία στις δραστηριότητες σου. Επίσης έχουμε και forum, στο banquedorient.org στο οποίο είσαι καλοδεχούμενος.

   Διαγραφή
  2. Ελευθλεριε ευχαριστώ για την πρόσκληση αλλά δεν έχω μάθει να αναμασάω τα ιδια και τα ίδια .

   Οι θέσεις μου είναι γνωστές , κάτι που δεν σας είναι ευχάριστο οπως άλλωστε αποδείξατε και στο fb όπου δεν αφήσατε να ακουστούν αντίθετες απο τις δικές σας θέσεις και απόψεις

   Χαίρω πολύ που τώρα λές οτι εσυ και ο Ιωαννης ζητάτε το αποτέλεσμα της ειδικής εκκαθάρισης ήτοι την καθαρή θέση της τράπεζας και όχι τα εξωφρενικά αιτήματα κάποιων ¨φίλων ΄ και ¨ έστω μέχρι προτινος συνεργατών σας ¨ σύμφωνα με τα οποία η ΕΤΕ επρεπε να καταβάλει και το καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο και το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου ( στο οποίο ούτως η άλλως περιλαμβανόταν και το καταβληθέν ΜΚ ) - αλλά και το αποτέλεσμα της ειδικής εκκαθάρισης !!!

   Ελπίζω πάντως η τωρινή σου θέση να είναι η τελική και το κυριότερο να συμφωνεί και ο δικηγόρος σου που σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του ροδιακού τύπου ισχυρίζεται οτι οι μετοχοι δεν ζητάνε το αποτέλεσμα της ειδικής εκκαθάρισης αλλά το μη μεταβιβασθέν εταιρικό κεφάλαιο και μάλιστα σε ανύπαρκτο κατά την σύμβαση νόμισμα

   Εαν τώρα έχεις αναθεωρήσει τις απόψεις σου και συμφωνείς ότι στους μετόχους επρεπε να καταβληθεί ότι τους αναλογούσε απο την καθαρή θέση της τράπεζας όπως αυτή θα προέκυπτε απο την ειδική εκκαθάριση μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα και να συμβάλουμε στην αλληλοενημέρωση μας .... Σε αντίθετη περίπτωση μάλλον θα χάνουμε τον χρόνο μας

   Διαγραφή
  3. Σου απάντησα παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση, απλά να σημειώσω ότι αν έχεις σκοπό να είναι εμπαθής και αυτή τη φορά με προσωπικές επιθέσεις και γκεμπελισμούς, αντιγραφές κειμένων που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και υποστήριξη της ΕΤΕ, μόνο για "σπάσιμο", θα είναι χάσιμο χρόνου για μένα κυρίως.

   Διαγραφή
  4. Δεν με αφορά, αλλά θέλω να τονίσω ότι

   1) Η ονομαστική αξία του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου
   2) Το αναγραφόμενο στο παθητικό εταιρικό κεφάλαιο ( Μ.Κ σύν αποθεματικά )

   είναι ανοησίες. Όποιος μέτοχος, οποιασδήποτε εταιρίες ζητεί να πληρωθεί το 1) ή το 2) απλά δεν γνωρίζει χρηματοοικονομικά και μπορεί να γράφει ότι κατεβαίνει στην κεφάλα του.

   Τονίζω, ότι όταν μια εταιρία πάει καλά και είναι κερδοφόρος, κανείς βασικός μέτοχος δεν την πουλάει όσο αξίζουν τα ίδια κεφάλαια της. Θα τη δώσει 3 με 4 φορές τα ίδια της και πάλι ΑΝ ΤΗΝ ΔΩΣΕΙ. Ας πούμε ο Βακάκης δεν θα πούλαγε την ΜΠΕΛΑ λιγότερο απο 4 φορές τα ίδια.

   Η ονομαστική αξία της μετοχής ή το ποσό που αναγράφεται στα ΙΔΙΑ, δηλαδή Μετοχικό κεφάλαιο + Αποθεματικά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τα λέμε έτσι για να περνάει η ώρα.

   Για σκεφτείτε ας πούμε εγώ να ανοίξω μια Ανώνυμη εταιρία και να της βάλω 10.000.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο και να κάθονται στο ταμείο. Η εταιρία προφανώς θα αξίζει 10.000.000 ευρώ, που θα υπάρχουν στο ταμείο και τόσα θα είναι τα ίδια της.

   Αν όμως την επόμενη ημέρα πάω με τα 10.000.000 και αγοράσω μια χρεοκοπημένη εταιρία που έχει ίδια, ας πούμε, ΜΗΔΕΝ (όπως φαίνονται στον Ισολογισμό της) τότε θα φύγουν τα 10.000.000 ευρώ απο ταμείο της δική μου εταιρίας και θα φαίνονται 10.000.000 στο Ενεργητικό της εταιρίας μου ως υπεραξία. Τα ίδια, όμως, θα έχουν παραμείνει 10.000.000, αλλά στην ουσία είναι μηδέν.
   Άρα η καθαρή θέση δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί να είναι μικρότερη, μπορεί πολύ μεγαλύτερη απο ότι νούμερο αναγράφεται στα ίδια.

   Εφόσον τώρα μια εταιρία εκκαθαριστεί, τότε το σωστόν είναι ο μέτοχος να θέλει να πληρωθεί ότι βγάλει η εκκαθάριση, δηλαδή Ενεργητικό - Υποχρεώσεις. Αρκεί βεβαίως η εκκαθάριση να είναι νομότυπη και δίκαιη.

   Την ονομαστική αξία δικαιούται να την πληρωθεί ΜΟΝΟ ο κάτοχος των προνομιούχων μετοχών και στην εκκαθάριση προηγείται έναντι όλων των άλλων πιστωτών της εταιρίας.

   Διαγραφή
  5. Τακη δεν διαφωνω μαζι σου σε αυτο. Απλα καποιοι πιστευουμε οτι σαν Ενεργητικο - Υποχρεωσεις, στο ελαχιστο θα επρεπε να καλυψει το μετοχικο κεφαλαιο στην περιπτωση της Τραπεζας Ανατολης. Υπαρχουν λογοι για αυτο κ θα αναπτυχθουν στο δικαστηριο.

   Εδω οι μετοχοι ΠΟΥΛΗΣΑΝ την εταιρεια τους για κερδος μεγαλυτερο απο τη χρηματιστηριακη αξια της. Δεν προχωρησαν στη λυση της για να καλυψουν ζημιες. Συν οτι υπηρχε νομικο πλαισιο στις τραπεζες που το ενεργητικο τους ηταν πολυ χαμηλο σε συγκριση με το εταιρικο κεφαλαιο.

   Αν δεις τον ισολογισμο του 30 το ενεργητικο ανετα καλυπτε το μετοχικο κεφαλαιο κ μη μου πειτε οτι σε καθε εταιρεια οι λογιστες δεν ηξεραν σε καθε στιγμη την αξια του ενεργητικου.

   Αλλου το πηγαινε ο Σκεπτομενος, ηθελε να με προκαλεσει απλα.

   Διαγραφή
  6. To Ενεργητικό δεν είναι για να καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο.
   Το Ενεργητικό είναι για να καλύπτει τις υποχρεώσεις και ότι περισσέψει το παίρνουν οι μέτοχοι.

   Εγώ στον Ισολογισμό το 1930, κύριε Λευτέρη, άλλα βλέπω!!!! Δεν βλέπω να περισσεύει τίποτα.
   Αλλά ακόμη δεν θα εκφέρω άποψη. Να καταλάβω θέλω πως λειτουργούσε η τράπεζα.

   Διαγραφή
  7. Για να είμαι ακριβέστερος.
   Το 1930 το Ενεργητικό καλύπτει τις Υποχρεώσεις και αφήνει στους μετόχους να έχουν να παίρνουν.
   όμως η τράπεζα δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει - εφόσον διαφημίζει ότι οι Ισολογισμοί βγαίνουν σε ΧΡΥΣΑ ΦΡΑΓΚΑ.

   Επειδή δεν έκανε αυτό που όφειλε να κάνει, έρχονται μοιραία τα επόμενα χρόνια και καταρρέει.

   Διαγραφή
 8. Μπερδεύεις τους δικηγόρους φίλε Άγγελε. Ο δικός μου δικηγόρος δεν έχει κάνει τίποτα από όσα λες. Γνωρίζω τις απόψεις σου, όπως και την τοποθέτηση σου εδώ και πολύ καιρό, και σου λέω ΕΓΩ ότι είσαι ευπρόσδεκτος στο forum του Banquedorient.org. Βέβαια, αστειάκια, γκεμπελισμός και σαχλαμαρίτσες πρέπει να συνοδεύονται από στοιχεία και όχι από παραμυθάκια.

  Σε κάθε περίπτωση αν ένας νομικός έχει την άποψη ότι η εκκαθάριση θα έπρεπε να έχει καλύψει το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, δεν πιστεύω ότι είναι δική μου ή δική σου δουλειά να τον κρίνουμε, χωρίς να γνωρίζουμε τι στοιχεία έχει.

  Επειδή υπάρχει περίπτωση να μην το κατάλαβες σου επαναλαμβάνω:

  "4. Στις αγωγές που έχουν καταβληθεί, το αίτημα είναι το αποτέλεσμα που θα προκύψει από την ειδική εκκαθάριση, και για αυτό υπάρχει αίτημα διορισμού εκκαθαριστών από το δικαστήριο, μεταξύ άλλων. Εμείς θεωρούμε ότι η ειδική εκκαθάριση θα μπορούσε να είχε καλύψει το μετοχικό κεφάλαιο και τα αποθεματικά".

  ΑΝ από το παραπάνω νομίζεις ότι έχω αναθεωρήσει τις απόψεις μου, μάλλον λάθος κατάλαβες τις απόψεις μου.

  Κάτι που μου έχει μείνει πραγματικά απορία, είναι αν έχεις κάνει φοιτητής στην αμερική και ειδικά στην Washington όταν ήσουν μικρότερος. Φαίνεται να αντιπαθείς κόσμο εκεί γύρω, για κάποιο περίεργο λόγο :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Εχεις δίκιο και ζητώ συγνώμη για την παράβλεψη μου

  Είχα ξεχάσει οτι εσύ έχεις άλλον δικηγόρο πάντως η ουσία δεν αλλάζει δεδομενου ότι σύμφωνα με τον δικηγόρο που έχει καταθέσει την αγωγή στην Ρόδο ¨ οι μέτοχοι δεν ζητούν το ενεργητικό των μετοχών αυτών, δηλαδή την αξία τους, αλλά το παθητικό υπέρ των μετόχων ¨ και μάλιστα σε χρυσά γαλλικά φράγκα ανατοκιζόμενα !!!
  http://www.dimokratiki.gr/article.asp?articleID=18421&catID=18&pubID=1#.UkXLaBCxlOg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο καθενας με τη γνωμη του Αγγελε. Εδω προσφερουμε στοιχεια για την υποθεση. Αν εχεις κατι να ερωτησεις ή να προσθεσεις ελευθερα.

   Ας ειναι αυτη η τελευταια σου παραβλεψη.

   Διαγραφή
 10. Ελευθέριε τελικά είχες δεν είχες με έβαλες να μελετήσω τις αναρτήσεις σου στο site σας και μπορώ να πώ οτι βρήκα αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα πλην όμως για να μπορέσω να τοποθετηθώ και να συμβάλω στην παρούσα συζήτηση χρειάζομαι κάποιες απαντήσεις / διευκρινήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα και θα ήμουν ευτυχής εαν είχα τις απαντήσεις σου

  1._ Ολο το οικοδόμημα των διεκδικήσεων των μετόχων βασίζεται στην παραδοχή ότι λόγω απολύσεως από την Ε.Τ.Ε , των ειδικών εκκαθαριστών , η εκκαθάριση ουδέποτε περατώθηκε και για τον λόγο αυτό κατά την άποψη σου δεν έχει επέλθει παραγραφή αξιώσεων

  Εαν και εφόσον ο ισχυρισμός σου αυτός είναι νομικά βάσιμος και αποδεικνύεται με κάποια ήδη δημοσιευθέντα έγγραφα γιατί αποφεύγεις την διαδικασία ορισμού ειδικών εκκαθαριστών μέσω της εκουσίας διαδικασίας και σύμφωνα με τα όσα αναγράφεις στο site σου τοποθετείς αυτήν στο απώτατο μέλλον ( μετά την τελεσίδικη απόφαση επι των αγωγών σας ) ;

  Δεν μπορούν να τρέχουν παράλληλα και η διαδικασία ορισμού εκκαθαριστών και η διεκδίκηση των αξιώσεων σας μέσω των αγωγών ;

  2._Επειδή οι ειδικοί εκκαθαριστές δεν ήσαν υπάλληλοι της Ε.Τ.Ε για να νομιμοποιείται τυχόν απόλυση τους αλλά εκπρόσωποι των μετόχων της Τ.Α υπήρξε εκ μέρους τους οποιαδήποτε αντίδραση για την διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων ;

  Κατ ελάχιστον δεν θα έπρεπε να διατυπώσουν την αντίδραση τους αυτή σε κάποιο πρακτικό ;

  3._ Κατά το διάστημα από ενάρξεως της ειδικής εκκαθάρισης μέχρι και το - φερόμενο ως - πέρας αυτής , εκτός της αυτονόητης υποχρέωσης για δημοσίευση των ισολογισμών των εταιρειών σε Φ.Ε.Κ , υπήρχε και αντίστοιχη υποχρέωση για δημοσίευση στον ημερήσιο η περιοδικό τύπο ;

  4._ Με βάση το τότε νομοθετικό καθεστώς , πότε επέρχεται παραγραφή αξιώσεων των μετόχων στην περίπτωση που μία εκκαθάριση έχει μέν περατωθεί πλην όμως μετέπειτα διαπιστωθεί ότι
  α._ Κατά την εκκαθάριση έγιναν ατασθαλίες που ζημίωσαν τους μετόχους
  β._ Δεν έχουν τηρηθεί στο ακέραιο η και στο σύνολο τους οι πρόνοιες του νόμου περι εκκαθαρίσεως ( Δημοσιεύσεις , απογραφή κλπ )

  5._ Για ποίο λόγο στην σύμβαση συγχώνευσης γίνεται αναφορά σε ειδική εκκαθάριση και όχι σε εκκαθάριση ; Δεν είναι το ίδιο και το αυτό και σε αρνητική περίπτωση ποιές είναι οι διαφοροποιήσεις ;

  6._ Σε κάποιο σημείο στην προηγούμενη ανάρτηση , εαν δεν κάνω λάθος εκτιμάς την αξία εκάστης μετοχής στα 65.000 ευρώ και θα ήθελα εαν σου είναι δυνατόν να με ενημερώσεις με βάση ποιόν υπολογισμό προκύπτει το συγκεκριμένο ποσό και ειδικότερα ποίο ήταν το αρχικό κεφάλαιο υπολογισμού σου , το επιτόκια ( η τα επιτόκια ) υπολογισμού καθώς και οι τυχόν ισοτιμίες μετατροπής νομισμάτων .

  Επίσης εαν σου είναι εύκολο ενημέρωσε με εαν η εκτίμηση αυτη βασίζεται σε δικό σου υπολογισμό η αποτελεί εκτίμηση κάποιου ειδικού

  Εκ των προτέρων σε ευχαριστώ
  Αγγελος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Άγγελε σε ευχαριστώ για τις πολύ καλές ερωτήσεις σου. Φυσικά, δεν διεκδικώ τα αλάθητο και αυτές είναι οι απόψεις μου και μόνο. Την κρίση θα την κάνει το δικαστήριο πολύ σύντομα:

  1. Διορισμός εκκαθαριστών: Διορισμός εκκαθαριστών μπορεί να γίνει μία φορά. Στην περίπτωση της εκούσιας δικαιοδοσίας είχαμε ένα μονομελές δικαστήριο, που ασχολείται συνήθως με πολύ απλές και σύντομες υποθέσεις, και το οποίο θα καθόριζε αν είχε ολοκληρωθεί η εκκαθάριση ή όχι. Και στη συνέχεια θα διόριζε εκκαθαριστές, σε μία αίτηση στην οποία προτείνονταν δύο εκκαθαριστές που έμεναν στο εξωτερικό και ο ένας από τους δύο δεν γνωρίζει καν Ελληνικά.

  Αυτή η εκούσια δικαιοδοσία κατατέθηκε μερικές εβδομάδες μετά την αγωγή στη Ρόδο, την οποία οι "έντηδες" προσπάθησαν να αποτρέψουν με κάθε τρόπο από τότε. Η εκούσια δικαιοδοσία στήθηκε ως "αντίδοτο" στην αγωγή, αφού η εκδίκαση της σύμφωνα με ορισμένους (αυτούς που την προκάλεσαν) δεν θα επέτρεπε την εκδίκαση της κύριας αγωγής στο πολυμελές πρωτοδικείο της Ρόδου.

  Από τη μία προσπαθούσαν να αποκρυσταλλώσουν τοπική αρμοδιότητα στην Αθήνα και από την άλλη να ξεκινήσει η εκκαθάριση με εντελώς ευκολομεταχείριστους εκκαθαριστές. Η όλη διαδικασία είχε σχεδιαστεί για να πετάξει τους υπόλοιπους μετόχους έξω και να γίνει ο Μάκης κυρίαρχος της υπόθεσης.

  Θεωρήσαμε ότι αυτός είναι ένας εμπαιγμός για τους μετόχους, ιδιαίτερα όταν γνωστός δικηγόρος της ΕΤΕ είπε μπροστά σε μάρτυρες στο δικηγόρο του Σώρρα "'ας τους να τσακώνονται και θα πάρουν τα τρία μας".

  2. Οι εκκαθαριστές εξέφρασαν την αντίδραση τους στην καθυστέρηση της εκκαθάρισης και διευκρίνησαν ότι δεν οφειλόταν σε δικό τους σφάλμα, αλλά στην απόφαση της ΕΤΕ. Αυτό υπάρχει στο γράμμα των εκκαθαριστών προς την ΕΤΕ, που έλεγε η Καλλιόπη ότι έχει δει.

  Όταν οι εκκαθαριστές ενημερώθηκαν ότι ο ρόλος τους έχει τελειώσει (εδώ υπάρχουν αρκετά που μπορεί να ειπωθούν στο δικαστήριο) η ΕΤΕ τους απομάκρυνε. Δεν είχαν πλέον πρόσβαση στα πρακτικά, τους αποξένωσαν εντελώς από τη διαδικασία. Στο δικαστήριο θα κατατεθούν και άλλα έγγραφα από τους εκκαθαριστές, μετά το 1936.

  3. Η σύμβαση συγχώνευσης όριζε την υποχρέωση δημοσίευσης εξαμηνιαίων καταστάσεων λογιστικού σε μία ελληνική και μία αιγυπτιακή εφημερίδα. Στον Ελληνικό τύπο έχουν δημοσιευτεί 4 μόνο εξαμηνιαίες από τις συνολικά 8 που θα έπρεπε να έχουν δημοσιευτεί. Δημοσιεύτηκαν οι ακόλουθες: 30 Ιουνίου 1933, 31 Δεκεμβρίου 1933, 30 Ιουνίου 1934, 30 Ιουνίου 1936

  Σε αυτήν της 30ης Ιουνίου 1936, η οποία συντάχθηκε στις 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1936 και φέρει μόνο το όνομα του Δροσόπουλου από κάτω, το ενεργητικό της εκκαθάρισης είναι στα 490 εκατομμύρια δραχμές με λογαριασμό εκκαθάρισης τηρούμενο στην Εθνική Τράπεζα στα 239 εκατομμύρια. Δεν είχαν ξεκινήσει τα πολύ "μαγικά" ακόμη.

  4α. Αν έγιναν ατασθαλίες σε εκκαθάριση που ολοκληρώθηκε έχουν παραγραφεί. Αν δεν ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να ελεγχθούν από το δικαστήριο (διαρκές αδίκημα).
  4β. Αν δεν έχουν τηρηθεί οι πρόνοιες του νόμου για τη δημοσίευση του τέλους της εκκαθάρισης, δεν μπορούμε να μιλάμε για τέλος της εκκαθάρισης, επομένως η εκκαθάριση συνεχίζεται μέχρι σήμερα, αν έχει ξεκινήσει. Επομένως κατά τη γνώμη της πλευράς μας δεν υπάρχει παραγραφή.

  Ο νόμος προέβλεπε την ενημέρωση του Υπουργείου Εμπορίου για τη συγχώνευση (εκκρεμεί αίτηση μας προς το Υπουργείο Ανάπτυξης) και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την εκκαθάριση, με κοινοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ότι και να λέει η ΕΤΕ, την εποπτεία της συγχώνευσης δεν την είχε η ΕΤΕ, αλλά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 5. Η ειδική εκκαθάριση είναι εκκαθάριση και για αυτό υπακούει σε όλες τις διατάξεις της νομοθεσίας περί εκκαθάρισης και διάλυσης. Είναι μια εκκαθάριση ειδικού σκοπού, στοχεύει στην άμεση λύση της εταιρείας (και όχι στην προοδευτική λύση της όπως σε μία εκκαθάριση), η εταιρεία παύει να ισχύει στην αρχή της και έχει κύριο σκοπό την αποπληρωμή των μετόχων.

   6. Γνωρίζω ότι υπάρχουν διαφορετικά σενάρια και διαφορετικές εκτιμήσεις από οικονομολόγο (και δεν είναι ο πρώην φίλος σου). Δεν μπορώ να επεκταθώ σε νούμερα πριν το δικαστήριο, δεν είναι έτσι κι αλλιώς δική μου δουλειά και απαίτηση. Πραγματικά δε με ενδιαφέρει το ποσό. Γνωρίζω ότι έχει γίνει συσχέτιση του χρεογράφου ως ποσοστιαίας οφειλής σε σχέση με τη χρηματιστηριακή αξία της ΕΤΕ τότε και σήμερα.

   Επίσης για όσους μπερδεύονται, τα φράγκα χρυσού μπορεί να ήταν βασισμένα σε ποσότητα χρυσού και να μπορεί να υπολογιστεί η αξία τους με βάση το χρυσό, αλλά ήταν νόμισμα (συνάλλαγμα).

   Τέλος, ακόμη και σήμερα προσπαθώ να βρω ένα δημόσιο έγγραφο από τρίτο φορέα (δημόσιο, υπουργείο, χρηματιστήριο κλπ) που να έχει βεβαιώσει τη λήξη της εκκαθάρισης. Μέχρι αυτή τη στιγμή η υποτιθέμενη λήξη της εκκαθάρισης έχει κηρυχθεί μονομερώς από την ΕΤΕ και η Τράπεζα Ελλάδος δεν γνωρίζει το παραμικρό. Το Υπουργείο Οικονομικών θα μάθουμε σύντομα αν γνωρίζει ή όχι.

   Διαγραφή
 12. Ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις και θα σε παρακαλέσω για δυο ακομα διευκρινήσεις στα παραπάνω ερωτήματα μου
  1._ Απο την στιγμή που συμφωνα με τα οσα αναφέρεις παραπάνω εκουσια διαδικασια μονο μια φορα εσας δεν σας επηρεάζει το γεγονος οτι αυτη θα εκδικαστει προσεχώς ;
  6._ To ερώτημα μου αναφορικά με την υποχρέωση δημοσιευσης στο τυπο αλλά στο εαν σύμφωνα με τον νομο της εποχής εκεινης η δημοσιευση ισολογισμών εκτος απο τα ΦΕΚ επρεπε να γινει και στον τυπο . Μήπως γνωρίζεις ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαρίστηση μου και αν θες να τα πούμε από κοντά θα χαρώ. Επίσης ισχύει η πρόταση μου για το forum.

   1. Όταν και αν οριστούν εκκαθαριστές, μία φορά μπορεί να γίνει η εκκαθάριση, εκτός αν υπάρχουν παρατυπίες από τους εκκαθαριστές, οπότε μέχρι τότε ο Σώρρας θα είχε κάνει τις μετοχές του ΟΜΟΛΟΓΑ και εμείς θα είχαμε μια δεκαετή καθυστέρηση τουλάχιστον.

   Η εκούσια δικαιοδοσία του Σώρρα πήρε αναβολή λόγω της πρόσφατης αποχής των δικηγόρων για 31 Μαρτίου 2014. Ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί η εκδίκαση αγωγής, γνωρίζω οτι θα κατατεθεί αίτημα αναστολής απόφασης (όπως ορίζει ο νόμος) μέχρι να τελεσιδικήσουν οι αγωγές στα Πολυμελή. Επομένως οι εκούσιες δικαιοδοσίες, αν όλα πάνε σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος, θα μας αφήσουν ήσυχους.

   2. Ο νόμος εκείνης της εποχής όριζε ιδιαίτερα δημοσιεύσεις στον τύπο. Στο άρθρο 49 του 2190 όπως ίσχυε τότε υπήρχε η υποχρέωση δημοσίευσης της Απογραφής και του Ισολογισμού Εκκαθάρισης στον τύπο και η κοινοποίηση τους στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

   Η πρόσθετη υποχρέωση για δημοσίευση σε ΦΕΚ, που είναι παράλληλη με τον 2190/1920, προέρχεται από το διάταγμα περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών της 22 Ιανουαρίου του 1930 και επεκτείνεται με το Αναγκαστικό Διάταγμα 325/1936 για εταιρείες υπό εκκαθάριση βάση ειδικών νόμων.

   Βέβαια σε όλα αυτά η ΕΤΕ απαντάει με το άρθρο 1 του 5261/1931 που με ένα μαγικό τρόπο ίσχυσε σε αυτή τη συγχώνευση, κατά τη γνώμη της νομικής της ομάδας.

   Διαγραφή
  2. Και εδώ είναι το άρθρο 49 σύμφωνα με την κωδικοποίηση 2190/1920 όπως την βρήκαμε για το 1936 (μέχρι 31 Δεκεμρίου 1936): http://i.imgur.com/4b7ZQib.jpg

   Διαγραφή
 13. Υπάρχει η εξής σκέψη για άρθρα στους τρελούς του Banquedorient.org

  1. Δεν ισχύει η παραγραφή για την υπόθεση της Τράπεζας Ανατολής
  2. Υποχρέωση Ισολογισμού απογραφής για την Τράπεζα Ανατολής
  3. Η προκαταβολή έναντι της εκκαθάρισης της Τράπεζας Ανατολής – προκαταβολή ή εξόφληση; – το κουπόνι 55
  4. Εκουσία δικαιοδοσία ορισμού εκκαθαριστών
  5. Ο δικηγόρος της ΕΤΕ για την Τράπεζα Ανατολής στη λίστα της Stratfor

  Θα το ανεβάσω και στο forum. Υπάρχει κάποια προτίμηση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Παρακάτω ο υπολογισμός του μερίσματος ανά μετοχή, όποιος έχει αντίρρηση τεκμηριωμένη παρατήρηση όπως κάνω εγώ.

  http://www.goldpriceoz.com/gold-price-per-ounce/
  http://www.goldpriceoz.com/#
  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%AC
  Ευρώ/$ : 1,35260 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στις 23/09/2013 , $/Ευρώ : 0,739
  διευκρίνηση όπου 1 γ.χ.φ. είναι 1 franc or (γαλλικό χρυσό φράγκο).
  1 κοινή ουγγία = 28,35 γραμμάρια
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Franc-or από εδώ μας λέει ότι ce franc-or serait défini comme étant égal à 0,1 gramme d'or fin σε μετάφραση : Το χρυσό φράγκο ορίζεται ως ίση με 0,1 γραμμάρια καθαρού χρυσού
  1 χ.γ.φ. = 0,1 γραμμάρια χρυσού και
  1 κοινή ουγγιά = 28,35 γραμμάρια άρα 0,1 / 28,35 = 0,0035273368606702 της ουγγιάς άρα
  1 χ.γ.φ. = 0,0035273368606702 της ουγγιάς
  0,0035273368606702 Χ 1.323,4 USD αξία χρυσού 23/09/2013 σε USD = 4,67 USD
  Άρα 1 χ.γ.φ. = 4,67 USD
  1 χ.γ.φ. = 0,0035273368606702 άρα 298 / 0,0035273368606702 = 84.482,99999999986 ουγγιές χρυσού είναι το μέρισμα.
  1 κιλό χρυσός = 32 ουγγιές άρα 1,05114638447972/ 32 = 0,0328483245149912 κιλά χρυσού ανά μέρισμα
  1 χ.γ.φ. = 0,0035273368606702 άρα 298 Χ 0,0035273368606702 = 1,05114638447972 ουγγιές χρυσού είναι το μέρισμα.
  280.000 μετοχές Χ 0,105937714950881 = 9.197,530864197536 κιλά χρυσού
  298 γ.χ.φ. μέρισμα Χ 4,67 USD = 1.391,66 USD
  ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ 72 : 81 έτη / 10,285 = 7,875546912980068 φορές διπλασιασμός
  1.391,66 Χ 2^7 1.391,66 Χ 128 = 178.132,48
  178132,48 Χ 1,8 = 320.638,464 USD τις 23/09/2013 ή 236.951,824896 ΕΥΡΩ
  2η ΜΕΘΟΔΟΣ
  Μέρισμα 298 γχφ Χ 2^7  298 Χ 128 = 38.144
  38.144 Χ 1,8 = 68.659,2 γ.χ.φ. σήμερα
  1 χ.γ.φ. = 4,67 USD άρα 68.659,2 Χ 4,67 = 320.638,464 USD ή 236.951,824896 ΕΥΡΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πιο αναλυτικά δεν γίνεται ακόμη και αυτός που ξεκίνησε σήμερα πρακτική αριθμητική θα καταλάβει. Η γνώμη μου είναι ότι έτσι πρέπει να γίνει ο υπολογισμός δηλαδή δε γ.χ.φ. όπως αναγράφεται και στη μετοχή, έτσι άλλωστε και διατέθηκαν από την Τράπεζα της Ανατολής (BDO).

   Διαγραφή
  2. Μπράβο τολμηρέ φίλε μου για την προσπάθεια. Εγώ πάντως δεν πρόκειται να μπω σε αριθμητικούς, μαθηματικούς ή φιλοσοφικούς υπολογισμούς για το ποσό που αξίζει μια μετοχή σήμερα, 40 ημέρες πριν την εκδίκαση αγωγής.

   Όπως έχω πει επανειλημένα, κάνει κακό όλη αυτή η παραφιλολογία στην ίδια στην υπόθεση και για αυτό αρνούμαι να ασχοληθώ με το ποσό. Αυτό το έχω εκφράσει πάρα πολλές φορές και για αυτό δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα ΘΕΜΑ στο banqudorient.org για αποτίμηση, τουλάχιστον από μένα.

   Και μόνο το να μπει κάποιος σε νούμερα το θεωρώ τεράστιο ατόπημα, γιατί πρέπει να κάνεις παραδοχές που δεν είναι δικαστικά σωστές. Αλλά, ποιός είμαι εγώ για να προτείνω σε οποιονδήποτε τρόπο δράσεις ή σκέψης.

   Να σημειώσω μόνο ότι για το ποσό μπορεί οποιοσδήποτε να εκφράσει άποψη, αλλά εγώ δεν θα μπω καν στην κουβέντα. Δεν με αφορά.

   Διαγραφή
  3. Εγώ απο όλους αυτούς τους υπολογισμούς δεν κατάλαβα τίποτα.
   Καταρχήν δεν κατάλαβα για ποιο μέρισμα μιλάμε. Τα 298 Χ.Γ.Φ. ανά μετοχή δεν είναι μέρισμα. Υποτίθεται, ότι είναι τα λεφτά που αναλογούν στους μετόχους. Υποτίθεται όμως!!!

   Επίσης δεν καταλαβαίνω το συσχετισμό με το Χ.Γ.Φ. και τις ουγγιές χρυσαφιού - το νόμισμα δεν υπήρξε ποτέ, ούτε κανείς ποτέ συναλλάχθηκε με αυτό. Πρόκειται για φανταστική μονάδα και το μόνο που πρόσφερε στους ισολογισμούς ήταν σταθερή ισοτιμία με τη δραχμή.

   Κατά την περίοδο 1928 - 1932, η δραχμή ήταν (έμμεσα) προσδεδεμένη με το χρυσό. Η τιμή της χρυσής λίρας καθ' όλο το διάστημα από το 1928 έως τις 26/4/1932 ήταν 375 δραχμές. Έως τις 31/12/1932 είχε υποχωρήσει στις 897,1 δραχμές,

   Θα μπορούσατε τώρα εσείς να μου πείτε, ότι εσάς δεν σας αφορά η υποτίμηση της δρχ και η κατρακύλα της, καθώς οι Ισολογισμοί σας ήταν σε ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ Γ.Χ.Φ.
   Αυτό στα αυτιά μου ακούγεται ως ανέκδοτο.Αυτό γιατί, τίποτα στον Ισολογισμό της τράπεζας δεν αποδεικνύει ότι έχει χρυσάφια που κάθονται στα θησαυροφυλάκια της ή έστω να έχει Χ.Γ.Φ

   Ισολογισμός 1929
   Ενεργητικό = 404 εκατ. Χ.Γ.Φ.
   Χορηγήσεις = 205 εκατ. Χ.Γ.Φ. μην μου πείτε τώρα ότι όσοι δανείστηκαν απο την Ανατολής πήραν Χ.Γ.Φ και χρωστούσαν Χ.Γ.Φ???? Ακόμη και έτσι όμως να ήταν με την πτώχευση της Ελλάδος το 1932 οι περισσότεροι απο αυτούς δεν θα είχαν να πληρώσουν ή αν πλήρωναν θα συνέχισαν να πληρώνουν σε πληθωρισμένες δρχ.
   Ταμείο τραπέζης = 25,5 εκατ.Χ.Γ.Φ
   Προεξοφλήσεις 40 εκατ. Χ.Γ.Φ.

   Αλλά απο την άλλη μεριά και οι καταθέσεις των 214 εκατ. Χ.Γ.Φ. πέταξαν και έμειναν μόνο 100 εκατ. το 1932.
   Δηλαδή οι καταθέτες που σήκωναν τα λεφτά τους και τα έδιωχναν απο την Ελλάδα ή τα έβαζαν στα σεντούκια τους, πληρώνονταν σε Χ.Γ.Φ.????

   Εγώ θα ξεκόλλαγα απο το παραμύθι των Χρυσών Γαλλικών Φράγκων και πόσες ουγγιές χρυσού, υποτίθεται είχε στη φαντασία μας και θα προσγειωνόμουν στις Δραχμούλες του 1932.

   Διαγραφή
  4. 298 Χ.Γ.Φ ας δεχτούμε ότι όλα αναλογούν στους μετόχους
   Σχέση ανταλλαγής 1 Χ.Γ.Φ = 3 δρχ , άρα τα 298 Χ.Γ.Φ είναι 900 δρχ.

   Θα πάρω μια βολική ισοτιμία για τους κατόχους δραχμών του 1932 - ------ 1 δολάριο = 77,05 δραχμές ------ άρα οι 900 δρχ είναι 12 δολάρια.

   Στην καλύτερη των περιπτώσεων η μια μετοχή της τραπέζης της Ανατολής αξίζει 12 δολ. του 1932.
   Με επιτόκιο ανατοκισμού 5% για 80 χρόνια, έχουμε

   12 Χ 1,05^80 = 594 δολάρια και σε ευρώ 594 Χ 0,73 = 434 ευρώ. Στην καλύτερη των καλυτέρων περίπτωση και στο πιο καλό όνειρο κατόχου Τ.τ.Α.

   Διαγραφή
  5. Αγαπητέ Τάκη, ευτυχώς που δεν είσαι ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση... Στα παραπάνω θα σου εξηγήσω γιατι εγώ δεν μιλάω για τιμές, θέματα που πρέπει να αναλύσετε εσύ και ο Άγγελος και ο Μιχάλης.

   α) Η συγχώνευση έγινε στις 28 Δεκεμβρίου 1932, όχι στις 27/4/1932. Παίρνεις την ισοτιμία δολαρίου ως μια διεθνή πρακτική αποτίμησης αξίας; Αν είναι έτσι να πάρουμε τα ρούβλια ή τις λιρέτες Ιταλίας. Το 1932 το δολάριο δεν ήταν το κύριο νόμισμα της αγοράς, τι να κάνουμε...

   β) Δεν σου κάνει το Φράγκο Χρυσού (Frank Or) ως μονάδα της BIS για δεκαετίες, γιατί είναι λογιστικό νόμισμα και όχι πραγματική αξία. Οι ισολογισμοί της BIS που ήταν το 1950 σε Franc Or σήμαιναν ότι δεν είχε περιουσία η τράπεζα, γιατί ήταν λογιστικό το νόμισμα και όχι πραγματικό;

   γ) Το επιτόκιο να φανταστώ το έχεις βγάλει από κάποιο αμερικάνικο ομόλογο; Ποιό ακριβώς; Και με ποιό σκεπτικό συνδέεις μια απόδοση με ανατοκισμό με μια υπεξαίρεση/απάτη/αδίκημα ή αξιές που δεν έχουν ρευστοποιηθεί ακόμη.

   δ) Η σχέση ανταλλαγής 1 "ΧΦΓ" = 3 δρχ από ποιό επίσημο έγγραφο εκτός ΕΤΕ προκύπτει;

   ε) Ξεχνάς ότι η Τράπεζα Ανατολής ήταν μια μεγάλη διεθνής τράπεζα με κύρια αγορά στο τέλος της, την Αίγυπτο. Θεωρείς ότι οποιοσδήποτε νομισματικός νόμος στην Ελλάδα θα μπορούσε να ισχύσει στα νομίσματα της Αιγύπτου; Δεν είναι λίγο απλοϊκό;

   στ) Το ίδιο ισχύσει και για τις αποπληρωμές δανείου. Στην Ελλάδα το Δημόσιο έκανε χρεοστάσιο, όχι όμως και σε άλλες χώρες που υπήρχε επιχειρηματική δραστηριότητα της ΤτΑ. Ακόμη όμως και έτσι, το Δημόσιο πλήρωσε τα ομόλογα του στην ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΞΙΑ προς την ΕΤΕ.

   ζ) Η απώλεια των καταθέσεων ήταν δεδομένη λόγω της μακροχρόνιας συζήτησης πριν τη συγχώνευση. Όταν όμως χάνεις καταθέσεις, τις οποίες μπορείς και αποπληρώνεις εν λειτουργία, δεν μειώνεις και τις υποχρεώσεις του παθητικού προς τρίτους;

   η) Αναφορικά με το ΧΓΦ δεν είναι και παντελώς ηλίθια η ονομασία του. Θα μπορούσε να είναι το Γαλλικό Φράγκο σε Ρήτρα Χρυσού που ίσχυσε 1928-1932. Δεν το αποδέχομαι, απλά το αναφέρω ότι αυτό μπορεί να είχαν κάποιοι στο μυαλό τους.

   θ) Αναφορικά με καταθέσεις σε φράγκα χρυσού, λες ότι οι καταθέτες πήραν δραχμούλες. Πόσο σίγουρος είσαι για αυτό; Το έχεις ψάξει και είσαι σίγουρος ότι κάποιοι καταθέτες δεν πληρώθηκαν μετά από αγωγές σε ισοτιμία προς φράγκα χρυσού;

   Διαγραφή
  6. - Αν δεις εδώ http://i.imgur.com/284o1.jpg, θα δεις το τέλος να λέει ότι οι εις ξένα συναλλάγματα λογαριασμοί εμφανίζονται επί τη βάση της τιμής σταθεροποιήσεως της δραχμής. Επομένως "χρυσάφια" μπορεί να μην είχε η Τράπεζα της Ανατολής, συναλλάγματα είχε όμως...

   - Επίσης στη μονομερή λογιστική κατάσταση της ΕΤΕ, θα δεις εδώ http://i.imgur.com/mC4QN.jpg ότι οι δραχμές ήταν περίπου 3 εκατομμύρια... Και σου δείχνω τι λέει η ίδια η ΕΤΕ.

   Επομένως καλές και τιμημένες οι δραχμούλες, αλλά για μελλοντική χρήση εκτός κατοχικής ευρωζώνης. Καμία σχέση δυστυχώς με την ΤτΑ σαν κύριο νόμισμα της εκκαθάρισης.

   Και εκτός των παραπάνω ερωτήσεων, η όλη συζήτηση για ποσό είναι ΤΡΑΓΙΚΗ. Μου αρέσει που το βγάζεις 434 αλλά έχεις κάνει απίστευτες παραδοχές που πραγματικά δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορική πραγματικότητα.

   Αυτό με την τραγικότητα της συζήτησης περί ποσού θα το αναλύσω σε λίγο.

   Διαγραφή
  7. * Γαλλικό Φράγκο σε Ρήτρα Χρυσού που ίσχυσε 1928-1936

   Σε αντίθεση με τον Άγγελο και εσένα Τάκη, εγώ δεν έχω κάνει ποτέ υπολογισμούς ποσών. Και ο λόγος είναι προφανής. Όλοι αυτοί οι υπολογισμοί είναι υπό αίρεση. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά σενάρια και αυτά που εκφράζονται είναι καθαρά φιλολογικά, σαν το κυνήγι του θησαυρού.

   Επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό, ίσως περισσότερο από ότι κάποιοι νομίζουν, το τελικό ποσό θα βγει από την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ΣΗΜΕΡΑ, όχι το 1936. Αν αποδεχθεί το δικαστήριο ότι η εκκαθάριση έχει λήξει, τότε το ποσό ειναι απλά μηδενικό λόγω παραγραφής. Αν η εκκαθάριση δεν έχει λήξει, το ποσό θα υπολογιστεί σήμερα και όχι χθες.

   Μπορεί για παράδειγμα να έχουν μείνει ακίνητα που δεν έχουν μεταγραφεί, να υπάρχουν στοιχεία για εσοδα από ομόλογα, εκμετάλλευση ακινήτων και χρεογράφων. Γιατί να βιαζόμαστε;

   Η αποτίμηση Καρυώτη με όλα τα λάθη της δεν ήταν η πρώτη σε αυτή την ιστορία. Είχα δει αντίστοιχη αποτίμηση το 2006, τότε που εμφανίστηκε και αυτή η μετοχή και τριγυρνούσε http://banquedorient.org/web/?p=3080

   Όπως γνωρίζει και ο Άγγελος από τους "συνεργάτες" του από την Τρίπολη, την Washington και την Άπω Ανατολή, ο Καρυώτης έκανε δύο μελέτες και όχι μία. Η σημασία της μελέτης Καρυώτη δεν είναι το ποσό. Όποιος βλέπει το ποσό, δεν καταλαβαίνει την υπόθεση. Η σημασία της μελέτης του είναι ότι συγκεκριμενοποίησε την απαίτηση σε ένα ποσό και έβαλε το όνομα του από κάτω. Έτσι επέτρεψε να γίνουν αγωγές που να μην "φαίνονται" αόριστες.

   Στις αγωγές όμως που έχουν κατατεθεί ζητείται από το δικαστήριο να αποφασίσει αυτό με τη βοήθεια πραγματογνωμόνων και εκκαθαριστών, ποιά είναι η αξία κάθε μετοχής, αφού ολοκληρωθεί η εκκαθάριση.

   Οποιαδήποτε κουβέντα για ποσά λοιπόν είναι ΑΤΟΠΗ και δεν εξυπηρετεί τίποτα. Οι μέτοχοι δικαιούνται το 1/280.000 του προϊόντος της ειδικής εκκαθάρισης, όποιο και αν είναι αυτό. Και σε αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς.

   Αυτά τα λέω για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, δεν τα έχω ξαναγράψει ποτέ και είναι για μένα η ουσία της υπόθεσης. Για εμένα που έχω δει κάποια πράγματα, από όλα όσα ανέφερα, η ελάχιστη τιμή ήταν 65.000. Η μέγιστη τιμή έχει πολλά μηδενικά. Στην ΠΡΑΞΗ όμως καμία αποτίμηση δεν έχει σημασία, είναι όλες σχεδόν ΑΧΡΗΣΤΕΣ !

   Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε..

   Διαγραφή
  8. ššškalispera kai apo emena,

   kai fysika min xexname oti to katastatiko tis TTA elege oti akoma kai to energitiko tis trapezas anike stous metoxous koinos.....akoma kai to braki pou forage h grammateas kai elege apano TTA anike stous metoxous.

   ššKai na boithiso me tis draxmoules pou lene kapoioi ean loipon ego eixa tis draxmoules opos lene kapoioi tote h o pappous mou opou tote me 8 draxmes agorazes to strema sta xorafia tis nikaias kathos entaxthike me fek entos sxediou poleos to 1949 yparxei fek me orismo perioxon ktl
   kathos kai ta entos pou eixan 16 draxmes to stremma kai epeidh o pappous mou tote phre kapoia oikopeda nikaia fantasou na ta eixe ola ta lefta apo tis draxmoules e ? ti les tha eixa fileta tora
   kai milame mono gia 16 draxmes ana 1000 tm entaxei skepsou yperaxia tora otan pleon antiparoxh na ta edina posa dis kanei h nikaia basi akiniton pou xtistikan apo to 1949 kai meta .... kai akoma kai prosftata en eth 2006-2009 nomizo oti prepei na eimaste realistes den einai mono h pragmatiki zhmia einai kai ta diafygonta kerdi apo tin zhmia katheauth......

   kai milao os epixeirimatias....

   TSE

   Διαγραφή
  9. Κύριε Λευτέρη σε αυτά που μου σχολιάζετε

   α) Πήρα το δολάριο, επειδή υπήρχε το 1932, υπάρχει και σήμερα και παράλληλα θεωρείται παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Κανονικά έπρεπε να πάρω δραχμές του 1932.

   β) Το Χ.Γ.Φ. δεν μου κάνει για τον απλούστατο λόγο ότι ήταν ένα εικονικό φανταστικό νόμισμα και βάση μιας μετατροπής 1Χ.Γ.Φ = 3 δρχ μετάτρεπαν τις δραχμές σε Χ.Γ.Φ στον Ισολογισμό. Ένας που κατέθετε 3.000 δρχ το 1932 στην Τ.τΑ. υποθέτω ότι θα τα ανέγραφαν 1.000 Χ.Γ.Φ. , όπως και αν κάποιος έπαιρνε ένα δάνειο 3000 δρχ αναγραφόταν στον Ισολογισμό ως 1000 Χ.Γ.Φ
   Αν μπορεί κάποιος να αποδείξει κάτι άλλο, ευχαρίστως να ξανακάνω τους υπολογισμούς .

   γ) Το επιτόκιο που έβαλα είναι ενδεικτικό. Κάποιος άλλος μπορεί να βάλει 0% ή κάποιος άλλος 10% ή 20%. Εγώ έβαλα 5%, που θεωρώ ότι είναι ένα καλό επιτόκιο σε δολάριο.

   δ) Θα μπορούσε η ΕΤΕ να έχει ορίσει άλλη σχέση ανταλλαγής Χ.Γ.Φ με δρχ. Αν ότι δραχμές είχε στους ισολογισμούς της είτε στο Ενεργητικό είτε στο παθητική μετατρεπόντουσαν σε Χ.Γ.Φ. με βάση αυτή τη σχέση κλειδωμένης ισοτιμίας 1:3, εμένα μου αρκεί - καθώς τίποτα ουσιαστικό δεν αλλάζει, στα νούμερα του ισολογισμού.

   Εδώ θα ήθελα να ρωτήσω στον πρώτο ισολογισμό της Τ.τ.Α. πως ήταν η σχέση ανταλλαγής 1 Χ.Γ.Φ με δρχ. Να υποθέσω 1 ΧΓΦ = 1 δρχ και κατόπιν άλλαξε???
   Αν ναι πότε άλλαξε και τι ξέρουμε για τότε?

   ε) Όλα γίνονται πολύπλοκα, όταν εμπλέκεις στον Ισολογισμό Φανταστικές νομισματικές μονάδες.
   Το θέμα είναι να βρούμε μια βάση μια αρχή. Πόσο άξιζε το φανταστικό Χ.Γ.Φ σε δρχ το 1932??

   στ) Ήδη έχω γράψει και στο άρθρο ότι οι επισφάλειες που πήραν το 1936 ήταν πολύ μεγάλες. Δεν μπορεί να απομειώνεις το 50% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.

   Όπως λέω και στο κυρίως άρθρο
   θα ''καθόμουν'' στις επισφαλείς απαιτήσεις που εμφανίστηκαν 185,9 εκατ. δρχ στις 28 Δεκ 1936, απο 98,7 εκατ. στις 30/06/1936 και 59 εκατ. στις 31/12/1933

   185,9 εκατ. δρχ επισφαλές απαιτήσεις απο ένα Ισολογισμό με Ενεργητικό 500 με 550 εκατ. δρχ (όπου το 1932 τουλάχιστον τα 325 εκατ. δρχ είναι χορηγήσεις και χρεόγραφα) τα θεωρώ υπερβολικά, ενώ έχουν προηγηθεί :
   Ζημιές εις Νέον = 87,2 εκατ. δρχ το 1932 και
   Ζημιές εις Νέον = 119,7 εκατ. δρχ απο το 1933 ως το 1936 , όπου σε αυτά τα κονδύλια ήδη γίνονται οι υποτιμήσεις των διαφόρων χρεωγράφων

   Προσέξτε δεν λέω ότι κατ'ανάγκη ότι έγινε κάτι το μεμπτό - απλά αν τα νούμερα είναι αληθή και σωστά, τότε η Τράπεζα της Ανατολής ήταν το μεγαλύτερο τραπεζικό μπαχαλάδικο της εποχής - χωρίς αυτό να αποκλείεται, αν σκεφτούμε και τις μεγάλες δυσκολίες του κόσμου εκείνη την εποχή.

   185 εκατ. επισφαλείς απαιτήσεις απο χορηγήσεις 325 εκατ. δρχ είναι τρομαχτικό νούμερο, πως να το κάνουμε.

   ζ) Όχι βέβαια - ασφαλώς και έχετε δίκιο. Πλην όμως όταν φεύγουν καταθέσεις, τότε αναγκάζεσαι να ρευστοποιήσεις ένα μεγάλο μέρος του Ενεργητικού σου. Στην αναγκαιότητα των ρευστοποιήσεων, προκειμένου να καλύψεις τους καταθέτες, τότε αυτό είναι εξαιρετικά πιθανό να σε οδηγήσει σε ζημιές.

   η) Δεν θα διαφωνήσω. Εγώ λέω ότι είναι ρήτρα χρυσού , με σκοπό να διατηρήσει σταθερές ισοτιμίες ώστε να μην πληθωρίζεται το νόμισμα με το οποίο συναλλάσσομαι. Δεν μπορώ όμως να θέλω να με συνοδεύει η ρήτρα χρυσού εως και το 2013, πολύ περισσότερο όταν τα νομίσματα απαγκιστρωθήκαν απο τον χρυσό κανόνα.
   Μην τα λέμε όλα όπως μα βολεύουν.
   Αν δηλαδή μέσα σε αυτά τα 80 χρόνια η ανθρωπότητα έλεγε ότι το Χρυσάφι είναι άχρηστο και το πέταγε στα σκουπίδια, τότε εμείς τι θα λέγαμε???? Ότι εφόσον δεν έγινε ποτέ εκκαθάριση, εγω θέλω να πάρω ότι δικαιούμαι σε Χ.Γ.Φ???
   Δεν το νομίζω.

   θ) Αν οι καταθέτες έκαναν καταθέσεις δρχ πρέπει να πάρουν δραχμές, αν κατέθεταν δραχμές και συνδέονταν με κάποιο τρόπο με τιμές χρυσού, τότε πρέπει να πάρουν χρυσάφι ανάλογης αξίας.

   Διαγραφή
  10. Στην κεντρική ιδέα του μηνύματος 30 Σεπτεμβρίου 2013 - 1:53 μ.μ. του κύριου λευτέρη θα συμφωνήσω πλήρως.

   Διαγραφή
  11. Για να δείτε που διαφωνώ.

   -Η δραχμή σε κάποιες περιόδους ήταν συνδεδεμένη με το χρυσό ("χρυσή δραχμή"). Το ίδιο και το φράγκο. Αν λοιπόν η κατάθεση ήταν σε φράγκα χρυσού, εσείς μπορεί να την αγοράσατε σε χρυσές δραχμές με ισοτιμία 1/1 το 1905. Μπορεί να δώσατε και ρούβλια ή λιρέτες. Αλλά αν η κατάθεση ήταν εγγυημένη σε φράγκα χρυσού (ή ECU), πραγματικά δεν με νοιάζει αν έδωσα δραχμές. Εγώ φράγκα χρυσού θέλω (ή ECU). Και επειδή δεν υπάρχουν στην αγορά, την ισοτιμία τους, τη στιγμή της εξαργύρωσης.

   Άρα σημασία έχουν οι όροι της κατάθεσης. Υπάρχουν λοιπόν καταθέτες που έδωσαν δραχμές 1910 και πήραν ισοτιμία φράγκων χρυσού το 1937, μετά από δικαστήρια. Τα έγγραφα σύντομα στο banquedorient.org (αν δεν παινέψουμε το σπίτι μας... θα πέσει να μας πλακώσει).

   - Το ΧΓΦ δεν είναι φανταστικό νόμισμα. Κατά την εκτίμηση μου είναι το κυκλοφορούν Γαλλικό Φράγκο σε ρήτρα χρυσού 1928-1932. Το Φράγκο Χρυσού (franc or) είναι λογιστικό νόμισμα και άρα άυλο από τις αρχές του 1900. Άλλο Φράγκο Χρυσού και άλλο Γαλλικό Φράγκο σε ρήτρα χρυσού. Το πρώτο είναι λογιστικό νόμισμα, το δεύτερο είναι πραγματικό.

   - Στο (α) πήρατε σαν βάσε το δολάριο αλλά λέτε ότι θα έπρεπε να πάρετε τη δραχμή. Εγώ θα έπαιρνα σαν βάση το νόμισμα του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας το 1936. Σε όποιο νόμισμα θα έπρεπε να τηρείται το εταιρικό κεφάλαιο της συγκεκριμένης εταιρείας, σε αυτό να υπολογιστεί η αξία. Διαφωνείτε σε αυτό;

   - Στον πρώτο ισολογισμό ήταν 1 "χρυσή" δραχμή - 1 φράγκο χρυσού = 1 "χρυσό" γαλλικό φράγκο. Μετά μας έδιωξαν από την LTU γιατί κλέβαμε σαν χώρα και κάναμε δημιουργική λογιστική, χρησιμοποιοώντας 10% παραπάνω χρυσό από αυτό που είχαμε...
   -

   Διαγραφή
  12. * 1 "χρυσή" δραχμή = 1 φράγκο χρυσού = 1 "χρυσό" γαλλικό φράγκο

   Διαγραφή
  13. Αντιπαρερχόμενος τα υποτιμητικά σχόλια του Λευτεράκη θα επισημάνω το εγώ προσωπικά ουδέποτε μπήκα στην διαδικασία υπολογισμού την στιγμή μάλιστα που είχα διαπιστώσει οτι ολα τα περι μετοχών είναι μια τεράστια απατη . Αλλά επι του θέματος θα επανέλθω σύντομα

   Προς το παρόν ας μας εξηγήσει ο φίλτατος Ελευθέριος που κολλάει το παράδειγμα με τις καταθέσεις με το τι θα εισπράξουν οι μέτοχοι σε περίπτωση εκκαθάρισης . Θέλει να μας πεί ότι οι ισολογισμοί της Τ.Α έχουν συνταχθεί σε φραγκα χρυσού η σε χρυσά γαλλικά φράγκα του 1928 η εστω σε απλά γαλλικά φράγκα και όχι σε σταθεροποιημένα γαλλικά φράγκα οπως είναι πασιφανές ? .

   Δεν ισχύει ότι ακόμα και εαν εχεις αγοράσει τις μετοχές με αντάλλαγμα χρυσό και το προιόν επενδυθεί σε δραχμές χάνεις μεγάλο μέρος απο τα χρήματα σου σε περίπτωση υποτίμησης ?

   Δεν ισχύει οτι ακόμα και εαν τα αρχικά κεφάλαια ήταν σε ένα νόμισμα και στην συνέχεια υπήρξε μετατροπή σε αλλο με ταυτόχρονη υποτίμηση μεγάλο μέρος των κεφαλαίων θα χαθεί ?

   Εαν αυτά ισχύουν εαν και εφόσον απο την εκκαθάριση είχε προκύψει οτι δεν υπάρχουν απομειώσεις η υπεραξίες και κατά συνέπεια το αποτέλεσμα αυτής ηταν ισοποσο των αναγραφομένων στο παθητικό οι μέτοχοι θα εισέπραταν σε δραχμές το ισοποσο των 298 σταθεροποιημένα φράγκων η 298 γαλλικών φράγκων η 298 χρυσώ γαλλικών φράγκων η 298 φράγκών χρυσου ¨?

   Διαγραφή
  14. Άγγελε δεν υπάρχουν υποτιμητικά σχόλια. Συγκεκριμένα, θα στο πω, έχεις κάνει Washington ναι ή όχι; Έχεις ένα πάθος κατά του Καρυώτη που ποτέ δεν κατάλαβα και όπου εμφανίζεται δημοσίευση για τον Καρυώτη πας και τρολάρεις από κάτω.

   Στο υπόλοιπο, δεν έχεις πέσει ούτε δίπλα. Μιλούσα για καταθέσεις και όχι για μετοχές. Δεν θέλω να σου πω απολύτως τίποτα, σε καταθέσεις αναφερόμουν. Τα υπόλοιπα είναι δικές σου αναλύσεις, που Άγγελε δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Συμφωνώ για την "ονομαστική αξία των μετοχών". Συνδέεις τις θέσεις και κρίσεις σου με την επιχειρηματολογία Σώρρα - Γιαβή - Λαμπράκη, με τους οποίους προφανώς είχες συζητήσεις.

   1. Είναι πασιφανές ότι οι λογιστικές καταστάσεις της εκκαθάρισης όπως έχουν συνταχθεί είναι σε σταθεροποιημένα φράγκα (αν βρεις σε έγγραφο ή ισολογισμό κάπου το "γαλλικά" να μου το πεις).

   2. Είναι πασιφανές ότι οι λογιστικές καταστάσεις δεν υπογράφονται από κανέναν. Υπάρχουν δημοσιεύσεις στις οποίες υπογράφει μόνος ο Δροσόπουλος, χωρίς καν εκκαθαριστές. Δεν υπάρχουν καν υπογεγραμμένες κάπου.

   3. Σε παραπέμπω στο σχόλιο μου 30 Σεπτεμβρίου 2013 - 1:53 μ.μ. Δεν υπάρχουν 298 χρυσά φράγκα, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που λες.

   Πιστεύω η ΕΤΕ σε περιμένει να αποδείξεις ότι "ολα τα περι μετοχών είναι μια τεράστια απατη". Με αποδείξεις Άγγελε και όχι με τραγουδάκια. Αν θέλεις να τρολάρεις, για μένα είναι χάσιμο χρόνου Άγγελε. Αν έχεις κάποιες πληροφορίες θα ήταν χαρά μου να τις εξετάσω. Αλλιώς να γυρίσεις εσύ στο Travian και να συνεχίσω εγώ την προετοιμασία μου για το δικαστήριο.

   Διαγραφή
  15. Μην κάνεις την παλαβή ....
   Δεν αναφέρομαι σε καμμια κατάσταση εκκαθάρισης αλλά στους ισολογισμούς της Τ.Α που εχουν εγκριθεί απο τις Γ.Σ και αυτο ειναι τελεσίδικο ,
   Και επαναφέρω το ερώτημα
   Οι καταστάσεις αυτές σε τι νομισμα έχουν συνταχθεί ... σε φράγκα χρυσου , σε χρυσά γαλλικά φράγκα , η σε γαλλικά φράγκα η τέλος πάντων σε ποίο φράγκο έχουν συνταχθει ?
   Και εαν γινόταν λυση της εταιρείας και απο την εκκαθάριση που γινόταν απο την ίδια την Τ.Α και δεν προέκυπταν υπεραξίες η απομειώσεις στις εταιρικές μερίδες και ως εκ τουτου το ποσο που αντιστοιχούσε ανα μετοχή ήταν 298 σε τί νομισμα θα αντιστοιχούσε ? τι νόμισμα θα αναγραφόταν στην επιταγή πληρωμής ? Η επιταγή θα έγραφε 298 χρυσά γαλλικά φράγκα η θα έγραφε 298 φράγκα χρυσού η μήπως 298 σταθεροποιημένα φράγκα ( μετά το χρεοστάσιο αναφέρομαι φυσικα ) η μήπως γαλλικά φράγκα η τέλος πάντων σε τι νομισμα θα ηταν αυτά τα 298 τεμάχια που αντιστοιχούσαν ανα μετοχή ?

   Διαγραφή
  16. Θα σου εξηγήσω ότι θες, πάντα κατά την άποψη μου κ. Άγγελε. Αλλά πρώτα από όλα σε παρακαλώ να διατηρείς τους στοιχειώδεις κανόνες ευγένειας. Δεν είμαστε όλοι αγροίκοι για να αναφερόμαστε έτσι σε τρίτους.

   Πάντως, κάτι εξαδέλφια μου επιμένουν ότι έχεις κάνει στην Washington ως φοιτητής και μάλιστα είχες καθηγητή τον Καρυώτη τον οποίο βρίζεις, σε όποια σελίδα τον πετύχεις. Και παράλληλα μου λένε ότι ήσουν στο ναυτικό. Και κάτι για πορτοκάλια και συντάξεις, αλλά δεν το κατάλαβα.

   Ή θέλεις την άποψη μου ή κάνεις τρολάρισμα. Αποφάσισε τι από τα δύο θες.

   Διαγραφή
  17. 298 ΦΡΑΓΚΑ

   Τα 298 φράγκα δεν υπάρχουν σαν έννοια. Το ποσό δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί λόγω μη λήξης της εκκαθάρισης. Όταν λήξει η εκκαθάριση, οι μέτοχοι θα πληρωθούν αυτά τα 298 "τεμάχια" σε Ευρώ. Σε παραπέμπω στο σχόλιο μου 30 Σεπτεμβρίου 2013 - 1:53 μ.μ.


   ΝΟΜΙΣΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

   Το νόμισμα όλων των Ισολογισμών της Τράπεζας Ανατολής ήταν το φράγκο χρυσού. Την εποχή εκείνη η λέξη "φράγκο" παρέπεμπε στο φράγκο χρυσού. Το "φράγκο" ήταν ένα.

   Τα γαλλικά φράγκα, ονομάζονταν είτε "γαλλικά φράγκα" είτε "φράγκα εκ Παρισίοις".

   Διαφωνείς;

   Διαγραφή
  18. Οπως μου συμπεριφέρομαι

   Αλλά τι λέω .... Η τακτική σου γνωστή οπως γνωστός και ο ρολος σου οποτε δεν περιμενω απο σένα τιποτα αλλο απο το να αφηνεις ασχετα υπονοούμενα , να απαξιώνεις ολους οσους αντικρούουν τις αηδίες περι μερίσματος αποθεματικού που απο το πουθενά , να κατατάσεις - τοσο εσυ οσο και οι γυρω απο εσενα - στην κατηγιορία των προδοτών και υπαλλήλων της ΕΤΕ και τέλος να γεμιζεις τα φορουμ με ασυναρτησίές προκειμένου με τον τρόπο αυτο να καλύπτεις οσα δεν σε συμφέρουν ... τακτική που ακολουθείς εδώ και δύο χρονια οποτε ειχες αναλάβει τον ρολο του υποστηρικτή της συμμορίας Σώρρα .

   Η μήπως πρέπει ξέχασες οτι ακόμα υπάρχουν blog τα οποία δεν εχουν διαφραφεί και στα οποία φαίνονται οι παραπάνω συμπεριφορές σου αλλά και οι προσπάθειες σου για απαξίωση σαν επιστήμονων των Μπαρμπανικου - Δρ Νικολαιδη που άσχετους τους ανέβαζες υπαλλήλους της ΕΤΕ τους κατέβαζες επειδή με πλήρως τεκμηριωμένες αναλύσεις μονο και μονο επειδη αντέκρουαν όλα οσα εσυ υπερασπιζόσουν

   Κατανοώ την δύσκολη θέση που σε έφερε η απάντηση μου και και προκειμένου να μπω σε αντιπαράθεση με καποιον που αδυνατεί να συζητήσει προτιμώ το η σιωπή σου προς απάντηση μου

   Διαγραφή
  19. Ποιά σιωπή κ. Άγγελε, σου απάντησα φυσικά. Ίσως ο "82χρονος πια οικονομολόγος" να μην βλέπει αρκετά καλά. 80 δεν ήσουν πριν δύο χρόνια; Αν θυμάσαι το προφίλ που είχες τότε.

   Ο ΓΚΕΜΠΕΛΙΣΜΟΣ καλά κρατεί. Όπως έχω γράψει πολλές φορές ο Σώρρας και η παρέα του προσπαθούσαν να μην κατατεθεί η αγωγή στη Ρόδο. Και αν δεις όσα αναφέρει το banquedorient.org για αυτούς, μάλλον έχουμε κάνει μερικά πράγματα περισσότερα από εσένα, δεν πιστεύω να διαφωνείς.

   Δεν σε κατατάσσω σε καμία κατηγορία προδοτών και υποστηρικτών της ΕΤΕ. Την ΕΤΕ την υποστηρίζεις από μόνος σου λόγω του μίσους που έχεις για τον Καρυώτη. Όχι γιατί συμπαθείς την ΕΤΕ ή έχεις αντιταχθεί στο Σώρρα, αλλά λόγω της συμμετοχής Καρυώτη. Όταν ο Καρυώτης έκανε πέρα, εξαφανίστηκες.

   Τέλος, ο Δρ Νικολαϊδη αν δεν με απατά η μνήμη μου δεν ασχολείται και ο κ. Μπαρμπανικος αξιολογώντας τα στοιχεία έχει διαφορετική άποψη περί του θέματος, σαν σωστός ερευνητής. Το κακό δεν είναι αυτό, το κακό είναι ότι προσπαθείς να κρυφτείς πίσω από αξιόλογους ανθρώπους για να αναζωπυρώσεις μια κόντρα που δεν υπάρχει και να δημιουργήσεις πάλι κλίμα.

   Τις δικές σου απόψεις πότε θα τις πεις; Και επειδή εδώ μιλάμε με στοιχεία, όχι παραμύθια, σου απάντησα ότι το νόμισμα των ισολογισμών της Τράπεζας ανατολής ήταν το φράγκο χρυσού. Έχεις κάτι να απαντήσεις με στοιχεία ή θα συνεχίσεις το ανόητο τρολάρισμα;

   Διαγραφή
  20. Και επειδή εδώ μιλάμε με στοιχεία, αγαπητέ συνομιλητή των "'εντηδων", να σου ξεκαθαρίσω τη θέση μου πάνω στο θέμα.

   α) Mega Κύπρου http://www.youtube.com/watch?v=kpu1QTaFjkA και στο επίσημο site του Mega Κύπρου: http://www.livenews.com.cy/cgibin/hweb?-A=16174&-V=news

   β) Μαζέψτε τους τύπους με τα “ομόλογα” (μέρος Α’): http://banquedorient.org/web/?p=2123

   γ) Ακάλυπτα “ομόλογα” Σώρρα τώρα και στην Κύπρο (μέρος Β’): http://banquedorient.org/web/?p=2275

   δ) Να σταματήσουν στην Κύπρο τα επικίνδυνα παιχνίδια με τα ακάλυπτα “αμερικάνικα ομόλογα” των 600 δις: http://olympia.gr/2013/03/17/%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85/

   ε) Μαδώντας τον Αμάραντο και με πλαστά ομόλογα δεν θα έρθει η άνοιξη: http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/2013/05/blog-post_4749.html

   στ) Μία από τις πολλές εκπομπές στον Αγγελάτο για το θέμα: http://www.youtube.com/watch?v=T4tfhRohxTE

   Εμένα με έβριζαν όλοι μαζί με ότι πιο χυδαίο χαρακτηρισμό μπορούσαν να σκεφτούν. Έφτασαν στο σημείο να πουν ότι δεν υπάρχω...


   Εσένα δεν σε είδα κάπου να γράφεις ή να είσαι αντίθετος στις απάτες του Σώρρα κ. Άγγελε. Προετοιμαζόσουν όλον αυτό τον καιρό, να φανταστώ, για να εμφανιστείς τώρα... Και άντε και εμφανίστηκες μετά από τόσο καιρό, εμένα θα αποκαλέσεις συνεργάτη του Σώρρα; Μήπως να το ψάξεις λίγο το θέμα με τη λογική; Μπορεί να θέλει ρύθμιση...

   Διαγραφή
  21. Και φυσικά αν έχεις οποιοδήποτε θέμα η ερώτηση για τη θέση μου ότι οι Ισολογισμοί της Τράπεζας Ανατολής ήταν σε φράγκα χρυσού, θα αναμένω εν καιρό την απάντηση σου, στο μέλλον. Με στοιχεία φυσικά.

   Διαγραφή
  22. H ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη.

   Στον ισολογισμό του 1929 φαίνεται ότι οι μέτοχοι έλαβαν μέρισμα για τη χρήση που έληξε 25 Φράγκα ανά μετοχή και στον Ισολογισμό του 1930 έλαβαν 18 φράγκα ανά μετοχή.

   Ερώτηση
   Ο κάτοχος μιας μετοχής Τραπέζης της Ανατολής σε τι νόμισμα εισέπραξε τα 25 + 18 = 43 φράγκα???

   Διαγραφή
  23. Αν το κάτοχος της μετοχής της Τράπεζας της Ανατολής ήταν στην Ελλάδα, το μέρισμα του 1930 πληρώθηκε σε δραχμές. Όποιος ήταν στο Παρίσι το πληρώθηκε σε γαλλικά φράγκα. Όποιος ήταν στην Ελβετία σε ελβετικά φράγμα. Όποιος ήταν στην Αίγυπτο σε αιγυπτιακές λίρες. Όλα ισόποσα όμως με 43 φράγκα χρυσού. Όταν για παράδειγμα ξεκίνησε να πληρώνεται το μέρισμα, υπήρξαν δημοσίευσεις στο Γαλλικό Τύπο που καλούσαν τους μετόχους να πληρωθούν σε γαλλικά φράγκα.

   Αν η απαίτηση για οποιοδήποτε ποσό γίνει συγκεκριμένη ΣΗΜΕΡΑ μετά τη λήξη της εκκαθάρισης (σύμφωνα με όσα εμείς υποστηρίζουμε για τη μη παραγραφή) το νόμισμα της αποπληρωμής θα είναι το ευρώ.

   Πραγματικά έχω κάθε καλή θέληση να απαντώ. Και όποιος νομίζει ότι λέω "ασυναρτησίες", όπως ο Άγγελος, αντί να τρολάρει καλύτερα να διαβάσει και να ερευνήσει την υπόθεση. Με σαχλαμάρες και αφορισμούς δεν γίνεται κουβέντα.

   Και επειδή είπαμε ότι εδώ μιλάμε με στοιχεία, θα πρέπει να απαντήσω και στον Άγγελο για το νόμισμα των Ισολογισμών της Τράπεζας Ανατολής. Εγώ λοιπόν λέω ότι ήταν το ΦΡΑΓΚΟ ΧΡΥΣΟΥ.

   1. Εδώ βλέπουμε το κεφάλαιο όπως ορίζεται από το καταστατικό: http://i.imgur.com/XJahauU.jpg
   Ξεκάθαρο λοιπόν ότι πρόκειται για φράγκα χρυσού.

   2. Τροποποίηση καταστατικού 1906: http://i.imgur.com/YLwXd4L.jpg
   Κάτω αριστερά βλέπουμε ότι μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίο, το κεφάλαιο έγινε 15 εκατομμύρια φράγκα χρυσού.

   3. Ισολογισμός Τράπεζας Ανατολής Α εξαμήνου 1906 (πριν την αύξηση): http://i.imgur.com/CcOH62e.jpg
   Το ενεργητικό είναι 38 εκατομμύρια φράγκα χρυσού, το κεφάλαιο 10 εκατομμύρια φράγκα χρυσού και αυτό ορίζεται ως ΦΡΑΓΚΟ ("fr").

   4. Ισολογισμός Τράπεζας Ανατολής 1915: http://i.imgur.com/DaaeoLN.jpg
   Το ενεργητικό είναι 62 εκατομμύρια φράγκα χρυσού, το κεφάλαιο 25 εκατομμύρια φράγκα χρυσού και αυτό ορίζεται ως ΦΡΑΓΚΟ ("φρ").

   5. Ισολογισμός Τράπεζας Ανατολής 1929: http://i.imgur.com/zQOCmmf.jpg
   Το ενεργητικό είναι 404 εκατομμύρια φράγκα χρυσού, το κεφάλαιο 45 εκατομμύρια φράγκα χρυσού και αυτό ορίζεται ως ΦΡΑΓΚΟ ("φρ").

   Όταν λέμε ΦΡΑΓΚΟ εννοούμε το "φράγκο χρυσού". Αλλιώς αν είναι το γαλλικό ή το ελβετικό αυτά προσδιορίζονται. Όποιος διαφωνεί, παρακαλώ με στοιχεία.

   Διαγραφή
  24. *διόρθωση* Το 1929 το κεφάλαιο ήταν 35 εκατομμύρια ευρώ, μετά την τελευαία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έγινε ποτέ.

   Διαγραφή
  25. 35 ekatomiria fragka oxi euro

   Διαγραφή
  26. Ανώνυμε έχεις απόλυτο δίκιο. 35 εκατομμύρια φράγκα 1929 :) Τα ευρώ δεν είχαν εμφανιστεί ακόμη. Ευχαριστώ για τη διόρθωση.

   Είναι ξεκάθαρο πάντως ότι το νόμισμα στους ισολογισμούς της ΤτΑ ήταν το φράγκο χρυσού.

   Διαγραφή
  27. Η ερώτηση είναι πάλι συγκεκριμένη.
   Κύριε Λευτέρη και πόσες δραχμές πήρε ο μέτοχος του 1930 - 1931 σε δραχμές τα 43 Χ.Γ.Φ. εφόσον ήταν στην Ελλάδα? Αν πάλι ήταν στο Παρίσι πόσα Γαλλικά φράγκα πληρώθηκε? Ανάλογα πόσα ελβετικά φράγκα πήρε ο Ελβετός και πόσες αιγυπτιακές λίρες ο μέτοχος της Αιγύπτου??


   Εννοείτε ότι οποιαδήποτε απαίτηση για οποιοδήποτε ποσό γίνει συγκεκριμένη ΣΗΜΕΡΑ μετά τη λήξη της εκκαθάρισης το νόμισμα της αποπληρωμής θα είναι το ευρώ.
   Αυτό είναι το προφανές, δεν θα μπορούσε ποτέ να θέλατε να πληρωθείτε σε Γ.Χ.Φ. που δεν υπήρξαν ποτέ, ούτε να θέλατε να πληρωθείτε σε ουγγιές χρυσού, όπως έλεγε η ομάδα του Σώρρα και έβγαζε απαίτηση 670 δις μπούρδες για μια μετοχή.

   Το θέμα είναι να βρούμε μια απαίτηση 1 Χ.Γ.Φ. του 1932 ή του 1936 (όπου η Εθνική λέει έληξε η εκκαθάριση), σε ποιο νόμισμα ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ θα το μετατρέψουμε, για να δούμε πόσα σημερινά ευρώ είναι.

   Όπως προφανές είναι ότι το νόμισμα των Ισολογισμών της Τράπεζας Ανατολής ήταν το ΦΡΑΓΚΟ ΧΡΥΣΟΥ .

   Διαγραφή
  28. Το 1930 και 1931 ο μέτοχος ΜΙΑΣ μετοχής της τραπέζης της Ανατολής δικαιούται 43 Φράγκα.
   Αυτός ο μέτοχος είναι στην Ελλάδα και πάει να εισπράξει το μέρισμα του.
   Αν κατάλαβα καλά κύριε Λευτέρη, μου γράψατε ότι θα πληρωθεί σε δραχμές.
   Πόσες δρχ πήρε για τα 43 φράγκα???

   Διαγραφή
  29. Το 1905 ιδρύεται η τράπεζα Ανατολής απο την Εθνική τράπεζα που θα κατέχει το 50%.
   http://www.artemis-sorras.com/wp-content/uploads/2012/11/FEK-277-7-12-1904_01.pdf
   Το κεφάλαιο είναι 10 εκατ. φράγκα χρυσά και βάζουν απο 5 εκατ. φράγκα χρυσά η Ελληνική με τη Γερμανική τράπεζα.

   Στη συνέχεια βλέπω το 1906 το κεφάλαιον της εταιρίας απο 10 εκατ. φράγκα χρυσά, γίνεται 15 εκατ.
   Ερώτηση σε τι νόμισμα γίνεται αυτή η ΑΜΚ.
   Εφόσον πρόκειται για Έλληνα, πόσες δρχ καταβάλει για να βάλει 1 φράγκο χρυσό στην ΑΜΚ??

   Το 1915 βλέπω το κεφάλαιον της εταιρίας απο 15 εκατ. φράγκα χρυσά, γίνεται 25 εκατ.
   Ερώτηση σε τι νόμισμα γίνεται αυτή η ΑΜΚ και πότε έγινε?
   Εφόσον πρόκειται για Έλληνα, πόσες δρχ καταβάλει για να βάλει 1 φράγκο χρυσό στην ΑΜΚ??

   Το 1929 βλέπω το κεφάλαιον της εταιρίας απο 25 εκατ. φράγκα χρυσά, γίνεται 35 εκατ.
   Ερώτηση σε τι νόμισμα γίνεται αυτή η ΑΜΚ και πότε έγινε?
   Εφόσον πρόκειται για Έλληνα, πόσες δρχ καταβάλει για να βάλει 1 φράγκο χρυσό στην ΑΜΚ??

   Διαγραφή
  30. Θα σας απαντήσω σε νέο post στο τέλος για να έχουμε μια συνέχεια και να μην έχουμε πολλά ανοιχτά "μέτωπα".

   Διαγραφή
  31. Με την ησυχία σας - μην αγχώνεστε.
   Αν έχετε κύριε Λευτέρη τους 2 πρώτους ισολογισμούς του 1905 και 1906 θα ήθελα να τους δω. Πιστεύω ότι θα καταλάβω αρκετά πράγματα για το τι έκανε η Τράπεζα ή τι δεν έκανε ή καλύτερα τι έπρεπε να κάνει και δεν το έκανε.

   Διαγραφή
  32. Οι πρώτοι ισολογισμοί που έχουμε διαθέσιμοι είναι για το 1906 και 1907. Αυτοί οι ισολογισμοί δεν υπάρχουν ούτε στο αρχείο της Τράπεζας Ανατολής στο Ιστορικό Αρχείο της ΕΤΕ.

   Μόνο που είναι στα γαλλικά :) Μπορείτε να τους κατεβάσετε από εδώ: https://dl.dropboxusercontent.com/u/75749218/TtA190607.zip

   Αυτό που λέει η ΕΤΕ είναι ότι οι γερμανική πλευρά έφυγε το 1906. Ουσιαστικά η συμμετοχή της γερμανικής πλευράς ήταν σε κάποια πράγματα αντίθετη στα συμφέροντα της ΕΤΕ. Κάθε υποκατάστημα για παράδειγμα είχε δύο διευθυντές, έναν Έλληνα και ένα Γερμανό.

   Οι Γερμανοί όταν πήραν το 50% της τράπεζας το 1904, πούλησαν τις ανώνυμες μετοχές τους σε ολόκληρη την Ευρώπη, κυρίως σε Έλληνες εμπόρους και λιγότερο σε Εβραίους και δεν κράτησαν πάνω από 5%. Το 1906 η ΕΤΕ λέει ότι η ΤτΑ έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία συμμετείχαν μονο οι Γερμανοί και αυξήθηκε το κεφάλαιο από 10 σε 20 εκατομμύρια φράγκα.

   Στη συνέχεια έγινε διχοτόμηση της εταιρείας και η γερμανική πλευρά κράτησε τα υποκαταστήματα Αμβούργου και Κωνσταντινούπολης, μαζί με το δικαίωμα επέκτασης στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Η Τράπεζα Ανατολής κράτησε τη Σμύρνη. Η Γερμανοί έτσι έφτιαξαν την Deutsche Orientbank που επεκτάθηκε στην Οθωμανική αυτοκρατορία.

   Αυτά λέει η ΕΤΕ. Ωστόσο η πολύ προσεκτική μελέτη των ΦΕΚ από τον φίλο Τσε δεν βρήκε σε εκείνη την εποχή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τα 10 στα 20. Αντίθετα βρήκε την αύξηση από τα 10 στα 15 που μνημονεύεται και στον ισολογισμό.

   Όταν ιδρύθηκε η ΤτΑ, Διοικητής και Υποδιοικητής ανέλαβαν οι αντίστοιχοι της ΕΤΕ και ήταν ταυτόχρονα και στις δύο τράπεζες. Υπήρξε πρόβλεψη στο καταστατικό ότι η ΠΡΩΤΗ Γενική Συνέλευση θα γινόταν 7 χρόνια αργότερα, το 1911 !!!

   Γνώμη μας είναι ότι η ΤτΑ στήθηκε για ΚΟΜΠΙΝΑ. Στήθηκε για να βγουν κεφάλαια από την Οθωμανική αυτοκρατορία πριν τους πολέμους της αρχής του αιώνα, που για τους πληθυσμούς ήταν αναπόφευκτοι. Ήδη από το 1906 και μετά την αποχώρηση των Γερμανών υπήρχε η σκέψη της συγχώνευσης της ΤτΑ με την Τράπεζα Ανατολής, και για αυτό υπάρχει έγγραφη παραδοχή από τον Βαλαωρίτη.

   Στη συνέχεια η ΤτΑ μεγάλωσε λόγω της συμμετοχής των εκτός Ελλάδος Ελλήνων (τότε ούτε η Θεσσαλονίκη δεν ήταν Ελληνική) και ανοίχθηκαν υποκαταστήματα σις περισσότερες χώρες των Βαλκανίων έως φυσικά την Αίγυπτο.

   Η ΕΤΕ όμως συνεχισε τις κομπίνες μέσω της ΤτΑ, όπως για παράδειγμα την έξοδο συναλλάγματος σε περιόδους που αυτό απαγορευόταν. Για παράδειγμα, επαιρναν δάνεια τα υποκαταστήματα της ΤτΑ της Αιγύπτου από τα αντίστοιχα της ΕΤΕ στην Ελλάδα με 6% και στη συνέχεια έπαιρναν δάνεια τα της ΕΤΕ από την ΤτΑ με 2% και έκαναν 4% έξοδο συναλλάγματος, τη στιγμή που δεν επιτρεπόταν.

   Αυτές οι κομπίνες είναι αποδεδειμένες και παραδεκτές, όπως και η μεγάλη κλοπή του υποκαταστήματος της Σμύρνης από τον Διευθυντή του (πήγε φυλακή και αυτός και ο αδερφός του). Ουσιαστικά το 1922 το υποκατάστημα της Σμύρνης λόγω της τεράστιας κλοπής ήταν περιορισμένο και ακόμη και κατά την μικρασιατική καταστροφή η ΤτΑ είχε καθαρά κέρδη περίπου 8 εκατομμύρια φράγκα χρυσού, ενώ το 1923 άγγιξαν τα 9 εκατομμύρια.

   Για τα υπόλοιπα θα σας απαντήσω πολύ σύντομα.

   @ Απλά για το νόμισμα της εκκαθάρισης, από τη στιγμή που εμείς υποστηρίζουμε ότι η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ. Νόημα έχει σε ποιά συναλλάγματα τηρούνταν οι λογαριασμοί ρευστοποίησης και όχι σε ποιό ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ νόμισμα ήταν οι ισολογισμοί.

   @ Οι λογαριασμοί καταθέσεων ήταν ισοδύναμοι σε φράγκα χρυσού για λίγα χρόνια. Όπως οι μετέπειτα λογαριασμοί σε ECU. Αλλά η ΤτΑ άρχισε να κάνει δεκτά όλα τα νομίσματα σε καταθέσεις στο ίδιο νόμισμα, που λογιστικά μετέτρεπε σε ΦΧ (Φράγκα Χρυσού).

   Τα Γαλλικά Χρυσά Φράγκα (ΓΧΦ) δεν είναι το νόμισμα του ισολογισμού και δεν έχουν καν νόημα, εκτός ΙΣΩΣ από τις περιόδους πο το γαλλικό φράγκο επέστρεφε στον κανόνα του χρυσού.

   Διαγραφή
  33. Τώρα πάλι με μπλέξατε.
   Άλλα είναι τα Χρυσά Γαλλικά φράγκα, άλλα τα φράγκα χρυσού και άλλα τα φράγκα σκέτα???
   Εγώ όταν αναφέρομαι σε τράπεζα Ανατολής, όλα αυτά τα έχω ταυτίσει ---> μένει μόνο να κατανοήσω την τιμή μετατροπής του φράγκου που αναγράφεται στους ισολογισμούς σε δραχμές. Διότι ΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΤΑΝ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΟΜΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ δραχμές του 1932 θα έπαιρναν οι μέτοχοι.
   Ή μήπως κάνω κάπου λάθος και και θα πληρώνονταν σε άλλο νόμισμα ή μήπως υπήρχε στο καταστατικό κάποια δέσμευση για τους μετόχους ότι θα πληρώνονταν σε κάτι άλλο πλην δρχ??

   Στο θέμα καταθέσεις - χορηγήσεις έχω αντιληφθεί (ή καλύτερα υποθέτω ότι έχω αντιληφθεί) πως λειτουργούσε η τράπεζα.
   Θα περιμένω όμως και τις απαντήσεις σας, για να προχωρήσω το σκεπτικό - ανάλυση μου.

   Διαγραφή
  34. 1. Χρυσά Γαλλικά Φράγκα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ σαν έννοια. Πραγματικά δεν γνωρίζω τι εννούσε ο ποιητής που τα εφεύρε.
   2. Οι ισολογισμοί είναι σε Φράγκα Χρυσού.
   3. Τα έσοδα από τη ρευστοποίηση, σύμφωνα με τη σύμβαση συγχώνευσης, τηρούνταν σε 5 διαφορετικά νομίσματα: α) Δραχμές, β) Φράγκα Γαλλίας, γ) Λίρες Αιγύπτου, δ) Λίρες Αγγλίας, ε)Δολλάρια μια που είπαμε ότι τα φράγκα χρυσού είναι λογιστικό νόμισμα (ισοδύναμο) και όχι κυκλοφορούν. Δικαίωμα μετατροπής νομισμάτων είχαν ΜΟΝΟ οι εκκαθαριστές.

   Δεν υπήρχε καμία δέσμευση για το νόμισμα πληρωμής. Υπήρχε δέσμευση μόνο για την πρώτη προκαταβολές, αλλά και για μελλοντικές 25 δραχμές προκαταβολές που δεν έγιναν ποτέ.

   Δεν υπάρχει καμία πρόνοια που να λέει αν έληγε η εκκαθάριση νομότυπα το 1936 σε ποιό νόμισμα θα πληρώνονταν οι μέτοχοι. Λέει μόνο ότι δικαιούνται το 1/280.000 του προϊόντος της ειδικής εκκαθάρισης. Λογικά η εν Ελλάδι μέτοχοι θα πληρώνονταν με δραχμές, αν είχε ολοκληρωθεί η εκκαθάριση τότε.

   Διαγραφή
  35. Και αυτός εδώ που τα βρήκε τα ΧΡΥΣΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ και μας τσαμπουνάει??

   http://www.artemis-sorras.com/wp-content/uploads/2012/11/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE-%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%8E%CF%84%CE%B7.pdf

   Και ένα τελευταίο ερώτημα για σήμερα.
   Γιατί η τράπεζα Ανατολής απέδιδε φόρους στο Γαλλικό Δημόσιο???

   Διαγραφή
  36. Η μετοχή της Τράπεζα Ανατολής διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο του Παρισίου και η τράπεζα είχε επιχειρηματική και τραπεζική δραστηριότητα το Παρίσι μέσω αντιπροσώπων. Λόγω της αυξημένης φορολογίας στο γαλλικό δημόσιο κατήγγειλε τη σύμβαση με το Γαλλικό χρηματιστήριο σε κάποια φάση, για να σταματήσει να διαπραγματεύεται σε αυτό και να κάνει συμφωνία με τη Γαλλική κυβέρνηση.

   Διαγραφή
 15. Καλησπερα σε ολου τι κανουμε καλα λοιπον ακου Μιχαλη αγαπητε μου φιλε δεν νομιζω οτι τρεχω για να δω ποσο λεμε να κανει η μετοχη και για να τελειωνει αυτο το αστειο ποια γιατι ο καθενας αναλογα τις ελλειψεις του και τα ορια του αποφασιζει να γινει οικονομολογος....χωρις αυτο να λεει κατι λοιπον εγω πρωτον θα σου πω το ποσο θα το βγαλει ΠΡΑΓΜΑΤΟΝΩΜΟΝΑΣ !!! δευτερον για να το ξαναπουμε το χρυσο φραγκο ειχε το 1932-1936 απο 32 εως 48 δραχμαις και η ισοτιμια με το δολλαριο ηταν 5,7 εως 7,8 δραχμες συγκεκριμενα στις 3 δεκεμβριου του 1932 σε φεκ παντα οριζεται η ισοτιμια 1 προς 5 αρα MHN KANETE ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

  ΚΑΙ ΞΕΚΟΛΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΦΡΑΓΚΟ ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΩΣ ΝΟΜΙΣΜΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΤΕ ΕΝΑ ΒΑΣΙΚΟΤΑΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΟΤΕ

  ΣΗΜΕΡΑ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΠΧ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 50% ΚΑΙ ΤΟΤΕ 12% Η 150% ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΖΟΥΣΑΤΕ ΤΟΤΕ ΟΧΙ ΠΩΣ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ

  ΑΠΛΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΜΟΝΟ ΤΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΦΕΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ

  ΑΥΤΑ ΘΑ ΔΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΘΑ ΒΓΑΛΕΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ 2-3 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΦΙΛΕ ΜΟΥ...

  ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΜΙΛΑΤΕ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΤΕ ΕΔΩ

  ΣΑΣ ΤΟ ΛΕΩ ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΤΟ ΕΙΠΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΜΟΥ ΟΤΙ
  "ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΠΑΝΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ" ΣΥΝΕΠΩΣ
  ΔΕΧΤΗΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΕΝΤΣ ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΚΑΠΟΙΟΣ....ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ......

  ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΠΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΩ ΘΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΝ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ

  1) ΣΕ ΠΗΡΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΠΟΙΑ ΕΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΙΠΕ ΠΟΣΑ ΘΕΣ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ? ΑΠΑΝΤΑΩ ΕΓΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΟΧΙ !!!!
  2) ΕΑΝ ΕΣΥ ΘΕΛΕΙΣ 800.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΓΩ ΘΕΛΩ 5 ΔΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΑ ΧΑΡΙΖΩ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΜΟΥ.... ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΠΙΣΤΕΨΕ ΜΕ.... ΚΑΙ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ Η ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΗΡΑΝ 325 ΔΙΣ ΔΙΣ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΕΤΣΙ ΕΥΚΟΛΑ ???? ΟΧΙ ΛΟΙΠΟΝ
  ΣΥΝ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΦΡΑΓΚΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΡΙΟ ΑΥΤΟ.....ΣΥΝ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΟΣΑ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΤΥΠΩΣΟΥΝ
  ΑΛΛΟΙ ΦΟΥΚΑΡΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ ΘΑ ΤΑ ΦΟΡΤΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΠΩΣ ΠΑΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...
  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΛΟΙ....ΑΛΛΩΣΤΕ 70 ΝΟΜΑΤΕΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΘΑ ΤΑ ΒΡΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΑΜΑ ΔΕΝ ΤΑ ΒΡΟΥΝ ΚΑΙ Η ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΗΣ ΕΤΕ ΚΑΛΗ ΕΙΝΑΙ...
  Ε ΛΕΥΤΕΡΗ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ.....? ;)
  KAI
  3) ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΠΕΙΡΑΤΗΣ ΘΑ ΠΩ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΟΥ ΦΡΑΣΗ.....
  http://www.youtube.com/watch?v=8rPLG-svY2w

  ΚΑΛΗ ΝΥΧΤΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ.....
  ΣΕΒΑΣΤΗΤΕ ΤΑ ΑΤΕΛΕΙΩΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΞΕΝΥΧΤΙΑ ΜΑΣ....

  Υ.Γ ΕΣΥ ΑΓΓΕΛΕ ΑΣΕ ΤΟΥΣ ΜΠΙΝΤΕΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΕΔΩ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΒΡΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΜΕ ΦΤΑΣΕΙΣ WWW.ET.GR !!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ** ΑΥΤΑ ΘΑ ΔΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΘΑ ΒΓΑΛΕΙ ΑΞΙΕΣ ΑΛΛΩΣΤΕ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΤΛ ΕΙΝΑΙ 2-3 ΤΥΠΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΦΙΛΕ ΜΟΥ......

  ζητώ συγνώμη για τα λάθη αλλά είμαι με 3 ώρες ύπνο σήμερα και δεν την παλεύω αλλό !!!!!

  Καλό σας βράδυ!!!!

  ΤΣΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Γεια σου ρε φίλε πειρατή!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Για να συζητήσουμε πάνω σε πραγματική βάση για τα ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, θα προσθέσω δύο σελίδες από ένα βιβλίο.

  Σελίδα 1: http://i.imgur.com/W218qmv.jpg
  Σελίδα 2: http://i.imgur.com/h1omeeZ.jpg

  Τις εντυπώσεις σας, όποιοι θέλουν να συμμετάσχουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Το μετοχικό κεφάλαιο, όταν μιλάμε για τράπεζα, είναι φρου φρου και αρώματα. Με αυτό το ποσόν καμιά τράπεζα δεν μπορεί να ενεργοποιήσει τις δραστηριότητες της. και ποιες είναι οι δραστηρίοτητες της???
  Να δανείζει τα λεφτά άλλων!!

  Πιάνουμε λοιπόν τα νούμερα του Ισολογισμού του 1930 - που η Ελλάδα είναι στα καλά της και η οικονομική κρίση δεν έχει φτάσει ακόμη στην Ελλάδα. Αν θέλετε να δούμε άλλη χρονιά, ευχαρίστως να το κάνω.

  1930
  Σύνολο Υποχρεώσεων 271,956 εκατ Χρυσά Φράγκα , εκ των οποίων τα 207,723 εκατ. είναι καταθέσεις.
  Το 76% των υποχρεώσεων είναι υποχρεώσεις προς αποταμιευτές.

  Ερώτημα λοιπόν.
  Πάω εγώ να καταθέσω, στην Τράπεζα Ανατολής την 1/1/1930 207,723 εκατ. Χρυσά φράγκα.
  Επειδή στα χέρια μου δεν έχω Χρυσά φράγκα, προφανώς κάτι άλλο καταθέτω.
  Εγώ έχω δραχμές. Πόσες δραχμές πρέπει να καταθέσω???
  Αν δεχτούμε την Ισοτιμία μετατροπής κατά Εθνική 1 Χ.Γ.Φ. = 3 δρχ τότε εγώ καταθέτω 623,169 εκατ. δραχμές και αυτομάτως αυτές μετατρέπονται στον Ισολογισμό της Τραπέζης Ανατολής σε 623,169 / 3 = 207,723 εκατ. χρυσά φράγκα.
  Ισχύει αυτό ή ισχύει κάτι άλλο???

  Και εν πάσει περιπτώσει καταθέτω ότι καταθέτω στην τράπεζα της Ανατολής - το βιβλιάριο καταθέσεων που παίρνω στα χέρια μου τι λέει???
  Ότι κατέθεσα 207,723 εκατ. χρυσά φράγκα?? Ή αναγράφει κάτι άλλο?? Και ποιο το επιτόκιο ανατοκισμού??

  Αλλά πάμε και σε πιο απλά πράγματα.
  Είμαι ένας μικρομεσαίος πολίτης του 1930 και φτάνω στα γκισέ της Τραπέζης Ανατολής με 300 δρχ που θέλω να τις καταθέσω.
  Τις καταθέτω!!!
  Πως αυτές οι 300 δρχ εμφανίζονται στον Ισολογισμό (υποθέτω πως θα εμφανιστούν ως 100 χρυσά φράγκα) και τι αναγράφει το βιβλιάριο καταθέσεων που παραλαμβάνω?? Γράφει δρχ, γράφει χρυσά φράγκα ή κάτι άλλο.

  Προς το παρόν αυτά - αναλόγως των απαντήσεων που θα λάβω θα προχωρήσω κατόπιν και στο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων. Πρώτα όμως πρέπει να κατανοήσουμε πως γίνονται οι καταθέσεις στην Τράπεζα Ανατολής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και επειδή κοιτάζουμε από τη δεξιά μεριά του Ισολογισμού, μου γεννάται μεγάλη απορία!!!

   Τι αφορά ο Λογαριασμός ''Εξωτερικοί Λογαριασμοί''????
   73,4 εκατ. χρυσά φράγκα το 1929 ----- 40,7 εκατ. χρυσά φράγκα το 1930 ----- 27,4 εκατ. χρυσά φράγκα το 1931 -----10,3 εκατ. χρυσά φράγκα το 1932???????

   Διαγραφή
 20. Άσχετο αλλά το ρωτώ.

  Η διοίκηση της τραπέζης Ανατολής αρχές 1930 ζητούσε να γίνει Α.Μ.Κ. κατά 15 εκατ. χρυσά φράγκα και το μετοχικό να πάει απο 35 σε 50??

  Αν ναι, τότε τι έγινε τελικά και δεν προχώρησε η ΑΜΚ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Η σχέση ανταλλαγής φράγκου/δραχμής από το 1926 μέχρι την άνοιξη του 1932 και την κατάρρευση της Ελληνικής Οικονομίας ήταν σίγουρα 3/1. Αυτό το έχω βρει από το 1927 έως το 1932 σίγουρα. Για παράδειγμα οι διαφημίσεις της Τράπεζας Ανατολής της εποχής λένε "Κεφάλαιο και Αποθεματικά 80.000.00 ΗΤΟΙ ΔΡΑΧΜΑΣ 240.000.000".

  Το φθινόπωρο του 1932 και μετά την τελευταία λογιστική κατάσταση της ΤτΑ έπαψε να ισχύει ο νόμος για την προστασία του Εθνικού Νομίσματος και δεν ίσχυε πια η σταθεροποιημένη συναλλαγματική ισοτιμία, για αυτό και άρχισε να διαφοροποιείται η τιμή των νομισμάτων. Η Ελλάδα είχε βγει από τον κανόνα του χρυσού.

  Οι καταθέσεις κατά το 1930 υπολογίζονταν στους ισολογισμούς ως 1 φράγκο = 3 δραχμές. Η Ελλάδα ήταν στον κανόνα του χρυσού και στη χώρα είχαμε Μνημόνιο.

  Τα συνήθη επιτόκια καταθέσεων της Τράπεζας της Ανατολής το 1930, αλλά και 2-3 χρόνια πριν, ήταν:

  ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ
  Όψεος: 4%
  Με 15θημερη προθεσμία: 4.5%
  Προθεσμιακή 6 μηνών: 5%
  Προθεσμιακή 2 ετών: 6%
  Ταμιευτήριο: 5%

  ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
  Λονδίνου - εν όψει: 4%
  Λονδίνου - προθεσμία 6 ημερών: 5%
  Παρισίων - εν όψει: 2.5%
  Νέας Υόρκης - εν όψει: 4%
  Προσοχή, τα παραπάνω δεν είναι πόλεις, αλλά ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ. Πχ το Νέας Υόρκης είναι το Δολλάριο.

  @ Υπάρχουν τα εξής θέματα που θέλουν διερρεύνηση και θα σας απαντήσω σύντομα. Οι καταθέτες στο εξωτερικό και οι μέτοχοι του εξωτερικού σε ποιές τιμές έκαναν καταθέσεις και αγόραζαν μετοχές. Ο κύκλος εργασιών της Τράπεζας Ανατολής στην Ελλάδα ήταν πάντα μικρός και πάντα χωρίς κέρδος... αφού υπήρχε η Εθνική Τράπεζα.

  Στην Αίγυπτο για παράδειγμα, το Ταμιευτήριο έφτανε στο 6% για να είναι ανταγωνιστικό προς τις άλλες τράπεζες, ενώ στην Ελλάδα η Τράπεζα Ανατολής δεν ήθελε να είναι και ιδιαίτερα ανταγωνιστική προς την ΕΤΕ.

  @ Η ΑΜΚ δεν προχώρησε λόγω της κρίσης και τους επικείμενου γάμου με την ΕΤΕ που ξεκίνησε να συζητείται από το 1930, αλλά οι υπόλοιποι μέτοχοι (πλην ΕΤΕ) αρνούνταν επίμονα.

  Τα παραπάνω φυσικά είναι η δική μου γνώμη και γνώση από την προσωπική μου έρευνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και φυσικά τα παραπάνω ίσχυαν στην ΕΛΛΑΔΑ. Ο νόμος για την προστασία του εθνικού νομίσματος που κλείδωνε τις ισοτιμίες, φυσικά δεν ίσχυε στο εξωτερικό. Δεν μπορείς να κλειδώσεις ισοτομίες σε ξένες χώρες με Ελληνικό νόμο. Για αυτό και η Τράπεζα Ανατολής είχε διαρκή ανάπτυξη, ακόμη και υπό περιορισμό, γιατί δεν ήταν περιχαρακωμένη στον Ελληνικό χώρο και δεν εξαρτώνταν από την Ελληνική Οικονομία.

   Εδώ δημιουργείται το εξής πρόβλημα με κάθε αποτίμηση. Πως μπορείς να αποτιμήσεις σε σταθεροποιημένες δραχμές μια ΑΞΙΑ, που πλέον δεν είναι σταθεροποιημένη, και σε αυτήν να προσθέσεις ποσά σε άλλα συναλλάγματα από ξένες χώρες, που δεν ισχύει η Ελληνκή νομοθεσία;

   Τα μετατρέπεις όλα σε σταθεροποιημένες ισοτιμίες, διατηρείς το συνάλλαγμα στο εξωτερικό (αφού η ΕΤΕ διατήρησε τα υποκαταστήματα του εξωτερικού) και μετά τα προσθέτεις με σταθεροποιημένες ισοτομίες ΕΛΛΑΔΑΣ στον ισολογισμό, ΚΛΕΒΟΝΤΑΣ τους πάντες;

   Δηλαδή πουλάς ένα κτίριο στην Αίγυπτο σε λίρες Αιγύπτου, τις ΚΡΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ και στον Ελληνικό Ισολογισμό βάζεις τιμή σταθεροποίησης που ήταν το 1/5 της αξίας!!!

   Για το λόγο αυτό υποστηρίζω ότι χωρίς ΑΠΟΓΡΑΦΗ δεν υπήρχε, ούτε υπάρχει τρόπος εκκαθάρισης, χωρίς να μπουν πραγματογνώμονες και εκκαθαριστές στην υπόθεση. Η όλη συζήτηση είναι καθαρά φιλολογική.

   Και φυσικά υπάρχει το θέμα της υπεραξίας που έθεσε ο Τσε, ειδικά σε ακίνητα που δεν έχουν μεταγραφει από το 1932 μέχρι σήμερα. Αυτά τα υπολογίζεις στις λογιστικές τιμές σταθεροποιημένων νομισμάτων ή σε τιμές 2013. Γνώμη μου είναι ότι θα υπολογιστούν σε τιμές 2013, αν το δικαστήριο δεχτεί τη μη λήξη της εκκαθάρισης ως σήμερα.

   Διαγραφή
  2. Πολύ ωραία αρχίζουμε να βρίσκουμε μια άκρη,
   Δεν έχω ουδεμία αντίρρηση σε αυτά που γράφετε - στα ίδια συμπεράσματα έχω καταλήξει.

   Πάμε τώρα όμως στο βασικό ερώτημα.
   Ποιος ο σκοπός να συντάσσεται ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σε ΧΡΥΣΑ ΦΡΑΓΚΑ, όπου κατά τα τελευταία έτη έχουμε δεχτεί ότι 1 Φράγκο = 3 δρχ????

   Γιατί κάποιος να αγοράσει τράπεζα Ανατολής που ο Ισολογισμός συντάσσεται σε Χρυσά Φράγκα και όχι Εθνική που συντάσσεται σε δρχ??
   Τι προτέρημα θα έπρεπε να είχε ο μέτοχος της Τράπεζας της Ανατολής (που τελικά δεν το είχε, αν δούμε προσεκτικά τους Ισολογισμούς) έναντι αυτού της Εθνικής??

   Διαγραφή
  3. Θέλω να πω δεν θα έπρεπε να αποτυπωνόταν αυτή η ρήτρα χρυσού κάπου μέσα στον Ισολογισμό???
   Διότι εγώ δεν βλέπω καμιά τέτοια ρήτρα (αλλά θα τα πούμε αυτά στο μέλλον).

   Δηλαδή με απλά λόγια - λέμε ότι συντάσσουμε Ισολογισμό σε ΧΡΥΣΑ ΦΡΑΓΚΑ, για να τσιμπήσει ο μικρομέτοχος και να μπει στις ΑΜΚ, αλλά ουδεμία διασφάλιση δεν του δίνεται ότι τα λεφτά που βάζει θα διατηρήσουν την αξία τους και δεν θα αποτυπωθούν στο τέλος σε δρχ και μάλιστα χρεοκοπημένες δρχ.
   Θα αντιληφθείτε κύριε Λευτέρη που το πάω - προς το παρόν θέλων να αντιληφθώ πως λειτουργούσε η Τράπεζα και πως έβγαζε ισολογισμούς.

   Διαγραφή
  4. Κανένας ισολογισμός δεν έχει συνταχθεί σε χρυσά φράγκα η φράγκα χρυσού

   Ολοι οι ισολογισμοί φέρουν την ενδειξη φρ. που ηταν η κωδική ονομασία για το φράγκο σε όποια μορφή να είχε αυτο ακόμα και μεταλική του χρυσού περιλαμβανομένου , όποια ισοτιμία σε σχέση με το χρυσό και εαν είχε ( germinal πουανκαρέ νεο φραγκο , γαλλικό φράγκο κλπ ) Μια παραπομομπή στην εγκυκλοπαίδεια θα πεισει

   Μην ξεχνάμε ότι τοσο η ονομασια φράγκα χρυσου όσο και το χρυσά φράγκα δεν ειναι τιποτα αλλο απο το ιδιο και το αυτό πράγμα και η διαφορά εγκειται στο τρόπο μετάφρασης της Αγγλικής ( gold franc ) η της Γαλλικής ( franc or ) . Μπορεί να ήταν το βασικό νόμισμα της LMU αλλά απο την στιγμή που εγκαταλείφθηκε απο την Γαλλία είναι περιτό να συζητάμε

   Άλλωστε εαν ανατρέξουμε στην 2η σελίδα της έκθεσης του Δ.Σ για την χρηση του 1932 θα βρούμε την φράση ¨ενώ τα κεφάλαια της υμετέρας τράπεζας αναγράφονται εν των ισολογισμό εις φράγκα γαλλικά ευρίσκονται ανέκαθεν μετατετραμμένα εις Λιρας Αιγυπτιακάς και Δραχμάς ¨

   Επίσης στην σύμβαση συγχώνευσης είναι σαφές οτι μιλάμε για γαλλικά φράγκα και όχι για κανένα αλλο εξωτικό νόμισμα

   Ούτως η άλλως καμμία σημασία δεν έχει σε τι νομισμα έχει συνταχθει ενας ισολογισμός η σε τι ισοτιμία ( ακόμα και εαν η ισοτιμία του ειναι συμβατική όπως η ισοτιμία σταθεροποιήσεως ) αλλά το σε τί νόμισμα θα εισπράξεις στο τέλος

   Κατά συνέπεια δεν μπορώ να κατανοήσω την εμμονή του Λευτέρη για το φράγκο χρυσού εκτος και εαν πιστεύει τις αηδίες κάπου αστροναύτη επιστήμονα που ισχυρίζεται ότι η Ε.Τ.Ε έβαλε στην τσέπη το μη μεταβιβαζόμενο παθητικό . Είναι έτσι άραγε η οχι ?

   Διαγραφή
  5. Λευτέρη στο μήνυμα σου 6.27 τι θελεις να πεις ... για ποιά περίοδο αναφέρεσαι ?
   Για την περίοδο προ η μετά την συγχώνευση ?

   Διαγραφή
  6. Στον Ισολογισμό πολύ σωστά κύριε Άγγελε - δεν φαίνονται πουθενά τα Χρυσά Φράγκα.
   Στην μετοχή, όμως αναγράφεται ο Χρυσό φράγκο πρώτη μούρη.

   Εάν οι Ισολογισμοί ήταν εκφρασμένοι σε Χρυσά φράγκα ή έτσι έλεγαν στους μετόχους του 1932, τότε το δούλεμα έπεφτε σύννεφο. Θα έπρεπε να υπάρχει κονδύλι στο Ενεργητικό όπου τουλάχιστον το μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων να σταθμίζετε σε ισόποση ή παραπλήσια αξία σε αξία χρυσού.
   Αντί αυτού η τράπεζα το 1930 και 1931 αρχίζει να αγοράζει Ελληνικό χρέος και να τοποθετεί τα διαθέσιμα της σε Ελληνικές μετοχές και σε ΩΡΑΙΟΤΑΤΕΣ ΔΡΑΧΜΟΥΛΕΣ ΤΟΥ 1930.

   Δείτε τι γίνετε ''Χρεόγραφα'' - γεμάτα δραχμές είναι !!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  7. Στο παθητικό ο λογαριασμός εκτιμήσεως κεφαλαίου σε αυτο αποσκοπούσε

   Απο εκει και πέρα εκεινη την εποχή το γαλλικο φράγκο αναφερόταν και σαν χρυσο λόγω της ενταξης του στον κανόνα χρυσού .

   Σε οτι αφορά το χρέος μήπως και εδω δεν έγινε το ιδιο ?

   Δεν αμφιβαλω οτι εγιναν πολλά αλλά άλλο να ξερουμε τι λεμε και άλλο να ειμαστε παράλογοι και να ζητάμε τον ουρανό με τα άστρα

   Διαγραφή
  8. Οι ισολογισμοί είναι σε φράγκα χρυσού. Πες τα χρυσά φράγκα αν επιθυμείς. Δεν είναι γαλλικά ή ελβετικά ή οτιδήποτε άλλο επιθυμείς εσύ.

   Αε ξεχάσουμε τις μετοχές και τι ακριβώς γράφουν πάνω.

   Επαναλαμβάνω:
   1. Εδώ βλέπουμε το κεφάλαιο όπως ορίζεται από το καταστατικό: http://i.imgur.com/XJahauU.jpg
   Ξεκάθαρο λοιπόν ότι πρόκειται για φράγκα χρυσού.

   2. Τροποποίηση καταστατικού 1906: http://i.imgur.com/YLwXd4L.jpg
   Κάτω αριστερά βλέπουμε ότι μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίο, το κεφάλαιο έγινε 15 εκατομμύρια φράγκα χρυσού.

   3. Ισολογισμός Τράπεζας Ανατολής Α εξαμήνου 1906 (πριν την αύξηση): http://i.imgur.com/CcOH62e.jpg
   Το ενεργητικό είναι 38 εκατομμύρια φράγκα χρυσού, το κεφάλαιο 10 εκατομμύρια φράγκα χρυσού και αυτό ορίζεται ως ΦΡΑΓΚΟ ("fr").

   4. Ισολογισμός Τράπεζας Ανατολής 1915: http://i.imgur.com/DaaeoLN.jpg
   Το ενεργητικό είναι 62 εκατομμύρια φράγκα χρυσού, το κεφάλαιο 25 εκατομμύρια φράγκα χρυσού και αυτό ορίζεται ως ΦΡΑΓΚΟ ("φρ").

   5. Ισολογισμός Τράπεζας Ανατολής 1929: http://i.imgur.com/zQOCmmf.jpg
   Το ενεργητικό είναι 404 εκατομμύρια φράγκα χρυσού, το κεφάλαιο 35 εκατομμύρια φράγκα χρυσού και αυτό ορίζεται ως ΦΡΑΓΚΟ ("φρ").

   Το απόσπασμα που αναφέρεις "ενώ τα κεφάλαια της υμετέρας τράπεζας αναγράφονται εν των ισολογισμό εις φράγκα γαλλικά ευρίσκονται ανέκαθεν μετατετραμμένα εις Λιρας Αιγυπτιακάς και Δραχμάς" θα ήθελα να μου πεις σε ποιό σημείο της 2ης σελίδας της έκθεσης του ΔΣ για τη χρήση 1932 το βρήκες.

   Όπου κι αν το βρήκες, θέλω ξεκάθαρα να μου δείξεις ότι λέει ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ. Πραγματικά αν μου δείξεις να γράφει κάπου "ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ", θα αναθεωρήσω τις απόψεις μου για το νόμισμα του Ισολογισμού, θα θεωρήσω ότι ΟΛΟΙ οι ισολογισμοί από το 1906, παρά τις αποδείξεις, είναι σε γαλλικά φράγκα και θα ξαναρχίσω να ερευνώ το franc or από την αρχή.

   Και φυσικά ελπίζω να μην εννοείς ότι με τη λέξη "κεφάλαια", η συγγραφέας θέλει να πει το εταιρικό κεφάλαιο...

   Ο "αστροναύτης επιστήμονας", όπως τον αποκαλείς, είναι τουλάχιστον επιστήμονας Άγγελε... Τόλμησε να βάλει το όνομα του σε ανακοινώσεις κατά του Σώρρα. Εσύ τι ακριβώς έχεις κάνει; Έχεις αναλύσει κάπου τις απόψεις σου;

   Διαγραφή
  9. Και φυσικά το φράγκο χρυσού μετά την έξοδο της Γαλλίας από την LTU ήταν σε χρήση έως το 2003. Πολλές διεθνείς εταιρείες χρησιμοποιούσαν σε ισολογισμούς τους το φράγκο χρυσού.

   Το γαλλικό φράγκο, όταν επέστρεψε στον κανόνα του χρυσού, δεν ήταν 1/1 με το φράγκο χρυσού.

   Διαγραφή
  10. "ενώ τα κεφάλαια της υμετέρας τράπεζας αναγράφονται εν των ισολογισμό εις φράγκα γαλλικά ευρίσκονται ανέκαθεν μετατετραμμένα εις Λιρας Αιγυπτιακάς και Δραχμάς"

   Το γράφει έτσι ακριβώς στον Ισολογισμό του 1931.

   Διαγραφή
  11. 3η παράγραφος αριστερα

   Και το εταιρικό κεφάλαιο να ήθελε να πει ο συγγραφέας εσένα τι σε πειράζει ?

   Διαγραφή
  12. Άρα όχι το 1932. Θα το μελετήσω στον Ισολογισμό του 1931 και σε συναφή έγγραφα, αλλά δεν πιστεύω να ήταν τόσο κομπιναδόροι... Σε όλες τις προηγούμενες αναφορές μιλάει για φράγκα χρυσού.

   Διαγραφή
  13. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου Άγελε. Όλη αυτή η συζήτηση περί νομισμάτων, ισολογισμών και αποτιμήσεων για τη δικαστική υπόθεση, δεν νομίζω ότι έχει κάποια αξία. Ερευνητικό είναι το ενδιαφέρον μου. Το δικό σου τι είναι;

   Διαγραφή
 22. Κύριοι καλησπέρα. Επιστρέφω για να επιμείνω για τους ισολογισμούς των αμέσως προηγουμένων της εξαγοράς ετών για να δούμε αν η τράπεζα ήταν κερδοφόρα ή όχι. Δηλαδή, για τα έτη ας πούμε 28, 29, 30 και 31.

  Πολύ σωστά ρωτάει ο κύριος Τάκης τί μέρισμα έδινε και σε τί νόμισμα, ιδίως αυτά τα έτη. Αυτό είναι ένα στοιχείο σπουδαίο κύριε Λευτέρη για την υπόθεσή σας. Παρατηρώ στις εικόνες ότι οι μερισματαποδείξεις 50 μέχρι και 54, που είναι για τα προηγούμενα της εξαγοράς έτη, δεν έχουν αποκοπεί. Αυτό σημαίνει μήπως ότι δεν έδωσε μέρισμα στους μετόχους λόγω κακής οικονομικής κατάσστασης; Προσέξτε το, ίσως είναι σοβαρό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. diladi eimai metoxos mia etairia pou dio xronia den exei kerdi (den ksero ean einai ontos etsi) kai theloun na tin agorasoun den tha mou dosoun tipota giati dio xronia den eixe kerdi? ean einai etsi agorazo oles tis ellinikes etairies aurio to proi!

   Διαγραφή
  2. Το 1929, 1930, 1931 είχε κέρδη - όμως απο το 1930 αγοράζει Ελληνικό χρέος και βάζει λεφτά σε Ελληνικές μετοχές και δραχμές. Επομένως αν καταρρεύσει η δραχμή και χρεοκοπήσει η Ελλάδα μπορεί την επόμενη μέρα να μην υπάρχει η τράπεζα.

   Έτσι ακριβώς δηλαδή όπως συνέβηκε με τις Ελληνικές τράπεζες του 2007!!!!!!
   Είχαν κέρδη, αλλά φορτώθηκαν Ελληνικό χρέος, οπότε χρεοκόπησαν.

   Διαγραφή
  3. Ας αρχίσω να απαντάω σε όλους :)

   @ κ. Καλλιόπη, κάνετε λάθος σχετικά με τα μερίσματα στα κουπόνια 50-54. Δεν υπήρξε φυσικά αδυναμία πληρωμής. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας Ανατολής, το μέρισμα του 1931 μπήκε στην εκκαθάριση, έτσι ώστε να πληρωθούν οι μέτοχοι μαζεμένα και το μέρισμα του 1931 αλλά και το προϊόν της εκκαθάρισης.

   Διαγραφή
  4. Το 1931 η Τράπεζα ήταν ζημιογόνος - διορθώνω το παραπάνω που έγραψα, εκ παραδρομής και βιασύνης, ότι δηλαδή το 1931 είχε κέρδη. Το 1931 για πρώτη φορά εμφανίζονται και οι συναλλαγματικές Ισοτιμίες, όπως και τα κέρδη εις νέον στο αριστερό άκρο του Ισολογισμού - δηλαδή στο Ενεργητικό. Οπότε μιλάμε για ζημιές που καταγράφονται στο Ενεργητικό.

   Προφανώς όταν γράφετε κύριε Λευτέρη για μέρισμα το 1931, θα εννοείτε το μέρισμα της οικονομικής χρήσης 1930 που πληρώθηκε στους μετόχους το 1931.

   Διαγραφή
  5. Επομένως τα κουπόνια Νο 50, 51 που αφορούσαν το μέρισμα οικονομικής χρήσης 1931 Α και Β΄εξάμηνο δεν θα τα βρείτε πουθενά κομμένα και να δικαιούνται κάτι. Το αυτό και για τα κουπόνια 52,53 που αφορούσαν μερίσματα του 1932.
   Η τράπεζα απο το 1931 περνάει σε κρίση ρευστότητας και αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεων της. Είναι καθαρό ότι έχει αγοράσει Ελληνικό χρέος και Ελλάδα και ένας Θεός ξέρει τι μπορεί να εισέπραξε και αν εισέπραξε από το κονδύλι ''ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ''

   Διαγραφή
  6. Ε όχι βρε Λευτέρη ... ποιά κέρδη το 1931 και που τα βρήκες αυτά ? ... είπαμε για παραπληροφόρηση αλλά μέχρι κάποιο σημείο . Τι άλλο θα βάλεις στην εκκαθάριση ?

   Διαγραφή
  7. Τάκη, επειδή το συγκεκριμένο έχει καιρό που το έχω δει σαν ανακοίνωση θα το ανασύρω. Μπορεί να έχεις δίκιο και να αφορά το 1930. Για τα μερίσματα του 52 και 53 είναι φυσικό, η διαδικασία εξαγοράς ουσιαστικά ξεκίνησε στο τέλος του 1931.

   Άγγελε άσε το τρολάρισμα... δεν βλέπω να προσφέρεις κάτι σε στοιχεία... Απλά επιλέγεις κάποιους και ταμπουρώνεσαι από πίσω για να φανείς "κακός". Ε, δεν είσαι κακός... γέλιο προσφέρεις. Σε παρακαλώ να ξεκολήσεις από το κόμπλεξ σου.

   Διαγραφή
  8. Τάκη, το Ελληνκό Χρέος που αγόρασε η Τράπεζα Ανατολής πληρώθηκε στην ονομαστική του αξία προς την Εθνική Τράπεζα το 1939. Ελπίζω να μπορέσουμε να βγάλουμε τα σχετικά έγγραφα μέχρι το ΣΚ αλλά σίγουρα είναι στην πρόθεση μας να τα ψηφιοποιήσουμε.

   Διαγραφή
  9. Αν το Ελληνικό Χρέος που αγόρασε η Τράπεζα Ανατολής πληρώθηκε στην ονομαστική του αξία προς την Εθνική Τράπεζα το 1939 θα ήταν ένα ενδιαφέρον δεδομένο. Αλλά άλλο δραχμές του 1932 και άλλες δρχ του 1939.

   Επιμένω ότι οι Ισολογισμοί μπορεί να γράφουν φράγκα ή φράγκα χρυσού ή ότι άλλο θέλουν, αλλά ουσιαστικά είναι τα πάντα σε δρχ (κυρίως δρχ) και αιγυπτιακές λύρες.
   Αν η τράπεζα διαφήμιζε τα Χρυσά φράγκα, θεωρώ αδιανόητο να μην έχει αυτή τη ρήτρα του χρυσού κάπου μέσα στο Ενεργητικό της.
   Τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της ονομαστικής αξίας θα έπρεπε να το είχε ''κλειδώσει'' σε χρυσάφι. Αφήνω απέξω αποθεματικά και λογαριασμούς εκτιμήσεως κεφαλαίου εις φράγκα σταθεροποιήμενα.

   Τι πάει να πει λογαριασμός εκτιμήσεως κεφαλαίου εις φράγκα σταθεροποιημένα??
   Πως τα σταθεροποιεί τα φράγκα??? ΔΙΑ της εκτιμήσεως???
   Εγώ δεν θα εκτιμούσα τίποτα και θα έβαζα το 80% του μετοχικού κεφαλαίου, τα 35 εκατ. δηλαδή σε χρυσάφια να κάθονται στο Ενεργητικό. Αυτή είναι η ρήτρα χρυσού. τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.

   Διαγραφή
  10. Συμφωνώ 200% σε αυτό το σχόλιο Τάκη.

   Παράλληλα, έχω ανεβάσει τις τιμές του Χρηματιστηρίου στις αρχές του 1931 και τις τιμές συναλλάγματος για την ίδια περίοδο. Και τα δύο αποκόμματα είναι από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο της 4ης Ιανουαρίου 1931.

   - Τιμές Χρηματιστηρίου: http://imgur.com/vbITceA
   - Τιμές Συναλλάγματος: http://i.imgur.com/DJVVeEk.jpg

   Διαγραφή
  11. Αναφορικά με την απάντηση που έδωσα στην κα Καλλιόπη για τις μερισματαποδείξεις. Η ανακοίνωση μιλάει για προσωρινό μέρισμα, το οποίο δεν δόθηκε για το πρώτο εξάμηνο του 1931, στο οποίο προφανώς υπήρχαν κέρδη.

   Το προσωρινό μέρισμα συμπεριλήφθηκε στη γενική εκτίμηση του ενεργητικού της τράπεζας. Επομένως πήγε προς την εκκαθάριση...

   Για του λόγου το αληθές, κι αν κάνω κάποιο λάθος παρακαλώ διορθώσε με Τάκη: http://i.imgur.com/vkU22fu.jpg . Και επειδή αυτά είναι στοιχεία από την έρευνα που έχει γίνει, το απόκομμα είναι από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο της 9ης Αυγούστου 1931.

   Διαγραφή
  12. Και σημειώνω, αυτό είναι τον Αϋγουστο του 1931, ένα χρόνο πριν τη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Ανατολής που αποφάσισε τη συγχώνευση.

   Διαγραφή
  13. Επίσης, για ιστορικούς λόγους και όχι μόνο, προσθέτω τις τιμές της 16ης Αυγούστου 1931, όπως δημοσίευτηκαν πάλι στον Οικονομικό Ταχυδρόμο.

   http://i.imgur.com/uHkZswP.jpg

   Βλέπουμε ότι η μετοχή της Τράπεζας Ανατολής έχει πέσει λίγο στο Χρηματιστήριο του Παρισίου και διαπραγματεύεται μέσα στην κρίση στα 215 Γαλλκά Φράγκα.

   Διαγραφή
  14. Ρίχνω μια ιδέα και δείτε τα νούμερα εσείς, γιατί εγώ χάνομαι μ΄ αυτά.
   Στον ισολογισμό του 9/1932 στο παθητικό αναφέρονται τα σταθεροποιημένα φράγκα.
   Ας πάμε ανάποδα, δηλαδή: γνωρίζουμε το ποσόν του κεφαλαίου, που γράφεται στη μετοχή και το νόμισμα χρυσά φράγκα. Ποιός είναι ο λόγος χρυσού φράγκου της μετοχής με το σταθεροποιημένο φράγκο του ισολογισμού;

   Διαγραφή
  15. Ώρε μια βούτα που τρώει η δραχμούλα σε όλα τα νομίσματα.

   αρχές 1931
   http://i.imgur.com/DJVVeEk.jpg
   (εδώ 1 φράγκο = 3 δραχμές)

   τέλος 1932
   http://i.imgur.com/wZxN3.jpg
   (εδώ 1 φράγκο = 7,5 δρχ)
   Αλλά η Εθνική μετέτρεψε τον Ισολογισμό της Ανατολής σε 1 φράγκο = 3 δραχμές που ίσχυε στην αρχή της κρίσης και όχι 1 φράγκο = 7 δρχ.

   Πάνε και οι ρήτρες χρυσού πάνε και όλα.

   Διαγραφή
  16. Τα φράγκα δυστυχώς δεν τα σταθεροποιεί η τράπεζα, αλλά η Ελληνική Κυβέρνηση με νόμο. Θα δείτε στις τιμές χρηματιστηρίου που σας έστειλα τη διαφορά του φράγκου γαλλίας μέσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

   Χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος, και θα το ανασύρω και αυτό από το τεράστιο αρχείο που διαθέτω, με τους πολλούς νομισματικούς νόμους για την προστασία του Εθνικού νομίσματος, έγινε για κάποιο χρόνικο διάστημα το μαγικό, τα νομίσματα με βάση χρυσού να χάσουν εντός της Ελλάδας τη βάση χρυσού και να απαγορευτεί η χρήση νομισμάτων με βάση χρυσού.

   Έτσι έγιναν τραγικά λάθη και σε διεθνείς εταιρείες ή εταιρείες που είχαν σχέση με το εξωτερικό ΕΝΑ ΜΠΑΧΑΛΟ στο οποίο η κυβέρνηση απάντησε ορίζοντας το χρυσό φράγκο με ΦΕΚ για συναλλαγές στο εξωτερικό!!!! Στο τέλος του 1932 το όρισε στις 35-38 δραχμές...

   Διαγραφή
  17. Μετά την εγκατάλειψη του κανόνα του χρυσού την Άνοιξη του 1932 η δραχμή πήγε περίπατο. Φυσικά η τράπεζα που κερδοσκόπησε περισσότερο από όλες σε βάρος του Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν η ΕΤΕ... και το παραδέχονται και οι ίδιοι.

   Ανέβασα και μία σύγκριση των ισολογισμών του 1926 και 1927 από την εφημερίδα Οικονομολόγος της 8ης Μαρτίου 1928.

   Διαγραφή
  18. Η σύγκριση είναι εδώ: http://i.imgur.com/XtCeBhc.jpg

   Διαγραφή
  19. Κυρία Καλλιόπη δεν υπάρχει κανένα σταθεροποιημένο φράγκο και χρυσά φράγκα και φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες. Αυτά ήταν τα φρου φρου και αρώματα για να μπαλαμουτιάζουν τον κοσμάκη της εποχής. Δραχμές παντού βλέπω. Δ Ρ Α Χ Μ Ε Σ !!!!

   Αν είχε σταθεροποιημένα φράγκα ή ΧΡΥΣΑ ΦΡΑΓΚΑ η μετοχή θα στόπαρε στις 700 δρχ - λίγο κάτω απο τα ίδια της. Όταν τα γατόνια της εποχής, αντιλήφθηκαν προς τα που πάει το πράμα - ότι δηλαδή η δραχμή αποσταθεροποιείται πούλαγαν τη μετοχή όσο όσο και έτσι κατρακύλησε με συνοπτικές διαδικασίες στα 280 δρχ.
   Όπως έγινε με το ΤΤ στην Ελλάδα που παραμύθιαζαν τον κοσμάκη για τίγκα ταμεία και πλεονάζουσες καταθέσεις έναντι χορηγήσεων. Η πολύφερνη νύφη έλεγαν , αλλά τα γατόνια ήξεραν ότι είναι καραφορτωμένο με Ελληνικό χρέος και γιαυτό η μετοχή θα κατρακυλούσε απο τα 2,5 με 3 ευρώ, με συνοπτικές διαδικασίες κάτω του 1 , με προοπτική η τράπεζα να πτωχεύσει. Τα έχω γράψει εγκαίρως αυτά και ελπίζω να έσωσα κανέναν καψερό όταν με διάβαζε.

   Το αυτό συμπέρασμα καταλήγω και για Ανατολή. Η παραμύθα για χρυσάφια και ρήτρες χρυσού πήγαινε σύννεφο.

   Διαγραφή
  20. Αυτό δεν είχα προγραμματίσει να το εμφανίσω. Η ΕΤΕ δεν γνωρίζει ότι το έχουμε, αλλά δεν πειράζει, μια και η κουβέντα είναι καλή και σε κάποιο υψηλό επίπεδο, ίσως να βοηθήσει να κατανοήσουμε πως ξεκίνησε η εκκαθάριση της Τράπεζας της Ανατολής.

   Εγκύλιος Αριθμός 5/Ημερήσια διαταγή 2 της ΕΤΕ, με υπογραφή Δροσόπουλου, προς όλα τα υποκαταστήματα:

   Σελίδα 1: http://imgur.com/gLcA2vC
   Σελίδα 2: http://imgur.com/Or5Xwah
   Σελίδα 3: http://imgur.com/ceJSbUA
   Σελίδα 4: http://imgur.com/W8ctGi6

   Πλήρης περιγραφή των διαταγών Δροσόπουλου στο ξεκίνημα της εκκαθάρισης, για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας από τα υποκαταστήματα της ΕΤΕ που υποκατέστησαν τα υποκαταστήματα της ΤτΑ. Ελπίζω να βοηθήσει.

   Διαγραφή
  21. κ. Τάκη κάνετε λάθος για τη μετοχή της Τράπεζας Ανατολής. Η μετοχή κατρακύλησε κοντά στις 600 δραχμές την ημέρα την ημέρα που έκλεισε το χρημαστιστήριο και αυτοκτονούσαν οι χρηματιστές. Το χρηματιστήριο έμεινε κλειστό για 15 μήνες και όσο ήταν κλειστό, έγινε η συμφωνία εξαγοράς με 200 δραχμές προκαταβολή.

   Την πρώτη ημέρα που άνοιξε το χρηματιστήριο μετά τον αγιασμό και με τη συμφωνία συγχώνευσης ήδη ανακοινωμένη, η μετοχή της ΤτΑ ήταν στις 220 δραχμές.

   Διαγραφή
  22. Τα φράγκα σίγουρα τα σταθεροποιεί η Ελληνική Κυβέρνηση ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ!!
   Όμως η τράπεζα διαφημίζει ισολογισμό εις φράγκα χρυσού και μιλάει για φράγκα σταθεροποιημένα. Μπορεί η κυβέρνηση να σταθεροποιεί (ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ) το νόμισμα, αλλά η τράπεζα υπόσχεται σταθεροποίηση σε φράγκα χρυσού, φτιάχνει και Ισολογισμό εις φράγκα χρυσού. Άρα κάτι πρέπει να κάνει για να διατηρήσει την αξία του μετοχικού κεφαλαίου, των έρημων μετόχων.

   Διαφορετικά ας πάψει να λέει Ισολογισμός εις φράγκα και να λέει ωραίες δραχμούλες.

   Συνεχίζω αύριο.

   Διαγραφή
  23. Εγώ βλέπω Τράπεζα Ανατολής στις 31/12/1928 τιμή 1177 δρχ και 31/12/1932 τιμή 233 δρχ.
   Έχω λάθος αρχεία??

   Διαγραφή
  24. Τάκη από το Σεπτέμβρη του 1931 έως τα μέσα Δεκέμβρη 1932, το Χρηματιστήριο έμεινε κλειστό λόγω καταστροφικής κρίσης.

   Το κοίταξα τώρα, το Σεπτέμβριο του 1931 η μετοχή της Τράπεζας Ανατολής έκλεισε στις 513 δραχμές. Αλλά όλες οι τράπεζες το ίδιο ποσοστό πτώσης είχαν, ακόμη και τράπεζες που υπάρχουν μέχρι σήμερα.

   Διαγραφή
  25. Για το μέρισμα του 1931 ποιά η γνώμη σου Τάκη; Υπήρξε προσωρινό κέρδος στην Α' εξαμηνιαία που εξατμίστηκε; Ετώ πιστεύω ότι μειώθηκε ο κύκλος εργασιών λόγω της επικείμενης συγχώνευσης, η Α' εξαμηνιαία δεν "κόπηκε" και μέρος του ενεργητικού δόθηκε για την απόσβεση καταθέσεων που έφυγαν.

   Διαγραφή
  26. https://contramee.wordpress.com/2012/11/27/%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%84%CF%89%CF%87%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BB/

   Δίνει μια εικόνα της πτώχευσης εκείνης της εποχής.

   Διαγραφή
  27. Πολύ σωστή ανάλυση στο άρθρο. Άγγελε πότε θα συμφιλιωθείς με τους ομογενείς καθηγητές;

   Διαγραφή
  28. Ω ρε τι γίνεται!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Ισολογισμοί του 1926, 1927 σε δραχμές και ο άλλος ο Καρυώτης θέλει να πληρωθεί σε σταθεροποιημένα Χ.ΓΦ. που τα ξανασταθεροποιεί βάσει της αποσταθεροποιημένης δρχ????????
   Μπουχαχαχα
   Μιλάμε επρόκειτο για απέραντο μπαχαλάδικο και χοντρό δούλεμα.
   Βγάζουμε, το 1905, μετοχές με την ένδειξη Χρυσά φράγκα, όποτε όμως το θυμόμαστε, όπως 1927, βγάζουμε ισολογισμούς σε δραχμές και μετά, το 1929 το γυρνάμε σε φράγκα Γαλλίας. Στην αρχή λέμε 1 φράγκο γαλλίας = 3 δρχ και φτιάχνουμε ισολογισμό. Αποσταθεροποιείται η δραχμή και πάει 1 φράγκο = 7,5 δρχ και να οι ζημιές στο κεφάλι.

   Εδώ λοιπόν , στο ισολογισμό του 1927
   http://i.imgur.com/XtCeBhc.jpg
   είναι καθαρό ότι ανακοινώνεται σε δραχμές.
   Προσέξτε στο κεφάλαιον τι γράφει : 35.000.000 ΔΡΑΧΜΕΣ
   Πάμε μετά στον Ισολογισμό του 1929 και ξαναπροσέξτε στο κεφάλαιον τι γράφει
   35.000.000 όχι όμως δραχμές αλλά τώρα φράγκα!!!

   Βάζει όμως απο κάτω Λογαριασμός Εκτιμήσεως Κεφαλαίου εις φράγκα σταθεροποιημένα 36.298.945 Φράγκα και παίζουμε πλέον με ισοτιμία και αναλογία Ισολογισμού 1 φράγκο = 3 δρχ.

   Μην με ρωτάτε τώρα, πως σταθεροποίησε τις δραχμές σε φράγκα το 1929.
   Το γράφει, δια της ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ.

   Για εμένα είναι πλέον καθαρό. Δεν υπάρχει κανένα Χρυσό γαλλικό Φράγκο (ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ ΒΡΕ ΚΑΡΥΩΤΗ???), κανένα χρυσό Φράγκο και κανενός είδους φράγκου.
   Όλα είναι δραχμές και μερικές Αιγιπτιακές λίρες. Τα φράγκα είναι για μόστρα και να φαίνεται το έδεσμα γευστικό. Απορώ πως οι μέτοχοι της εποχής δεν τους πήραν με τις κλωτσιές.

   Διαγραφή
  29. Φίλε μου κάνεις λάθος. Όλοι οι ισολογισμοί της Τράπεζας Ανατολής είναι σε φράγκα χρυσού, από το 1906 έως το 1932. Τίποτα δεν έχει αλλάξει.

   Ξεχνάς μια μικρή λεπτομέρεια που σου έχω αναφέρει. Στην Ελλάδα η δραστηριότητα της ΤτΑ ήταν πολύ περιορισμένη. Οι κύριες αγορές της ήταν εκτός Ελλάδας. Είναι παράλογο να λες ότι βλέπεις παντού δραχμούλες.

   Τα μόνα που ήταν σε δραχμούλες και πήραν στο λαιμό τους τις Τράπεζες ήταν τα Ελληνικά Χρεόγραφα και Δάνεια και αυτά όπως πιστεύω να ξέρεις, με εντολές της κυβέρνησης. Αυτά όμως από το 1933 άρχισαν να ανεβαίνουν στην αγορά και η κρίση ξεπεράστηκε μέχρι το 1936.

   Το κύριο νόμισμα στην Τράπεζα Ανατολής ήταν οι Λίρες Αιγύπτου.

   Διαγραφή
  30. Εγώ εδώ
   http://i.imgur.com/XtCeBhc.jpg

   δεν βλέπω κανένα φράγκο - μόνο δραχμούλες και μάλιστα βλέπω στο μετοχικό κεφάλαιο να το αναγράφει καθαρά 35.000.000 δραχμές.
   ΔΕΝ Βλέπω καλά???

   Διαγραφή
  31. Καλημέρα σε όλους

   Δείτε τί είχε συμβεί τον Απρίλιο 1932

   "Η κατάσταση, όμως, ουδόλως βελτιωνόταν, καθώς το κάλυμμα της ΤτΕ μειώθηκε στο 27%, αντί του 44%, που ήταν το θεσμικά καθορισμένο κατώτατο όριο, που σήμαινε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα νέου δανεισμού. Στις 25.3.1932 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ακολούθησε κατάθεση νομοσχεδίου στις 29.3.1932 «περί προσωρινής ρυθμίσεως ζητημάτων δημοσίου χρέους» και ο νόμος 5422 της 26.4.32 και μέχρι τον Ιούνιο του ίδιου έτους ανακοινώθηκαν τα εξής μέτρα πολιτικής (Βεργόπουλος 1978):

   - Αναστέλλεται η μετατρεψιμότητα της δραχμής, πράγμα που ισοδυναμεί με την πλήρη ανατροπή του προγράμματος νομισματικής σταθερότητας της περιόδου 1927-1928.

   - Η δραχμή υποτιμάται και μέχρι τον Δεκέμβριο το 1932 χάνει το 60% της αξίας της.

   - Καταργείται η αγορά συναλλάγματος (το συνάλλαγμα περνάει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΤτΕ).

   - Αναστέλλεται επ’ αόριστον (1.5.1932) η πληρωμή χρεολυσίων και τόκων για όλα τα δάνεια (εσωτερικού ή/και εξωτερικού) του κράτους. Με εξαίρεση τους τόκους δανείων προς τις τράπεζες του εσωτερικού που πληρωνόταν μόνο κατά το 1/4.

   - Οι οφειλές σε ξένο νόμισμα ή συνάλλαγμα Ελλήνων και ξένων που διαμένουν στην Ελλάδα μετατρέπονται σε δραχμές στη βάση 100 δρχ. = 1 δολάριο.

   - Αύξηση των δασμών (πλην των αγαθών πρώτης ανάγκης), ενίοτε και μέχρι τον δεκαπλασιασμό τους.

   - Επιβολή ποσοτικών περιορισμών (ποσοστώσεις) για τα περισσότερα εισαγόμενα είδη (π.χ. 1/3 ή 2/3 του επιπέδου του 1931).

   - Υιοθετείται το συμψηφιστικό (κλήρινγκ) εμπόριο της χώρας με άλλες, αν π.χ. η Ελλάδα εισήγαγε μηχανήματα από τη Γερμανία, τα πλήρωνε εξάγοντας στη Γερμανία αγροτικά προϊόντα ίσης αξίας."

   Κεφάλαιο 5.1, προς το τέλος

   https://contramee.wordpress.com/2012/11/27/%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%84%CF%89%CF%87%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BB/

   Αξίζει να διαβάσετε όλο το κεφάλαιο 5. Υπάρχουν εκπληκτικές ομοιότητες με τα σημερινά τα οποία ακόμα είναι σε εξέλιξη.

   Διαγραφή
  32. Κυρία Καλλιόπη, πραγματικά είναι όμοια η κατάσταση, αν και νομίζω ότι σήμερα οι προοπτικές είναι χειρότερες.

   Τάκη δεν ήταν ισολογισμός αυτός, δημοσίευμα ήταν... Οι ισολογισμοί όλοι έχουν το ίδιο νόμισμα από το 1906. Και μια και μιλάμε για εφημερίδες, ορίστε ο ισολογισμός 1927 από εφημερίδα: http://i.imgur.com/5u72jWM.jpg

   Διαγραφή
  33. Αχ κύριε Λευτέρη.
   Αλήθεια δεν έχετε καταλάβει τι γίνεται???
   Μπορείτε να διαβάσετε Ισολογισμούς και να τους κατανοείτε ή δεν έχετε την ικανότητα?
   Μην θεωρήσετε ότι σας υποτιμώ - απλώς ερωτώ.

   Τα ίδια πράγματα λένε και τα δύο

   Τόσο αυτό που είναι σε δρχ
   http://i.imgur.com/XtCeBhc.jpg

   όσο και αυτό που υποτίθεται ότι είναι σε φράγκα.

   http://i.imgur.com/5u72jWM.jpg

   Για πάρτε ΄τον Ισολογισμό αυτόν που υποτίθεται ότι είναι σε φράγκα και αφαιρέστε Ενεργητικό - Παθητικό να δείτε τι σας μένει.
   Για ψάξτε το λίγο και αν θέλετε να επανέλθω να σας εξηγήσω αναλυτικότερα.

   Από αυτά που βλέπω, όχι πραγματογνώμονας δεν βγάζει άκρη, ούτε εκκαθαριστής, αλλά ούτε ο Θεός ο ίδιος δεν θα μπορούσε. Δεν απορώ καθόλου το γιατί τελικά δεν εκκαθαρίστηκε η τράπεζα.

   Στον Ισολογισμό του 1927 παίζουν με σχέση ανταλλαγής 1 δρχ = 1 φράγκο και φαντάζομαι ότι το 1928 θα το αλλάξουν σε 1 φράγκο - 3 δρχ και θα βάλουν μέσα και τα σταθμισμένα φράγκα που να αναλογούν στους μετόχους (για τα οποία έχω πολλές αμφιβολίες αν υπάρχουν).

   Αν δεν τα βλέπετε αυτά που γράφω ευχαρίστως να τα εξηγήσω αναλυτικότερα.

   Διαγραφή
  34. Θα ήθελα να μου γράψετε αναλυτικότερα που βλέπετε σχέση ανταλλαγής 1 δρχ = 1 φράγκο. Έχω την εντύπωση κολλήσατε στο δημοσίευμα. Η σχέση ανταλλαγής ήταν 1/3 και το 1927...

   Δυστυχώς έχω μάθει να διαβάζω ισολογισμούς και σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία το συμπέρασμα δυσυχώς ήταν ένα:

   1. ΚΟΜΠΙΝΕΣ σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Τράπεζας της Ανατολής

   2. ΚΟΜΠΙΝΑ στην υποτιθέμενη λήξη της εκκαθάρισης. Και η κομπίνα ήταν πολύ απλή. Έγινε μαζική ρευστοποίηση των πάντων σε τιμές Ιουνίου 1932, αλλά έγινε στο τέλος του 1936. Τα πάντα μεταφέρθηκαν από την Τράπεζα της Ανατολής στην ΕΤΕ, η οποία πήρε το χρόνο της να δημιουργήσει υπεραξίες και να τα πουλήσει ή να τα χρησιμοποιήσει ή να τα δωρήσει.

   Η κομπίνα ήταν πολύ συγκεκριμένη από το 1931 έως και το 1959, χρόνια στα οποία η ΕΤΕ απομυζούσε την Τράπεζα Ανατολής με χίλιους δυό τρόπους. Περισσότερα για αυτά στο δικαστήριο δυστυχώς.

   Διαγραφή
  35. Και φυσικά ... http://i.imgur.com/psFazWf.jpg

   Διαγραφή
  36. Ας τα πάρουμε ένα ένα.
   Δηλαδή το δημοσίευμα δεν παρουσιάζει Ενεργητικό και παθητικό της τραπέζης Ανατολής??
   Δεν γράφει όλα τα νούμερα σε δραχμές. Έχει γίνει κάποιο λάθος και εκ παραδρομής γράφει δραχμές και παντού μέσα στο κείμενο μιλάει για δραχμές??
   Ήθελε δηλαδή να γράψει φράγκο και έγραψε δραχμές??

   Διαγραφή
  37. Επειδή το έχω συναντήσει και αλλού , το πλέον σίγουρο ειναι οτι πρόκειται σε παραδρομή αλλά ακόμα και έτσι να είναι η ουσία των όσων έχετε αναφέρει δεν αλλάζει .

   Επίσης θα ήθελα να επισημάνω τα εξής
   1._ Η έκφραση φράγκο χρυσού είναι εφεύρημα κάποιου κατ επίφαση οικονομολόγου που αναζητούσε ενα νόμισμα για να στοιχειοθετήσει οτι το εταιρικό κεφάλαιο είναι καταθετικός λογαρισμός που εξαιρείτο της εκκαθάρισης και έπρεπε να αποδωθεί αυτούσιος στους μετόχους . Και δεν αναφέρομαι στον Δρ Καρυώτη .

   2._ Εαν και εφόσον τα χρυσά φράγκα δεν ήταν γαλλικά αλλά ένα εξωτικό νόμισμα αγνωστο στους υπόλοιπους θα έπρεπε κατ ελάχιστον να εμφανίζεται σε κάποια βιβλιογραφία και σίγουρα στους πίνακες ισοτιμιών συναλλάγματος ως φράγκο χρυσού κάτι που δεν προκύπτει απο πουθενά

   3._ Στην ιστορία δεν έχει υπάρξει χρυσό νόμισμα που να εχει υποτιμηθεί εναντι του εαυτού του ενώ το νόμισμα των ισολογισμών της Τ.Α και για όσο διάστημα η Γαλλία ήταν στον κανόνα του χρυσού ( μέχρι το 1914 και μετά 1928-1936 ) υποτιμήθηκε κατά 80% ήτοι στο 1/5 της αξίας του - κάτι για το οποίο εαν δεν κάνω λάθος συμφωνεί και ο Λευτέρης

   4._ Σε ότι αφορά την σύνταξη του ισολογισμού της Τ.Α για της 30-9-1932 με ισοτιμία του φράγκου στην σταθεροποιήσεως και όχι σε τρέχουσες τιμές

   α._ Το οικονομικό αποτέλεσμα θα παρέμενε ανεπηρέαστο και η μόνη επίπτωση θα ήταν η μείωση όλων των λογαριασμών παθητικού και ενεργητικού στο 40% των ποσών που αναγράφονται στον ισολογισμό των μετοχικών κεφαλαίων περιλαμβανομένων κάτι με ότι αυτό σημαίνει

   β._ Τελικά ίσως ήταν καλύτερα η σύνταξη να είχε γίνει σε τρέχουσες τιμές οπότε και οι πλέον δύσπιστοι απογονοι των μετόχων θα διαπίστωναν οτι δεν υπήρχαν ούτε καν φράγκα

   5._ Σε ότι αφορά την σύνταξη λογιστικών καταστάσεων εκκαθαρίσεως

   α._ Σε όποιο νόμισμα να είχαν συνταχθεί τα οικονομικά αποτελέσματα δεν θα άλλαζαν δεδομένου οτι σε κάθε περίπτωση ούτε το νόμισμα ούτε οι ισοτιμίες του επηρεάζουν τους επι μέρους αναλυτικούς λογαριασμούς .

   β._ Εαν η σύνταξη των γινόταν με τρέχουσες τιμές θα υπήρχαν συναλλαγματικές διαφορές που με την ισοτιμία σταθεροποιήσεως δεν εμφανίζονται στις καταστάσεις -χωρίς όμως αυτό να σημαίνει οτι δεν υπήρχαν και θα υπολογίζονταν στο τέλος -. Για τους λόγους θέλει μεγάλη συζήτηση και κάλο ειναι τώρα να μην την ανοίξουμε

   Διαγραφή
  38. * Ο δαίμων του πληκτρολογίου χτύπησε και εβαλε εμβόλιμα κείμενο ( απο παράδειγμα που ετοιμαζα και το διέγραψα ) στο
   α._ Το οικονομικό αποτέλεσμα θα παρέμενε ανεπηρέαστο και η μόνη επίπτωση θα ήταν η μείωση όλων των ποσών των λογαριασμών παθητικού και ενεργητικού που αναγράφονται στον ισολογισμό των μετοχικών κεφαλαίων περιλαμβανομένων κάτι με ότι αυτό σημαίνει

   Οποτε το ορθο είναι
   α._ Το οικονομικό αποτέλεσμα θα παρέμενε ανεπηρέαστο και η μόνη επίπτωση θα ήταν η μείωση όλων των λογαριασμών παθητικού και ενεργητικού που αναγράφονται στον ισολογισμό των μετοχικών κεφαλαίων περιλαμβανομένων κάτι με ότι αυτό σημαίνει

   Διαγραφή
  39. Φίλε Άγγελε, κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσεις αν θα δεχτείς εκείνον τον καφέ... Εγώ πάντως κερνάω.

   Κατά τα άλλα, δε θα διαφωνήσω μαζί σου. Ειρηνικά θα τα βρούμε όλα και το ίδιο ειρηνικά θα αποφασίσει το δικαστήριο. Θα σου επισημάνω όμως ότι:

   1) Φράγκο Χρυσού (ISO 4217 XFO), θα το βρεις σε πίνακες μέχρι το 2003. Η σχέση του με το χρυσό είναι συγκεκριμένη και σταθερή.

   2) Φράγκο Γαλλίας. Στην πρώτη περίοδο εμφάνισης του Φράγκου Χρυσού, η σχέση ανταλλαγής ήταν 1/1. Αυτό δεν έγινε ποτέ ξανά στην ιστορία, γιατί την επόμενη φορά που έγινε η σύνδεση του γαλλικού φράγκου με το χρυσό, έγινε στο 1/3 του φράγκου χρυσου.

   3) Το φράγκο χρυσού ήταν εφεύρημα, όπως εφεύρημα ήταν και οι δραχμές και το ευρώ. Δεν κυκλοφορούσαν στα δέντρα. Κάποιος τα δημιούργησε. Το ίδιο ισχύει και με την ένοια του φράγκου χρυσού, νομίσματος των ισολογισμών της BIS για 70 χρόνια. Δεν ήταν το γαλλικό φράγκο νόμισμα της BIS, το φράγκο χρυσού ήταν.

   4) Για να τελειώνουμε με το θέμα του νομίσματος μια και καλή, θα σου δείξω μια από τις 1200 σελίδες των σχετικών που θα παρουσιάσουμε στα ασφαλιστικά στις 20 Νοεμβρίου.

   Θερμή παράκληση να μου αναλύσετε τη φωτογραφία εδώ: i.imgur.com/zJqEp3W.png

   Το ΔΣ εγκρίνει την καταβολή του προμερίσματος 2.5 φράγκων στην περίοδο που η δραχμή έχει χρυσή βάση. Και επομένως 2.5 φράγκα ισούνται με 2.5 δραχμές. Πείτε μου σας παρακαλώ, αυτά τα φράγκα πόσα είναι σε φράγκα επί Παρισίοις, δηλαδή γαλλικά φράγκα.

   Πόσα πήρε ο Γάλλος μέτοχος ως αντίστοιχο των 2.5 φράγκων, σε φράγκα Γαλλίας.

   Διαγραφή
  40. Αναφορικά με τις αναλύσεις. Πραγματικά ΟΛΑ αυτά θα είχαν κάποια βάση αν είχε γίνει κάποια απογραφή της περιουσίας της τράπεζας. Αν κάποιος προσπαθεί με λογιστικές καταστάσεις του 1930, 70 χρόνια μετά, να κατανοήσει την πραγματική κατάσταση της περιουσίας της τράπεζας το 1936, πρέπει να είναι προφήτης.

   Και μιλώντας υποθετικά, ας πούμε ότι η Τράπεζα Ανατολής είχε μετοχές ή ολόκληρη την εταιρεία Αλλατίνη. Και παράλληλα είχε ας πούμε και τα χρυσορυχεία στις Σκουριές. Και μαζί είχε και ακίνητα πχ το κτίριο στη Σοφοκλέους 6. Και είχε και μετοχές στους Σιδηροδρόμους. Και ήταν και μέτοχος στην ασφαλιστική εταιρεία "Η Ανατολή" η οποία είχε χάσει την άδεια της πριν τη συγχώνευση, αλλά διαλύθηκε το 1939 σε διαφορετικό καθεστώς.

   Και ας πούμε λοιπόν ότι αρκετά ακίνητα δεν έχουν μεταγραφεί νόμιμα στην ΕΤΕ. Και ότι τα Δάνεια που είχε δώσει η Τράπεζα της Ανατολής στο Ελληνικό Δημόσιο, η ΕΤΕ τα πληρώθηκε στο ακέραιο.

   Σε αυτή την εικονική περίπτωση, που κανείς δεν πιστεύω να μπορεί να αποδείξει, τι σημασία έχει η δική μας άποψη για τους ισολογισμούς του 1931; Εκτος φυσικά από ιστορικούς, φιλολογικούς και ερευνητικούς.

   Διαγραφή
  41. Θα σου απαντήσω μόλις με ενημερώσεις εαν στο παρακάτω λίνκ ο συντάκτης του έχει δίκιο σε αυτά που επισημαίνει
   http://i.imgur.com/chUBg.jpg

   Διαγραφή
  42. Κύριε Λευτέρη, με τόσα φροντιστήρια που τους έχεις κάνει εδώ μέσα, εάν πληρωνόσουνα με την ώρα θα είχες χεστεί στο τάλαρο. Και όμως πρέπει να ξεκινήσεις τώρα επαναληπτικά από ότι καταλαβαίνω.

   Διαγραφή
  43. Βεβαιως κ εχει αδικο. Για αρχη το ποσο των καταβεβλημενων προκαταβολων ειναι ψευδες.

   Μπορεις να μου απαντησεις οποτε θες.

   Διαγραφή
  44. Δεν μιλάω για τα ποσά ...
   Μιλάω για τα σχόλια σου στην πανω δεξια σελίδα όπου κάνεις κάποιες επισημάνσεις για τα εταιρικά κεφάλαια και τον λογαρισμό εκκαθάρισης

   Διαγραφή
  45. Με αυτο θα μου εξηγησεις το φραγκο χρυσου ή να περιμενω κατι αλλο...

   Δεν θυμαμαι να εκανα τετοια σχολια αλλα σωστα ειναι. Ποιος το εφτιαξε;

   Διαγραφή
  46. Σε δική σου ανάρτηση στο το Μώλυ
   Δηλαδή επιμένεις οτι το εταιρικό κεφάλαιο μπαίνει στον αλληλόχρεο λογαριασμό και ότι ο λογαρισμός εκκαθάρισης δεν είναι ο αλληλόχρεος λογαριασμός
   Συγνώμη που επιμένω αλλά σήμερα το μυαλό μου δεν πάει καλά

   Διαγραφή
  47. Άγγελε πραγματικά δεν με απασχολεί το συγκεκριμένο γραφικό. Δεν έχω το χρόνο να το αναλύσω τη συγκεκριμένη στιγμή.

   Σε αυτό https://i.imgur.com/zJqEp3W.png θα μου εξηγήσεις την άποψη σου περί γαλλικού φράγκου και ότι το φράγκο χρυσού είναι ανύπαρκτο;

   Καλώς ή κακώς, στοιχεία παραθέτω και την άποψη μου. Αν είναι όμορφα ή άσχημα, πραγματικά ας τα κρίνει άλλος. Αλλά ρε παιδάκι μου, γιατί να πηδάμε από θέμα σε θέμα; Σε νέο post μπορείς αν θέλεις να συζητήσουμε για το τι μεταφέρθηκε στην εκκαθάριση και τι όχι, ποιός είναι ο αλληλόχρεος, γιατί είναι στο ενεργητικό της ΕΤΕ, πως θα ήταν αν είχε υπολογιστεί η υποχρέωση προς τους μετόχους σε αυτό από την αρχή κλπ

   Τελικά 2.5 φράγκα = 3.8 φράγκα και είναι όλα γαλλικά;

   Διαγραφή
  48. Οχι μόνο δεν πηδάω απο θέμα σε θέμα αλλά εστιάζω στην ουσία και η ουσία είναι αυτη που περιέγραψε ο τάκης ..

   Ουτε φράγκα ούτε χρυσά μονο ταπεινές δραχμούλες και γενικό μπάχαλο όχι απαραίτητα με σκοπό την απάτη

   Λευτέρη εαν όντως ήξερες να διαβάζεις ισολογισμούς θα είχες εντοπίσει συγκεκριμένα πράγματα τόσο στον τελευταίο γνωστό ισολογισμό της Τ.Α όσο και στις καταστάσεις εκκαθαρίσεως και τουλάχιστον θα είχες προβληματιστεί για ποιό λόγο συνέφερε και την Ε.Τ.Ε αλλά και τους μετόχους να παραταθεί ο χρόνος εκκαθάρισης αν και αυτή θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου - εξ ού και η πρόβλεψη για 25δραχμων προκαταβολών -

   Εαν όντως ήξερες στοιχειώδη θέματα λογιστικής θα ήξερες οτι ο αλληλόχρεος λογαριασμός είναι ο αυτός που εμφανίζεται ως Ε.Τ.Ε λογαριασμός εκκαθάρισης που όσο θα εμφανιζόταν στο ενεργητικό της Ε..Τ.Ε θα της όφειλε η Τ.Α ενώ όταν εμφανιζόταν στο παθητικό της Ε.ΤΕ οι μέτοχοι θα είχαν να λαμβάνουν

   Εαν τέλος είχες στοιχειώδη οικονομική σκέψη δεν θα μας ελεγες ότι ένας πωλητής κάποιου αντικειμένου δικαιούται και την αξία του αλλά και το αντικείμενο . Γιατι αυτό μας λές τώρα όταν ισχυρίζεσαι οτι τα εταιρικά κεφάλαια μπαίνουν στον αλληλόχρεο λογαριασμό .

   Αλλωστε αυτός ειναι και ο λόγος εμμονής σου στα χρυσά φράγκα και δεν συμβιβάζεσαι με οτιδήποτε αλλο ουτε καν με απλό φράγκο

   Διαγραφή
  49. Έχεις δίκιο Άγγελε. Είσαι τέλειος παιδάκι μου. Στο λέω εγώ. Έχεις δίκιο σε όλα, εγώ δεν ξέρω να διαβάζω ισολογισμούς και σε αυτούς είσαι αστέρι. Είσαι ο James Bond της λογιστικής και είναι κρίμα που δεν είσαι CEO της ΕΤΕ μέχρι σήμερα. Έχεις καταλάβει την υπόθεση και εγώ είμαι τόσο χαζός που μαζεύω στοιχεία από το 2000 και ακόμη δεν την έχω καταλάβει.

   Επειδή ψάχνω την μπάλα και δεν είναι καν στην κερκίδα. Και θέλω ρε φίλτατε Άγγελε να παίξω ποδόσφαιρο. Αλλά αντί για πάσες, ρίχνεις καρατιές στην μπάλα και τη στέλνεις εκτός γηπέδου σαν σέντρα του Βύντρα, μπορείς σε παρακαλώ να μου περιγράψεις τι βλέπεις εδώ:https://i.imgur.com/zJqEp3W.png

   Εξήγησε μου το να το καταλάβω. Θέλω να καταλάβω την άποψη σου ότι δεν υπάρχει φράγκο χρυσού και είναι όλα σε γαλλικά φράγκα.

   Τελικά 2.5 φράγκα = 3.8 φράγκα και είναι όλα γαλλικά;

   Διαγραφή
  50. Λευτέρη τα κουράζεις
   Εαν δεν ξέρεις μην μας πετάς πράγματα που οδηγουν σε λάθος συμπεράσματα ιδιως σε σενα

   Και εαν θες απάντηση ΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ

   Ανάγνωση ξέρεις , τις εκθέσεις των ΔΣ για τις χρήσεις πριν απο την συγχώνευση τις έχεις , απέδειξε οτι ξερεις να διαβάζεις ισολογισμούς

   Διαγραφή
  51. Κύριε Λευτέρη, ειλικρινώς δεν αντιλαμβάνομαι τι θέλουν να πουν οι ποιητές με τούτο.

   https://i.imgur.com/zJqEp3W.png

   Λένε θα δώσουν προμέρισμα 2,5 φράγκα ανά μετοχή, όπου στην Ελλάδα θα πάρουν 2,5 δραχμές ( δηλαδή 1 φράγκο = 1 δραχμή) ανά μετοχή και όσοι είναι στο Παρίσι θα πάρουν 3,8 φράγκα (δηλαδή 3,8/2,5 = 1,52 και πλησιάζουμε το 1 φράγκο = 1,6 δρχ που λέει ο Καρυώτης όταν ξεκινάει να αποτιμά την μετοχή).

   Για εξηγείστε μας αναλαμβάνεστε τι εννοούν οι ποιητές?

   Επαναφέρω το ερώτημα
   Στον ισολογισμό του 1929 φαίνεται ότι οι μέτοχοι έλαβαν μέρισμα για τη χρήση που έληξε 25 Φράγκα ανά μετοχή και στον Ισολογισμό του 1930 έλαβαν 18 φράγκα ανά μετοχή.

   Ερώτηση
   Ο κάτοχος μιας μετοχής Τραπέζης της Ανατολής, που ζει στην Ελλάδα, σε τι νόμισμα εισέπραξε τα 25 + 18 = 43 φράγκα???

   Διαγραφή
  52. Μπράβο ρε Άγγελε. Δηλώνω θαυμαστής σου. Δεν ξέρω αν ποτέ θα σε φτάσουμε. Να ξέρεις προσπαθούμε και όταν εσύ κοιμάσαι, εμείς καθόμαστε και διαβάζουμε Βασική Λογιστική 101, για να μάθουμε κάτι και να ανταπεξέλθουμε.

   Έχεις απόλυτο δίκιο ρε παιδάκι μου. Ο λογαριασμός ρευστοποίησης μπορεί και πηδάει από το ενεργητικό στο παθητικό, χωρίς να αλλάζει το ύψος του ενεργητικού. Και λέει η ΕΤΕ, για φέτος να μου χρωστάτε, άρα είναι στο ενεργητικό μου. Όταν αποφασίσω ότι σας χρωστάω, θα το κάνω μηδενικό και θα το περάσω στο παθητικό μου. Και τσοοοοουπ πηδάει.

   Και εκείνος ο δικηγόρος στη Ρόδο. Άστον χάλια μαύρα. Που λέει ότι επειδή στους ισολογισμούς της ΤτΑ είχε κάποιες δραχμούλες, θα βασιστεί στα στοιχεία του που λένε ότι το συνάλλαγμα κάλυψε ισόποσα μόνο τις μερίδες του παθητικού που αντιστοιχούν σε οφειλή της εκκαθάρισης προς τους μετόχους. Να τον πάρεις τηλέφωνο να του τα πεις φίλε, μην τον αφήσεις να εκτεθεί.

   Αλλά και το άλλο πως δεν το κατάλαβα. Στον αλληλόχρεο δεν μεταφέρουμε το κεφάλαιο και τα αποθεματικά. Όχι τα αφήνουμε απέξω. Και όταν λέμε προϊόν της εκκαθάρισης, αυτό δεν συμπεριέχει το κεφάλαιο και τα αποθεματικά σαν έννοιες. Άσχετα αν σε κάποια περίπτωση μπορεί να είναι αρνητικό το πρόσιμο και να έχουν εκμηδενιστεί. Όχι, αυτά δεν τα προσθέτουμε στον αλληλόχρεο γιατί έτσι ζητάμε και το προϊόν και το κέρδος... Τα κάνουμε μπουγάδα και τα απλώνουμε.

   Ά ρε Άγγελε μέγιστε. Να φανταστώ και το γεγονός ότι ΚΑΝΕΙΣ δεν υπέγραψε έστω και μία λογιστική κατάσταση της εκκαθάρισης στα πρακτικά ήταν τυχαίο. Δεν σε έβρισκαν μάλλον να τους πεις τη γνώμη σου.

   Άγγελε https://i.imgur.com/zJqEp3W.png ... 2.5 φράγκα = 3.8 φράγκα και είναι όλα γαλλικά; Και δεν υπάρχει φράγκο χρυσού. Με την ίδια σιγουριά και για τα υπόλοιπα να φανταστώ.

   Τρολαριστό θα γίνει το forum. Κάνεις μια ερώτηση και αρχίζουν τα κατεβατά...

   Διαγραφή
  53. Τάκη, το 1930 ο μέτοχος στην Ελλάδα πήρε 43 x 3 δραχμές. Ο μέτοχος στη Γαλλία πληρώθηκε την ισοτιμία σε φράγκο.

   Για το άλλο περιμένω τον Άγγελο να μας διαφωτίσει όλους. Εγώ νόμιζα είναι σε φράγκα χρυσού οι ισολογισμοί και τα 2.5 φράγκα χρυσού ήταν ίσα με 3.8 υποτιμημένα φράγκα γαλλίας. Αλλά μπορεί και να κάνω λάθος. Περιμένω τον Άγγελο να το εξηγήσει. Μπορεί να ήταν τα γραμματόσημα για να φτάσει Γαλλία.

   Διαγραφή
  54. Δεν έχετε δίκιο κύριε Λευτέρη.
   Η Εθνική συγχωνεύει την Ανατολής, άρα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει όλες τις υποχρεώσεις της.
   Οπότε στη δεξιά μεριά του ισολογισμού της, υπό εκκαθάρισης, Ανατολής, στο παθητικό, θα εμφανιστεί το ποσόν των υποχρεώσεων ως λογαριασμός Εκκαθαρίσεως. Το ίδιο ποσό θα εμφανιστεί στο Ενεργητικό της Εθνικής και στην αριστερή μεριά του ισολογισμού της.

   η Εθνική θα πουλάει περιουσιακά στοιχεία της Ανατολής, μέχρι να μηδενιστεί αυτός ο λογαριασμός. Αν περισσέψουν περουσιακά στοιχεία, τότε αυτά θα αναλογούν στους μετόχους.
   Αυτά είναι προφανή - μην κολλήσουμε σε αυτά.

   Δεν μιλάμε για προνομιούχο μετοχή και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος όρος στο Καταστατικό που να λέει ότι σε περίπτωση εκκαθαρίσεως πρώτα καλύπτονται οι μέτοχοι και μετά οι υπόλοιποι πιστωτές, καταθέτες κ.τ.λ.

   Διαγραφή
  55. κ. Τάκη, θα διαφωνήσω και στο προς τι προστέθηκε στους λογαριασμους της εκκαθάρισης και πότε προστέθηκε και πως τοκίστηκαν αυτές οι υποχρεώσεις. Γενικά διαφωνώ στην ερμηνεία που έδωσε η ΕΤΕ στη σύμβαση συγχώνευσης και πως διεκπεραίωσε την εκκαθάριση. Αλλά αυτά είναι για τις δικαστικές αίθουσες

   Εκεί που θέλω να μου το εξηγήσετε είναι πως έγινε η εξαφάνιση του λογαριασμού ρευστοποίησης στο ενεργητικό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στους εκκρεμείς λογαριασμούς του παθητικού, όπως λέει η ΕΤΕ.

   Πως έμεινε σταθερό το ενεργητικό της ενώ εξαφανίστηκε ο λογαριασμός ρευστοποίησης και πως εμφανίστηκαν στα διαθέσιμα της ΕΤΕ ποσά από στοιχεία της Τράπεζας Ανατολής

   Διαγραφή
  56. Δηλαδή το 1920 λένε θα δώσουν προμέρισμα 2,5 φράγκα ανά μετοχή και στην Ελλάδα παίρνουν 2,5 δραχμές ανά μετοχή, αλλά το 1929, 1930 όταν λένε ότι θα δώσουν μέρισμα 43 φράγκα ανά μετοχή, τότε στην Ελλάδα δίνουν 43 x 3 δραχμές??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Σηκώνω τα χέρια ψηλά.

   Διαγραφή
  57. Και μια και αφήσαμε πλέον τα φράγκα χρυσού, ο αλληλόχρεος όπως ορίζεται από τη σύμβαση συγχώνευσης είναι ο λογαριασμός ρευστοποίησης;

   Διαγραφή
  58. Δεν μπορείς να εξισώσεις τη δρχμή 1920 με τη δραχμή του 1930. Είναι σαν να μου λες ότι η σχέση του χρυσού με το δολάριο του 1980 είναι η ίδια με τη σημερινή.

   Διαγραφή
  59. 1ον Σε οτι αφορά την διαφορά 2.5 = 3,8 σου απάντησα εαν δεν το καταλαβες ... αφού ξέρεις να διαβάζεις ισολογισμούς θα καταλάβεις γιατι ενώ το μέρισμα ειναι 2.5 φρ οι Γάλλοι εισπράτουν αλλο ποσό

   2ον Αλληλόχρεος λογαριασμός ειναι λογαρισμός που έχουμε εναλλαγή πιστωτου με χρεώστη και ως εκ τουτου μπορει να εναλλάσεται σε ενεργητικό και παθητικό

   3ον Ο λογαριασμός εκκαθάρισης = αλληλόχρεος και το ποσό που αναγράφει είναι αυτο το ποσό που πρόκειται είτε να εισπράξουμε ( απαίτηση αρα ενεργητικό ) είτε οφείλουμε ( υποχρέωση προς τριτους αρα παθητικό )

   4ον Καμμία επίδραση στο ενεργητικό δεν έχει οποιαδήποτε μεταβολή του όπως υπονοείς ,
   επειδή κάθε μεταβολή του μεταβάλει ανάλογα κάποιον αλλο λογαρισμό ήτοι

   α._ Αύξηση του σημαίνει οτι μετρητά η εμπόρευμα έχουν χορηγηθεί στον πιστωτή αρα απομειώνουν τον αντιστοιχο λογαριασμό

   β._ Μείωση σημαίνει οτι ο πιστωτής έχει μειώσει με κάποιο τρόπο το ανοιγμα του μαζι μας οπότε η αξία του στοιχείου με το οποίο μείωσε την υποχρέωση του απέναντι μας , έχει περάσει στον αντιστοιχο λογαριασμό αυξάνοντας τον ( διαθεσιμα - χρεογραφα αλλά οπως στην περιπτωση μας απαιτήσεις - ακινητα εξοπλισμος εμπορευματα κλπ )

   5._ τα κατεβατά τα γράφω μπας και καταλάβεις αλλα δεν το βλεπω


   Για να καταλάβω τελικά θα σε παρακαλέσω με ενα Ναι η Οχι να μου πεις εαν τελικά ισχυει οτι κατά την άποψη σου στον αλληλόχρεο επρεπε να έχουν κατατεθεί και τα εταιρικά κεφάλαια η οχι


   Διαγραφή
  60. Μα είναι απάντηση αυτή που μου δίνεται κύριε Λευτέρη, ότι τάχα μου ''Δεν μπορείς να εξισώσεις τη δρχμή 1920 με τη δραχμή του 1930.'' υπονοώντας ότι η δραχμή υποτιμήθηκε άρα το 1930 έχουμε 1 φράγκο = 3 δρχ και το 1920 1 φράγκο = 1 δρχ??? Δηλαδή η δρχ του 1930 υποτιμήθηκε κατά 66% έναντι του χρυσού φράγκου ή του φράγκου ή δεν ξέρω και εγώ ποιου φράγκου, έναντι της δραχμής του 1920??

   Άρα με βάση αυτή τη λογική όταν ο Ισολογισμός του 1920 λέει φράγκα, εννοεί όλα είναι δρχ και ΔΕΝ έχει κάνει λάθος το δημοσίευμα που εμφανίζει τον Ισολογισμό σε ΔΡΑΧΜΕΣ - ενώ ο Ισολογισμός του 1930 όταν λέει φράγκα, εννοεί θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τα νούμερα ΕΠΙ 3 για να μετατρέψουμε τον Ισολογισμό σε δρχ.

   Είναι σοβαρά πράγματα αυτά??

   Άρα το 1920 το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 35 εκατ. φράγκα, αρα 35 εκατ. δρχ
   το 1930 το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 35 εκατ. φράγκα, αρα 35 Χ 3 = 105 εκατ. δρχ??
   και το 1933 το μετοχικό κεφάλαιο των 35 εκατ. φράγκων, θα έπρεπε να 35 Χ 7,5 = 262,5 εκατ. δρχ??
   Αν είναι έτσι τότε απο ποιό στοιχεί του ενεργητικού επιτυγχάνεται η σταθεροποίησης των δραχμών έναντι του φράγκου??

   Διαγραφή
  61. Κύριε Τάκη, δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Η δραχμή φυσικά και υποτιμήθηκε. Το 1904 ήταν 1 φράγκο = 1 δραχμή και το 1930 ήταν 1 φράγκο = 3 δραχμές. Στο τέλος του 1936 ήταν 1 γαλλικό φράγκο = 7 δραχμές και 1 χρυσό φράγκο = 38 δραχμές.

   Εσείς επιμένετε ότι βλέπετε παντού δραχμούλες, αλλά η επιχειρηματική δραστηριότητα της τράπεζας πριν αρχίσει η διαδικασία συγχώνευσης ήταν στην Αίγυπτο και γενικότερα στα Βαλκάνια. Εκεί έδινε δάνεια, εκεί ήταν οι περισσότεροι καταθέτες, εκεί διατηρούσε εμπορεύματα και ακίνητα. Το κύριο νόμισμα δεν ήταν οι δραχμές και σας έχω πει να δείτε τη μονομερή 8η εξαμηνιαία της ΕΤΕ που έχει την "τελική συνοπτική κατάσταση στο τέλος μια συνοπτική κατάσταση.

   Δεξιά λοιπόν θα δείτε τα ποσά σε συνάλλαγμα: http://i.imgur.com/mC4QN.jpg

   Πόσες δραχμές βλέπετε;.

   Διαγραφή
  62. Άγγελε να στο πω ευγενικά. Εξήγησε μου γιατί λες ότι το ίδιο μέρισμα των 2.5 φράγκων, που στην Ελλάδα πληρώνει 2.5 δραχμές σε καθεστώς μη σταθεροποίησης, πληρώνει στο Γαλλία 3.8 γαλλικά φράγκα και όλα είναι φράγκα. Όχι επειδή γουστάρεις και όχι επειδή "ότι είναι είναι". Εξήγηση.

   Και όχι δεν σου είπα ότι στον αλληλόχρεο "κατατίθεται" το εταιρικό κεφάλαιο. Μην το παίζεις τρελός σαν την ΕΤΕ. Σου είπα ότι στο προϊόν της ειδικής εκκαθάρισης συμπεριλαμβάνονται οι μερίδες του παθητικού που αποτελούς οφειλή προς τους μετόχους. Αν δεν το καταλαβαίνεις, δεν σου φταίω εγώ.

   Και μια που είμαστε μια ωραία παρέα, και εδώ θα επιμείνω, η σύμβαση συγχώνευσης επιμένει ότι στις 29 Δεκεμβρίου 1932 στον αλληλόχρεο θα προστεθούν όλες οι ασφαλείς απαιτήσεις. Επειδή μπορεί να μην βλέπω καλά, έχουν προστεθεί;

   Διαγραφή
  63. 1ον Ποιός πληρώνει φόρους και που ? ελευθερου φορου ειπαμε οχι αφορολογητο το μερισμα

   2ον Συγνώμη που ρωτάω φορτικά αλλά για μένα η απάντηση σου ειναι ακατανόητη γιατι δεν ξέρω πως γινεται αυτο . Πώς ειναι δυνατόν στο προιόν της ειδικής εκκαθάρισης να περιλαμβάνονται μεριδες του παθητικού των μετόχων - αυτές δεν εξαιρούνται τις εκκαθάρισης ?

   Διαγραφή
  64. Χαχαχαχα!!!! Να σαι καλα ρε Αγγελε. Ας επιστρεψω στις "ανοητες" εργασιες μου. Καποιος πρεπει να παει στον εισαγγελεα την ερχομενη εβδομαδα κ οπου παω δεν παω με αδεια χερια.

   Κυριε Τακη θα φροντισω να ανεβασω οτιδηποτε σας χρειαστει κ να εξηγησω οτι μπορω στα μετρα των δυνατοτητων μου. Δυστυχως ο χρονος ειναι λιγος πια μεχρι τα δικαστηρια.

   Διαγραφή
  65. Ευχαριστώ κύριε Λευτέρη.
   Μήπως θα θέλατε να το παγώσουμε το θέμα, μέχρι τα δικαστήρια ή μπορούμε να σχολιάζουμε ελεύθερα ότι βλέπουμε και να αναλύουμε ότι δεν βλέπουμε.

   Θέλω να ανεβάσω ένα thread με τις εκτιμήσεις του Καρυώτη, περί της αξίας της τραπέζης Ανατολής, πως τάχα μου αξίζει 670 δις μπαρούφες και να δείξω όλα τα λάθος που υποστηρίζει, ώστε να κατανοήσει ο κόσμος πως βγαίνουν τα 670 δις ευρώ.
   Μην το πάρετε επί προσωπικού.

   Διαγραφή
  66. Αγαπητε κ. Τακη δεν εχω καποιο προβλημα. Εξηγηθηκα σχετικα με την αποτιμηση Καρυωτη κ τη σημασια της.

   Αν θεωρειτε σκοπιμο να προχωρησετε σε αναλυση θα την παρακολουθησουμε με χαρα. Απλα να μας επιτρεψετε τα σχολια κ δεν ειναι ουτε προσωπικα. Ειστε εξαιρετικος οικοδεσποτης κ σας ευχαριστουμε.

   Μηπως αντι της γνωστης αποτιμησης Καρυωτη θα θελατε μια δικη μου ερασιτεχνικη προσπαθεια στο θεμα, αν και δεν εχω τις δαφνες του κ. Αγγελου;

   Ισως να εχει πιο πολυ περιθωριο για συζητηση απο τη στιγμη που εγω ειμαι εδω κ ο καθηγητης οχι.

   Διαγραφή
  67. Λευτέρη μου συζήτηση χωρίς εσένα ειναι σαν να είμαστε σε κοιμητήριο οποτε μαλλον δεν θα έχω μεγαλη συμμετοχή

   Αλλωστε ξέρεις ποτε ανεβάζω ατομό . Οταν βγαίνει γνωστός δικηγόρος των μετόχων και επαναλαμβάνει τις εκτιμήσεις Καρυώτη είναι να μην επαναστατεί κανένας και απο πάνω εσύ να υποστηρίζεις βασικές θέσεις του συγκεκριμένου εκτιμητού ?

   Αν και για να είμαι ειλικρινής δεν πιστεύω οτι ηταν δικές του αποτιμήσεις .. μαλλον για του πανεπιστήμονα Ιατρο-αστροναυτη μου κανουν και απλά ο Καρυώτης το επαιξε χρυσοχοίδης .

   Σε κάθε περίπτωση καλη σου επιτυχία

   ΥΓ Με χαρά περιμένω την προσπάθεια αποτιμησης σου . Τοσο καιρο την περιμένω αλλωστε χαχαχαχα

   Διαγραφή
  68. Χαχα εγώ θα την κάνω την κουτουράδα, αφού δεν την κάνει κανείς άλλος. Αλλά εδώ δεν συμφωνούμε ΚΑΝ στα βασικά:

   1) Ποιά θα είναι η αρχική τιμή. Θα συμφωνήσουμε για το φιλολογικόν του πράγματος ότι η εκκαθάριση ίσως να κάλυψε τα 125 τερμάχια και σε τι νόμισμα. Δηλαδή ποιά αρχική αξία.

   2) Θα κατανοήσουμε ότι άλλη η δραχμή/τεμάχιο του 1932 και άλλο του 1936 και άλλο το ευρώ του 2013. Για όλα αυτά υπάρχουν τεκμηριωμένοι τρόποι σύγκρισης, διαφορετικά όλες οι απάτες θα ήταν τραπεζικοί λογαριασμοί...

   3) Αφού τον συμπαθείς τον Καρυώτη, τι του την πέφτεις παντού... Μπορεί να έκανε ένα λάθος στο τέλος του 80, για πόσο θα του κρατάς κακία δηλαδή.

   Εάν συμφωνήσουμε σε κάποιες αρχικές τιμές, θα είναι χαρά μου να κάνω την προσπάθεια. Και δεν θα την κάνω μόνος, για να εξηγούμαι. ΑΛΛΑ αν είναι απλά ένα άρθρο για να αποδομηθεί η εκτίμηση Καρυώτη, τότε δεν έχω λόγο. Ίσως να αρνηθώ κάποιες από τις θέσεις σας, αλλά είναι δεδομένο για μένα ότι η εκτίμηση Καρυώτη έχει τα σφάλματα της.

   Διαγραφή
  69. Ας πούμε ποιός διαφωνεί σε αυτό:

   ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ = Ενεργητικό - Μεταβιβασθέν παθητικό = Μη μεταβιβασθέν παθητικό (ως υποχρέωση προς μετόχους) + κέρδος/ζημία εκκαθάρισης

   Διαγραφή
 23. Κύριε Ανώνυμε ατυχές το παράδειγμά σας, εκτός αν θεωρείτε ευκαιρία το να αγοράσετε μαζί με την εταρεία κι ένα βουνό δάνεια. Όταν αγοράζεις μια εταιρεία, μαζί αγοράζεις και τις υποχρεώσεις της. Ξέρετε πόσες εταιρείες έχουν πουληθεί με 1 δολλάριο ή με 1 ευρώ; Γιατί άραγε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Εγκύκλιος Τράπεζας Ανατολής

  Επειδή κ. Τάκη θέλετε να μελετήσετε τις πρακτικές της Τράπεζας Ανατολής σε ξεκίνησα της, ανέβασα μια σχετική εγκύκλιο του 1908, που για πρώτη φορά δημοσιοποείται: http://i.imgur.com/SQ6zq6R.jpg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. https://ohifront.wordpress.com/2013/10/02/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7/

  Αιντε πάλι ο Σώρρας.....Αυτη τη φορά στην Σκύδρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σαν το Σαράφη. Ρε ο καθένας με την τρέλα του και κόσμος τον πιστεύει. Πάνε στους παπούδες και λένε υπέγραψε γιατί αλλιώς δεν θα έχει το κράτος να σου δώσει σύνταξη. Αλλά βολεύει να κυκλοφορεί γιατί κόβει ψήφους από τη ΧΑ...

   Διαγραφή
  2. Επειδή γράφουν πολλές ανοησίες οι Σωρρέοι γιαυτό θέλω να αναρτήσω thread με την ανάλυση του καρυώτη, βάσει της οποία αποτιμά 1 τράπεζα Ανατολής = 670 δις ευρώ το 2011.
   πρέπει τα παραμύθια της χαλιμάς σε αυτόν τον τόπο να τελειώνουν.

   Εννοείτε ότι κύριε Λευτέρη ή όποιος άλλος θέλει μπορεί να αποτιμήσει τα 298 Χ.Γ.Φ. του 1932 σε τιμές σημερινές, ΄η ας αποτιμήσει ότι άλλο θέλει - αρκεί να είναι κατανοητός.
   Αν όμως μου γράφει μπούρδες θα υπάρχουν και οι ανάλογες αντιμπούρδες από εμένα.
   Σε λογικά και τεχνοκρατικά θέματα δεν λέω ποτέ όχι. Όμως, σε δημιουργικές λογιστικές και σε φαντασιώσεις που κάνουν το άσπρο μαύρο θα είμαι αμείλικτος.

   Διαγραφή
  3. "Αντιμπούρδες" :) Μου άρεσε πολύ αυτό...

   Η παρακάτω δημοσίευση γίνεται για ιστορικούς και μόνο λόγους και για να καταλάβουν μερικοί ότι μπορεί να μην μιλούσα, αλλά προσπαθούσα...

   Δεν είναι πάντα όπως τα νομίζεις Άγγελε. Και αυτή δεν είναι φυσικά η πρώτη επικοινωνία. Προσπάθησα να είμαι ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ευγενικός μήπως και εκμαιεύσω κάποια λογική απάντηση. Μπορείτε να το σχολιάσετε αν θέλετε.

   ----------------------------

   8/18/12
   to NICHOLAS

   Αγαπητέ κ. Καθηγητά,

   θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια σειρά από ενέργειες και κινήσεις γύρω από τη γνωστή υπόθεση, με την οποία ασχολούμαι από το 2000.

   Πρόσφατα γνωστός μου νομικός με τον οποίο εργαζόμαστε πάνω στην υπόθεση, μου ανέφερε το εξής χαριτωμένο: "Ένα αηδόνι έχει παγιδευτεί στο χιόνι και είναι έτοιμο να πεθάνει. Περνώντας από πάνω ένα περιστέρι, έκανε την "ανάγκη" του, που έπεσε πάνω στο αηδόνι. Το αηδόνι με τη ζεστασιά των περιττωμάτων, επανήλθε στη ζωή και άρχισε να τιτιβίζει. Το άκουσε λοιπόν μια παρακείμενη γάτα, το έσυρε έξω από τα περιττώματα και το έφαγε.

   Τα συμπεράσματα λοιπόν είναι: δεν είναι πάντα εχθρός σου αυτός που σε γεμίζει περιττώματα, δεν είναι και πάντα φίλος σου αυτός που σε ανασύρει από το βάθος των περιττωμάτων. Αλλά σίγουρα όταν βρίσκεσαι μέσα στα περιττώματα, κάνε ησυχία..."

   Αυτό λοιπόν ταιριάζει στη στάση της Εθνικής Τράπεζας, η οποία προσπαθεί να διατηρήσει την "ησυχία" με κάθε τρόπο.

   Για να μην σπαταλάω το χρόνο σας και αφού σας ενημερώσω ότι έχω συναντηθεί και συνομιλήσει με τον κ. Γιαβή ανεπιτυχώς, προσθέτω συνοπτικά:

   1. Σας αποστέλω το Σημείωμα με τα επιχειρήματα που κατέθεσε η νομική ομάδα της Εθνικής Τράπεζας στη Δίκη Ασφαλιστικών Μέτρων του Μαρτίου 2012, την οποία έχασε παταγωδώς. Την απόφαση σας την είχα στείλει. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που η Εθνική Τράπεζα προσπαθεί να δικαιολογήσει την κατάσταση.

   2. Με τη βοήθεια νομικών και φίλων οικονομολόγων, φτιάχνουμε ένα "νομικό" χάρτη με τη νομοθεσία της εποχής και πως αυτή επηρέασε τα ποσά στην υπόθεση. Για παράδειγμα ο νόμος Σβώλου, ενώ δεν εξαφάνισε τις αξίες σε συνάλλαγμα, μετέτρεψε τα νομίσματα σε δραχμές την επομένη της εφαρμογής του νόμου με τις νέες τιμές συναλλάγματος. Ωστόσο, στη συνέχεια έγιναν δύο υποτιμήσεις του νομίσματος με συνολικό συντελεστή 1/1000. Παράλληλα, έχουμε μελετήσει όλη τη νομοθεσία του 1931 και 1932 περί προστασίας του εθνικού νομίσματος.

   3. Το "χρυσό των Ελλήνων της διασποράς που μεταφέρθηκε στη Γαλλία" δεν υπάρχει. Το κεφάλαιο κατατέθηκε στην Τράπεζα της Ανατολής ΑΕ και δεν μεταφέρθηκε πουθενά, αφού χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της Τράπεζας φυσικά ως κεφάλαιο. Μάλιστα έγινε το αντίστροφο, επενδυτικά κεφάλαια από τη Γαλλία επενδύθηκαν στην Τράπεζα Ανατολής. Το γεγονός ότι η Τράπεζα της Ανατολής είχε εκδόσει μετοχές σε Franc Or δεν επιφέρει ευθύνες στην Τράπεζα της Γαλλίας. Είναι σαν να έχω λογαριασμό σε Γιεν στην Bank of America και να ζητάω ευθύνες από την Ιαπωνική κυβέρνηση...

   4. Τα "Χρυσά Γαλλικά Φράγκα" των μετοχών δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Ακόμη και σε διαμάντια να ήταν οι μετοχές, τη στιγμή της συγχώνευσης έπαυσαν να ισχύουν και μετατράπηκαν σε "χρεωστικά ομόλογα" (κάτι που δέχεται και το Πρωτοδικείο με την πρόσφατη απόφαση του). Επομένως η αρχική αξία κάθε μετοχής είναι 1/280.000 του αλληλόχρεου λογαριασμού στα νομίσματα που ήταν αυτός. Ένα από τα νομίσματα ήταν το Γαλλικό Φράγκο (που την περίοδο 1932-1936 ήταν στη βάση χρυσού) και όχι ο χρυσός.

   Στο δεύτερο συνημμένο έγγραφο θα δείτε λεπτομέρεια που υπάρχει στον ισολογισμό εκκαθάρισης που κατέθεσε η ΕΤΕ και δείχνει τα νομίσματα του λογαριασμού εκκαθάρισης (όχι ολόκληρου του αλληλόχρεου).

   .../..

   Διαγραφή
  4. (συνέχεια της επιστολής λόγω μεγέθους) ../..

   Παρομοίως κρίνω πως "η λύση του οικονομικού προβλήματος της χώρας με τα 670 δις ανά μετοχή" είναι ανεδαφική. Εκτός αν ο εμπνευστής εννοεί ότι τα κομμάτια της ΕΤΕ θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των δανείων. Πάντως 2.5 τρις δεν τα αξίζει η Εθνική Τράπεζα. Η Εθνική Τράπεζα είναι Ανώνυμη Εταιρεία. Κατά το νόμο, η ευθύνη αρχίζει και τελειώνει στην Ανώνυμη Εταιρεία και δεν ακολουθεί τους μετόχους της.

   5. ΜΚΟ. Είναι πλέον φανερό ότι η END ιδρύθηκε για την αποφυγή του δικαστικού ενσήμου στην τελική αγωγή για χρηματική αποζημίωση (αν ποτέ ζητηθεί). Επίσης, η σύσταση οποιασδήποτε παρόμοιας ΜΚΟ στην Αμερική δεν θα φέρει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

   Μετά τις επαφές μου με τον κ Γιαβή και την προσπάθεια του να μην δημοσιευτεί τίποτα, να μην κάνουμε καμία κίνηση, να μην καταθέσουμε αγωγή και να σταματήσουμε ακόμη και να σκεφτόμαστε, είμαι πεποισμένος ότι η END πνέει τα λίσθια, ειδικά μετά τη λήξη της συνεργασίας με τον κ. Ελευθερίου και τους συνεργάτες του.

   Είμαι σε θέση να γνωρίζω για διάφορες προσπάθειες συμφωνιών σε απόμακρες γαίες, για βιβλιάρια καταθετών της Τράπεζας Ανατολής στην Αίγυπτο και τη συμμετοχή της Τράπεζας της Γαλλίας... και καταλαβαίνω πότε κάποιος με δουλεύει. Είναι δεδομένο ότι με την END, όπως έχει σήμερα η κατάσταση, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.

   Αν και δεν σας γνωρίζω προσωπικά, τρέφω ιδιαίτερο σεβασμό προς το πρόσωπο σας, και διαβάζω όλες τις δημοσιεύσεις σας σε ηλεκτρονικά περιοδικά.

   Θα παρακαλούσα, αν βέβαια μπορείτε, να με ενημερώσετε για δύο θέματα:

   α) Διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα ότι έχετε αποστασιοποιηθεί από την υπόθεση και την END, από τη στιγμή που η ΕΤΕ δημοσιοποίησε την απάντησή της. Ισχύει κάτι τέτοιο;

   β) Γιατί χρησιμοποιήθηκε τόσο η δική σας μελέτη όσο και του κ. Καρυώτη; Κατανοώ τις παραδοχές που κάνατε με βάση τα στοιχεία που είχατε. Ωστόσο, δεν υπάρχει λογική στο να ζητήσει κάποιος από εσάς να κάνετε μια τέτοια μελέτη την παρούσα χρονική στιγμή.

   Η ελληνική δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με βάση μελέτες, όσο σημαντικός επιστήμονας και αν είστε. Ουσιαστικά, το δικαστήριο ορίζει ένα πραγματογνώμονα οικονομολόγο, από τη λίστα των κατά τόπο πραγματογνωμόνων, ο οποίος θα ορκιστεί και μέσα σε δύο μήνες θα προσκομίσει ένα πόρισμα. Η Εθνική Τράπεζα θα ορίσει ένα τεχνικό σύμβουλο για να αντικρούσει το πόρισμα, αν δεν την ευνοεί. Το δικαστήριο αποφασίζει και εκεί τελειώνει ο ρόλος όλων μας μέχρι το εφετείο.

   Εκτός αν οι μελέτες σας έγιναν για να προσκομιστούν στην Ελληνική πολιτεία και τους φορείς αυτής για Εθνικό συμφέρον και εν συνεχεία έγιναν ανάρτηση σε δικτυακό τόπο.

   Κατανοώ ότι θα μου απαντήσετε στα παραπάνω μόνο αν μπορείτε και δεν προσπαθώ να εκμαιεύσω κάποια απάντηση.

   Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
   Ρήνος Λευτέρης

   Διαγραφή
  5. Ειλικρινά με εκπλήσεις με την επιστολή αυτή - φαντάζομαι προς Γεωργτζά - αλλά μου κάνει εντύπωση πως ενω επισημαίνεις οτι δεν εχει σημασία το νόμισμα εμμένεις στα φράγκα χρυσού

   Σε ότι αφορά τώρα τον τύπο που προανέφερες συνέχισε την αποτίμηση που θες να ξεκινήσεις και θα σου πω στο τέλος τυχον παρατηρήσεις - γιατι εαν εισαι στο πνεύμα της επιστολής θα ταυτιστουν οι αποψεις μας

   Διαγραφή
  6. Άγγελε, δεν έχει καμία σχέση το νόμισμα του ισολογισμού. Μπορεί το νόμισμα του ισολογισμού να ήταν σε φράγκα χρυσού, αλλά αυτά δεν "γεννάνε" μόνα τους στις μετατροπές. Δεν μπορείς να πεις η καθαρή θέση της τράπεζας ήταν 50 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα και επειδή το φράγκο χρυσού πήγε στις 38 δραχμές, να αυξήθηκε η περιουσία από τη στιγμή που δεν έχεις αποθεματικά σε αυτό το νόμισμα.

   Να ήταν μόνο αυτή η επιστολή Άγγελε, καλά θα ήταν. Και πιο παλιές επιστολές σε όλους τους. Αν δεις τι βρισίδι τρώω από το 2011 από αυτούς τους τύπους, είναι απίστευτο.

   Αλλά το βασικό πλέον, η βασική ΑΠΑΤΗ δεν είναι ο τρόπος που χρησιμοποίησαν την ΤτΑ. Είναι τα "ομόλογα" και πάνω εκεί θα χρησιμοποιήσουν και την ΤτΑ στο μέλλον. Δεν είναι τυχαίες οι αποτιμήσεις στα 675 δις. Σκέψου ότι έγιναν 4 δωρεές σε κάθε ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Σύνολο 2.8 τρις. Όσο δηλαδή και τα "ομόλογα" του Wosny.

   Οι τύποι πήγαν να κάνουν μονομερή ομόλογα με τις μετοχές της ΤτΑ και να τις κάνουν επενδυτικό προϊόν. Λες να μην τα ξέρω. Γιατί νομίζεις δεν ήθελαν να γίνει αγωγή κατά της ΕΤΕ. Και δυστυχώς πλέον πιστεύω ότι όλα αυτά έγιναν με την ανοχή της ΕΤΕ.

   Διαγραφή
  7. Ναι προς Γεωργαντζα ήταν. Και σε αυτήν δεν μου απάντησε ο ίδιος, μου απάντησε ο Λαμπράκης... 3 σελίδες "εξωγήινου" βρισίματος.

   Διαγραφή
  8. Σε λίγο θα μας πείς ότι εσύ ήσουν υπέρμαχος της αλήθειας και εγω υποστηρικτής των απατεώνων.

   Αμ δεν πας καλα ... Εσυ τα γύρισες μόλις εμφανίστηκαν τα ομολογα και εσπασε η END λόγω διαφωνιών χειρισμού του θεματος και έρχεσαι τώρα να μας πεις οτι θελεις ?

   Ακόμα και την αγωγή της Ρόδου πάνω σε αυτο την έχεις στησει και εσυ και ο Ιωαννης
   http://www.dimokratiki.gr/article.asp?articleID=18421&catID=18&pubID=1#.Uk1o-RCxlOg
   http://www.newsnow.gr/article/489055/kalymnios-diekdikei-1585-tris-gia-metoxes-tis-trapezas-tis-anatolis-apo-tin-ethniki-trapeza-tis-ellados.html

   Εαν είχατε αποστασιοποιηθεί απο την ομαδα Σώρρα τώρα δεν θα ζητάγατε παραμύθια μονο και μονο για να το εχετε στον τύπο . ούτε θα μεθοδευατε παραμυθακια για να ξεπεράσεται την αρμοδιοτητα των δικαστηριων
   http://www.dimokratiki.gr/article.asp?articleID=16933&catID=18&pubID=1#.Uk1pkRCxlOg
   τόσο δύσκολο θα ήταν να πληρώσεται δικαστικο ενσημο εαν οι απαιτησεις σας ηταν λογικές η μήπως τα δικαστηρια της Ροδου ειναι πιο βολικά για εκδικαση

   Εδωσε λέει 2 μετοχές και πήρε απο τον πατέρα του 132.000 ευρώ και τώρα τον τρεχει στα δικαστήρια ο ασπλαχνος πατέρας και μαζι και την Ε.Τ.Ε χαχαχαχαχα - προσπαθήστε να πείσεται το δικαστήριο εμένα δεν θα με επειθε ακόμα και εαν δεν ηξερα την αλήθεια

   Εαν όντως διεκδικούσατε λογικά ποσά και οχι τρις τοτε δεν θα ειχατε προβλημα φιλε να κανετε μαιμουδιες

   Σου ειπα ακομα υπαρχουν και οι τοποθετησεις μου αλλα και οι δικες σου
   http://gkdata.gr/670-%CE%B4%CE%B9%CF%82-%E2%80%A6%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%87%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82/

   Τωρα εαν έχεις όντως αλλάξει αποψεις και οντως εχεις αποστασιοποιηθει απο την συμμορία αποδειξετο με δικη σου αποτίμηση / εκτίμηση αλλοιώς δεν έχω λόγω να χάνω τον χρονο μου για μπαρουφες και απατεωνιές περι του οτι ενα νομισμα στο ψυγείο γινεται 50.000 νομισματα σε 80 χρονια χωρις να υπολογισουμε ανατοκισμους κλπ

   Εδω η Ροδος ιδου και το πήδημα και εκει θα φανει ο ρολος καθενος

   Διαγραφή
  9. http://gkdata.gr/2011/12/07/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82-670-%CE%B4%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1/comment-page-1/#comments

   Ποιόν υπερασπίζεσαι εδώ και ποιόν απαξιώνεις

   1ον Δεν δεχεσαι την υπο παραδοχές εκτίμηση ενος καθηγητού φυσικής που ασχολήθηκε μονο με τα μαθηματικα δεδομένα και δεν μπηκε σε ισοτιμιες κλπ

   2ον Υποστηρίζεις το οτι η END θα μας εσωνε

   Μαλλον τελικά είχε δικιο κάποιος που ελεγε οτι χρήζεις επίσκεψη σε συνάδελφο σου

   Διαγραφή
  10. Να παρεις τα φαρμακα σου "αντιστασιακε" Αγγελε. Ο Νικολαιδης ειναι πιο ανιστοριτος απο σενα. Τολματε να κανετε απιτιμησεις χωρις να καταλαβαινετε τι κανετε κ γιατι το κανετε.

   Αν δεν το κατανοεις εχεις προβλημα. Που φυσικα εχεις. Προβλημα λογικης.

   Απο οτι βλεπεις εγω διατυπωνω τις ενστασεις μου ΠΡΙΝ εμφανιστουν τα ομολογα. Με αρθρα κ παρουσιασεις μου αποκαλυψα την πραγματικοτητα με αποδειξεις, οχι λογια του αερα.

   Εσυ τι εκανες που ησουν κ προθυμος να επικοινωνησεις μαζι τους κ Αγγελε που ειχες κ μετοχες της ΤτΑ;

   Που κρυφτηκες τοσο καιρο; Μουγκα; Κ μονο για τα πετρελαια κ την ΑΟΖ συμετεχεις;

   Ωρες ωρες νομιζω μιλαω με ανθρωπο που εχει σχιζοφρενικες τασεις. Αλλα κατεληξα οτι εισαι απλα τρολ με κομπλεξ επειδη καποιος σε ειπε "μαλακα" το 80.

   Διαγραφή
  11. Χα χα χα
   Διεχώρησες την θεση σου εναν χρονο μενα .... ΜΠΡΑΒΟ ... οταν εσκασαν τα ομολογα ... και πάλι ΜΠΡΑΒΟ ... στον χειρισμό τα σπασατε και αυτα οποιοσδήποτε θελει να το διαπιστωσει απο εκει και περα εαν οντως εχεις διαχωρισει την θεση σου και δεν συνεχιζεις την σπεκουλα της οποιας συμμοριας πες την αποψη σου με στοιχεια και οχι με αναρθρες κραυγες απαξιωσης χωρις στοιχεια

   ΥΓ Αγαπητέ μου εγω δεν ειχα λογο να ασχοληθώ με τριχες και ασχοληθηκα οσο έπρεπε ... οσο υπήρχε θέμα που θα ειχε επιπτώσεις σε ολους μας και δεν αναφερομαι στα οικονομικα μονο

   Διαγραφή
  12. Είσαι απίστευτος ρε Άγγελε . Φοβερός. Δεν είπα εγώ James Bond και πάνω; Θα σου έλεγα την άποψη μου με μία λέξη: ΞΟΥΤ...

   Αλλά επειδή πραγματικά με διασκεδάζεις και γελάω μαζί σου, θέλω να δω που θα το πας. Βλέπεις ότι κάθομαι και γράφω εδώ και ένα χρόνο για τα "ομόλογα". Εχω βγάλει απόλυτα στοιχεία της απάτης, απλά γιατί μπορώ να ερευνώ και να τεκμηριώνω τις θέσεις μου. Δεν ήμουν ποτέ σε αυτούς που εσύ έγλυφες και προσπαθούσες να πλησιάσεις για να πάρεις πληροφορίες και να παίξεις με τις μετοχούλες σου. Σε ΕΦΤΥΣΑΝ και σου έβγαλαν τις μετοχές σου άχρηστες.και για αυτό "κόλλησες";

   Δεν έχεις εμφανίσει ΟΥΤΕ ΕΝΑ στοιχείο. Έστω ένα σοκολατάκι κάτι... Δεν έχεις μιλήσει και εξαφανίστηκες με προφάσεις ότι οι Καρυώτης είχε σχέσεις με την EXXON και για αυτό έκανες αγώνα εναντίον του. Παραμύθια της Χαλιμάς. Απλά έχεις κόμπλεξ και το βγάζεις όπου δεις το όνομα Καρυώτης. Καίγεσαι να τον διαψεύσεις σε κάτι, για να το χρησιμοποιήσεις εναντίον του.

   Επειδή λοιπόν είσαι άσχετος, θα σε πληροφορήσω για να μαθαίνεις:

   1. Μπορείς να κάνεις αγωγή σε μια ΑΕ απευθείας στο υποκατάστημα της. Δεν είναι ανάγκη να κάνεις αγωγή στην έδρα της.

   2. Ο δικηγόρος στον οποίο αναφέρεσαι δεν είναι δικός μου δικηγόρος.

   3. Ολόκληρη ΕΤΕ εσένα περιμένει να τις υποδείξεις που να δικάσει την υπόθεση; Θεωρείς ότι ο οποιοσδήποτε πολίτης θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη "επιρροή" από την Εθνική Τράπεζα; Είσαι παλαβός κακομοίρη μου;

   4. Σύντομα θα καταργηθεί το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές. Καλό βόλι...

   Το θέμα είναι ΞΕΚΑΘΑΡΟ. Δεν σου αρέσει που η ΕΤΕ θα λογοδοτήσει. Δεν σου αρέσει που υπάρχουν αγωγές κατά της ΕΤΕ. Δεν σου αρέσει που κάποιος ανακινεί την υπόθεση της Τράπεζας Ανατολής. Και επειδή δεν έχεις το θάρρος να γράψεις ένα κείμενο και να κριθείς, κάθεσαι και γράφεις σαχλαμάρες σε σχόλια, βάζοντας άλλους μπροστά για να κρυφτείς από πίσω. Όπως έκανες με τον Μπαρμπανίκο, κ Άγγελε - "προθυμότερε των προθύμων". Αυτό λέγεται "ελεηνό γλύψιμο", όχι "άποψη".

   Το πρόβλημα δεν είναι ότι είσαι εγκάθετος ή πληρωμένος. Θα σε σεβόμουν τότε. Το πρόβλημα είναι ότι είσαι ένας ακόμη φοβισμένος χέστης που δεν μπορεί να σηκώσει το ανάστημα του. Μείνε στη λάσπη που έχεις συνηθήσει και άσε τους άλλους να ψάξουν για το δίκιο τους, ακόμη κι αν κατά τη γνώμη σου έχουν λάθος.

   Δεν έχω συναντήσει ποτέ το Σώρρα και δεν θα είχα πρόβλημα να τον συναντήσω. Απλά όταν κάποιος γνωρίζει την αλήθεια, τέτοιοι άνθρωποι συνήθως εξαφανίζονται. Όπως εξαφανίστηκες εσύ.

   Το θέμα λοιπόν είναι ένα και μόνο. ΚΑΙΓΕΣΑΙ. ΕΧΕΙΣ ΑΓΧΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΡΕΜΕΙΣ ΑΠΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ γιατί ο Τάκης θέλει να κάνει θέμα για την αποτίμηση Καρυώτη. Αυτό περιμένεις. Και βλέπεις ότι προτείνω κάτι διαφορετικό και τρελαίνεσαι. Θες να την πεις στον Καρυώτη και δεν αντέχεις! Και για αυτό βάζεις διάφορους άσχετους σαν τον Νικολαϊδη μπροστά, που έχουν εξαφανιστεί και δεν ασχολούνται, γιατί απλά έκαναν μια γκάφα.

   Εφόσον είσαι μάγκας λοιπόν, να αποδείξεις ότι η λογική της αποτίμησης Καρυώτη είναι λάθος. Ξέχνα τις αρχικές τιμές. Να αποδείξεις ότι η σύγκριση ενός νομίσματος σε διαφορετικές εποχές δεν μπορεί να αποτελέσει δείκτη της μεταβολής της αξίας αποζημίωσης λόγω απάτης.

   Εκτός αν θεωρείς άσχετο τρολ, ότι αν κάποιος σου κλέψει 500 δραχμές το 1932, μπορεί να σου επιστρέψει 500 δραχμές το 2013 και να είσαι μια χαρά, αρκεί να προσθέσει τους νόμιμους τόκους ενός "ομολόγου". Πιο άσχετος διακτινίζεσαι στον Άρη χωρίς οξυγόνο.

   Και πάλι το όλο σκεπτικό του Καρυώτη για μένα είναι "απλοϊκό". Θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει σωστός υπολογισμός της αξίας μιας μετοχής αν δεν τελειώσει η εκκαθάριση. Και αυτή είναι η δική μου θέση από την αρχή.

   Διαγραφή
  13. Σωστότατος ο κύριος, κάθε πράμα στον καιρό του.

   Διαγραφή
  14. κάτι για εργοστάσιο με πορτοκάλια πήρε το μάτι μου σε σάιτ στη νήσο ΚΡΗΤΗ, ισχύει η πληροφορία ?

   Διαγραφή
  15. opws kapoioi perimenoun lefta mallon kapoioi perimenoun kati portokalia....

   Διαγραφή
  16. made in GERMANY, fabriqué en allemagne. hergestellt in Deutschland

   Διαγραφή
  17. ma kai autoi kanoun paraggelia ena konteiner portokalia... pare mia tsantoula na eisai sigouros. 4-5 kila....amesws tonous.... pou pas re karamitro!

   Διαγραφή
  18. Λευτεράκη ασε τους τραμπουκισμούς και η κανε αυτο που ειπες με την αποτιμηση η βγαλε τον σκασμο που εχεις το θρασος να βριζεις

   Διαγραφή
  19. Ταξίδευα δυστυχώς. Κόψτο Αγγελάκο γιατί δεν σε παίρνει. Τραμπούκος είναι αυτός που πετάει τη μπάλα στην εξέδρα γιατί δεν τον συμφέρει η κουβέντα και όπου βρεί προσπαθεί να κάνει αντιπληροφόρηση. Αλλού τα τρολαρίσματα. Η αγαπημένη σου ΕΤΕ θα λογοδοτήσει και τίποτα δεν θα το σταματήσει αυτό. Ή η ΕΤΕ θα χάσει και θα πληρώσει ή όσοι έκαναν τις αγωγές θα χάσουν και θα πληρώσουν τα βαριά δικαστικά έξοδα. Η δική σου συμμετοχή είναι στο επίπεδο της καλαμιάς που την παίρνει ο άνεμος.

   Μέχρι να ολοκληρώσω αυτό που φτιάχνω και λόγω αρκετών πραγμάτων που πρέπει να γίνουν, εγώ θα απέχω από κάθε συζήτηση μαζί σου. Μίλα με τον Τάκη και κάντου τα "γλυκά μάτια", αφού μόνο για αυτό είσαι ικανός.

   Διαγραφή
 26. κ. Τάκη μην μπερδεύεστε. Η υπόθεση της Τράπεζας Ανατολής ουσιαστικά για το Σώρρα έχει τελειώσει. Τα 600 δις για τα οποία μιλάει ο Σώρρας δεν αφορούν την Τράπεζα Ανατολής αλλά τα "αμερικάνικα ομόλογα", απάτη στην οποία έχω εμβαθύνει και διαθέτω ένα μεγάλο αρχείο της κομπίνας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Monsieur Takis bonsoir.

  Πιστεύω ότι το θεμα κούρασε και πλέον γράφουν δυο άτομα με ερωταπαντησεις που τους υπολοίπους δεν αφορούν.

  Υπάρχει το site τους ας συνεχισουν εκεί.

  Συγνώμη για την παρεμβαση αλλά δεν βρίσκω τον λόγο συνέχειας αυτού του διαλόγου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτός ο έρωτας κύριε Δαρείε κρατάει απο πολύ παλιά. Έχουν χυθεί τόνοι από μελάνι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γιαυτό.

   Το λάθος που κάνουν και οι δύο είναι ότι προσπαθεί να πείσει ο ένας τον άλλο - πράγμα που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
   Το σωστό είναι ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ και όχι αυτόν που έχει αντίθετη άποψη. Έτσι γίνεσαι και πειστικότερος.

   Να θυμίσω ότι βρισκόμαστε στα 187 σχόλια σε αυτό το thread. Μόλις πιάσει τα 200 το blogspot δεν επιτρέπει την εμφάνιση νεοτέρων σχολίων και δεν τα βλέπει ουδείς, ούτε εγώ ως διαχειριστής του ιστολογίου.

   Διαγραφή

Να θυμάσαι πάντα ότι είσαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης !!! Να μην είσαι ζουλιάρης και φθονερός τύπος και αν το σχόλιο σου είναι μόνο για να με πικάρεις ... τότε να γνωρίζεις ότι είσαι μέτριος και άσχετος και αν πιστεύεις ότι μπορείς να είσαι καλύτερος μου άνοιξε το δικό σου Ιστολόγιο για να μας το αποδείξεις ντεεεε!!!! Όχι μόνο φρου φρου και παρλαπίπες ...

Γιαυτό πάρε μόνο το "ματάκι" σου και δρόμο 😂😂