Με λένε Τάκη - είμαι γκουρού, όταν γράφω σπάω μεγάλη πλάκα, δίχως να λέω τίποτα για πλάκα.

Οι απόψεις, εκτιμήσεις, αξιολογήσεις ή προβλέψεις, οι οποίες εκφράζονται σ αυτό το blog αποτελούν παλαβομάρες του χρήστη που γράφει με το nick Τάκης Μορφονιός και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών προϊόντων. Στο blog γίνονται συζητήσεις - εκτιμήσεις μεταξύ αγνώστων, οπότε οι αναγνώστες να μην λαμβάνετε τίποτα ως δεδομένο και αληθές.
Συνεπώς, ο,τιδήποτε γράφεται στο www.mitarola.blogspot.gr, δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση για αγορά ή πώληση αξιών ή προτροπή για πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης.

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Πειραιώς (το ανάγνωσμα No1) και πως γυρίζουν τα αρνητικά ίδια των 2,3 δις ευρώ σε θετικά 1,3 δις με μουσαντένια κέρδη, αλλά το πεπρωμένο φυγείν αδύνατο

Απόκτηση ελληνικών τραπεζικών δραστηριοτήτων Κυπριακών Τραπεζών (Τράπεζας Κύπρου, Cyprus Popular Bank, Ελληνικής Τράπεζας)

Η Τράπεζα Πειραιώς στις 26 Μαρτίου 2013, ανακοίνωσε, την απόκτηση των Ελληνικών Τραπεζικών δραστηριοτήτων των Κυπριακών Τραπεζών "Τράπεζα Κύπρου", "Cyprus Popular Bank" (CPB) και "Ελληνική Τράπεζα" έναντι συνολικού τιμήματος 524 εκατ. ευρώ και μετά από ειδική διαδικασία, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας καθορίστηκαν, τόσο η περίμετρος των μεταφερόμενων στοιχείων, όσο οι όροι και το τίμημα.

Στις ελληνικές τραπεζικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται το προσωπικό, τα καταστήματα στην Ελλάδα, τα δάνεια και οι καταθέσεις των εν λόγω τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των δανείων και καταθέσεων των θυγατρικών τους στην Ελλάδα (leasing, factoring και Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος - IBG).

Ο επιμερισμός του κόστους εξαγοράς ολοκληρώθηκε στο 1ο τρίμηνο 2013 και ως εκ τούτου οι συνολικές εύλογες αξίες των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν,έχουν ως εξής:


 • Το σύνολο του Ενεργητικού των Κυπριακών υποκαταστημάτων αποτιμήθηκε σε 18,9 δις ευρώ , όπου τα 18,5 δις είναι χορηγήσεις και απαιτήσεις απο πελάτες μετά απο προβλέψεις.
 • Οι προβλέψεις επισφαλών χορηγήσεων ήταν 4,8 δις ευρώ, δηλαδή διενεργήθηκαν προβλέψεις επισφάλειας στο 20% στο σύνολο των χορηγήσεων των Κυπριακών υποκαταστημάτων.   
  • Το σύνολο των Υποχρεώσεων είναι 14,993 δις ευρώ, όπου τα 14,968 δις είναι οι καταθέσεις των πελατών των Κυπριακών υποκαταστημάτων που αναλαμβάνει η Πειραιώς να τις καλύψει.
  • Η Καθαρή θέση αποτιμήθηκε σε 3,937 δις ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος εξαγοράς 524 μιλιούνια - προέκυψε επομένως ένα κέρδος 3,413 δις ευρώ

  Έτσι με αυτόν τον τρόπο γύρισαν τα ίδια κεφάλαια της Πειραιώς από αρνητικά  2,3 δις ευρώ σε θετικά 1,3 δις με μουσαντένια κέρδη.
  Όσοι πομπάρουν την Πειραιώς και ευλογούν τα γένια του στρατηγού Σάλλα, μιλάνε για κίνηση ματ, βάσει της οποίας εξαγόρασε με discount τα δάνεια των Κυπριακών τραπεζών, αναλαμβάνοντας όμως την υποχρέωση να καλύψει τις καταθέσεις.

  Πρέπει σε όλους να γίνει αντιληπτό ότι κανένας στρατηγός και καμιά Πειραιώς δεν έδωσε 524 μιλιούνια για να πάρει τα υποκαταστήματα των Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα. Τα λεφτά αυτά τα έδωσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ) δηλαδή οι Έλληνες φορολογούμενοι με λεφτά που δανείστηκαν απο τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Δεν θα μπορούσε κανένας Σάλλας και καμιά Πειραιώς να δώσει τα 524 εκατ. γιατί πολύ απλά δεν τα έχουν.

  Η Τράπεζα Κύπρου και η Cyprus Popular Bank θα ανακεφαλαιοποιηθούν  και θα ενισχυθούν με 1,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 950 εκατ. ευρώ θα καταβάλει η ελληνική πλευρά, μέσω του ΤΧΣ, ενώ τα 550 εκατ. ευρώ θα τα καταβάλει το κυπριακό Δημόσιο.

  Πρακτικά και συνοπτικά επί δανείων ονομαστικής αξίας 23,3 δισ. ευρώ οι προβλέψεις έφτασαν, σωρευτικά, σε 4,8 δισ. ευρώ. Έτσι, το δανειακό χαρτοφυλάκιο πωλήθηκε στο 79,4% της ονομαστικής του αξίας. Το καθαρό δανειακό χαρτοφυλάκιο (χορηγήσεις μείον οι προβλέψεις) διαμορφώνεται σε 18,5 δισ. ευρώ, με τις προβλέψεις επισφαλειών να ανέρχονται στο 20,6%


  Αυτά για τα Κυπριακά υποκαταστήματα.


  Χορηγήσεις του ομίλου Πειραιώς
  Το σύνολο των χορηγήσεων του ομίλου Πειραιώς + ΑΤΕbank + Γενική Τράπεζα + Τράπεζα Κύπρου + Cyprus Popular Bank + Ελληνική τράπεζα ανέρχεται σε 71,9 δις ευρώ.

  Κατά την ημερομηνία εξαγοράς, οι συνολικές προβλέψεις για απομείωση δανείων που αφορούσαν τις  πρώην ΑΤΕbank, Γενική τράπεζα και των Κυπριακών τραπεζών ανέρχονταν σε 7 δις ευρώ
   Το κονδύλι «Προσαρμογή για υπόλοιπα έναρξης κατά την ημερομηνία εξαγοράς» αφορά κυρίως τις προβλέψεις για απομείωση δανείων που είχαν σχηματίσει οι εταιρείες του Ομίλου της πρώην ΑΤΕbank, της Γενικής Τράπεζας και των ελληνικών τραπεζικών δραστηριοτήτων Κυπριακών Τραπεζών (Τράπεζας Κύπρου, Cyprus Popular Bank, Ελληνική Τράπεζα) κατά την ημερομηνία εξαγοράς τους από τον Όμιλο Πειραιώς. Οι εν λόγω προβλέψεις έχουν περιληφθεί στην προσαρμογή των δανείων σε εύλογη αξία κατά τη διαδικασία επιμερισμού κόστους βάσει ΔΠΧΑ 3. Σημειώνεται ότι στη σημείωση 13 "Δάνεια και Απαιτήσεις κατά Πελατών και Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους", η προσαρμογή έχει μειώσει τα δάνεια προ προβλέψεων και δεν περιλαμβάνεται στις προβλέψεις απομείωσης. Ωστόσο, για σκοπούς παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου και γνωστοποιήσεων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 7, η προαναφερόμενη προσαρμογή δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα δανείων προ προβλέψεων, καθώς ο Όμιλος εξακολουθεί να παρακολουθεί την προσαρμογή ως μέρος των προβλέψεων.
  Οπότε στις 31 Μαρτίου 2013 η ονομαστική αξία των Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών του ομίλου ΠΕΙΡΑΙΩΣ είναι 71,9 δις ευρώ. 

  Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων είναι
  • Στεγαστικά δάνεια 16,4 δις ευρώ ή 25,2% του συνόλου των χορηγήσεων
  • Καταναλωτικά/ προσωπικά και λοιπά δάνεια 4,8 δις ή 7,4% του συνόλου των χορηγήσεων
  • Πιστωτικές κάρτες 1,2 δις ευρώ ή 1,8% του συνόλου των χορηγήσεων
  • Δάνεια προς επιχειρήσεις 42,4 δις ευρώ ή 65,3% του συνόλου των χορηγήσεων
  Σύνολο δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών 64,9 δις ευρώ

  Οι προβλέψεις για απομειώσεις δανείων είναι 4,2 δις ευρώ.

  Σύνολο δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών μετά απο απομειώσεις 60,7 δις ευρώ.


   
  Θα μου πείτε, βρε Τάκαρε μας τα ζάλισες με την αριθμολαγνεία και με τις χορηγήσεις της Πειραιώς. Τι μας μέλει εμάς??
  Και όμως!!

  Το σύνολο του Ενεργητικού της τραπέζης είναι 86 δις με τις χορηγήσεις μετά απο προβλέψεις να φτάνουν στα 60,7 δις ευρώ. Δηλαδή το 70,6% του ενεργητικού της τράπεζας είναι οι χορηγήσεις μετά απο προβλέψεις.
  Αν η τράπεζα απομειώσει ένα επιπλέον, μόλις, 10% των χορηγήσεων της τότε τα ίδια θα μειωθούν κατά 6 δις. Που σημαίνει ΑΝΤΙΟ ΖΩΗ, πάνε τα ίδια κεφάλαια της Πειραιώς. Θα ξαναμηδενίσουν!!!
   
  Προσέξτε τώρα τι γίνεται με τις χορηγήσεις του ομίλου Πειραιώς. Μιλάμε για τις αρχικές χορηγήσεις των 71,9 δις, στις οποίες έχει γίνει συνολική απομείωση 11,18 δις ευρώ.
  • 31 δις ευρώ μόνο είναι οι χορηγήσεις που δεν έχουν καθυστέρηση και οι δανειολήπτες αποπληρώνουν κανονικά τα δάνεια τους.
  • 40,8 δις ευρώ είναι τα δάνεια με καθυστέρηση, όπου 22,9 δις είναι οι χορηγήσεις με καθυστέρηση για τις οποίες όμως δεν έχει διενεργηθεί απομείωση και 17,9 είναι οι χορηγήσεις στις οποίες έγινε απομείωση.
  Τα Δάνεια σε καθυστέρηση δίχως απομείωση των 22,9 δις ευρώ βρίσκονται
  • Σε καθυστέρηση 1 - 90 ημέρες  τα 14,4 δις ευρώ
  • Σε καθυστέρηση 91 - 180 ημέρες 2,4 δις ευρώ
  • Σε καθυστέρηση > 180 ημέρες   6,1 δις ευρώ  Το πράμα λοιπόν με τις χορηγήσεις βρωμάει μπαρούτι. Μόλις το 43,1% των χορηγήσεων αποπληρώνεται χωρίς πρόβλημα.

  Χορηγήσεις 71,9 δις ευρώ
  Απομείωση 4,2 δις + 7 δις των τραπεζών που εξαγοράστηκαν = 11,2 δις
  Απομείωση χορηγήσεων 15,74%


  Τα δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών - αυτά που χαρακτηρίζονται δηλαδή μη εξυπηρετούμενα - ξεπερνούν το 30% των χορηγήσεων.
   
  Γιαυτό προχωρούν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 7,3 δις ευρώ. Θέε και κύριε. Ζητούν 7,3 δις ευρώ για να ανακεφαλαιοποιήσουν την Πειραιώς, όταν την ίδια ώρα τα ίδια της Πειραιώς είναι 1,3 δις ακόμη και μετά τα μουσαντένια κέρδη που προέκυψαν απο την εξαγορά των Κυπριακών υποκαταστημάτων.

  Αν προσέξετε τους πίνακες 4 και 5, θα αντιληφθείτε ότι για σύνολο προβληματικών χορηγήσεων ονομαστικής αξίας 40,8 δις ευρώ, έχουν γίνει συνολικές απομειώσεις 11,18 δις ευρώ, κατεβάζοντας έτσι την αξία αυτών των χορηγήσεων σε 29,62 δις ευρώ. Η εύλογη αξία των εμπράγματων εξασφαλίσεων είναι 18,7 δις ευρώ. Δηλαδή, αν αυτά τα δάνεια δεν αποπληρωθούν ποτέ, θα πρέπει η Πειραιώς να απομειώσει περίπου άλλα 11 δις.  Στην χειρότερη γιαυτήν περίπτωση.

  Πειραιώς και Α.Μ.Κ.
   Η Πειραιώς με την αύξηση των 7,3 δις που θα κάνει θα ανεβάσει τα ίδια κεφάλαια της σε 8,6 δις ευρώ και οι ΜΜΕδες θα πομπάρουν την μεγέθυνση της τράπεζας, για τα Κυπριακά υποκαταστήματα που πήρε για την καλή ΑΤΕ, για την ανακεφαλαιοποιημένη Γενική και τέτοια φούμαρα και ανοησίες.

  Εσύ όμως που διάβασες ξέρεις!!!

  Ονομαστική αξία Χορηγήσεων 71,9 δις με απομείωση 11,18 δις, δηλαδή ποσοστό επισφαλών απαιτήσεων 15,74%.
  Προβληματικά δάνεια ονομαστικής αξίας 40,8 δις και απομειωμένα 29,6 δις ευρώ. Γιαυτά υπάρχουν εξασφαλίσεις μόλις 18,7 δις ευρώ.

  Αν οι απομειώσεις της Πειραιώς ανέβουν στο 27,5% τα ίδια κεφάλαια μηδένισαν, όχι τα σημερινά, μιλάμε για τα ανακεφαλαιοποιημένα ίδια των 8,6 δις.


  Η ανακεφαλαιοποίηση της Τραπέζης Πειραιώς απαιτεί 7,3 δις ευρώ και σκοπό έχει να κλείνει τις μαύρες τρύπες των χορηγήσεων, που θα της κλείνει σιγά σιγά. Αν είναι δυνατόν θα ανεβάζει τις επισφάλειες αργά, αλλά σταθερά - ελπίζοντας να μην αναγκαστεί να γράψει επισφάλειες μεγαλύτερες απο 25%, γιατί τότε θα υποχρεωθεί να πάει σε μια νέα μεγάλη ΑΜΚ για να καλύψει τις υποχρεώσεις της - τις καταθέσεις των αποταμιευτών δηλαδή!!!

  Εφόσον προχωρήσει σε ΑΜΚ κατά 7,3 δις ευρώ, στα 0,125 ευρώ ανά μετοχή, τότε θα εκδώσει 58,4 δις μετοχές.
  Δεν υπολογίζω το μεγάλο reverse split που θα γίνει - ούτε το τωρινό, αλλά ούτε τα επόμενα - και προσμετρώ όλες τις μετοχές που θα υπάρχουν ακόμη και αυτές του ΤΧΣ.
  Μετά την ΑΜΚ η Πειραιώς θα βρεθεί εν δυνάμει με 59,5 δις μετοχές.
  Αν τα ίδια της Πειραιώς είναι και αξίζουν 8,6 δις - ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΞΙΖΟΥΝ - τότε μια δίκαιη τιμή σε όρους Ρ/BV = 1 θα ήταν 0,144 - για όσους πιστεύουν ότι τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας είναι 8,6 δις.

  Εσύ όμως που διάβασες αυτήν την ανάλυση ξέρεις!!!

  118 σχόλια:

  1. Κύριε spooky σιγά μην γράφουν οι ΚΡΑ ΚΡΑδες άρθρα φωτιά και σιγά μην έχετε διαβάσει ξανά τέτοια πράματα.

   Κύριε Λουκά μελετήστε και διαδώστε το. Βρωμάει μπαρούτι, γιαυτό πουλάνε οι στρατηγοί και οι διευθυντάδες.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΕ ΤΑΚΗ ΕΙΣΑΙ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΥΧΩΜΕ ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΚΕΡΔΗ ΠΑΡΤΟΥΣ ΤΑ ΣΩΒΡΑΚΑ ΚΥΡΙΕ ΤΑΚΗ ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΝΑ ΜΟΥ ΤΑ ΠΗΡΑΝΕ ΚΥΡΙΕ ΤΑΚΗ ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΕΝΑ ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΑΓΝΟ ΚΡΑΣΙ ΜΟΝΟ ΜΟΥΣΤΟΣ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΩ ΝΑ ΠΙΝΕΙΣ ΝΑ ΕΦΡΕΝΕΤΕ Η ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΣΤΕΙΛΕ ΜΟΥ ΤΟ ΙΜΑΙΙΛ ΣΟΥ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Να θυμάστε κύριε Λουκά.
    Μακροπρόθεσμα είναι όλοι νεκροί και μικροπρόθεσμα χαμένοι.

    Όχι forex, όχι trades και όχι βιαστικές κινήσεις. Τα μπατιρέματα έρχονται από βιαστικές κινήσεις και από άγνοια.

    Διαγραφή
  3. Εξαιρετικο το αρθρο σας κε Τακη, εξαιρετικο...ετσι ειναι οπως τα λετε.....quoteάρω ενα σχολιο μου απο το προσφατο παρελθον στο marketzone.........
   νομιζω οτι ΤΟΤΕ δεν τα βλεπατε τοσο αρνητικα τα πραγματα....μαλλον ειχατε μια (λανθασμενη για εμενα) ψιλο αισιοδοξια......

   ""Posted: Friday, February 15, 2013 6:51:51 AM

   Καλημέρα στους εκλεκτούς Συμφορουμίτες και τον κο Τάκη......συμφωνώ με τη λογική σας σχετικά με την χρηματιστηριακή πορεία των τραπεζών, πλην του timing για το turn around, εγώ το τοποθετώ μετά το δικό σας, χρονικά.
   Και εξηγούμαι....για εμένα το μεγάλο ερωτηματικό είναι χρόνια τώρα, και παραμένει, πως θα χειριστούν (όλοι οι αν-αρμόδιοι και όχι μόνο της χώρας) τις τεράστιες επισφάλειες? Στις τράπεζες δεν κουνιέται φύλλο καιρό τώρα.........νέα δάνεια δεν δίνονται, παλιές οφειλές δεν εισπράττονται.....παρά τις ρυθμίσεις (κυρίως μαιμού)...... χωρίς χορήγηση νέων (υγειών) δανείων οι τραπεζες ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ να γυρίσουν στην κερδοφορία.....κάτι που δεν βλέπω να γίνεται ούτε και στο κοντινό μέλλον ΜΕΤΑ τις αμκ. Οι πωλήσεις (προβληματικών) χαρτοφυλακίων δεν αναμένεται να φέρουν σημαντικά inflows, καθόσον οι σχετικές, από το εξωτερικό εταιρίες, κατεβάζουν συνεχώς τις προσφερόμενες τιμές και το θεσμικό πλαίσιο ΔΕΝ βοηθάει στην όλη διαδικασία εξαγοράς προβληματικών χαρτοφυλακίων (λιανικής και χονδρικής).
   Θα ήθελα τις απόψεις σας στη λογική μου (την έχω τα τελευταία 3 χρόνια τώρα, γι' αυτό δεν ακουμπάω τράπεζες, ούτε καν για σοβαρό trading (πλην κάτι ψιλών που και που), καθόσον έχω την άποψη ότι το κερδοφόρο trading ειναι για τα μεγάλα (σε γνώσεις και ούμπαλα) παιδιά...που εγώ δεν είμαι!
   Με την ευκαιρία, θέλω να ρωτήσω...κατά τον Μάιο μεριά έχουμε πάλι αξιολογήσες χαρτοφυλακίων από την Blackrock? γνωρίζει κάτι κάποιος?
   Καλή μας ημέρα,
   Χρήστος""


   Καλημερα σε ολους και καλη εβδομαδα.
   Χρηστος

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  4. Καλημέρα σε κύριο Τάκη και φίλους.
   Να σας συγχαρώ κι εγω για το εξαιρετικό σας άρθρο.
   Είναι γεγονός οτι κάτι παρόμοιο δεν έχω διαβάσει πουθενά.Φαντάζομαι οτι τους έχει μπουκώσει όλους με διαφήμιση ο όμιλος και προσπαθούν να εξωραίσουν την κατάσταση, μπας και χώσουν τα € τους στην αύξηση οι μαριδαίοι.
   Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  5. http://www.youtube.com/watch?v=pSujHbm-rG8

   Όλοι χαρά ‘χετε μα κι εγώ χαρά ‘γω,
   γιατί εκαβαλίκεψα γάιδαρο δίχως νά ‘χω.

   Aleko mou Sallam

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  6. κ. Τακη για Trading 2-3 ημερών ποιες μετοχές πιστεύετε οτι ενδείκνυνται σε αυτή την συγκυρία;

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Για trading, θέλει ρώτημα??? Οι τράπεζες!!!
    Θα μου πείτε και πως θα ξέρω τα πάνω και τα κάτω.

    Όμως σε μια bullish αγορά δεν κάνεις trade. Κάθεσαι πάνω σε καλούς γαιδάρους και περιμέεεεεεεεεεεεεενεις να αυγατίζουν τα κέρδη σου!!!!

    Trading μόνο σε αγορά που δεν είναι bull.

    Διαγραφή
  7. Ειλικρινά το άρθρο είναι ότι ποιο κατατοπιστικό έχω διαβάσει ποτέ.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  8. Κύριε Τάκη χαίρομαι που βλέπω τόσους φίλους να σας παραδέχονταικαι να σας συγχαίρουν.Άντε μπράβο, γιατί πολύ στην μετριότητα βυθίστηκε αυτός ο τόπος,καιρός να δούμε και την διαφορά των αξίων.
   Αγαπητοί φίλοι μου έδωσε καλά λεφτά η ΠΕΙΡ το διάστημα 2003 έως 2008 που ασχολήθηκα μαζί της,από τότε όμως μακριά και αγαπημένοι με τον στρατηγό.Ομολογώ ότι κάτι δεν μου άρεσε όταν πήγα μια φορά να εισπράξω το μέρισμα του ΟΤΕ σε υποκατάστημα στο Περιστέρι,κάτι το φθαρμένο δάπεδο, στις εποχές του πλούτου,κάτι η άδεια αίθουσα και η βαρεμάρα των υπαλλήλων,ανατρίχιασα.Ξέρετε,σε κάθε επιχείρηση πρέπει να βλέπουμε και την καθημερινή της πραγματικότητα και όχι μόνο ισολογισμούς και καλύψεις από τις χρηματιστηριακές. Καλό απόγευμα σε όλους.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  9. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΨΕΜΜΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
   Στον πιο αισιόδοξο οίκο της Wall Street έχει αναδειχθεί η Goldman Sachs! Επιμένει στην πρόβλεψή της για άνοδο του S&P 500 στις 1.750 μονάδες φέτος και στις 2.100 μονάδες το 2015! - Ιδού οι 6 λόγοι...
   27/05/13 - 22:30
   Εκτύπωση
   E-mail
   Eξαιρετικά αισιόδοξη (bullish) για την πορεία των διεθνών αγορών συνεχίζει να δηλώνει η Goldman Sachs.


   Υπενθυμίζεται ήδη πως από την περασμένη εβδομάδα ο David Kostin, κορυφαίος αναλυτής του οίκου, έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη ο πιο αισιόδοξος αναλυτής της Wall Street, αφού έθεσε πολύ ψηλά τον πήχη για την πορεία των αγορών και συγκεκριμένα για τον δείκτη βαρόμετρο της Wall, τον S&P 500.
   Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος πριν από μερικά 24ωρα έδωσε στη δημοσιότητα τις εξής εκτιμήσεις: Ο S&P 500 θα φτάσει στις 1.750 μονάδες στα τέλη του τρέχοντος έτους, 2013, ενώ θα σκαρφαλώσει στις 2.100 μονάδες μέχρι τα τέλη του 2015!
   Τώρα, μια εβδομάδα μετά, ο David Kostin, επιμένει στις συγκεκριμένες προβλέψεις του, παρουσιάζοντας μάλιστα μια σειρά από λόγους, ώστε να υποστηρίξει - τεκμηριώσει το... αισιόδοξο του χαρακτήρα τους.
   Σε νέα, ανανεωμένη έκθεσή του ο αναλυτής, παρουσιάζει τους εξής λόγους:
   - Το μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις αποδόσεις των ομολόγων και στις αποδόσεις των μετοχών
   - Το τέλος της περιόδου στασιμότητας της οικονομίας
   - Βελτίωση της αγοράς εργασίας και της αγοράς ακινήτων
   - Η χαλάρωση της πολιτικής της Fed
   - Oι λογικές αποτιμήσεις των μετοχών
   - Η αύξηση των κεφαλαίων στις μετοχές

   www.bankingnews.gr ΚΥΡΙΕ ΤΑΚΗ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  10. Καλησπέρα . Πρέπει να είχες πολύ όρεξη για να σηκώσεις ολόκληρο σεντόνι για την Πει Πει Πειραυλος ¨. Δεν νομίζω οτι κανένας λογικός που ασχολείται με το Χαα θα πίστευε οτι πιάσαμε κότσο τους κυπριους και τους βάλαμε να πληρώσουν κιόλας για να ξεφορτωθούν 3,9 δις καθαρής θέσης . Επίσης θα είχε ενδιαφέρoν να ξέρουμε τί δάνεια άφησαν μέσα στις κυπρ κ μαρφιν και τί δανεια πήγαν κύπρο μεριά . Ηταν πάντως μια πολύ βολική "εξαγορά" για τον μεγάλο αδικιμένο του μπανκινγκ Σ α λλα να βγάλει όμορφα αποτελέσματα λίγο πριν την αμκ.
   Επειδή όμως είναι και το θέμα του timing στην μέση το περίεργο με την πειρ είναι που άλλαξε θέση με την ετε στην κουρσα των αμκ Εχετε κάτι στο μυαλό σας για αυτό κ.Τακη ( εγώ κάτι έχω αλλά ντρέπομαι να το γράψω θα με κυνηγάν οι bulls μετά ) Πάντως η μετοχή δίνει τρελά πάνω κάτω και πλαγιώς Όλα όμως μέσα στα όρια 3 γραμμών που ξεκινούν απο ιανουάριο πέρσυ στο βημα 20-50-80. Επειδή είναι και λίγο κατερχόμενες αυτές οι γραμμές δεν αποκλείω να δεί και το P/Bv της στο όχι και τόσο μακρυνό μέλλον

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Κύριε lorac, το ευχαριστήθηκα όμως.
    Δεν άντεχα να βλέπω τον ΚΡΑ ΚΡΑ να γράφει αρλούμπες.
    Το φιτίλι μου το άναψε ο κύριος zachmour, σε μια ερώτηση που μου έκανε για την Πειραιώς.

    ΦΤΙΑΧΤΗΚΑ με το σεντόνι, τόσο πολύ - που σκέφτομαι να αναλύσω και την ΑΛΦΑ.

    Για Πειραιώς - ακατέβατα, θα δει νούμερα κάτω απο την τιμή της ΑΜΚ που θα ανακοινώσει σε ορίζοντα 2 ετών το πολύ.

    Διαγραφή
   2. Ααααααααα....κε Τακη μου ....για την ΑΛΦΑ προσωπικα θα το περιμενα με μεγαλη αγωνια.......

    Διαγραφή
  11. ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΨΕΜΜΑ http://www.bankingnews.gr/bank-insider/item/92707-η-μεγάλη-ανατροπή-στο-ελληνικό-banking-–-οι-έσχατοι-έσονται-πρώτοι-δύο-οι-μεγάλοι-νικητές-του-ελληνικού-banking-η-πειραιώς-και-η-alpha-–-οι-άλλοτε-ισχυρές-εθνική-και-eurobank-υπέστησαν-ισχυρότατα-πλήγματα-λόγω-της-συγχώνευσης-που-ακυρώθηκε ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Η Πειραιώς κατέχει πλέον και την πρώτη θέση σε μερίδια αγοράς και είναι αντικειμενικά η ισχυρότερη κεφαλαιακά αλλά και η ισχυρότερη βάση μεριδίων αγοράς στο ελληνικό banking Αυτή η μεγάλη ανατροπή δεν πραγματοποιήθηκε με παρθενογενέσεις αλλά αποτέλεσε αντικείμενο γενικότερων στρατηγικών επιλογών.
   Ο μεγάλος νικητής στο ελληνικό banking είναι αδιαμφισβήτητα ο Μιχάλης Σάλλας ο πρόεδρος της τράπεζας Πειραιώς με το επιτελείο του καθώς έγκαιρα συνειδητοποίησε ότι είχε την μεγάλη ευκαιρία να εκτινάξει την τράπεζα. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ Η εταιρεία «Shent Enterprises Limited» είναι, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον Μιχάλη Σάλλα, Πρόεδρο Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς.

   Η πώληση γίνεται με σκοπό την συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς
   http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1100765/peiraios-polhsh-653-ekat-metohon-apo-shent.html Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΕ ΤΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΠΕΙΡΕΩΣ

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Να μας πει ο κύρ Λεωτσάκος,

    γιατί μέρος της ΑΜΚ θα καλυφθεί από επενδυτές με ιδιωτική τοποθέτηση και μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων μέχρι του ποσού των 400.000.000 ευρώ??????????????

    Διαγραφή
  12. KYΡΙΕ ΤΑΚΗ ΜΕ ΕΣΩΣΕΣ ΓΙΑΤΙ ΧΑΡΗ ΣΕ ΣΕΝΑ ΓΛΙΤΩΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΩΒΡΑΚΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΜΟΥ ΤΟ ΕΠΑΙΡΝΕ Ο ΣΑΛΑΛΑΣ . ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΛΕΦΤΑ ΝΑ ΒΑΛΩ ΚΡΑΣΙ ΤΟ ΣΕΜΠΤΕΒΡΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑ ΓΙΑΥΤΟ ΘΑ ΣΟΥ ΔΩΣΩ ΕΝΑ ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΚΡΑΣΙ ΑΓΝΟ ΝΑ ΠΙΝΕΙΣ ΝΑ ΕΦΡΕΝΕΤΕ Η ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  13. Καλημέρα στη παρέα.Κύριε Τάκη βγήκε σήμερα στο euro2day ένα δημοσίευμα που μιλάει για πιθανή υποβάθμιση του ΧΑΑ απ'την Morgan Stanley σε αναπτυσσόμενη αγορά και ότι αυτό θα φέρει πλημμυρίδα τζίρου.Μπερδεμένα πράγματα...

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Κύριε Τζο φτιάξτε με. Αυτά είναι πραγματικά ΚΑΛΆ ΝΕΑ.
    Επιτέλους να πάμε στην αναπτυσσόμενη αγορά, να δει χαρά η χρηματαγορά μας και η περιφέρεια!!!

    Διαγραφή
  14. ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ28 Μαΐου 2013 - 11:42 π.μ.

   Δρομέας: Ανέλαβε προμήθεια του γερμανικού στρατού αξίας άνω των €2,5 εκατ.


   Κύριε Τάκη οι τζίροι που θέλατε έρχονται σιγά σιγά....

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Θα βγάλει και άλλες ανακοινώσεις, όπως για Neoset. Ακόμη όμως ο Τάκαρος απέχει.

    Διαγραφή
   2. ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ29 Μαΐου 2013 - 8:31 π.μ.

    Υποχρεος.

    Διαγραφή
  15. Κ. ΤΑΚΗ ΣΩΣΑΤΕ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟΣ ΣΑΣ .ΝΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΛΑ Ο ΘΕΟΣ.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  16. Καλησπέρα σε κύριο Τάκη και φίλους.
   Εντέλει το σούπερ ενδιαφέρον άρθρο που περιμέναμε την Κυριακή βράδυ απο τον εξειδικευμένο (τρομάρα του) στα τραπεζικά στο Banking News ήταν σκέτη μούφα!!
   Διαβάζω σήμερα στο ίδιο για μεγάλες ανατροπές στο ελληνικό banking και δεν συμμαζεύεται.Και καλά για την ALPHA δεν μπαίνει θέμα,είναι η πρώτη μακράν.Αλλά μαζί στην κορυφή και η Πειραιώς;
   Διαβάζω οτι είναι πρώτη σε μερίδια αγοράς ,αλλά και ισχυρότερη κεφαλαιακά.Διαβάζω για core tier1 της ΠΕΙΡ 14,8% ,μιλάμε δηλαδή για πανίσχυρο με ευρωπαικά standards όμιλο.
   Ψάχνοντάς το περισσότερο βλέπω οτι η DB αναμένει 14 απο τις 41 ευρωπαικές τράπεζες να έχουν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας > 11% για τον επόμενο χρόνο,με απόδοση ιδίων κεφαλαίων 11,7%,ενω οι υπόλοιπες 27 είναι κάτω του 11% με απόδοση Ι.Κ. μόνο 8,1%.
   Κύριε Τάκη σε παρακαλώ πολύ,για να μην τρελλαθούμε τελείως με αυτά που διαβάζουμε,πείτε μου.Ποιά είναι η γνώμη σας γι αυτό το core tier1 ;
   Τα νούμερα τα γράψατε,τα διαβάσαμε 2 φορές και τα εντυπώσαμε(κρατάμε και το € 0,144) Αν,λέω αν,μετα την ολοκλήρωση της αύξησης,ήθελε κάποιος να πάρει μετοχές ΠΕΙΡ θα μπορούσατε να δώσατε ενα νουμεράκι ;;
   Ευχαριστώ απο πριν.Με εκτίμηση για την προσφορά σας και τα άρθρα σας που ξεχωρίζουν.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  17. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΒΓΑΛΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ Η Alpha Bank ανοίγει το δρόμο για την επιτυχία των τραπεζικών ΑΜΚ ETOYTOI EΔΩ ΔΕΝ ΠΑΙΖΩΝΤΕ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΤΟ ΚΑΛΟ http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1804541

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Κύριε Λουκά. Η ΑΛΦΑ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση απο την Πειραιώς.
    Έχει πολύ καλύτερο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων. Πήρε και την πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη Εμπορική στην οποία οι Γάλλοι είχαν εγγράψει και πολύ μεγάλες επισφάλειες.

    Όμως για ΣΟΒΑΡΗ επένδυση και όχι για τζόγο, τον Τάκαρο θα του άρεσε να δει ένα νούμερα σαν 0,29 με 0,32. Εκεί θα το ξανασκεφτόμουν. Αλλά νομίζω ότι γύρο απο τα 0,3 το ρίσκο για την ΑΛΦΑ - που σίγουρα θα υπάρχει και αύριο - μηδενίζει.

    Διαγραφή
  18. Κύριε spooky σιγά μην βγάλει άρθρο φωτιά ο ΜΥΡΟΥΔΙΑΣ. Τις ιδιες μπαρούφες έγραφε και στην τελευταία ΑΜΚ της Πειραιώς στα 1 ευρώ, πριν 2 χρόνια. 70% κάτω η Πειραιώς απο τότε!!!

   Δεν μπορώ να μην σχολιάσω μερικά πράγματα που αφορούν την Πειραιώς. Τι Τάκαρος θα ήμουν!!
   Δεν υπάρχει καμιά ανατροπή στα τραπεζικά δρώμενα, Δώσαν τα καλά μέρη στον ΜαΣάλλα, απο τα σαπάκια των Κυπριακών υποκαταστημάτων, απο ΑΤΕbank για να σώσουν τον ΑΡΧΙΣΑΠΑΚΑ την Πειραιώς.
   Όσο την κοιτάζω - ένα πράμα σαν την Popular μου φέρνει. Ναι, Ναι, αυτήν που την έκλεισαν οι Κύπριοι και κούρεψαν τις καταθέσεις πάνω απο 100.000.

   Με διαφορά η Πειραιώς είναι το μεγαλύτερο ζομπόχαρτο. Που θα την αγόραζα, με ρωτάτε.

   Προσέξτε κύριε spooky τι θα σας γράψω.
   Στα 4 σέντσια θα σκεφτόμουν αν πρέπει να επενδύσω λεφτά. Προσέξτε, να επενδύσω και όχι να τζογάρω. Στα 4 σέντσια και πάλι ακριβή θα ήταν, γιατί δεν υπάρχουν ίδια.

   Προσέξτε και ένα πολύ λεπτό σημείο. Η τράπεζα έχει ανακοινώσει ΑΜΚ μέχρι 400 μιλιούνια με παραίτηση παλαιών μετόχων. Γιατί να παραιτηθούν οι παλαιοί μέτοχοι????? Εδώ σας θέλω. Δεν υπάρχουν άφθονα χαρτιά για όποιον γουστάρει να μπει στην ΑΜΚ???
   Γιατί λοιπόν να παραιτηθούν οι παλαιοί μέτοχοι???

   Όσον αφορά τα core tier 1, που με ρωτάτε τι να σας πω???
   Είναι ένα πράμα σαν να λέμε ΤΟΥ ΚΩΛΟΥ ΤΑ ΕΝΝΙΑΜΕΡΑ.
   Όταν δεν πάνε καλά τα πράματα, εφευρίσκουν P/E, P, BV, core tier.

   Έχει λέει κεφαλαιακή επάρκεια η Πειραιώς. μπουχουχου - μην τα γράφετε κύριε spooky έτσι απότομα, γιατί με πονάει η κοιλάρα μου απο τα γέλια.

   Σε 2 χρόνια απο σήμερα - το αργότερο - η μετοχή θα παίζει κάτω απο την τιμή των 0,125 της ΑΜΚ που θα ανακοινώσει. Θα προηγηθεί reverse.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  19. Άρα κύριε Τάκη παρακαλάμε να μας υποβαθμίσει η Morgan Stanley για να εισρεύσουν στο ΧΑΑ τα αρπαχτικά αλά 1997-98 και να γίνει του ΧΑΑ το σιδηρούν κιγκλίδωμα:)

   Φαντάζομαι οι ζομποτράπεζες δεν θα πάνε στα 30 δις κεφαλαιοποίηση,στα 11 μπαίνει μεθαύριο η ΕΤΕ.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Κύριε Τζο δεν παρακαλάμε για τίποτα.

    Ας κάνουν ότι θέλουν. Εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας.

    Διαγραφή
   2. Και όμως Κύριε Τάκη,πρέπει να παρακαλάμε γιατί διαφορετικά τα λεφτά θα πηγαίνουν όπως τώρα στις ζομποτράπεζες και οι άλλες θα δούνε άνοδο μετά από 10 χρόνια.Θέλουμε ρευστότητα απ'όπου και αν προέρχεται,μακάρι να έρθουν από διάφορες πηγές.

    Διαγραφή
   3. Γιατί έχετε δει κανένα φράγκο να πέφτει στις ζομποτράπεζες???
    Εγώ, πέρα απο μερικά κερδοσκοπικά fund, βλέπω μόνο ΤΧΣ και τους γνωστούς άμπαλους φιτσουλέους να βάζουν λεφτά στις ζομποτράπεζες.

    Εμείς θέλουμε, επιτέλους, να ανακεφαλαιοποιηθούν οι ζομποτράπεζες. Με ποιανού τα λεφτά???? Δεν τον νοιάζει τον Τάκαρο.

    Διαγραφή
   4. Τη ρευστότητα την έχουν τραβήξει όμως απ'τις υπόλοιπες και θέλουμε 1 μήνα ακόμη για να ολοκληρωθούν οι αυξήσεις.Ως τότε,αν δεν έρθουν τα λεφτά των αναδυόμενων,θα λιώσουν οι περισσότερες και μετά τις αυξήσεις δεν μας εγγυάται κανείς ότι το χρήμα θα επιστρέψει αλλού.

    Ελπίζοντας πάντα μην έχουμε στο μεταξύ κανένα ατύχημα είτε εγχώριο είτε εξωγενές.Τα Θωρηκτά μας πάνε κατ'ευχήν αλλά πρέπει να ζωντανέψει η αγορά γενικά και να προχωρήσει.Γιατί χωρίς ΧΑΑ δυνατό ούτε η οικονομία θα αναστηθεί.

    Διαγραφή
   5. κ. Τάκη και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει τρελό ρούφηγμα της ρευστότητας και ειδικά των μικρομετόχων που δεν γνωρίζουν. Ειδικά από την ΕΤΕ το έχουν γ......

    Από γνωστούς μου ξέρω ότι παίρνουν τηλέφωνο και λένε την ατάκα "Πρέπει να συμμετέχετε αλλιώς θα βγείτε χαμένοι αφού δεν θα ξαναπάρετε ποτέ πίσω το χαμένο σας κεφάλαιο"

    Αυτό μπορεί να φαίνεται αστείο για κάποιον που ξέρει όπως εσείς,ή που σας παρακολουθεί όπως εμείς, αλλά για κάποιον που δεν ξέρει οι άνθρωποι είναι σε αμοκ... Προσπαθούν να βρουν λεφτά από παντού για να συμμετάσχουν στην αύξηση.... Χρήματα που τα χρειάζονται μόνο με την ελπίδα να πάρουν πίσω το παλιό τους κεφάλαιο... Τρελές ρουφήχτρες ρευστότητας αυτές οι τράπεζες... TRAGIc...

    Διαγραφή
  20. Κύριε Τάκη μας επανεμφανισθήκατε πολύ δυνατός και ορμητικός απόψε.
   Ετσι σας θέλουμε !!Με θέσεις καθαρές και τεκμηριωμένες,όπως πάντα.
   Ευχαριστώ για τιμές.θα παρακολουθήσω την εξέλιξη των ΑΜΚ με ενδιαφέρον.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  21. κύριε spooky

   Γιατί μέρος της ΑΜΚ της Πειραιώς θα καλυφθεί από επενδυτές με ιδιωτική τοποθέτηση και μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων μέχρι του ποσού των 400.000.000 ευρώ??????????????

   Γιατί???????
   Δεν υπάρχουν χαρτιά για όλον τον ντουνιά, βρεεεεεεεε???

   Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. ΟΛΟΙ ΣΑΣ.
   Γιατί ζητάνε απο τον παλαιό μέτοχο να παραιτηθεί μέχρι του ποσού των 400 εκατ, ευρώ???

   Προσέξτε γκουρούδες.
   Σκεφτείτε. Ψάξτε και ρωτήστε το γιατί.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  22. Μήπως γιατί θα μπούνε οι off shore των Βαρδινογιανναίων και του Μασάλα δια της πλαγίας οδού...?

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  23. Χαιρετώ και εγώ με την σειρά μου την όμορφη παρέα!

   Κ. Τάκη και πάλι συγχαρητήρια για την ξεκάθαρη άποψη σας!

   "Γιατί μέρος της ΑΜΚ της Πειραιώς θα καλυφθεί από επενδυτές με ιδιωτική τοποθέτηση και μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων μέχρι του ποσού των 400.000.000 ευρώ??????????????"

   απάντηση: Γιατί ξεφόρτωσαν στα υψηλά και θέλουν να επαναγοράσουν τις μετοχές πάλι κοψοχρονιάς αφού μόνο αυτοί ξέρουν σε ποια πραγματικά τιμή θα γίνει η ΑΜΚ και αυτοί θα αποφασίσουν που θα πάνε οι μετοχές όλου αυτού του ποσού????


   Κύριε Τάκη έψαξα τις εκθέσεις τις ΕΤΕ και ΑΛΦΑ αλλά εκεί δεν βρήκα κατανομή των μη εξυπηρετούμενων δανείων.. anyway. Εννοώ σε τι ποσοστό και πόσες μέρες έχει καθυστέρηση το καθένα όπως τα βρήκατε εσείς στην ΠΕΙΡ.

   Επίσης αν πούμε ότι οι ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών ολοκληρώνονται τέλη Ιούνη και αρχίσουν να υπερισχύουν τα θεμελιώδη τους (αρχίσει ο κατήφορος δηλαδή) πλέον θα έχουν μεγάλη βαρύτητα στον ΓΔ κύριε Τάκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμπαρασύρουν όλο τον ΓΔ, ακόμα και τους θωρηκτούς, κάτω;

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Για την ΑΛΦΑ κύριε divitia

    http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/prospectus/infopress/AlphaBank_AMK_10052013.PDF

    Διαγραφή
   2. Αν και δεν είναι τα στοιχεία του συγχωνευμένου σχήματος, σαφώς καλύτερα τα νούμερα από την ΠΕΙΡ κύριε Τάκη. Το ΔΣ της ΑΛΦΑ πολύ πιο αξιόπιστο.

    Βέβαια η ΑΛΦΑ στο συγχωνευμένο σχήμα έχει σύνολο απαιτήσεων κατά πελατών 60δισ με απομειώσεις των 5,2 δισ, δηλαδή το 8,6%.

    Όσον αφορά το σκεπτικό σας και την τιμή για ΑΛΦΑ που δώσατε να φανταστώ ότι: Η ΑΛΦΑ μετά την ΑΜΚ θα έχει καθαρή θέση περί τα 8 δις. Άρα σύμφωνα με το σκεπτικό σας αν κόψουμε άλλα 5 (4 ακόμα από μη εξυπηρετούμενα + 1 των προνομιούχων) και διαιρέσουμε με τα 11δισ μετοχές που θα έχει μετά την ΑΜΚ παίρνουμε το νούμερο των 0,27 πάνω κάτω. (να φανταστώ ότι στην ΑΛΦΑ υπολογίζουμε τις απομειώσεις στο 16% και όχι στο 20-25% όπως στην ΠΕΙΡ επειδή έχει πιο υγιές δανειακό χαρτοφυλάκιο;)
    Άρα ακόμα και να μηδενίσουν τα warrands θα αξίζει κάποιος ναγοράσει από tablo και όχι μέσω warrands...

    Τέλος κύριε Τάκη δεν μου απαντήσατε... Μετά τις ΑΜΚ που οι τράπεζες θα ξαναέχουν σεβαστή κεφαλαιοποίηση δεν είναι πολύ πιθανό να συμπαρασήρουν όλο το Θείο Βρέφος σε πτώση;

    Διαγραφή
  24. Θέλετε κ.Τακη να ψαχνουμε πότε εεμμμ πωλήθηκαν 300εκατ τεμάχια βραδιάτικα??

   0,32-0,29 για αλφα? Ενδιαφέρον το νούμερο (και τεχνικό) Εδώ χωράει σίγουρα σεντόνι και θα είναι και μεταξωτό!!!!

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Απο την ανακεφαλαιοποιημένη ΑΛΦΑ αφαιρούμε 3 δις, άντε το πολύ 4 και βρίσκουμε μια πρόχειρη προσέγγιση της πραγματικής αξίας των ιδίων της.
    Να επιστρέψει και το 1 δις των προνομιούχων, έτσιιιιι???

    Διαγραφή
   2. Που τα θυμηθήκατε τώρα τα 1 δις των προνομιούχων χαχαχα Δεν είχε κάνει αμκ να τα επιστρέψει να δώσει και μέρισμα μετά??

    Διαγραφή
   3. Σιγά μην τα ξέχασα.

    Τα χρωστάει αυτά τα 940εκατ. Ή θα τα δώσει ή θα πρέπει να κόψει μετοχές.
    Αυτά πρέπει να τα υπολογίζουμε αν θέλουμε να δούμε ποιά είναι τα πραγματικά ίδια.

    Ώστε έτσι κύριε lorac.
    Έκανε AΜΚ για να τα επιστρέψει????
    Και δεν τα επέστρεψε??
    μπουχουχουχου
    Οι ΚΡΑ ΚΡΑ δεςς όμως θα πομπάραν και ΤΟΤΕ, όπως σήμερα!!!

    Διαγραφή
  25. Τι έγινε βρε γκουρούδες????
   -20% οι πωλήσεις του Κυριακίδη και -50% τα κέρδη του???

   Καθίστε εσείς να κοιτάτε τα P/Ε και τα P/BV του παρελθόντος.

   Φέτος οι θωρηκτοί πάμε για +60% (παραπάνω, αλλά είπα να είμαι μετριοπαθής) στις πωλήσεις, οι οποίες τρέχουν με τρελό ρυθμό στο τετράμηνο.
   μπουχουχουχου Κυριακίδης, είπαμε - καλός αλλά λίγος!!! Και απο Κίνα μυρουδιάς. Για κανένα ξυπόλητο Άραβα και Ουζμπεκιστανό κάλος είναι, μέχρι εκεί.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  26. Κύριε Τάκη αισιόδοξο σας βλέπω...

   Δίνετε 2 χρόνια περιθώριο στην ΠΕΙΡ για να πέσει κάτω από τα 0,125? Εγώ γιατί το βλέπω (πολύ) συντομότερα?

   Δείτε τι έπαθαν και στην BANKIA στην Ισπανία (Ψάξτε λίγο να δείτε διακυμάνσεις μετοχής, πόσα λεφτά της έχουν δώσει και τι κεφαλαιοποίηση έχει τώρα) Ενδεικτικά μόνο λέω ότι αστυνομικός μαχαίρωσε την Κυριακή τον τραπεζίτη που του πούλησε μετοχές για να μπει στην ΑΜΚ της και έγραφε ήδη 80% απώλειες την πρώτη μέρα εισαγωγής των νέων μετοχών.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Το 0,125 είναι εύκολο να το πιάσει κύριε zachmour. Όταν θα κόψει η μετοχή θα συγκλίνει προς αυτό το νούμερο - αμέσως. Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ θα το πιάσει σε χρόνο 0 το 0,125.

    Είστε όμως παρατηρητικός κύριε zachmour.
    Έγραψα ότι θα πέσει κάτω απο το 0,125 σε 2 χρόνια, έχοντας υπόψη μου ότι ο άλλος σήμερα βλέπει στο ταμπλό 0,3 και υποθέτει ότι εννοώ ότι θα πέσει 60% της σημερινής τιμής.

    Διευκρινίζω λοιπόν, αφού με τσιμπήσατε κύριε zachmour:

    Το 0,125 δηλαδή 1,25 επειδή θα γίνει reverse θα το πιάσει φέτος, αλλά σε βάθος 2 ετών η μετοχή θα έχει πέσει πάνω 60% και θα πάει 0,375 και κάτω - όπως έγινε και κατά την τελευταία της ΑΜΚ στο 1 ευρώ, τότε που την ξαναπόμπαριζε ο ΚΡΑ ΚΡΑΣ

    Διαγραφή
  27. Να και απολύσει ο Κυριακίδης!!!

   Ο Όμιλος απασχολούσε την 31-3-2013 214 εργαζόμενους. Ο αντίστοιχος αριθμός για την
   εταιρία ήταν 115. Αντίστοιχα για την προηγούμενη περίοδο ο αριθμός του απασχολούμενου
   προσωπικού ήταν 237 και 165 άτομα.

   Βρεεεεε, πόσο P/E μας γράφουν οι ειδήμονες ότι έχει???

   QUIZ
   Με 6,7 μιλιούνια πωλήσεις η εταιρία κάνει προ φόρων κέρδη 1 εκατ.
   Με 7 εκατ. ο όμιλος καθαρά κέρδη κέρδη 2 εκατ.

   Θεε και Κύριε. Τι ΜΑΓΟΣ Χουντίνι είναι ετούτος???
   Πως τις κάνει αυτές τις ταχυδακτυλουργίες??

   Η εταιρία κόστος πωληθέντων 4,6 εκατ. ευρώ, ο όμιλος 3,6 εκατ.
   Η αλλαξοκωλιά πάει σύννεφο.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  28. Ο banking news έχει πολύ πλάκα.
   Στο ένα δημοσίευμα λέει ότι οι παλαιοί μέτοχοι των τραπεζών που θα μπουν στις ΑΜΚ θα απολαύσουν τρελές υπεραξίες και στο άλλο λέει ότι ορθά έπραξε ο Στουρνάρας που απαγόρευσε στα ταμεία να συμμετάσχουν στις αυξήσεις γιατί λέει τι κατάλαβαν λέει τα ταμεία τόσα χρόνια που ήταν σταθεροί μέτοχοι στις τράπεζες? Μηδένισαν λέει. Μα αυτός δεν μας έλεγε για τους κολοσσούς τους τραπεζίτες τύπου Σάλλα που έχουν φροντίσει για την καταπλητική πορεία των τραπεζών τους?

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Εγώ έχω πάψει να τον διαβάζω - μόνο για να πιάσω κλίμα, που και που ρίχνω καμιά ματιά.
    Ό,τι γράφει είναι μπούρδες, παπαγαλιές και προϊόν της φαντασίας του.

    Διαγραφή
   2. Για τους traders μόνο να επισημάνω ότι χθες έγραψε αναμένει κάποιο ράλυ από το Χ.Α. αλλά όχι από τις τράπεζες, ενώ εσείς έχετε γράψει ότι περιμένετε ένα ράλυ από τις τράπεζες έτσι για να "φτιαχνει" το κλίμα για τα πρόβατα.

    Με δεδομένο ότι το bankingnews είναι αντιδείκτης μήπως όλα τα σημάδια δείχνουν άνοδο λίγων ημερών (για τις τράπεζες λέω) πριν την επόμενη φάπα?

    Διαγραφή
   3. Θα δοκίμαζα την τύχη μου, με την ανακοίνωση της ΑΜΚ της Πειραιώς - λίγο πριν, λίγο μετά και εφόσον είχε ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της ΕΤΕ.
    Εκεί πρέπει να συντονιστεί κάποιος. Να παίξουν μαζί και οι 2 γάιδαροι.

    Διαγραφή
   4. Και λίγο πάνω απο το ψυχολογικό όριο των 1000 μονάδων (1010 με 1020) - που ποντάρω ότι σε αυτή την φάση θα αντέξει!!

    Διαγραφή
   5. Και εγώ θα δοκίμαζα την τύχη μου (αλλά δεν θα το κάνω).

    Για τα 400εκ που λέτε της ΠΕΙΡ με παραίτηση των παλαιών μετόχων δεν είναι αυτά που θα βάλει η Πορτογαλική τράπεζα στα πλαίσια μίας συμφωνίας που έχουν?

    Διαγραφή
   6. Κανένας σοβαρός επενδυτής δεν θα έβαζε τα λεφτά στον αρχισάπακα της Πειραιώς.
    Μόνο αν πάρει εξασφαλίσεις, ότι θα τύχει καλύτερης τύχης απο τους παλαιούς μετόχους και ευνοϊκότερης αντιμετώπισης στους όρους της ΑΜΚ.

    και πάλι τα λεφτά που θα έβαζε θα ήταν other people money.

    Διαγραφή
   7. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε φαινόμενα MIG? Να δώσει δηλαδή (δανεικά και αγύριστα) δάνεια κάποια φιλική τράπεζα της Πειραιώς ή η ίδια η Πειραιώς σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για να συμμετάσχουν στην αύξηση προκειμένου να διατηρηθεί ο ιδιωτικός χαρακτήρας της τράπεζας?

    Διαγραφή
   8. Μην τα ψάχνετε παραπέρα κύριε zachmour.

    Προσέξτε τώρα τα ωραία.
    η Γενική - η οποία ανακεφαλαιοποιήθηκε και δόθηκε δώρο στον ΜαΣάλλα έχει επισφάλειες στο 43,7%. Η Πειραιώς στο 16%. Οι ΚΡΑ ΚΡΑ δες κοιτάνε τα core tier 1 και του ΚΩΛΟΥ ΤΑ ΕΝΝΙΑΜΕΡΑ , όπως έλεγα στον κύριο spooky - αλλά για την τρύπα των 11 δις στις χορηγήσεις της Πειραιώς, ΤΣΙΜΟΥΔΙΑ.

    Με το που θα απομειώσει τα 11 δις η Πειραιώς, τότε θα έχει ανεβάσει τις επισφάλειες στο 31% και τα ίδια ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΞΑΝΑ.

    core tier 1 λέει!!! μπουχουχουχου
    βρεεεεεεε κάτι δάνεια που έδινε ο Βγενό στα Βατοπέδια τα κοιτάς????

    Διαγραφή
  29. Και εγώ ΕΚΕΙ (μου ξέφυγε και δεν έβγαινε νόημα) θα δοκίμαζα την τύχη μου (αλλά δεν θα το κάνω).

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  30. Καινούριος ήλιος έλαμψε και φώτισε η καρδιά μου
   και όλα τα φαντάσματα τα διώχνω μακριά μου

   Aleko mou sallam

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  31. ΠΕΙΡΕΩΣ   Τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας από όλες τις ελληνικές τράπεζες θα εμφανίζει η Πειραιώς, μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, η οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Η τράπεζα θα κατέχει επίσης την πρώτη θέση όσον αφορά τα μεριδια αγοράς στους βασικούς τομείς εργασιών. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν δέλεαρ συμμετοχής διεθνών επενδυτών στην ΑΜΚ και επιτρέπουν στη διοίκηση της τράπεζας να τοποθετήσει ψηλά τον πήχυ. Στόχος γίνεται τώρα η κάλυψη του 12% της ΑΜΚ από ιδιώτες - παλιούς μετόχους και νέους επενδυτές.

   Οι όροι της ΑΜΚ έχουν καθορισθεί σε γενικές γραμμές και ανμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο τριήμερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Διοίκηση της Τρ. Πειραιώς και οι σύμβουλοι της στην ΑΜΚ έχουν καταλήξει στους ακόλουθους όρους:

   - Reverse split και μετατροπή 10 τωρινών μετοχών σε μία (η οποία με βάση τη σημερινή χρηματιστηριακή τιμή θα έχει τιμή στο ταμπλό περίπου 2,75 ευρώ).

   - Εκδοση περίπου 6 νέων μετοχών ανά μία παλιά.

   - Τιμή διάθεσης νέων μετοχών 1,25 ευρώ (0,125 ευρώ κατ' αντιστοιχία των τωρινών μετοχών.

   Ετσι, ο κατοχος 1.000 τωρινών μετοχών θα έχει 100 μετά το reverse split. Θα δικαιούται να πάρει περίου 600 νέες, προς 1,25 ευρώ, καταβάλλοντας συνολικά 750 ευρώ. Μετά την ΑΜΚ θα διαθέτει 100+600 = 700 μετοχές.

   Υψηλή απόδοση αναμένεται ότι θα αποκομίσουν οι κάτοχοι παλιών μετοχών από τα "δικαιώματα" στην ΑΜΚ.

   Υπολογίζεται ότι η τιμή εκκίνησης του "δικαιώματος" θα διαμορφωθεί περί τα 5,5-6 ευρώ μετά το reverse split (0,55-0,60 ευρώ το "δικαίωμα" από κάθε τωρινή μετοχή)
   http://www.sofokleousin.gr/archives/134161.html

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  32. ETE
   Στα 4,53 ευρώ η μετοχή και στα 4,47 ευρώ το δικαίωμα της Εθνικής τράπεζας – Αναμένονται ισχυρές πιέσεις προσεχώς λόγω αθρόων πωλήσεων δικαιωμάτων
   29/05/13 - 13:14
   Εκτύπωση
   E-mail
   Στα 4,53 ευρώ έχει καθοριστεί η νέα αναπροσαρμοσμένη μετά το reverse split μετοχή της Εθνικής τράπεζας και μετά την αποκοπή του δικαιώματος ενώ η τιμή του δικαιώματος καθορίζεται στα 4,47 ευρώ.
   Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία για την μετοχή και το δικαίωμα της Εθνικής τράπεζας.   Να σημειωθεί ότι αύριο 30 Μάιου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εθνικής καθώς και το δικαίωμα.
   Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων είναι 30 Μάιου με 7 Ιουνίου ενώ στις 13 Ιουνίου ολοκληρώνεται η αύξηση κεφαλαίου.
   Για την αμκ των 9,75 δισεκ. ευρώ θα εκδοθούν 2,274 δισεκ. μετοχές με τιμή διάθεσης 4,29 ευρώ.
   Με δεδομένο ότι τα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου, συνολικά κατέχουν 13% θα πωλήσουν τα δικαιώματα τους πιέζοντας σημαντικά τις τιμές προσεχώς.
   Παράλληλα και οι μικροεπενδυτές δεν φαίνεται στην πλειοψηφία τους να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου οπότε και αυτοί θα πωλήσουν τα δικαιώματα τους.
   Οι ξένοι επενδυτές επίσης είτε δεν θα τα ασκήσουν είτε θα πωλήσουν.
   Υπενθυμίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα ξένοι και εγχώριοι κατέχουν το 35,5% της Εθνικής, οι ιδιώτες 45,8% και τα ασφαλιστικά Ταμεία 13,04%.
   Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα δικαιώματα της Εθνικής θα πιεστούν πολύ περισσότερο από τις πιέσεις που ασκήθηκαν στην Alpha bank.

   www.bankingnews.gr

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  33. Καλησπέρα το ψυχολογικό όριο των 1000 ΓΔ αντέχει για την ώρα . Το θέμα είναι να αντέξει το 970-980 Πάντως πολλές μτχ ,απο αυτές που τα πήγαιναν μια χαρά έχουν πάρει κλίση προς τα κάτω ,οπότε εγώ αναμένω να πλησιάσουν το αντίστοιχο 970 τους . Κ. Τάκη κάτι σας είχα ρωτήσει για σαπούνια και αν αξίζει κάποιος να την προσέχει απο εδώ και πέρα με αφορμή και το υπερατλαντικό ταξίδι της τον Ιούνιο.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  34. Ο Τάκαρος κύριε lorac βλέπει ΓΔ στα 1009, την Πειραιώς να ανακοινώνει τη ΑΜΚ και στα fora να υπάρχει γκρίνια και κατήφεια.

   Απογοήτευση μεγάλοι οι επενδυταράδες.

   Παράλληλα ο ΚΡΑ ΚΡΑς μιλάει για έξυπνη κίνηση της Πειραιώς, ενώ παράλληλα το NBG PA να συνεχίζει να πετάει - πλησιάζει τα 12 δολάρια, από τα 15 και πάνω Τάκαρος δεν θα υπάρχει - τα σημάδια δείχνουν ότι ήρθε η ώρα για γιουρούσια, ειδικά αν αύριο ανοίξουν τα ζόμπι κάτω.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Αύριο επιστρέφει και η μεγάλη μας φίλη ανανεωμένη απο το spa αποκοπής που έκανε θαλασσοθεραπείες με φυκια warrands. Τα γιουρούσια θέλουν προσοχή κ.Τακη ,αν και είμαι "μικρός" για να σας συμβουλεύω . Πάντως αρκετές φτάσαν στο αντίστοιχο "970" τους απο σήμερα. Για ΓΔ δεν ξέρω αν θα το δεί Αυτός πίνει και κοκα κολα και πάει με όλα !!
    Για πειρ όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να κάνει τις πράξεις να δεί που θα είναι αποκομμένη , πόσο θα είναι το δικαίωμα κτλ για να πάρει τις αποφάσεις του. Πρόσεξα σήμερα κάποιος σας διαφήμισε και στο τσατ του μπανκονέου Μεγαλεία!!! Επρεπε να γράψετε σεντόνι για την πειρ για να βρείται επιτέλους την καθολική αναγνώριση χαχαχα
    Ξαναγυρνώ στο "970" . Ωραίο σημείο εισόδου και με καλό στοπλος αν δεν βγεί η κίνηση αλλά αν μείνεις μέσα και η κατηφόρα συνεχίσει τότε το 900 θα είναι ένα τσιγάρο δρόμος.Γιαυτό λέω προσοχή (στον ευατό μου επίσης το υπενθυμίζω)

    Διαγραφή
  35. Κύριε Λουκά σας ευχαριστώ για τα link που αναρτάτε - για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  36. Καλησπέρα σε κύριο Τάκη και φίλους.
   Το παρακάτω σχετικά με την "έξυπνη " πρόταση της ΠΕΙΡ αξίζει μια ανάγνωση :

   http://www.eurocapital.gr/index.php/permalink/52831.html

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  37. Κύριε Τάκη φυσικά και είναι έξυπνη η κίνηση της ΠΕΙΡ αφού ξεπουπουλιάζει τους κακόμοιρους traders που νόμισαν ότι βρήκαν το πουλέν της 10ετίας που θα συνέχιζε το +500% σε 1 μήνα.
   Θα τους ξεβρακώσουν,θα τους πάρουν τις μετοχές,τα μετρητά,τα δικαιώματα και τα warrants και ο Μασάλας μαζί με τους Βαρδινογιανναίους θα πίνουν εις υγείαν των κορόιδων.

   Η αγορά έχει πάρει άσχημη πτωτική κλίση,εύχομαι να'ναι αρκουδοπαγίδα διότι σε διαφορετική περίπτωση οι καρπαζιές που θα πέφτουν εν μέσω αυξήσεων θα είναι ισχυρότατες σε όλα τα μήκη και πλάτη του ταμπλό.

   Εν τω μεταξύ συζηιτιέται ακόμη η είδηση για την πιθανή υποβάθμιση απ'την Μοργκάνα και μάλιστα λέγεται ότι μέχρι να μπούνε τα αρπαχτικά των αναπτυσσόμενων αγορών,θα βγούνε πρώτα οι ελέφαντες των αναπτυγμένων και θα προκληθεί μίνι κραχ.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. κ Tzo πριν λίγο καιρό όλα φαίνονταν bull λίγη εναλλαγή δεν βλάπτει και αν συνδιαστεί χρονικά η περίοδος της αμκ πειραυλων και ετεκουλων ,είσόδου νέων της αλφα και υποβαθμίσεων απο μοργκανέους θα γίνει της ΣΤΗΡΙΞΗΣ του μικρομετόχου που γράφει και ο πετραν

    Διαγραφή
  38. Θα ξεσκιστούμε στη στήριξη κύριε Lorac ή θα μας ξεσκίσουν δηλαδή.Ωραίες επιλογές έχουμε:)

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  39. Τι βλέπω στο euro2day! 2000000 τεμάχια ΠΕΙΡ πούλησε χθες ο στρατηγός,για να συμμετάσχει στην αύξηση.Πόσα έχει δώσει συνολικά; Ποιός τα αγόρασε άραγε;
   Καλησπέρα σε όλους.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Κύριε Νίκο, ΜΟΝΟ, με τέτοια κόλπα και με την παραίτηση των παλαιών μετόχων μέχρι του ποσού των 400 εκατ. ευρώ, θα μπορούσε να πετύχει κάλυψη του 10% της ΑΜΚ.

    Διαγραφή
  40. Το NBG PA στα 12. Που είστε κύριε zachmour να ρίξουμε κανένα γλέντο τρικούβερτο???
   Αέρααααααα και τα μυαλά στα κάγκελα. Ε, ρε γλέντια!!!

   Κύριοι δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ψάχνετε τις στηρίξεις???
   Κύριε Τζο!!! Τώρα τα βλέπετε τα ραδίκια ανάποδα???

   Τεσπα, ότι πρόβλεψη ήταν να κάνω την έκανα το πρωί και την επιβεβαίωσα προ ολίγου.
   -----------------------------------------------------------------

   Θα προσέξατε ότι το άρθρο είναι
   Πειραιώς (το ανάγνωσμα No1) - άρα σημαίνει ότι ακολουθεί και Νο2.
   Νομίζω ότι η Πειραιώς και η Αττικής προηγούνται - η ΑΛΦΑ μπορεί να με περιμένει λίγο

   Ο Τάκαρος λοιπόν που έχει πάει κόντρα τα παγκόσμια μεγαθήρια Ροτζερίδιδες, Σωρέους, Πρεχτεριστές και όλους, τώρα ήρθε η ώρα να αναμετρηθεί στα μαρμαρένια αλώνια με τον κυρ Λεωτσάκο.

   Έξυπνη κίνηση λέει αυτός και για το πιο hot τραπεζικό story μιλάει.
   Ήρθε η ώρα να τον πάω μια κόντρα στα ίσια!!!

   Όλοι λοιπόν να διαβάσετε το επόμενο άρθρο - Πειραιώς (το ανάγνωσμα No2) - που θα αναρτηθεί, όταν θα είμαι έτοιμος και όταν ο Τάκαρος θα έχει κέφια. Δηλαδή, σε 7 ημέρες απο σήμερα το πολύυυυ.
   Να μην το χάσετε. Θα πέσει πολύ γέλιο.

   Μέχρι τότε ΥΠΟΜΟΝΗ

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Ο Τάκαρος λοιπόν που έχει πάει κόντρα τα παγκόσμια μεγαθήρια Ροτζερίδιδες, Σωρέους, Πρεχτεριστές και όλους, τώρα ήρθε η ώρα να αναμετρηθεί στα μαρμαρένια αλώνια με τον κυρ Λεωτσάκο.

    Τάκαρε ποτέ δεν θα καταφέρεις να νικήσεις τον πετραν... Ξέρεις γιατί???

    Διαγραφή
   2. Γιατί τα λέει όλα - είναι μέσα σε όλα και πάντα δικαιώνετε.

    Διαγραφή
  41. Μεγάλη κουφάλα ο Σάλλας. Το 0.17 σημαίνει 50% λιγότερες νέες μετοχές ή αλλιώς σημαίνει ότι τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων έχουν 50% μικρότερη αξία.

   Η τελική πορεία της ΠΕΙΡ δεν θα αλλάξει αλλά βραχυπρόθεσμα πιστεύω ότι μπορεί να δούμε άλμα.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  42. αγαπητε νικο τι ερωτησεις ειναι αυτες
   για μαντεψε μ...ιδα

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  43. Μεγάλες πλάκες απόψε το βράδυ στο σάιτ του Λεωτσάκου.Του τα χώνουν αγρίως και αυτός αναρρωτιέται γιατί διαμαρτύρονται ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

   Κύριε Τάκη δεκτή η πρόβλεψή σας,αν και Θωρηκτός και άνετος,εύχομαι να επαληθευθεί διότι όπως έχω ξαναπεί πρέπει να υπάρχει και αγορά για να παίζουν μπαλίτσα οι Θωρηκτοί.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  44. Μετά το reverse απο τα 114,332 εκατ μετοχών της Πειραιώς θα προκύψουν

   114,332 Χ 35,680197 = 4,079 δισεκατ. ΝΕΕΣ μετοχές που καλούνται να βάλουν
   4,079 Χ 1,7 = 6,9 δισεκ.

   Ο ΜαΣάλλας όμως ανακοινώνει ότι θα εκδοθούν 4,958 δισεκατ. ΝΕΕΣ μετοχές.

   Δηλαδή 4,958 - 4,079 = 879 εκατ. μετοχές παραπάνω , που θα πάνε στους στρατηγικούς επενδυτές , μπουχουχουχου
   Πόσα λεφτά βάζουν αυτοί γκουρούδες?????
   Σε τι τιμή μπαίνουν αυτοί στην ΑΜΚ????

   Στα 1,7 όπως μπαίνουν τα γίδια???

   Άντε ντεεεεε κάντε κανένα υπολογισμό, να δούμε τους όρους ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ!!!

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  45. Σενάρια και υποθέσεις σχετικά με τους όρους της α.μ.κ. της Τράπεζας Πειραιώς

   29/05/2013 20:29Γιάννης Σιάτρας

   Μέγεθος γραμμάτων:
   Το Άρθρο
   Σχόλια ( 1 )
   Με βάση την ερμηνεία που υπάρχει μέχρι στιγμής (η ανακοίνωση εκδόθηκε στις 7:00 μμ) και με βάση τους όρους της αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, προκύπτει ότι η έκδοση είναι ανοιχτή για κάλυψη του πλήρους ποσού από τους ιδιώτες μετόχους.   Ο κάθε μέτοχος μπορεί να εγγραφεί έως και για 35,68 νέες μετοχές στην τιμή των 1,70 ευρώ (μετά το reverse split).   Τί σημαίνει αυτό; Ότι για κάθε 10 μετοχές που κατείχε ένας μέτοχος πριν από το reverse split (δηλαδή για μία καινούργια), πρακτικά θα χρειαστεί 60,66 ευρώ για να συμμετάσχει.   Αυτό βεβαίως δε μπορεί να συμβεί. Και θα έχει σαν αποτέλεσμα την πτώση των τιμών των δικαιωμάτων.   Με τον τρόπο αυτόν, θα αγοράσουν δικαιώματα νέοι μέτοχοι, στην πλειοψηφία τους ξένοι επενδυτές.   Η έκδοση των warrants δεν είναι εγγυημένη. Θα εκδοθούν μόνο στην περίπτωση που δεν καλυφθεί η αύξηση κατά 100%. Αυτό σημαίνει ότι έως και την ολοκλήρωση της αύξησης, ο μέτοχος που συμμετέχει, δε θα γνωρίζει το εάν θα πάρει warrants, ή πόσα θα πάρει.   Βεβαίως, κανείς δεν πιστεύει ότι η αύξηση θα καλυφθεί κατά 100%. Συνεπώς, θα εκδοθούν warrants. Το “πονηρό” είναι ότι κανείς δε γνωρίζει πόσα.

   Παράλληλα, όσοι συμμετάσχουν στην αύξηση με πολλά δικαιώματα, θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν περισσότερα warrants απ’ ότι θα έπαιρναν, αν αυτά είχαν προσδιοριστεί από την αρχή. Το σημείο αυτό είναι το “πονηρό”. Όμως, ενισχύει αυτόν που διαθέτει ψηλά κεφάλαια.
   Η πρακτική αυτή δεν είναι θετική για τον παλαιό μέτοχο. Θα λέγαμε ότι δεν είναι και ηθική για τον μέτοχο που στηρίζει την Τράπεζα επί πολλά χρόνια και συμμετείχε στις προηγούμενες αυξήσεις μετοχικού της κεφαλαίου.   Με την πρακτική που ακολουθείται στην παρούσα αύξηση, ο παλαιός μέτοχος πρακτικά “εκπαραθυρώνεται” για να δοθεί η αύξηση (και η Τράπεζα) σε ξένους επενδυτές ή σε πολύ ισχυρούς εγχώριους, σε χαμηλό κόστος.

   Η σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς είναι κατακριτέα.

   Παράλληλα, φανερώνεται το πόσο λάθος είναι η πρακτική που ακολουθείται τελευταία, με τις προεγκρίσεις των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου από τις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς να είναι γνωστοί εκ των προτέρων οι ακριβείς όροι.
   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, δυστυχώς, πρόδωσε τους μετόχους της. Κυρίως, τους μικρούς μετόχους, στους οποίους ο κ. Σάλλας και η Τράπεζα στηρίχθηκαν επί τόσα χρόνια. Κρίμα...

   Σημείωση: Κακώς η Τράπεζα επιτρέπει να δημιουργούνται τόσα σενάρια μετά την ανακοίνωση των όρων της αύξησης. Θα έπρεπε η ίδια να έχει προβλέψει να απαντά σε ορισμένα πιθανά ερωτήματα που όλοι γνώριζαν ότι θα δημιουργηθούν και να είχε έτοιμο ένα σχετικό κείμενο
   http://www.eurocapital.gr/index.php/permalink/52831.html

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  46. Απαντήσεις
   1. 0,49 ευρώ βγαίνει κύριε Casanova???

    Λύθηκε και το μυστήριο της παραίτησης των παλαιών μετόχων τι σημαίνει!!

    Διαγραφή
  47. 0,49E ε ρε γλέντια όταν μπουν οι νέες!!

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Όχι ότι έχει μεγάλη διαφορά αλλά επειδή είναι μία απλή διαίρεση:

    400εκ Ευρώ / 879εκ μετοχές = 0.455Ευρώ μετά reverse split ή 0.045 προ reverse...


    Διαγραφή
   2. Δεν είναι ακριβώς έτσι - είναι και τα λεφτά των Γάλλων.
    Όταν θα αναρτήσω το ''Πειραιώς το ανάγνωσμα Νο2'', θα εξηγήσω την αλλαξοκωλιά που έγινε!!

    Ο ΚΡΑ ΚΡΑς όμως δεν γράφει τίποτα γιαυτά.

    Διαγραφή
  48. Ο άλλος συνεχίζει να επιτίθεται ΜΟΝΟ στην ΕΤΕ και να διερωτάται
   Πως τα 9,75 δισ έχουν καταλήξει στα 5,1 δισ και το παράδοξο το core tier 1 είναι κάτω από 9%;
   Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα λέει και αναπάντητα.

   Στον στρατηγό ΜαΣάλλα όμως δεν έχει αναπάντητα ερωτήματα - δεν βλέπει την τρύπα των χορηγήσεων, ούτε έχει ερωτήματα πως είναι δυνατόν ο αρχισάπακας να έχει core tier1 στο 14,8% ??? Ούτε διερωτάται απο που και ως που βγάζει κεφαλαιακή επάρκεια ο στρατηγός και πως εμφανίζει κεφάλαια πάνω απο 9 δις??

   Και ο κύριος Τζο εύχεται να δικαιωθεί ο ΚΡΑ ΚΡΑΣ, για το καλό της χρηματαγοράς μας.
   Μα πως τα λέτε έτσι κύριε Τζο.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Καλημέρα κύριε Τάκη.Πού το γράφω ότι εύχομαι να δικαιωθεί ο Λεωτσάκος?Σε εσάς αναφέρομαι...

    Διαγραφή
   2. Αυτό το σχόλιο κύριε Τζο

    ''Κύριε Τάκη δεκτή η πρόβλεψή σας,αν και Θωρηκτός και άνετος,εύχομαι να επαληθευθεί διότι όπως έχω ξαναπεί πρέπει να υπάρχει και αγορά για να παίζουν μπαλίτσα οι Θωρηκτοί.''

    εξέλαβα ότι ευχόσασταν να δικαιωθεί ο άμπαλος για το καλό της χρηματαγοράς μας.

    Διαγραφή
  49. Θωρηκτή ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ μια χαρά.

   ΑΒΑΚΑΣ σε αναμονή του πακέτου.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  50. Βρε γκουρούδες κάτι έχω πατήσει και μου βγάζει τα σχόλια σας σε εποπτεία, να περιμένουν έγκριση.
   Δεν ξέρω τι σχατά έχω κάνει.

   Θα το λύσω το πρόβλημα. Δεν έχω βάλει, ΕΚΟΥΣΙΑ, καμιά αναμονή στα σχόλια σας.

   Ας γράψει κάποιος ένα σχόλιο τώρα, να δω αν το έλυσα το πρόβλημα.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  51. Καλημερα σε ολους,
   @ΔΑΡΙΟΣ.........ο ΑΒΑΚΑΣ ολο και 'κατρακυλαει' καθε μερα....αργα αργα και βασανιστικα αυτη την εβδομαδα.....σιγουρα υπαρχει κατι ή τσαμπα τον περιμενουμε και χασαμε μια καλη τιμη να πουλησουμε προ ημερων.....η εμπιστοσυνη πραγματι συμπεριφερεται σαν θωρηκτο αν και δεν ειμαι μεσα.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Monsieur Christos είστε trader??

    Αν ναί δεν κάνει για εσάς το συγκεκριμένο.

    Αν όχι να είσθε σίγουρος ότι θα βρίσκεται σε υψηλότερα νούμερα από τον ανταγωνισμό.

    Διαγραφή
   2. Βλέπετε, η συγκεκριμενη έχει μια ειδίκευση σε αντικείμενο εξαιρετικά hot ττα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Μεσογείου, που οι υπόλοιπες δεν την έχουν...

    RED BULL monsieur Christos.....REd Bull...

    Διαγραφή
   3. Οχι οχι ...δεν ειμαι trader....δεν καταλαβατε......εχω ΑΒΑΚΑ απο αρκετα πισω....ομως καποια στιγμη πρεπει να υπαρχει ενα σχετικο turn over των επιμερους μετοχων του χαρτοφυλακιου...αναλογα με τις ε(α)πι(ο)δοσεις. Και επειδη μου εχετε δημιουργησει την εντυπωση του ''φανατικου'' (καλως εννοουμενου) της εν λογω μετοχης, για αυτο το λογο ερωτω.

    Διαγραφή
   4. Επίσης από ότι βλέπω εις το ταμπλό,δεν είναι η μόνη που κατρακυλά.

    Τους όγκους της κατρακύλας τους έχετε μελετήσει????

    Διαγραφή
   5. Monsieur Christos το συγκεκριμένο το έχω από το 1.03€ και δεν σκοπεύω να το πωλήσω πριν δω το 3 μπροστά.

    Και να δείτε που του χρόνου θα πάρω και μέρισμα αν δεν το έχει γράψει :)

    Διαγραφή
   6. Ναι κε Δαριε...φυσικα τα βλεπω....επομενως, αποψη σας διακρατηση.....ας γυρισω αλλα χαρτια του χαρτοφυλακιου για την ωρα και εφοσον μου δοθει η ευκαιρια!.
    Ευχαριστω για το χρονο σας.

    Διαγραφή
  52. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Εντάξει κύριε Χρήστο. Όλα εντάξει είναι.
    Κατα λάθος είχα ενεργοποιήσει τη φραγή των σχολίων σας.

    Λυπάμαι αν τα σχόλια μερικών γκουρούδων δεν βγήκαν αμέσως μετά το ποστάρισμα τους.
    ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ δικό μου.

    Διαγραφή
  53. Κύριε Τάκη επιβάλλεται να γράψετε και ένα άρθρο-φωτιά για τον Λάτση και πώς κατάφερε να χρεώσει το ελληνικό κράτος με δις χρέη και να γίνει εκ των μεγαλομετόχων της ΕΤΕ,ενώ το deal ΕΤΕ-ΕΥΡΩΒ δεν έγινε ποτέ.Εκεί γράφθηκε ιστορία,γενικώς αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στις τράπεζες ξεπερνούν όλους τους μεγαλοαπατεώνες σε όλόκληρη την ελληνική ιστορία.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  54. Άσπρη λαμπάδα άναψα στση Ανάστασης το βράδυ
   Και έκαμα ευχή στο δρόμο σου να μη βρεθεί σκοτάδι.

   Aleko mou Sallam

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  55. Καλημέρα γκουρούδες βλέπω ελλακτωρες σταμάτησαν πάνω στις γραμές (τις πρώτες) και τώρα ανεβαίνουν !! οι βαγγέλες και οι χοχοχο όμως είναι λίγο πιό κάτω απο την πρώτη γραμμή (4,65 και 0,51 αντίστοιχα) ποιος θα ακολουθήσει ποιόν????

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  56. Καλημέρα

   ας υποθέσουμε ότι κάποιος χθες είχε 10,000 μετοχές αξίας 2550 ευρώ και 2500 ευρώ στην τσέπη για να βοηθήσει την τύχη του εάν έκρινε ότι βραχυ-μεσο-μακρο-πρόθεσμα τον συμφέρει να μπει στην ΑΜΚ.

   Τώρα τι κάνει?

   Εννοείται αφού ολοκληρώσει πρωτύτερα τα #%$@σταυρίδια στο Σάλλα και την επιτροπή κεφαλαιαγοράς που του επιτρέπει να αλωνίζει σαν κατακτητής (κατά τα λοιπά οι Γερμανοί μας μαράνανε)

   Εάν δεν τον ενδιαφέρει πια να αυξήσει τη θέση του μειώνοντας τα μετρητά του πουλά στα 20 λεπτά 9720 από τις μετοχές του, εισπράττει 2000 ευρώ και ασκεί ΠΛΗΡΩΣ τις υπόλοιπες 280 στα 17 λεπτά πληρώνοντας 280 χ 35,5 μετοχές = 9940 χ 0,17 = 1690 ευρώ. Δηλαδή έχει 9940 + 280 μάνες = 10220 μετοχές και έχει αυγατίσει τα μετρητά του κατά 310 ευρώ.

   Εάν έχει πεισθεί από τον Λεώ και λοιπούς παπαγάλλους και τον ενδιαφέρει η συμμετοχή, πουλά τις 9500 πχ κι εγγράφεται με τα 500 χ 35,5 = 17500 μετοχές χ 0,17 = 3018 ευρώ (έχοντας με τις πωλήσεις σταθερά κερδίσει 0,03.μετοχή προ rs)

   Θα μου πείτε έχασε την ψυχική του υγεία βλαστημώντας.

   Ε, αυτό δεν το γλυτώνει ούτως ή άλλως.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Εγώ επιμένω κύριε hippy.

    Η μετοχή είναι πολύ ακριβή. Πανάκριβη.
    Μόνο άσχετοι, ατζαμήδες και traders βάζουν λεφτά εδώ.

    Όπως και στα 85 σέντσια που γράφετε παρακάτω, στο επόμενο ποστάρισμα σας, είναι πανάκριβη η Πειραιώς.
    Μην μασάτε!!! Άντε τα ίδια να είναι 2 δις το πολύυυυυ και σε αυτά πάλι, θα υπάρχουν επισφάλειες που θα μπορούν να τις στείλουν πιο πίσω.

    Μακρυά.

    Διαγραφή
  57. Από πληροφοριες μου η Blackrock προκειται να (ξανα) ελεγξει τραπεζες. Τι να σημαινει αραγε αυτο (πρακτικα και επι της ουσιας), ξερει καποιος?

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  58. Η επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έχει παράπλευρες απώλειες (τους φορολογούμενους που πληρώνουν το μάρμαρο) αλλά είναι θετικότατο γεγονός για την οικονομία της χώρας. Έπρεπε να είχε χθες. Εάν είχε γίνει στην ώρα της, πριν 1,5 χρόνο, ίσως και να είχαμε 1% λιγώτερη ανεργία.

   Για όλους εμάς που είμαστε εκτός τραπεζικών μετοχών νομίζω είναι ευκαιρία να γίνουμε "τζάμπα μάγκες". Καθόλου δεν με ενοχλεί αυτό στην συγκεκριμμένη περίπτωση. Το θέμα είναι βέβαια σε πιά τιμή.

   Για την ΕΥΡΩΒ απάντησα τις προάλλες στην ερώτηση του Κυρίου Τάκη για πιθανή τιμή πώλησης από το ΤΧΣ... τα 0,10 ευρώ. Στην ΑΛΦΑ ήδη μας έδωσε μια τιμή στόχο ο οικοδεσπότης (και τον ευχαριστούμε θερμά που εκτίθεται για χάρι μας) τα 29-32 λεπτά. Εγώ είμαι πιο large και (αν τα καταφέρω) θα ξεκινήσω από τα 35 λεπτά. Λέω αν τα καταφέρω διότι θα πρέπει να υπερνικήσω το φόβο μου, καθώς για να κατρακυλίσει το χαρτί σχεδόν 50% απ΄τα 58 λεπτά στα 31 θα έχει ματώσει η αγορά προφανώς. Αντίστοιχα τα 85 λεπτά μου μοιάζουν λογικά στην Πειραιώς για αρχή.

   Στους δικαιωμένους θιασώτες της καλής περιφέρειας που ενοχλούνται από την εμμονή στα τραπεζόχαρτα να επισημάνω ότι:

   1) Δεν είμαστε ρατσιστές (ιδίως με λαοφιλείς εταιρείες).

   2) Θα υπάρξει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ συμμάζεμα στο εργασιακό κόστος.

   3) Η ολιγοπωλιακή τραπεζική αγορά ΗΔΗ ξεκίνησε περιορισμό επιτοκίων στις προθεσμιακές (από 5,4% σε 4% στην ΜΑΡΦΒ που συνεργάζομαι), πιθανολογώ ακόμα και 40% περικοπή του χρόνου τέτοιο καιρό. Μια μείωση πχ 2% σε 80 δις προθεσμιακών καταθέσεων τους δίνει πίττα 1,6 δις να προσθέσουν ΄στα κέρδη (από το 2015 και μετά).

   Το στατιστικό δείγμα δεν είναι και πολύ μεγάλο για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, στις ΗΠΑ όμως η ανακεφαλαιοποίηση λειτούργησε θετικά μέχρι στιγμής.

   Θα παρακαλούσα θερμά τον Κύριο Τάκη να "λογιστικοποιήσει" (εάν συμφωνεί φυσικά ολικά ή εν μέρει) τις παρατηρήσεις 2) και 3) στο επεισόδιο ΠΕΙΡ ΙΙ που με προσμονή περιμένουμε.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Τι σημασία έχουν τα 2 και 3 κύριε hippy.
    Εσείς μιλάτε για συμμάζεμα μερικών εκατομ. ευρώ και δεν κοιτάτε ότι πρέπει να απομειώσει μερικά δισεκατομ. ευρώ. Περισσότερα απο τα ίδια που θα προκύψουν.

    Μιλάμε ότι κάθε τρίμηνο θα πρέπει να απομειώνει 500 μιλιούνια για 3 χρόνια τουλάχιστον για να έρθουν τα πράγματα στα ίσια τους.

    Διαγραφή
  59. Το κορυφαίο το είπε ο τιτανομεγιστοτεράστιος ΖΙΖΟΥ.

   Είσαι ο Σάλλας και έχεις εκατομμύρια μετοχές της ΠΕΙΡ. Ανεβαίνει πριν μία εβδομάδα στα 0.70. Τι κάνεις?

   Πουλάς όσα εκατομμύρια μετοχές μπορείς σε οποιαδήποτε τιμή βρεις και μετά ανακοινώνεις ότι η ΑΜΚ θα γίνει υπέρ των παλαιών μετόχων για όλο (σχεδόν) το ποσό που πρακτικά σημαίνει ότι όσες μετοχές ζητήσεις θα πάρεις.

   Δηλαδή λέει ο Θεός Σάλλας έχω ας πούμε 10εκ μετοχές. Ξεκινάω να τις πουλάω από το 0.70 έως όσο πάει. Ας πούμε ότι ξεφορτώθηκα με μέσο όρο 0.51. Κάνω μετά την αύξηση όπου θα υπάρχουν δισεκατομμύρια αδιάθετες μετοχές και παίρνω τα 10εκ μετοχές που πούλησα στην εκπλητική τιμή των 0.17. και μου μένουν στην τσέπη 10.000.000*0.34 =3,4μύρια ή αν πιστεύω πολύ την τράπεζά μου με τα 5,1 μύρια που εισέπραξα από την πώληση παίρνω στην αύξηση 30εκ μετοχές και το παίζω και μάγκας πατριώτης που αύξησα το ποσοστό μου στην ΑΜΚ...

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Και αν είναι και στρατηγικός που θα ναι κοτζάμ Στρατηγός στο 0,049.
    Το ποσό που υπολείπεται με βάση τα νούμερα του κ Τάκη δεν είναι 400 μύρια αλλά 430 μύρια.

    Διαγραφή
   2. Οι στρατηγικοί παίρνουν μετοχές της Πειραιώς, με αντάλλαγμα την ανακεφαλαιοποίηση των Millenium, Γενική.

    Κλασσική αλλαξοκωλιά.
    Στην ουσία όμως, οι παλαιοί μέτοχοι της Πειραιώς ανακεφαλαιοποιούν και την Γενική Millenium.

    Διαγραφή
  60. ..

   Ήταν short καρα short λοιπόν η Π... Όπου και να βάρεσε το stop loss από το long, κέρδος είναι απ'ότι βλέπω μέχρι τώρα.

   Το έπαιξαν τόσο καλά και με όλες αυτές τις φήμες με τα γουαραντσ και ότι αγοράζουμε στα 0,25 λουκούμι και θα μας δώσουν τσάμπα λεφτά και τα σχετικά που ακούγαμε και όλους τους υπολογισμούς που διαβάσαμε...

   Τα μαγείρεψε αλλιώς όμως ο Σεφ... και έγινε της κακομοίρας.

   Ακούω και διαβάζω διάφορα στην αγορά, πως είναι λαμογιά όλο αυτό και κάτι τέτοια.

   Σίγουρα τα έχει κάνει όλα με την βούλα του νόμου...

   Είναι τόσο παιχταράς όπως αποδείχτηκε ο Σαλ... που την έφερε σε όλους όσους είχαμε το θράσος να προσπαθήσουμε να κερδοσκοπήσουμε πάνω στην Π...

   Εγκλώβισε λοιπόν όσους ποιο πολλούς ήταν δυνατό και μετά... Show me the Money...

   Θα γίνει και άλλο παιχνίδι σίγουρα στην Π... και όποιος βρει τι και προς τα που θα το πάει ο Σ... μάλλον θα πάρει αρκετά.

   Καλή συνέχεια

   χχχχμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ

   Γυναίκα ίσον προβλήματα, προβλήματα ίσον ασκήσεις και αυτά δια δύο τα ‘βαλα και βγήκαν συναρτήσεις.


   Αleko mou Sallam

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. ο αρχιγάιδαρος Πειραιώς, το μεγαλύτερο τραπεζομποχαρτάκι της Ελλάδας, θα κάνει και άλλες κούρσες. Όμως όπως λέω στον τίτλο της ανάλυσης μου - ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΦΥΓΕΙΝ ΑΔΥΝΑΤΟ.

    Μετά το reverse σε διάστημα το πολύ 2 ετών, μέχρι τον Ιούνιο του 2015 δηλαδή, η μετοχή, θα γράψει ακατέβατα τα 0,5Χ στο ταμπλό.
    Εκεί θα πρέπει να ξανακάνει ΑΜΚ .

    Διαγραφή
  61. Αμ δε που δεν θα επηρεάζοντο και οι υπόλοιπες απ'τις τραπεζικές αυξήσεις.Πάει και το 1000άρικο σήμερα στον ΓΔ και δεν βλέπω φως,μόνο κάποια αναλαμπή μέχρι να τελειώσουν και μετά όταν θα μπούνε όλα τα δις των μετοχών να φάνε και πάλι αλλύπητο ξύλο.

   Το ασφαλιστικό Θωρηκτό έπαιζε όλη τη μέρα στο +,την αγόραζαν και έκλεισε τελικά στο -.Τώρα πώς συνέβη αυτό όταν στο μείον έκανε πράξεις μόνο στην αρχή,θα σας γελάσω.
   Είδα ότι έβγαλε πάντως καλά αποτελέσματα,καθαρή θέση στα 53 μύρια.

   Τα μαρμαρένια αλώνια ταύρος,ογκόλιθος πραγματικός...

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Ελάτε τώρα κύριε Τζο.
    Ψυχολογία είναι αυτά.

    Στην πράξη στις ΑΜΚ βάζουν λεφτά, μερικά γίδια και το ΤΧΣ.
    Κανείς άλλος!!
    Τα λεφτά που μπαίνουν στις ΑΜΚ των τραπεζών, με κανέναν τρόπο, δεν επρόκειτο ποτέ να κατευθυνθούν στα χαρτιά που εσείς θα γουστάρατε.

    Οπότε μην χαλάτε φαιά ουσία!!

    Διαγραφή
  62. Κύριε Τάκη δεν επρόκειτο να κατευθυνθούν ποτέ γράφετε αλλά το γεγονός είναι ότι ήταν εκεί και φεύγουν για να καλύψουν τις ανάγκες αυτών των αυξήσεων.Αυτό φαίνεται στο ταμπλό,δεν χρειάζεται ιδιαίτερη γνώση,όποιος παρακολουθεί το βλέπει.
   Σε χαρτιά του 25άρη μη τραπεζικά,στη μεσαία και στη μικρή κεφαλαιοποίηση ρευστοποιούνται χαρτιά για να μπούνε στις αυξήσεις.

   Δεν θα παραξενευτώ εάν δω τον ΓΔ με 8 μπροστά και τα χαρτιά έως και 30% χαμηλότερα απ'τα σημερινά επίπεδα.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  63. Μέτρια αποτελέσματα από την αγαπημένη ΚΛΕΜ αλλά μεγάλη αισιοδοξία από τη διοίκηση για το 2ο τρίμηνο, το σύνολο της χρήσης αλλά και το μέλλον γενικότερα.

   79% των πωλήσεων στο εξωτερικό και αναμένουν μεγάλη άνοδο στις παραγγελίες καθώς θα συμμετέχουν για πρώτη φορά σε όλες τις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις του τομέα τους ενώ πλέον έχουν θυγατρικές όπου δει...

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  64. Κύριε Τάκη καλημέρα μήπως έχετε καταλάβει τι γίνεται στο κάμπο μέ τους Δοντάδες ?

   http://naked-monk.blogspot.gr/2013/05/t-9-30.html#more

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Κύριε vankouls αφού είστε παλιός αναγνώστης του Τάκαρου.
    Άρα ξέρετε ότι με Δοντάδες τα πρ΄ματα δεν είναι καλά.
    Με τις κλωστές που ασχολείται θα συνεχίζουν να πέφτουν φάπες - τώρα θα φάει και φάπες στα φωτοβολταικά - και τα δάνεια τρέχουν.

    Είχαμε και τα κόλπα με την ΕΒΖ που τάχα μου θα εξαγόραζε. Με τι βρεεε σεις??? Με φιστίκια θα την εξαγόραζε??

    Βρήκα μερικές παλαιές αναφορές μου στους Δοντάδες και τις παραθέτω:

    --------------------------------------------
    Posted: Tuesday, May 31, 2011 10:36:37 PM
    Δεν ξέρω τίποτα κύριε Τζο. Μην σας αποθαρρύνω και σας στερήσω καμιά μεγάλη ευκαιρία απο το κελεπούρι.
    Μόνο που σας υπενθύμισα ότι δεν είναι δυνατόν όλοι αυτοί που μιλάνε για ΕΠΙΛΕΚΤΟ να έχουν δίκιο. Οι περισσότεροι θα μου πείτε ότι είναι τρειντεράδερς της κακιάς ώρας. ΣΩΣΤΟ!!!
    Γιαυτό λέω ότι θα πάθουν ότι πάθαν και απο τους Ιντρακατέους.
    Λίγη παρατηρητικότητα κύριε Τζο χρειάζεται και θα καταλάβετε την ποιότητα των ενασχολουμένων με τα χαρτιά. Απο εκεί βγάζετε πολλάαααααααα συμπεράσματα. Πιστέψτε με.
    Μέεεεεεεχρι λοιπόν οι Δοντάδες να βάλουν τα ενεργειακά - αααααααααααν βρουν τα λεφτά - έχουμε καιρό. Μέχρι τότε πόσους θα έχουν ξεδοντιάσει????

    Διαγραφή
   2. Ορίστε. Τι έλεγε ο Τάκαρος μόλις προχθές για τον Πολύχρονο??
    Φώναζε - γρηγορείτε Πολύχρονοι, έλεγε. Κλείστε τις μηχανές των κλωστών. Σας βάζουν μέσα εδώ και πολλά χρόνια. Έπρεπε εδώ και πολύ καιρό να αλλάξετε δραστηριότητα, καθώς δραστηριοποιείστε στον πιο προβληματικό κλάδο της Ελλάδος.

    Διαβάζουμε να τα λέει και ο ίδιος ο Δοντάς.

    http://www.euro2day.gr/s...les/756720/Article.aspx

    Όμορφη συνέντευξη - λέει αλήθειες. Απο κάτω είναι ενδιαφέροντα και τα σχόλια 2 αναγνωστών. Είπαμε απο Ελληναράδες μια ζωή ακούς τα ίδια και τα ίδια. Φταίνε οι κακοί Γερμανοί, οι Φον Χουφτάλεν, οι Ράιχ Αρπάχτεν και οι ψεκασμοί του Τζουτζούκου Παρθενογέννησης για το κακό μας χάλι και όχι η βλακοσύνη του Ελληναρά που την τελευταία 10ετία, είδε ευρώ στην τσέπη του και αποβλακώθηκε μια για πάντα.

    Επιλέγω τα εξής σημεία !

    Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ήδη, η τρόικα έχει επιβάλει μείωση στο μισθολογικό κόστος, κάτι που θεωρώ αυτονόητο, καθώς σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό δείκτη για το ανά μονάδα κόστος εργασίας στην Ευρώπη η Ελλάδα είχε αυξήσει τη δεκαετία 2000-2010 το κόστος εργασίας της κατά 35% και η Γερμανία μόλις κατά 3%. Είχαμε ξεφύγει δηλαδή 30 ποσοστιαίες μονάδες από τη Γερμανία, χωρίς εμείς να παράγουμε προϊόντα αντίστοιχης προστιθέμενης αξίας.

    Η ουσία ήταν πως η οικονομία δεν μπορούσε να συντηρήσει ένα τέτοιο επίπεδο μισθών, αν μάλιστα προστεθούν σε αυτό ένας τεράστιος και μη ανταποδοτικός δημόσιος τομέας, αλλά και ένας κρατικοδίαιτος σε μεγάλο βαθμό ιδιωτικός τομέας.

    Το κόστος εργασίας από το 63,4% του βιομηχανικού κοστολογίου το 2008 υποχώρησε το 2012 στο 39,6% και το κόστος ενέργειας από το 26,5% εκτινάχθηκε στο 45,3%. Δηλαδή, ό,τι κερδήθηκε από τη μία πλευρά χάθηκε από την άλλη. Όλες οι θυσίες των εργαζομένων πήγαν στη ΔΕΗ και στο φυσικό αέριο…

    Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να υφιστάμεθα ζημίες επειδή η Πολιτεία και τα ελληνικά μονοπώλια δεν πράττουν το αυτονόητο, δηλαδή να μην επιβαρύνουν υπερβολικά το άμεσο κόστος των παραγόμενων προϊόντων.

    Ως Έλληνας πατριώτης και επιχειρηματίας θα τολμούσα να πω ότι εφόσον η πατρίδα μου με καλεί λόγω ύφεσης και προβλημάτων θα έδινα και το 100% των κερδών μου. Εδώ όμως μιλάμε για συνεχείς ζημίες, που οι μέτοχοι δεν μπορούν να υποστηρίξουν.

    Η Επίλεκτος την τελευταία δεκαετία έχει καταβάλει άμεσα και έμμεσα πάνω από 80 εκατ. ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Ενδεικτικά θα αναφέρω πως μόνο τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων από τον όμιλό μας ξεπερνούν τα 40 εκατ. ευρώ την τελευταία δεκαετία και μετράμε ήδη πενήντα χρόνια λειτουργίας!

    Διαγραφή
   3. Σχόλιο Τάκαρου
    Κύριε Δοντά - τι ψάχνετε ωρέ να βρείτε?????
    Όλα στο Ελλάντα γίνονται για δύο λόγους
    1) Πήραν οι Ελληναράδες στα χέρια τους ευρώ, το πέρασαν για δραχμές και συνέχισαν να ζητάν αυξήσεις, επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις, φρου και αρώματα, με τη λογική της δραχμοσυναλλαγής.
    2) Η πελατειακή σχέση Ελληναρά - κράτους δεν έπαψε ποτέ. Δίδω ψήφο, μου δίνεις θέση στο δημόσιο και άσε τον υπόλοιπο κόσμο να καίγεται. Έσκασε η φούσκα του κράτους, αλλά τον πελάτη ουδείς τον πειράζει. μπουχουχου Σιγά μην πειράξουν τον πελάτη που απεργεί κιόλας.

    Εσείς όμως κύριε Δοντά βλέποντας την Ελλάδα γεμάτη Ελληναράδες, έπρεπε να κάνετε το αυτονόητο. Να πάρετε τα εργοστάσια απο το Ελλαδιστάν και να τα πάτε σε άλλη χώρα. Αυτό έπρεπε να κάνετε και αφήστε τους Έλληνες με τις κοσμοθεωρίες τους, να κρατάνε τις τσίλιες στο Δημόσιο και μετά να κάνουν αντάρτικα πόλεων.
    ----------------------------------------------------------------------
    Βρε γκουρούδες, εκείνος ο Επίλεκτος δεν μπόρεσε να προσκομίσει εγγυητική εγγυητική επιστολή και τέθηκε εκτός διαδικασίας????
    Που είναι ο μεγάλος κολοσσός που βρισκόταν πίσω απο τους Δοντάδες βρεεεε???
    Βρεεεε με πορδές δεν βάφονται αυγά και τα παραμύθια κάποτε τελειώνουν.

    Όλη η Ελλάδα περιμένει με αγωνία τι θα γίνει με τον διαγωνισμό της ΕΒΖ.
    Κάτι Λούκες και τα νέα Homo Habilis συντρόφια της, είναι έτοιμα να φωνάξουν για ξεπούλημα του ζόμπι - με τους συνδικάλες και τα ετοιμόρροπα εργοστάσια της Ελλάδος.

    Γιατί δεν βάζετε εσείς τα λεφτά ρε κορόιδα που φωνάζετε να πάρετε τσάμπα, όπως λέτε το ζόμπι???? Άντε ντεεεεεε - μόνο λόγια φρου φρου και αρώματα είστε.

    Δεν μπορώ να δω νοήμων άνθρωπο να δίνει παραπάνω απο 45 μιλιούνια και να φορτωθεί και όλους τους Ελληνάρες στην κεφάλα του που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να παράγουν ζημιές και μόνο ζημιές - είναι και τα κωλοδάνεια, 130 μιλιούνια, δεν είναι και λίγα.
    Είπαμε έτσι είχαν μάθει να τρέχουν τη βιομηχανία.
    Με βραχυπρόθεσμο δανεισμό για κεφάλαιο κίνησης και με επιδοτήσεις στους παραγωγούς της κακιά ώρας για να φέρνουν τεύτλα.

    Αυτή είναι η Ελλαδάρα μας και τώρα ψάχνουμε κορόιδα για να δώσουν περισσότερα απο 45 μιλιούνια. ΟΚ βρείτε τέτοια κοροιδάρα, αν μπορείτε - αλλά με τι αντάλλαγμα???

    Διαγραφή

  Πρόσεχε τι γράφεις.
  Αν δεν είσαι καλό παιδάκι θα σε κάνω ντα ντα!!!